Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  investing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Spożywczy
PL Przemysł spożywczy w całym okresie transformacji wyróżniał się wysoką skalą inwestowania. Najwyższa była ona w latach 1996-1999. Dopiero w ostatnich dwóch latach następuje obniżenie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Inwestowano głównie w rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, w rozbudowę [...]
EN During the whole transition period the high scale of investments marked food industry. The highest level of investments was recorded over the period of 1996-1999. A decline of investment activity of the enterprises was observed only in the last two years The investments concerned the development of [...]
2
75%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
PL Polityka energetyczna Polski do 2030 roku zakłada, że zużycie energii elektrycznej zwiększy się z 150,7 TWh w 2006 r. do 217,4 TWh w 2030 r. Oznacza to wzrost zapotrzebowania o 44 proc. Jednocześnie według "Polityki energetycznej Polski do 2030 roku" z powodu starzejących się mocy wytwórczych oraz c[...]
EN In general, the pace of investments in new generation sources is considered too slow to meet the current and future electricity demand. The energy Policy of Poland by 2030 assumes an increase in power consumption by 44% by 2030 as compared to 2006. At the same time the aging of the existing generati[...]
3
75%
Wiadomości Górnicze
2017 R. 68, nr 1 36--47
PL W artykule przedstawiono wybrane informacje o Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Scharakteryzowano strukturę i podmioty giełdowego rynku surowcowego. Dokonano syntetycznej analizy ekonomiczno-rynkowej spółek notowanych na tym rynku w zakresie kształtowania się indeksu WIG-surowce, cen akcj[...]
EN The article presents selected information on the Warsaw Stock Exchange. The structure and actors of the exchange market of raw materials were described. Synthetic economic and market analysis was made of companies listed on the market in relation with the development of WIG-raw materials index, pric[...]
4
75%
Przegląd Górniczy
2011 T. 67, nr 9 36--39
PL Praca zawiera syntetyczne omówienie rezultatów badań dotyczących oceny wpływu wybranych czynników makroekonomicznych na skłonność inwestorów do inwestowania w górnictwie. W badaniach wykorzystano dane statystyczne dotyczące badanych czynników z okresu 1995÷2009. Stosowano metody statystyki matematyc[...]
EN The dissertation contains a synthetic description of investigations concerning the evaluation of the influence of selected macroeconomic factors on investors’ tendency to invest in mining. In the investigations statistical data connected with the examined factors from the period 1995÷2009 were used.[...]
5
63%
Ekonomia i Zarządzanie
EN Mutual funds are designed for investors who wish to realize profits in the financial market, but can not or do not have time to do financial analysis, to monitor prices on the capital market and make investment decisions. Mutual funds raise capital mostly from small investors and then deposit them i[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 20 107--119
PL [...] Podstawowym celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji systemowo- -dynamicznego modelowania modularnego pozwalającego na integrację różnych podejść i metod stosowanych w OOŚ w odniesieniu do inwestycji w infrastrukturę transportu oraz przedstawienie idei modelu symulacyjnego, zbudowanego zg[...]
EN Common transport policy of European Union has been searching for many years for effective tools to reduce environmental hazards caused by transport. One of such tools is the assessment of the impact of various projects, including investment in transport infrastructure, on the environment, so called [...]
7
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2009 z. 49 277-295
PL Opcyjna teoria gier stanowi, na gruncie teorii podejmowania decyzji, próbę połączenia teorii gier i teorii opcji rzeczowych w procesie analizy procesów decyzyjnych, w sytuacji konfliktu. Istotnym wyróżnikiem tego podejścia jest analiza wariantów decyzji, w kategoriach będących w dyspozycji firmy opc[...]
EN Option games theory is an approach that combines games theory and real options theory in the process of description and evaluation of decision alternatives in the situations of uncertainty and conflict. Its distinctive feature is the analysis of managerial decisions as options as well as an attempt [...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2009 Nr 53 79-91
PL W artykule poruszono problematykę zarządzania portfelem inwestora indywidualnego. Praca rozpoczyna się od krótkiego wstępu przedstawiającego genezę odkryć teoretycznych z dziedziny zarządzania portfelem. Bardzo istotnym elementem jest rozgraniczenie między celami i ograniczeniami inwestycyjnymi. Ele[...]
EN The paper deals with the problem of portfolio management of individual investor. The author starts from short introduction about the genesis of theoretical discoveries from portfolio management domain. The distinction between investment objectives and constrains plays a vital part in the paper. All [...]
9
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono aspekty inwestowania w wiedzę w świetle rozwijania zasobów ludzkich. Wskazano na potrzebę prowadzenia w organizacji odpowiedniej polityki szkoleniowej. Pokazano, że rozwijanie zasobów ludzkich jest formą tworzenia wiedzy w organizacji. Wynikiem takich działań jest stworzenie[...]
EN The article presents one of aspects of immaterial investments - investing into knowledge. Investing into knowledge is one of the most important investment because this is the investment into human resources. Developing of human resources is a form of creating the knowledge m organization. Life cycle[...]
10
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2013 Nr 5 28--30
PL Jan Styliński od czerwca 2013 r. jest prezesem zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Z zawodu adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, wspólnik w kancelarii adwokacko-radcowskiej. Specjalizuje się w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, wsparciu prawnym proces[...]
EN Anna Siedlecka talks to Jan Styliński, the Chairman of the Polish Association of Construction Industry Employers.
11
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2010 z. 54 389-398
PL W artykule przedstawiono analizę wybranych, zdobywających coraz większą popularność usług na rynku finansowy, oferowanych za pośrednictwem Internetu. Podjęto próbę określenia charakterystycznych różnic pomiędzy inwestowaniem a hazardem na wybranych rynkach w Internecie.
EN The article presents an analysis of chosen more and more popular services of the financial market offered through the Internet. An attempt was made to determine the characteristic differences between investing and gambling on chosen markets on the Internet.
12
51%
Acta Energetica
2016 nr 4 126--136
PL Rozwój energetyki odnawialnej jest nieunikniony. Bariery administracyjne, finansowe, polityczne, społeczne, środowiskowe czy techniczno-technologiczne są i muszą być minimalizowane. Stanowią one o skali ryzyka ponoszonego przez inwestora. Ryzyko ze względu na specyfikę inwestycji jest wysokie i potę[...]
EN The development of renewable power engineering is inevitable. Administrative, financial, political, social, environmental or technical/technological barriers are and must be minimized. They determine the scale of risk borne by the investor. Risk due to the special character of investments is high an[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last