Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 322
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inwestycje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2007 Nr 4 42-54
PL Autorzy artykułu przedstawiają miejsce i znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce polskiej oraz proponują usystematyzowanie pojęć z zakresu inwestycji oraz inwestycji zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji bezpośrednich.
2
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 5 400--404
PL Ustalenie przewagi kryteriów stosowanych do oceny wariantów inwestycji. Ustalenie wyjściowe do zbudowania macierzy preferencji. Metody zbierania informacji, oceny ekspertów. Analiza i przygotowanie danych do dalszych obliczeń.
EN Determination of advantage criteria used to evaluate investment variants. Output determination to build a preference matrix. Methods of collecting information, evaluating experts. Analysis and preparation of data for further calculations.
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Budownictwo Lądowe
2007 nr 61 45-50
PL Inwestowanie, jak każda działalność gospodarcza, wiąże się z ryzykiem (niepewnością) osiągnięcia spodziewanych efektów ekonomicznych. Źródła ryzyka w podejmowanych i realizowanych projektach inwestycyjnych wynikają w znacznym stopniu z braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. A w re[...]
EN Investing in infrastructure is associated with the risk (or uncertainty) of attaining the expected economic results, like any other business activity. The sources of risk in the assumption and performance of capital projects are primarily related to the lack of Local Physical Plans, and consequently[...]
4
100%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 3 (60) 70-72
PL Usterki polskiego procesu inwestycyjnego i nadmiernego schematyzmu. Zaległości w planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Brak zrozumienia nowych realiów, w tym również szczególnych cech materiałowych i wynikających z nich ograniczeń.
EN Defects of the Polish inwesting system and excessive schematism. Backwardness in special planning. The lack of understanding o new realities including new material properties and resulting limitations.
5
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Realia naszego życia gospodarczego sprawiają, że obserwujemy bardzo dynamiczne zmiany w sposobie podejścia do inwestycji. Dzień dzisiejszy daje dużą szansę polskim przedsiębiorcom z firm produkcyjnych, którzy mogą przyciągnąć uwagę odbiorców z całego świata swoimi wciąż relatywnie niskimi kosztami p[...]
6
100%
Świat Szkła
2006 nr 3 [95] 56-57
PL W chwili obecnej mija już półtora roku od momentu uruchomienia w Polsce środków finansowych w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Uzyskane w tym okresie doświadczenie przedsiębiorców wskazuje, że pozyskiwanie środków unijnych nie jest zadaniem łatwym. Dzieje się tak po części ze względ[...]
7
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL 15 maja br. w siedzibie firmy MPL w Krakowie-Balicach odbyła się konferencja prasowa, której celem było przekazanie informacji dotyczącej objęcia przez Mitsubishi Electric Europe B.V. (europejska spółka zależna od japońskiej Korporacji Mitsubishi Electric) wszystkich udziałów swoich dotychczasowych [...]
8
100%
Przegląd Komunalny
2004 nr 9 60-62
PL Dlaczego przegrywamy? Pomimo naszego potencjału i teoretycznych, niestety, przewag przegrywamy twardą, konkurencyjną walkę o przyciągnięcie do Polski zainteresowanych inwestorów. Nowe inwestycje to nowe miejsca pracy i przyspieszony rozwój gospodarczy. Efekt najbardziej przez społeczeństwo pożądany [...]
9
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Intensywność procesów gospodarczych zachodzących we współczesnych przedsiębiorstwach jest uwarunkowana kapitałem będącym w ich dyspozycji lub możliwym do pozyskania. Decyzje dotyczące finansowania rozwoju zawsze będą związane z sytuacją finansową podmiotów gospodarczych. Powyższe rozważania upoważni[...]
EN The intensity of economic processes in present-day firms is conditioned by the capital they have or can have access to. Decisions related to financing the development will always be tied with the financial condition of economic organizations. The considerations above allow dividing firms into the on[...]
10
80%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2013 Nr 10 (21) 28--31
PL 25 września br. oddano do ruchu I etap obwodnicy Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77. O tym, jak ważna i potrzebna to inwestycja opowiadają Piotr Urban, Burmistrz Miasta Leżajska, oraz Andrzej Zygmunt z firmy KLOTOIDA, która przygotowała dokumentację projektową obu etapów obwodnicy.
11
80%
Świat Szkła
PL Wyniki minionego półrocza wskazały na osłabienie koniunktury w gospodarce polskiej. Wzrost PKB był niższy, a podstawowe wskaźniki ekonomiczne gorsze niż przed rokiem. Przekroczenie deficytu budżetowego spowoduje ograniczenie wielu wydatków, również inwestycyjnych.
12
80%
Czysta Energia
2011 Nr 12 24-25
13
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 2 579-586
PL Włączenie Polski w 2004 r. do struktur Unii Europejskiej dało m.in. możliwość skorzystania z unijnych funduszy na europejską politykę spójności - ponad 12 mld EUR przydzielonych na lata 2004-2006 oraz 59,5 mld EUR na lata 2007-2013. Największą grupę beneficjentów środków unijnych w Polsce stanowią j[...]
EN Poland having joined the European Union structures in 2004 created an opportunity, among other things, for making use of the European Union funds on the European cohesion policy - over euro 12 billion were allocatted for 2004-2006 and €59.5 billion were allocatted for 2007-2013. The local governmen[...]
14
80%
Przegląd Geodezyjny
PL Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych upraszcza procedurę przeznaczania gruntów rolnych stanowiących użytki rolne na cele nierolnicze, położonych w granicach administracyjnych miast. Dzięki znowelizowanym przepisom procedura ta działa znacznie sprawniej i szybciej. Jednak należałob[...]
EN Novelty of the act on protection of arable and forest lands simplifies the procedure of dedication of arable fields, located within administrative borders of urban areas, to non-arable purposes. As a result of modified regulations this procedure is faster and more effective. However it is worth to c[...]
15
80%
Przegląd Geodezyjny
PL Gospodarowanie publicznymi zasobami nieruchomości realizowane jest w specyficznych, posiadających swoje źródło w naturze sektora publicznego, warunkach. Ich odmienność, w połączeniu z rozpiętością zadań realizowanych przez jednostki administracji państwowej i samorządu terytorialnego, znajduje swoje[...]
EN Management of the public property resource of the real estate is realized in the specific conditions, which result from the nature of the public sector. Their different character, combined with the vast number of tasks realized by the state administration authorities as well as the local government [...]
16
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 675-681
EN This paper deals with investment's optimal duration problem. In order to find optimal solution two popular investment valuation methods (NPV, IRR,) were used. While lating cash flow forecast authors took advantage of logistic function. Investment's optimal duration depends on reinvestment rate assum[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 689-695
EN Riskis an essential part of every process of decision making. Paradoxically, the lack of action may also be considered in terms of risk. When an iiwestor decides to allocate his capital to a certain project., he can never be surę of a finał outcome, even if the change in money value over time is tak[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 2 613-618
EN Finally, it has to be reminded, that talking about these problems, usually we make financial and economic analysis. We can use financial analysis to valuate the profitability of a private investment and its capability to increase the economic operator profit. In this case, variables affect directly [...]
19
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 1 413-420
PL Każda inwestycja ma na celu efektywne wykorzystanie posiadanych i dostępnych źródeł finansowania inwestycji. Rezultatem prowadzonego procesu inwestycyjnego winno być powiększenie kapitału. Podstawowymi kryteriami inwestycyjnymi, rozpatrywanymi niezależnie od przedmiotu inwestycji, jest dochód możliw[...]
EN Each investment aims at the effective utilisation of available and possessed sources of financing real estate investment. Investment process should result in an increase in capital. Basic investment criteria which need to be considered irrespective of the object of the investment are the potential i[...]
20
80%
Przegląd Komunalny
2006 nr 11 121-121
PL Produkcja i dostawa wody dla odbiorców z terenu miasta i gminy Kołobrzeg, odbiór i oczyszczanie ścieków czy obsługa procesów inwestycyjnych i wykonawstwo inwestycyjne związane z działalnością firmy to tylko niektóre z form działalności Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kołobrzegu (MWiK).
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last