Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 89
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inwentaryzacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1998 nr 6 135-136
2
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1998 nr 4 89-91
3
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1998 nr 5 115-116
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
5
80%
Nowoczesne Gazownictwo
2005 nr 2 49-50
6
80%
Przegląd Budowlany
7
80%
Przegląd Geodezyjny
PL Inwentaryzację linii elektroenergetycznych przeprowadza się w celu poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego sieci. Można ją wykonać np. przy użyciu lotniczego skaningu laserowego. W trakcie pomiaru otrzymuje się chmurę punktów, z której podczas klasyfikacji wyłonione zostają podzbiory punktów re[...]
EN Inventory of power lines is carried out to improve the safety of the power network. It can be done using airborne laser scanning. From obtained point cloud, after its classification, subsets of points representing the masts are extracted. Lines of medium and high voltage are built mainly on steel p[...]
8
80%
Nowoczesne Hale
2015 Nr 1 56--58
PL Magazyn jest najczęściej postrzegany przez zarządy firm jako miejsce, które trzeba mieć. Miejsce, w którym powinny być regały, wózki widłowe, no i oczywiście pracownicy realizujący zadania przyjęcia, składowania, kompletacji i wydania. Miejsce nie wymagające innych inwestycji, „bo w magazynie dają s[...]
9
80%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
PL W artykule przedstawiono czynniki niezbędne do realizacji procesu magazynowego w przykładowym przedsiębiorstwie. Przedstawiono strukturę magazynową oraz zaprezentowano proces inwentaryzacji i elementy składowe instrukcji inwentaryzacyjnej. Na koniec podano algorytm ustalenia i kwalifikacji różnic in[...]
EN The article presents the factors necessary for the realized of the warehousing process on the example enterprise. Warehouse structure and process of stocktaking and elements of inventory instruction were presented. Finally, the algorithm for determining and qualifying stocktaking differences was giv[...]
10
80%
Hereditas Minariorum
2014 Vol. 1 131--144
PL Artykuł dotyczy historii górnictwa rud żelaza w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego, jednego z głównych ośrodków hutniczych Staropolskiego Okręgu Przemysłowego. Przedstawiono krótki zarys dziejów miejscowego górnictwa i hutnictwa żelaza, technik eksploatacji oraz zachowane relikty dawnych robót górnic[...]
EN The article embraces the history of iron ore mining near Ostrowiec Świętokrzyski – one of the major metallurgy centres of the Old-Polish Industrial Region. It presents a short historical outline of local mining and metallurgy as well as the preserved relics of the past mining works and exploitation [...]
11
80%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1998 nr 3 63-65
12
80%
Utrzymanie Ruchu
2013 Nr 2 53--54
PL Małym i średnim przedsiębiorstwom wciąż łatwiej podjąć decyzję o remoncie starego silnika (najczęściej przezwojeniu) niż o wymianie na nowy, droższy, ale energooszczędny i o lepszych parametrach. Niestety dzisiejsze trendy z zakresu oszczędzania energii, zmniejszenia emisji CO2 , zwiększe[...]
13
80%
Utrzymanie Ruchu
2014 Nr 3 56--57
PL Wiele osób poszukuje strategii oszczędzania sprężonego powietrza. Z mojego dwudziestopięcioletniego doświadczenia wynika, że zarządy firm często dobrze planują budżety projektów oszczędnościowych, niestety gorzej jest z adresowaniem zadań wynikających z audytów.
14
70%
Przestrzeń i Forma
2007 Nr 6 127-134
PL Skuteczne programy regeneracji miast powinny bazować na rzetelnie wykonywanych inwentaryzacjach materiałowych całego obszaru miejskiego, identyfikujących w ten sposób Urbanistyczny Rezerwuar Zasobów. Przeprowadzanie Analiz Cyklu Życiowego dla struktur urbanistycznych jak i wbudowanych materiałów bu[...]
EN Focused on the material part, complex inventory of whole urban area should be a base for the Urban Resources Reservoir identification as an effective element in the city regeneration process. Urban or building structure with its material stock can be characterized with a different life spa[...]
15
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2013 Z. 29 127--134
PL Autorka artykułu podejmuje próbę odpowiedzi na pytania, jakie czynniki kształtują współczesne miasto Wolsztyn, co decyduje o jego tożsamości? Czy społeczność lokalna uczestniczy aktywnie w życiu swojego miasta? Czy obywatele wyrażają swoją świadomość w kreowaniu tożsamości swojego miasta, jego miejs[...]
EN The author attempts to answer the question what factors shape of con-temporary city Wolsztyn, which determines its identity? Does the local community participates actively in the life of your town? Do citizens ex-press their awareness in creating the identity of their city, their places? What makes [...]
16
70%
Wodociągi - Kanalizacja
2018 nr 5-6 25, 27--29
17
70%
Topiarius. Studia krajobrazowe
2018 Nr 6 73--79
PL Na jakość przestrzeni uzdrowiskowej ma wpływ wiele składowych. Dobrze zagospodarowana zawiera funkcjonalną i interesującą wizualnie małą architekturę oraz zróżnicowaną pod względem botanicznym i estetycznym roślinność. Jest ona wizytówką miejscowości, a jej atrakcyjność wpływa na wzmocnienie procesu[...]
18
61%
Instal
2012 nr 9 42-44
PL W artykule przedstawiono propozycję zasad bilansowania węgla i rozliczania różnic zapasu węgla między wartością wynikającą z inwentaryzacji, a wartością wynikającą z ewidencji księgowej. Przy podejmowaniu decyzji o korekcie stanów ewidencyjnych powinno uwzględniać się wymagania ustawy o rachunkowośc[...]
EN In the article presented a proposition of coal balancing rules and calculation of differences which may occur during the inventory. During decision taking process about a correction of a coal stock should be considered law requirements and uncertainty of mass measurement (or density and volume) of c[...]
19
61%
Wiadomości Konserwatorskie
2009 Nr 26 94-107
PL Przedstawione zostaną przykłady obrazowania stratygrafii obrazów olejnych, w tym również w zastosowaniu do oceny autentyczności inskrypcji lub sygnatur. Poza tym omówione zostanie wykorzystanie OCT jako narzędzia wspomagającego stratygrafię LIBS, jak również do oceny zakresu korozji hydrologicznej s[...]
EN An application of OCT - a noninvasive diagnostic tool for examination of objects of art is discussed on the examples taken from research conducted at Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland. The following subjects have been discussed: stratigraphy of oil paintings on canvas, its specific app[...]
20
61%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
1998 Vol. 8 15-1--15-18
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last