Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 78
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  investigation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
1999 nr 115 235--240
EN The paper includes the results of investigations of the axial force and shaft displacement of a single-stage radial compressor. It is a gear compressor with the pressure ratio Π=l.52. It has been found that a change in prewhirl causes changes in the axial force sense and in the values of the clearan[...]
2
100%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN Nowadays, clusters based on Alfred Marshall's "industrial districts" are considered to be one of the main drivers of regional competitiveness. According to Porter an industrial cluster is "a geographic cooperative group that includes suppliers, consumers, peripheral industries, governments and suppo[...]
3
100%
Wiadomości Górnicze
PL Praktyka dołowa wykazuje, że w przypadku dynamicznego obciążenia obudowy podporowo-kotwiowej lub też obudowy podporowej wykonanej z odrzwi typu ŁP, najczęściej zniszczeniu ulegają okładziny górnicze. W Głównym Intytucie Górnictwa zajęto się tym problemem. W artykule przedstawiono założenia techniczn[...]
EN Underground practice indicates that in the case of a dynamic load upon the bearing-rockbolts support or the bearing support made of steel yielding arches of ŁP typ e the mining happens to become dam ag e most often. The Central Mining lnstitute started to deal with the problem. The article de-scribe[...]
4
100%
Geology, Geophysics and Environment
EN Refraction surveys were carried out along the border lines between Outer Carpathians, Inner Carpathians and Pieniny Klippen Belt. Measurements were focused on imaging transition zone structured by para-conglomerates, sandstone and clays lenses, crossing in near neighbourhood of Stare Bystre, village[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
1999 nr 115 507--512
EN The novel approach to the secondary losses reduction is considered. The conception of aerodynamical leading edge formed by V-shaped cutting is offered. The computational results and experimental investigation data confirm the cutting use effectiveness.
6
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL W pracy przeprowadzono badania wpływu przecieku nadłopatkowego i przepływów przytarczowych na pracę stopnia turbiny akcyjnej. W obszarach łopatkowych rozwiązywane są równania 3D RANS w oparciu o program FlowER Schemat numeryczny uzupełniono o warunki brzegowe typu źródło/upust w miejscach przy ogran[...]
EN The effect of tip leakage and windage flows in an impulse turbine stage is investigated. The flow in blade-to-blade passages is computed with the aid of a 3D RANS solver FlowER. The numerical scheme is supplemented with source/sink-type boundary conditions at places at the endwalls referring to desi[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
PL Praca zawiera wybrane wyniki badań układu złożonego z wentylatora poprzecznego oraz wymiennika ciepła przedstawione w formie charakterystyk Badania przeprowadzono dla dwóch układów różniących się wzajemnym położeniem wymiennika w stosunku do wentylatora, umieszczonego w strefie wlotowej lub wylotowe[...]
EN In this paper some selected results of investigations of cross flow fan-heat exchanger system have been presented.. The analysis of flow characteristics obtained for two different locations of heat exchanger the inlet and outlet zones of cross flow fan as well as for the different angle position of [...]
8
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Do budowania kanałów, które zaczęły powstawać pod koniec XIX wieku w większości dużych miast europejskich, stosowano aż do końca pierwszej dekady XX wieku głównie cegłę (cegłę kanalizacyjną). W artykule przedstawiono przypadki uszkodzeń ceglano-kamiennych kolektorów kanalizacyjnych zbudowanych w XIX[...]
EN Brick interceptor sewers began to be built in Europe in the 18th century. The sewers were built from solid ceramic brick (so called sewer brick) or clinker brick as well as from stone and bricks. This paper presents a cases study of damage to stone-brick interceptor sewers built in the 19th century [...]
9
75%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 11 17-20
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu odchyłek geometrycznych powierzchni na niepewność dopasowania okręgu średniego. Badania prowadzono na powierzchniach z błędami kształtu o charakterze quasi-losowym oraz o charakterze zdeterminowanym dla różnej liczby punktów pomiarowych równomiernie rozło[...]
EN The paper presents the investigations results of the influence of surface geometrie deyiations on the fitting un-cer-tainty of a least square circie. The investigations were per-formed on a surfaces superimposed by quasi-random form deviations and systematic form deyiations for a various number of s[...]
10
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Opisano stanowisko do badania płaskiego kolektora słonecznego zbudowane w Katedrze Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Krakowskiej. Stanowisko przeznaczone będzie do wyznaczania charakterystyk i sprawności płaskiego kolektora słonecznego oraz do eksperymentalnej weryfikacji opracowanego mo[...]
EN A test stand, built in the Cracow University of Technology (Faculty of Mechanical Engineering) and provided for an investigation of a flat solar collector, is presented. The stand will be designed for calculation of characteristics and efficiency of the collector. An experimental verification of the[...]
11
75%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 14 311-318
PL Opisano badania wytrzymałości na rozciąganie krzepnącego siluminu AK20. W pomiarze rejestrowano siłę rozciągającą i wydłużenie testowego odlewu oraz temperaturę na przekroju jego ścianki. Badania prowadzono na stopie niemodyfikowanym oraz modyfikowanym zaprawą AIFe14P4.7.
EN The examinations of tensile strength of solidifying AK20 silumin have been described. The tensile force, extension of test casting and temperatures of his wall are in measurement registered. The examinations have been carried out on unmodified and modified (by AIFe14P4.7 master alloy) silumin.
12
75%
Inżynieria Maszyn
PL Wycinanie elektroerozyjne (WEDM) jest obróbką precyzyjną, często stosowaną jako obróbka wykańczająca. Wytwarzanie powierzchni z zastosowaniem tej metody nastręcza jednak trudności związane z osiągnięciem wymaganej dokładności. Stosowane przez producentów obrabiarek zalecenia dają pożądane efekty dla[...]
EN Wire electrodischarge machining (WEDM) has a reputation of precision treatment and is often used as finishing manufacturing operation. However, when this method is used for surface of high and varying slopes, there are problems with attaining required accuracy. The cues suggested by wire cutting mac[...]
13
75%
Kompozyty
2002 R. 2, nr 5 333-337
PL W pracy opisano wyniki prób technologicznych otrzymywania kompozytów metalicznych o osnowie na bazie aluminium, zbrojonych ciągłym włóknem węglowym. Celem prowadzonych prób było otrzymanie drutu kompozytowego (w układzie zwilżającym), w efekcie przeciągania rowingu składającego się z kilku tysięcy e[...]
EN The results of technological attempts at obtaining of Al-based metal matrix composites reinforced with continuous carbon fibres are shown in this paper. The main purpose of this work was to obtain composite wire by pulling a carbon roving (covering about 6000 elemental filaments) through a liquid Al[...]
14
75%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 18/2 331--336
PL Jednym z podstawowych elementów oceny jakości odlewu jest stan jego powierzchni. W normach europejskich szereg dokumentów technicznych określa metody, sposób i interpretację wyników badania powierzchni odlewu. W pracy rozpatrzono niektóre aspekty związane z określaniem nieciągłości powierzchniowych [...]
EN One of fundamental components of the assessment of the casting’s quality are properties of its surface. There are documents in the European Standards in which methods, ways and interpretations of results of casting’s surface investigation are defined. In the paper some aspects connected with casting[...]
15
75%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2014 R. 49, nr 8 24--26
PL W artykule opisano metodologie oraz wyniki pomiarów podstawowych parametrów elektrycznych czynnika chłodniczego R134a. Zaprezentowano wyniki pomiarów względnej przenikalności elektrycznej oraz rezystancji właściwej. Obecnie rozwijane są technologie wykorzystujące oddziaływanie pola elektrycznego na [...]
EN The methodology and results of the measurements of electrical parameters of the refrigerant R134a are presented in the article. The results of measurements of the relative permittivity and resistivity are presented. Technologies using electric fields in cooling techniques are being developed e.g. oi[...]
16
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2005 R. 102, z. 3-M 155--163
PL W artykule przedstawiono analizę aktualnych kierunków badań eksperymentalnych i numerycznych na skutkami zagrożeń człowieka działaniem wibracji ogólnych. W przeglądzie literatury wymieniono tylko prace podstawowe z punktu widzenia skutków działania wibracji.
EN The paper presents analysis of actual trends in experimental and numerical investigation of human injury during whole-body vibrations. Only fundamental positions are being discussed in literature review.
17
75%
Archives of Metallurgy and Materials
2015 Vol. 60, iss. 3 2297--2306
PL Złącza FSW i RFSSW są coraz częściej stosowane w praktyce przemysłowej. Dobrze zastępują złącza spawane, nitowane czy zgrzewane oporowo. Dynamiczny rozwój metod w ostatnim dwudziestoleciu skutkuje poszukiwaniem szybkich metod diagnostyki złączy. Metody te powinny być nieniszczące oraz dać się zastos[...]
EN FSW (Friction Stir Welding) and RFSSW (Refill Friction Stir Spot Welding) joints have been increasingly used in industrial practice. They successfully replace fusion-welded, riveted or resistance-welded joints. In the last two decades, dynamic development of this method has stimulated investigations[...]
18
75%
Tribologia
2005 nr 4 77-90
PL W artykule przedstawiona została problematyka metod badań służących do oceny właściwości eksploatacyjnych porowatych, samosmarownych łożysk ślizgowych. Przedstawiono sposób podejścia do zagadnienia badań łożysk porowatych, występujące trudności i problemy w ich realizacji. Wymieniono i szczegółowo o[...]
EN The problems of testing methods for assessment of pours, self lubricating journal bearings were presented. The methods and devices for single and multitesting of journal bearings as well as expected results were disscussed.
19
75%
Kompozyty
PL Zaprezentowano wyniki badań nad wpływem rodzaju wtrąceń wprowadzonych do osnowy polikrystalicznych spieków Y-TZP na podkrytyczne rozprzestrzenianie się pęknięć. Badano trzy rodzaje kompozytów zawierających taką samą ilość (10% obj.) różnych rodzajów wtrąceń - węglik wolframu, tlenek glinu oraz metal[...]
EN The paper presents the results of investigation on an influence of inclusion type on subcritical crack propagation of hot-pressed participate composites based on 3 mole % yttria - zirconia matrix (TZP). Three composite materials containing 10 volume % of a second phase additive were examined. Tungst[...]
20
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Rozwiązania techniczne krytych pływalni podlegają z każdym rokiem ewolucji. Również metodyka obliczeń ulega zmianie, dopasowując się do nowych tendencji i przemyśleń technicznych. Wyrazem takich przemian jest nowelizacja, po 12 latach od ostatniego wydania [1], wytycznych Zrzeszenia Inżynierów Niemi[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last