Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 70
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inventory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Operations Research and Decisions
EN Two single-item, deterministic, continuous, finite horizon inventory models having no shortage have been considered. A demand rate function, which is relatively general, for the item has been assumed. In the first model, units of the item do not deteriorate; while in the second units deteriorate in [...]
2
100%
Przegląd Geodezyjny
PL Inwentaryzację linii elektroenergetycznych przeprowadza się w celu poprawy bezpieczeństwa elektroenergetycznego sieci. Można ją wykonać np. przy użyciu lotniczego skaningu laserowego. W trakcie pomiaru otrzymuje się chmurę punktów, z której podczas klasyfikacji wyłonione zostają podzbiory punktów re[...]
EN Inventory of power lines is carried out to improve the safety of the power network. It can be done using airborne laser scanning. From obtained point cloud, after its classification, subsets of points representing the masts are extracted. Lines of medium and high voltage are built mainly on steel p[...]
3
100%
Information Systems in Management
2018 Vol. 7, No. 4 237--245
EN The key objective of critical success factors is to filter out excessive information reaching organizations so that management can focus on several most critical areas. Both scholars and practitioners employ most frequently expert interviews as to identify critical success factors. The aim of this s[...]
4
100%
Operations Research and Decisions
EN The present paper deals with an EOQ model for deteriorating items with time-dependent exponential demand rate and partial backlogging. Shortages are allowed and completely backlogged in this model. The backlogging rate of unsatisfied demand is assumed as a function of waiting time. The concept of pe[...]
5
88%
Operations Research and Decisions
EN An inventory system of two mutually substitutable items has been studied where an item is out of stock, demand for it is met by the other item and any part of demand not met due to unavailability of the other item is lost. In the event of substitution, there is an additional cost of substitution inv[...]
6
88%
Control and Cybernetics
2015 Vol. 44, no. 3 389--397
EN Huang and Hsu (2008) investigated the inventory system as a cost minimization problem, with the objective to determine the retailer’s optimal inventory policy under the supply chain conditions. Then, Chung (2008) presented the comments to this problem, with the aim to overcome the shortcomings and p[...]
7
88%
Control and Cybernetics
EN Retail businesses must constantly evolve with new strategies introduced in order to meet and even to exceed customers’ expectations. This effort can be enhanced by incorporating inspection processes in business routines that will maximize the effectiveness of attempts to sell quality products. Further[...]
8
88%
Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics
EN Unlike in other ship types, the container ships cannot offer their services without containers and the shipping space become ineffective. Therefore, containers and slots are complimentary and indispensable service component in liner container shipping. The virtual container yard (VCY) is a modern co[...]
9
88%
Management and Production Engineering Review
2019 Vol. 10, No. 2 50–-59
EN Industry 4.0 will affect the complexity of supply chain networks. It will be necessary to adapt more and more to the customer and respond within a time interval that is willing to accept the product waiting. From these considerations, there is a need for a different way of managing the supply chain.[...]
10
75%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL W artykule przedstawiono autorską metodę ekologicznej i krajobrazowej inwentaryzacji i oceny małych rzek, zastosowaną do górnego biegu Raszynki. Głównym narzędziem metody jest lista, zawierająca ogólne i cząstkowe kryteria oceny, ich znaczenie i punktację przypisaną do każdego kryterium. Wyniki bada[...]
EN The article presents the author’s method of ecological and landscape inventory and evaluation of small rivers that was used for upper part of the Raszynka River. The main tool of the method is a checklist that contains general and partial criteria of evaluation, their importance and scores for each [...]
11
75%
Instal
2012 nr 9 42-44
PL W artykule przedstawiono propozycję zasad bilansowania węgla i rozliczania różnic zapasu węgla między wartością wynikającą z inwentaryzacji, a wartością wynikającą z ewidencji księgowej. Przy podejmowaniu decyzji o korekcie stanów ewidencyjnych powinno uwzględniać się wymagania ustawy o rachunkowośc[...]
EN In the article presented a proposition of coal balancing rules and calculation of differences which may occur during the inventory. During decision taking process about a correction of a coal stock should be considered law requirements and uncertainty of mass measurement (or density and volume) of c[...]
12
75%
LogForum
2016 Vol. 12, no. 3 193--198
PL Wstęp: W pracy przedstawiono model ekonomicznej wielkości produkcji w rozmytym otoczeniu. Zarówno koszy popytu jak i koszt utrzymania zapasu zostały ujęte, jako rozmyte liczby pentagonalne. Metoda Signed Distance została użyta w celu uszczegółowienia funkcji kosztu całkowitego. Metody: Wyniki otrzym[...]
EN Background: In this paper, an economic production quantity model is considered under a fuzzy environment. Both the demand cost and holding cost are considered using fuzzy pentagonal numbers. The Signed Distance Method is used to defuzzify the total cost function. Methods: The results obtained by the[...]
13
75%
Badania Operacyjne i Decyzje
2005 nr 2 53-58
PL Badana jest bariera działania pewnego systemu gospodarki zapasami, którego wejście jest procesem niezagregowanym o dynamicznych parametrach. Wyprowadzono wzory wyrażające warunkowe rozkłady prawdopodobieństwa w przypadku bariery dolnej podsystemu L. Zależą one od parametrów funkcjonowania podsystemu[...]
EN The paper investigates a certain inventory system whose input is a non-aggregated dynamic-parameter process. The authors derive equations that define the distribution of conditional probabilities for the case of a lower-limit barier in subsystem L. They depend on the parameters of the functioning of[...]
14
75%
Control and Cybernetics
2015 Vol. 44, no. 2 311--320
EN In this paper, an inventory system is analyzed regarding a trended demand. The seller offers its buyer a credit period for settling the account, which attracts more buyers and enhances market demand. However, the offer of credit period leads to default risk for the supplier. The units in inventory are[...]
15
75%
Logistics and Transport
EN Supply chain can be considered as a series of linked inventories. This paper considers the impact of inventory on the economics of the businesses and the whole chain and discusses causes of inefficiency. In most supply chains the goods are inactive for the majority of the time, and this leads to lon[...]
16
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 119 163--176
EN Current inventory management concepts in both business practices and literature can be divided into two major themes. The first one optimizes transportation and warehousing activities within a single company, while the second one focuses also on collaboration with external partners, such as supplier[...]
17
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 7 13--25, CD
PL Informacja o zapasach dostępnych z poziomu klienta jest istotnym zasobem firmy. Umiejętne wykorzystanie tej informacji może okazać się korzystne dla klientów poszukujących efektywnej obsługi logistycznej w sferze e-handlu. Klienci przeszukując zasoby Internetu, w poszukiwaniu określonych towarów dok[...]
EN Information about inventory available from the customer level is an important resource of the company. Skilful use of this information may turn out to be beneficial for customers seeking effective logistics services in the e-commerce field. When searching for Internet resources, customers search for[...]
18
75%
Logistyka
2015 nr 6 23--27, CD
PL Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej części, teoretycznej krótko scharakteryzowano pojecie magazynu oraz magazynowania, a następnie opisano istotę gospodarki magazynowej. W części praktycznej scharakteryzowano badane przedsiębiorstwo i dokonano analizy jego gospodarki magazynowej na podsta[...]
EN The article consists of two parts. In the first part the author briefly characterizes the notion of warehouse and storage and then describes the essence of warehouse management. In the practical part of the paper the author presents the analysis of warehouse management based on financial data of sel[...]
19
75%
Logistyka
2014 nr 6 10203--10211
PL Wśród obiektów infrastruktury towarzyszącej komunikacji drogowej jedno z najważniejszych miejsc, oprócz samej drogi zajmują mosty, wiadukty i tunele. Obiekty te, często o zaawansowanej konstrukcji, muszą być w dobrym stanie technicznym zapewniającym bezpieczny przejazd. Za ich stan techniczny odpowi[...]
EN Among the infrastructure facilities which are connected with the road communication network, one of the most important sites in addition to the roads occupy bridges, viaducts and tunnels. These objects, often with advanced design, must be in good condition to ensure safe passage. For their technical[...]
20
75%
Budownictwo i Architektura
PL Nadrzędnym celem pomiarów i obserwacji wykonywanych w szybach jest zapewnienie ich bezpiecznej pracy. Wiąże się to nie tylko z określeniem aktualnego stanu technicznego szybu, lecz również z określeniem przyczyn i źródeł powstawania zmian. Wraz z rozwojem technik laserowych i cyfrowych pojawiają się[...]
EN Ensuring shaft’s safe operation is the primary aim of measurements and observations performed in mining shafts. This involves not only determining the current technical condition of the mining shaft, but also determining causes of observed changes. In order to preserve the efficiency of every shafts[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last