Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 72
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  internet of things (IoT)
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Measurement Automation Monitoring
2016 Vol. 62, No. 7 245--247
EN In the paper, selected issues referring to the usage of Azure platform to build measuring - control systems using Internet of Things concept (IoT) are presented. The most important problems to overcome during the implementation of this type of tasks concerning the functioning of the existing impleme[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2017 z. 75 57--58
EN This paper aims to present an overview of the Semantic Web solutions such as triple store databases, RDF (Resource Description Framework) and ontologies applied for the use of Internet of Things. The first part describes these technologies and the second part focuses on the already developed concept[...]
3
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
EN The article shows a case study of Cloud Computing model combined with AT-Mega microcontrollers for educational purposes. The presented system takes advantage of many aspects of Internet of Things model, thus conjoining Cloud Management system with measurement-execution module based on Arduino platfo[...]
4
100%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2015 nr 4 10--14
EN The paper discusses the threats to networks of resource-limited things such as wireless sensors and the different mechanisms used to deal with them. A novel approach to threat detection is proposed. MOTHON is a movement-assisted threat detection system using mobility to enhance a global threat asses[...]
5
88%
Research in Logistics & Production
EN The article presents one of the most important technological trends in the context of the development of logistics, the Internet of Things (IoT). The key aspects and main technologies used in this concept have been characterized. Several actual examples of the Internet of Things solutions in logisti[...]
6
88%
Metrology and Measurement Systems
2017 Vol. 24, nr 3 463--471
EN Internet of Things (IoT) will play an important role in modern communication systems. Thousands of devices will talk to each other at the same time. Clearly, smart and efficient hardware will play a vital role in the development of IoT. In this context, the importance of antennas increases due to th[...]
7
88%
Geodesy and Cartography
2016 Vol. 65, no. 2 129--138
EN The Internet of Things (IoT) is an emerging technology that was conceived in 1999. The key components of the IoT are intelligent sensors, which represent objects of interest. The adjective ‘intelligent’ is used here in the information gathering sense, not the psychological sense. Some 30 billion sen[...]
8
88%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono zarys rozwoju i stan obecny technologii Internetu Rzeczy.
EN The development and current state of the Internet of Things is present.
9
88%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2013 nr 2 40--48
EN Object and service identification is considered as one of the main challenges in the field of Internet of Things (IoT), which can be solved by the introduction of the so called ID (IDentifier) layer. The objective of this layer is to expose IoT objects and services offered by them, to users. Common [...]
10
75%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule przedstawiono analizę możliwości technicznej realizacji oraz wyniki badań dotyczących implementacji koncepcji urządzeń elektroniki konsumenckiej (UEK), bazujących na technologii Internetu Rzeczy (IoT). W ramach prac badawczych opracowano nowoczesne urządzenie AGD, jako integralny element [...]
EN In the paper authors present a technical analysis and results of implementation of the Internet of Things (IoT) modules in consumer electronics. The research is focused on white goods implementation as universal building automation and building energy management devices. To provide an interoperabili[...]
11
75%
Napędy i Sterowanie
PL Rozwój technologiczny cywilizacyjnej czołówki postępuje obecnie bardzo szybko. Przynosi ewidentne korzyści i wzrost jakości życia, lecz zarazem zmienia sposób interakcji człowieka z otoczeniem i w niespotykanym dotąd stopniu uzależnia go od rosnącej ilości otaczających go urządzeń. Oprócz korzyści m[...]
12
75%
Napędy i Sterowanie
2017 R. 19, nr 1 22--23
PL Czwarta Rewolucja Przemysłowa już tu jest. Nie ma powodu do paniki – z nami przejdziesz ją krok po kroku. Zaczynamy od najważniejszych idei i pojęć.
13
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2013 T. 21 121--137
PL W referacie przedstawiono oczekiwane korzyści płynące z zastosowania Internetu Rzeczy oraz zidentyfikowano potencjalne zagrożenia wynikające z wykorzystania tej techniki. Dokonana konfrontacja korzyści z zagrożeniami ma pozwolić na ocenę perspektyw rozwoju tej techniki oraz umożliwić wskazanie najba[...]
EN Expected benefits of the Internet of Things as well as potential threats of this technology can be found in the article. Advantages and threats of the Internet of Things were confronted to enable an assessment of perspectives of this technology and to point out the most promising mechanisms to reduc[...]
14
75%
Management Systems in Production Engineering
2016 nr 4 (24) 247--251
PL ednym z najbardziej niebezpiecznych i najczęściej występujących zagrożeń w kopalniach węgla kamiennego jest zagrożenie metanowe. Przy eksploatacji systemem ścianowym z zawałem skał, metan wydziela się do wyrobisk górniczych z urabianego oraz pozostawionego w zawale węgla. Duża ilość metanu dopływa t[...]
EN One of the most dangerous and most commonly present risks in hard coal mines is methane hazard. During exploitation by longwall system with caving, methane is emitted to mine heading from the mined coal and coal left in a pile. A large amount of methane also flows from neighboring seams through crac[...]
15
75%
Management Systems in Production Engineering
2016 nr 4 (24) 217--221
PL Rzeczy (ang. Internet of Things) wpływa na różne obszary działalności człowieka: życie codzienne zwykłych obywateli, styl pracy zespołów marketingowych, fabryk, a nawet całych miast. Duże firmy starają się wdrożyć tę technologię w swojej strategii marketingowej, która przekształca nie tylko styl kom[...]
EN Internet of Things (IoT) affects different areas of human activities: everyday life of ordinary citizens, work style of marketing teams, factories and even entire cities. Large companies try to implement the technology in their marketing strategy that reshapes not only communication style and produc[...]
16
75%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2017 T. 7, nr 3 103--106
PL Głównym celem pracy była analiza rozwiązań platform sensorycznych do zastosowania w Internecie Rzeczy. Nacisk położony został na studium literaturowe dotyczące platform sensorycznych, Internetu Rzeczy, protokołu komunikacyjnego Bluetooth w standardzie Low Energy, szeregowych interfejsów cyfrowych or[...]
EN The main purpose of the work was to analyze sensory platform solutions for use on the Internet of Things. Emphasis was placed on the literature study on Sensor Platforms, Internet of Things, Bluetooth Low Energy Communication Protocol, serial digital and analog interfaces most commonly used in senso[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2016 z. 64 43--55
PL W ciągu ostatnich lat w gospodarce polskiej, jak i światowej, dokonało się szereg zmian, mających istotny wpływ na rozwój firm z wielu branż i sektorów gospodarki. Jednym z ważniejszych czynników postępującego rozwoju przedsiębiorstw jest upowszechnienie nowych technologii informatyczno-komunikacyjn[...]
EN The purpose of the article is to identify usability of the Internet of Things and an indication of the potential benefits and barriers to development of companies using this technology.
18
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono najnowsze zastosowania technologii łańcucha bloków stosowanej w systemie waluty wirtualnej Bitcoin w dziedzinach nie zwiazanych z obrotem walutowym.
EN The newest application blockchain technology used in virtual currency Bitcoin system in areas not associated with financial operations.
19
75%
Rynek Energii
2014 Nr 2 121--126
PL Internet of Things (IoT) to technologia przetwarzania danych łącząca liczne, różnorodne, fizyczne obiekty za pomocą sensorów oraz innych bezprzewodowych rozwiązań do sieci Internet. Idea ta może znaleźć zastosowanie w sieciach inteligentnych w dążeniu do zwiększenia ich wydajności oraz współpracy z [...]
EN Internet of Things (IoT) is a computing concept that can connect numerous and various physical objects to the Internet thanks to sensors and other wireless technologies. That idea can be implemented in smart grids to increase their performance and cooperation with smart loads, electric vehicles (EV)[...]
20
75%
Napędy i Sterowanie
2016 R. 18, nr 6 106--111
PL W artykule przedstawiono analizę możliwości realizacji technicznej i wyniki badań związanych z opracowaniem modułów technologii Internetu Rzeczy (IoT) w zintegrowanych, sieciowych systemach automatyki budynkowej. Istotnym elementem przeprowadzonych przez autorów badań było określenie funkcji sterują[...]
EN In this paper authors present a technical analysis and results of implementation of Internet of Things (IoT) modules in integrated, networked building automation systems. The research is focused on defining control functions and their implementation as universal building automation devices. To provi[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last