Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intersection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2014 nr 38 (110) 62--68
EN This author presents models of processes taking place at a waterway intersection. The measures of traffic processes under consideration are the number of vessels waiting to enter an intersection and delay time of these vessels. The applicability of specific models is discussed along with their usefu[...]
2
75%
Drogi : budownictwo infrastrukturalne
2013 Nr 6 (18) 29--37
PL W niniejszym artykule autorka przedstawiła kilka przypadków kładek dla pieszych o nietypowych kształtach, wybudowanych w różnych miastach na świecie. W wielu przypadkach głęboko przemyślane podczas procesu projektowego rozwiązania mogą być pomocne w naszych krajowych projektach kładek, które być moż[...]
EN The author presents few examples of unusual shaped footbridges in different cites, concerning on the relation between footbridge's shape and the intersections geometry.
3
75%
Logistyka
2010 nr 5 9-13
PL W artykule przedstawiono ważną tematykę dotyczącą logistyki miejskiej - zasadność projektowania (w kontekście przepustowości) skrzyżowań o ruchu okrężnym. Do celów badawczych wykorzystano opracowane narzędzie symulacji. Wykonano wiele badań, których wyniki uświadamiają ważność i aktualność problemu.[...]
EN In the article the important subject matter of city logistics is represented the legitimacy of the designing (in the context of the capacity) crossings about the circuitous traffic. Own developed simulation tool is used in research. Many researches were executed; whose results inform the importance [...]
4
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W niniejszym artykule zaprezentowano koncepcję zagospodarowania obszaru ronda Mogilskiego w Krakowie opracowaną w 2007 r. w Zakładzie Kształtowania Przestrzeni Komunikacyjnych na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w ramach przedmiotu Projektowanie Specjalistyczne. Koncepcja ta skupia się[...]
EN The article presents a development plan for the Mogilskie roundabout area in Kraków. The concept has been developed in the Division of Public Spaces for Movement, Faculty of Architecture, Cracow University of Technology, as a design studio assignment for the 5th-year students. The urban and architec[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 299-307
PL Wzrost liczby pojazdów w sieciach drogowych zmusza projektantów do opracowania odpowiednich narzędzi służących do oszacowania przepustowości poszczególnych składników sieci oraz usprawniania ruchu. Wybór metody powinien zależeć zarówno od indywidualnych potrzeb, jak i możliwości zastosowania w okreś[...]
EN From increasing number of vehicles comes the need to quantify congestion in dense road network. The paper presents useful computer aided tools for evaluating priority-type and signalized intersection capacity parameters. The applications have been designed on the basis of popular and verified method[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2001 z. 43 75-79
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów czasów zatrzymania pojazdów na wlocie skrzyżowania odosobnionego przy dwóch rodzajach sygnalizacji świetlnej - sygnalizacji stałoczasowej jednoprogramowej i sygnalizacji zmiennoczasowej.
EN depends on the their capacity. Therefore a great attention is paid to the type of their control In this paper the situation in control of intersections is analysed and based on the evaluation criterion - vehicles delay at intersection - are assessed.
7
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2013 z. 79 71--76
PL Jednym z najczęściej powtarzających się obecnie na skrzyżowaniach drogowych problemów związanych ze stale narastającym natężeniem ruchu jest niewystarczająca zdolność przepustowa wlotów podporządkowanych oraz brak zapewnienia użytkownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas [...]
EN One of the most common problems currently occurred at road intersections connected with constantly increasing road traffic volumes is insufficient inlets capacity and lack of sufficient level of road traffic safety. Most favourable solution in this situation is reconstruction of the intersections. S[...]
8
75%
Opuscula Mathematica
2013 Vol. 33, no. 3 575--598
EN We establish formulas for bounds on the Haudorff measure of the intersection of certain Cantor sets with their translates. As a consequence we obtain a formula for the Hausdorff dimensions of these intersections.
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 420--424, CD
PL Zapobieganie nadmiernemu obciążeniu środowiska w wyniku emisji ze środków transportu wymaga skutecznego systemu monitoringu. Skuteczność takiego systemu w pierwszej kolejności determinuje właściwa lokalizacja. W artykule przedstawiono sposób oceny potencjalnych lokalizacji w obszarze skrzyżowań ze w[...]
EN An effective monitoring system is required in order to prevent excessive environmental burden due to transport means emission. The effectiveness of such kind of a system is determined in the first place by the proper location. The article presents the method of assessing potential locations on the i[...]
10
75%
Transport Problems
PL Wariancja czasów obsługi stanowi miarę rozproszenia w procesie obsługi pojazdów. W artykule przedstawiono wyniki badań ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną w Katowicach. Badania pozwoliły określić wariancję czasów obsługi. Zaprezentowano także wyniki badań symulacyjnych.
EN Variance of service times is the measure of dispersion in the process of vehicles service. The article includes results of observation and measurements on several signalized intersections in Katowice. Measurements permitted to estimate variance of service times. Results of simulation research was pr[...]
11
75%
Transport Problems
PL Niniejszy artykuł dotyczy zaburzonego ruchu statków, przechodzących przez skrzyżowanie dróg wodnych. Do wyznaczenia czasu pomiędzy jednostkami podporządkowanymi, opuszczającymi skrzyżowanie wykorzystano operację splotu. Głównym czynnikiem zaburzającym strumień ruchu jednostek podporządkowanych jest [...]
EN The presented paper concerns the disturbed traffic of vessels, the passage through the waterway intersection. To determine a time between subordinated vessels leaving the intersection a convolution operation has been used. The main factor disturbing the traffic stream of subordinated units is speed [...]
12
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 121 351--362
PL Funkcjonowanie systemu transportowego determinowane jest między innymi przez jakość obsługi infrastruktury różnych gałęzi transportu. W przypadku transportu drogowego szczególną rolę odgrywają skrzyżowania drogowe, które umożliwiając obsługę kolizyjnym strumieniom ruchu są wąskim gardłem tego system[...]
EN Functioning of transport system is determine by the quality of service realized by infrastructure of different transport branches. In case of road transport, very important are intersections. These objects are usually a bottleneck in the network. Therefore, the correct selection of the intersection [...]
13
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono problemy badawcze występujące na skrzyżowaniu torów wodnych w aspekcie eksploatacyjnym i bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę na czasy opóźnienia w procesie ruchu i prawdopodobieństwo nadmiernego zbliżenia. Wyniki badań symulacyjnych pokazano na tle badań analitycznych. Dokonano e[...]
EN These authors present operational and safety aspects of research problems relating to waterway intersections and their safety and operational aspects. Attention is drawn to delay times that occur in the process of vessel traffic and the probability of close quarter situations. The results of simulat[...]
14
63%
Transport Problems
2006 T. 1, z. 1 257-261
PL W artykule krótko scharakteryzowano model kolejkowy M/G/1. Przedstawiono również możliwość użycia formuły średniego oczekiwania w kolejce z tego modelu jako składnika modelu strat czasu. Zaprezentowany model strat czasu uwzględnia zmienność czasów obsługi na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.
EN The article includes a short review of the M/G/1 queuing model. Possibility usage average waiting time in queue as a component of traffic delay model was described too. Presented traffic delay model allows estimating time delay in case of large service times variations.
15
63%
Transport Problems
2006 T. 1, z. 1 227-234
PL Na podstawie analiz i opracowań wyników z przeprowadzonych pomiarów odstępów czasu pomiędzy pojazdami zgłaszającymi się na wloty małych rond oraz analiz i opracowań wyników pomiarów czasów obsługi pojazdów na małych rondach dokonano próby opisu ruchu na tego typu skrzyżowaniach i ich wlotach dojazdo[...]
EN Based on results of distributions analysis of gaps between vehicles on minor road and on results of service times analysis for intersections the queuing models for small roundabouts has been built and has been presented in this article. This article presents a theoretical metodology for queuing mode[...]
16
63%
Transport Miejski i Regionalny
2004 nr 9 7-12
PL Wyniki symulacyjnych badań wpływu filtrowania potoków ruchu przez sygnalizacje na przepustowość sąsiednich skrzyżowań z pierwszeństwem przejazdu. Analityczny model szacowania przepustowości relacji podporządkowanych przy występowaniu oddziaływania sąsiednich skrzyżowań z sygnalizacją. Analizy czułoś[...]
EN Results of simulation studies on impacts of traffic flows filtration at signalized intersections on capacity of nearby priority intersections. The general description of analytical model of approach capacity calculations taking into account impacts of traffic flow filtering by traffic signals adjust[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 50 89-95
PL W artykule omówiono proces tworzenia modelu symulacyjnego oraz przedstawiono założenia budowy symulatora z sygnalizacją świetlną. Ponadto opisano strumienie zgłoszeń pojazdów i podstawowe zależności między nimi.
EN The article deals with a creation process of simulation model and assumptions for designing the simulator program of the intersection with traffic lights. Traffic flows and their fundamental relations have been also described.
18
63%
Logistyka
2014 nr 4 3288--3298
PL Wiele działań podejmowanych przez organy zarządzające drogami w zakresie poprawy lub utrzymania odpowiedniego poziomu brd wymaga cyklicznego monitoringu. Jego zakres może być bardzo szeroki ze względu na liczbę czynników, które można poddawać ocenie. Jednakże zwiększenie zakresu monitoringu zwykle z[...]
EN Many actions taken by the road management authorities to improve the traffic safety require monitoring of level of road safety. The range of monitoring may be wide in view of number of factors to evaluate. However large number of factors increases the costs of monitoring. Therefore the necessary ran[...]
19
63%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2010 Nr 6 54-55
PL Prowadzenie remontu na funkcjonującym lotnisku jest dużym wyzwaniem zarówno dla pracowników lotniska, jak i wykonawcy. Aby wykonać remont skrzyżowania dróg startowych DS-1 i DS-3, należało wstrzymać ruch dużych samolotów; droga startowa została skrócona do 1300 m.
20
63%
Budownictwo i Architektura
2016 Vol. 15, nr 1 223--234
PL Skrzyżowania z wyspą centralną są rozwiązaniem proponowanym w wytycznych projektowania dróg głównie z uwagi na występowanie dużych, wewnętrznych powierzchni akumulacji dla pojazdów skręcających w lewo, które odpowiednio zaprojektowane zapewniają wysoką przepustowość całego rozwiązania. W ostatnich l[...]
EN Signalized roundabouts are the suggested solution in road design, mainly due to the presence of large inner areas of accumulation for vehicles turning left, which, if designed correctly, result in a high capacity of the entire solution. In recent years, due to a dynamic growth in traffic and the det[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last