Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 179
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  investments
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Forum Eksploatatora
2012 Nr 3 (60) 70-72
PL Usterki polskiego procesu inwestycyjnego i nadmiernego schematyzmu. Zaległości w planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Brak zrozumienia nowych realiów, w tym również szczególnych cech materiałowych i wynikających z nich ograniczeń.
EN Defects of the Polish inwesting system and excessive schematism. Backwardness in special planning. The lack of understanding o new realities including new material properties and resulting limitations.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
2000 Z. 52 56-62
PL Opracowanie porusza problem inwestowania przez przed- siębiorstwa w majątek trwały dzięki zakupowi lub modernizacji nieruchomości. Przedsiębiorstwa są jednym z podmiotów lokujących na rynku nieruchomości, mogącym w istotny sposób zdynamizować ten rynek. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy [...]
EN This paper touches on the problem of investments in enterprise's real prop- erty by purchasing or modernization of real estates. Enterprises are one of entities investing on real estate's market and they can essentially affect the dynamic of this market. Before taking up of investment decisions a ca[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2013 nr 35 (107) 58--64
EN It is indisputable that the main conditions for acceleration of the national economy growth involve an objective evaluation of the contribution of innovative projects to the increase of national wealth (NW) of a country and recognizing those contributions as income of science and technology enterpri[...]
4
80%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2013 Nr 10 (21) 28--31
PL 25 września br. oddano do ruchu I etap obwodnicy Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77. O tym, jak ważna i potrzebna to inwestycja opowiadają Piotr Urban, Burmistrz Miasta Leżajska, oraz Andrzej Zygmunt z firmy KLOTOIDA, która przygotowała dokumentację projektową obu etapów obwodnicy.
5
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2007 Nr 50, t. 2 613-618
EN Finally, it has to be reminded, that talking about these problems, usually we make financial and economic analysis. We can use financial analysis to valuate the profitability of a private investment and its capability to increase the economic operator profit. In this case, variables affect directly [...]
6
80%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Autor wskazuje, że ustawa z 2005 r. o Partnerstwie Publiczno Prywatnym miała szereg uchybień, które uniemożliwiały wprowadzenie jej do praktyki życia gospodarczego. Nowa ustawa eliminuje część z tych barier. Wprowadzone nowe rozwiązania prawne powinny stać się remedium na problemy budżetowe jednoste[...]
EN The author of the article puts the thesis that the act about public-private partnership from 2005 had several faults that made it impossible to carry into effect in the economical practice. The new act is eliminating a part of these barriers. The introduced new legal solutions should be in remedy to[...]
7
80%
Managerial Economics
2016 Vol. 17, no. 2 261--275
EN The authors used statistical tools to analyze the relationship of fiscal support instruments and the level of the investment of industrial micro, small, and medium–sized enterprises in comparison to large companies in Poland in the years 2006–2014. The results revealed that there is a significant re[...]
8
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 27 15-26
PL W artykule przedstawiono metodę optymalizacji programu działalności inwestycyjnej wielozakładowego przedsiębiorstwa górniczego z punktu widzenia maksymalizacji efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych, przy uwzględnieniu występujących czynników ograniczających.
EN The paper deals with the method of investment programme optimazation for multi-plant coal company from the point of view of economic efficiency of investment projects taking into consideration restrictive factors. "Multi-plant coal company", an intergrated group of collieries, means a separate econo[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 27 293-299
PL W artykule opisano proces planowania przedsięwzięć inwestycyjnych w spółkach węglowych. Przedstawiono pojęcie i rodzaje inwestycji, cykl przedsięwzięcia inwestycyjnego, rodzaje opracowywanych dokumentacji projektowych. Opisano organizację procesu planowania inwestycji na poziomie kopalni i spółki wę[...]
EN In paper it is introduced the planning process of investment enterprise in coal companies. The authors discussed the concept and kinds of investment, the enterprise investment cycle and the ways of prepared project documentation. It is characterised the organisation of planning process of investment[...]
10
80%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2017 nr IV/1 1457--1467
EN Implementation of infrastructural investments is a key factor contributing to the development potential of a region. The current law in force, regulating the implementation of infrastructural public purpose investments, simplifies the actions leading to terrain acquisition for road investments. The [...]
11
80%
Fastener : rynek elementów złącznych
2018 nr 1 65--67
EN The popularity of leasing as a method of funding business investment projects is on the increase. In the past year alone, the value of projects financed in this way was PLN 58.1 billion. This form of financing is most frequently used by enterprises operating in the construction, transport and produc[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2005 z. 28 77-107
PL Artykuł porusza problematykę inwestycji rzeczowych. Inwestycje rzeczowe mogą być postrzegane w ujęciu mikro- i makroekonomicznym, tzn. z punktu widzenia przedsiębiorstwa -inwestora lub całej gospodarki i społeczeństwa. Ma to swoje konsekwencje w ocenie efektywności inwestycji. Patrząc na inwestycje [...]
EN The article deals with problems of tangible investments. Tangible investments may be perceived in the micro- and macroeconomic perspective i.e. from the point of view of company - an investor or the whole economy and society. Such perception has some consequences in the assessment of the investment [...]
13
80%
Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics
EN The aim of the article is to analyze the conceptual and methodological approaches to determining the investment attractiveness of enterprises engaged in transportations. It is indicated that the investment attractiveness of transport enterprises should be determined by calculating of the overall fin[...]
14
80%
Przegląd Górniczy
PL Artykuł przedstawia ogólną charakterystykę procesu inwestycyjnego, charakteryzuje schemat prawidłowego procesu inwestycyjnego. Omawia wielkości nakładów mwestycyjnych i charakteryzuje założenia Programu Rządowego oraz wielkości planowanych nakładów w poszczególnych kierunkach inwestowania. Przedstaw[...]
EN The article presents general characteristics of the investment process, characterises the diagram of a correct investment process. Investment outlay values are discussed and the assumptions of the Government Program as well as the values of planned expenditure in the particular directions of investi[...]
15
70%
Forum Eksploatatora
2010 Nr 5 (50) 53-59
16
70%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
EN Current and planned investments in Polish power sector in relation to the new energy policy of the Polish Government.
17
70%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Artykuł wprowadza czytelnika w problemy ewaluacji inwestycji publicznych w sektorze kolejnictwa, przedstawiając zarys teorii ewaluacji oraz wyniki trzech projektów badawczych, prowadzonych w Polsce w tym zakresie.
18
70%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2013 Nr 3(102) 361--365
PL W opracowaniu zawarto analizę zmian w Ustawie o transporcie kolejowym oraz ich konsekwencje. Zaprezentowano obecną rolę Ustawy o transporcie kolejowym w procesie dopuszczania typów budowli.
EN This paper analyzes the changes in the railway transportation law and their consequences. The paper presents the current role of the railway transportation law in the approval process of buildings' types.
19
70%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The research has revealed the entity of investment activity and defined its characteristics. The way of investment attraction mechanisms economic evaluation has been offered within the investigation. The notions of an enterprise investment attraction have been characterized. The way of the level of [...]
20
61%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 8 199-206
PL W pracy dokonano analizy planowanych inwestycji technicznych w wybranych indywidualnych gospodarstw rolnych Dolnego Śląska w latach 2007-2011. Gospodarstwa obszarowo większe nastawiają się na modernizację przy równoczesnej redukcji sprzętu przestarzałego technicznie i technologicznie. W mniejszych g[...]
EN The paper presents an analysis of planned investments in technological equipment for selected individual farms in Lower Silesia in years 2007-2011. Larger-size farms plan their modernization with simultaneous reduction of technically and technologically obsolete equipment. In smaller farms investmen[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last