Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 54
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  international transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 4 181--184
EN Development of Polish international road transport of goods after Poland's accession to the EU. Haulage work carried out between 2005 and 2015. International transport in the context of haulage carried out by the remaining EU transport. Transport arranged by types of haulage in 2005 and in 2015. Dev[...]
2
75%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Artykuł jest próbą przybliżenia projektu mającego na celu zbadanie możliwości utworzenia kolejowego korytarza transportu towarowego między Holandią i Polską, a także próbą oceny stanu i perspektyw rozwoju transportu towarowego między tymi krajami wraz z identyfikacją istniejących barier i propozycją[...]
EN There is in the paper an attempt at description of the project exploring the possibilities of creating rail goods transport between Netherlands and Poland and an attempt at not only an assessment of present stage and prospect of goods transport development but an identification of existing barriers [...]
3
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2006 z. 62 151-158
PL Coraz większa liczba i brutalność ataków terrorystycznych, jakie obserwowaliśmy w końcu dwudziestego stulecia, rysuje przed wspólnotą międzynarodową pesymistyczną wizję w zakresie światowego rozwoju gospodarczego. Biorąc pod uwagę reakcje tej wspólnoty na nowe zagrożenia dotyczące transportu morskie[...]
EN A growing number and brutality of terrorist attacks, especially at the end of the 20th century, brought to the international community a pessimistic view of the worldwide economic development. As part of the international response, addressed to the partially new threat endangering international tran[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2011 z. 71 11-18
PL Artykuł przedstawia regulacje dwustronnych porozumień polsko-rosyjskich w zakresie międzynarodowych przewozów drogowych. Omówiono warunki wykonywania takich przewozów oraz kontrowersje związane z liczbą udzielanych zezwoleń przewozowych.
EN This paper presents regulations of the bilateral Polish – Russian international agreements connected with the international road transport. Special attention was devoted to the conditions of carrying of such transport and to the controversies about amount of annual shipping licences.
5
75%
Logistics and Transport
EN This article is about the integration idea of rail and road long-distance transport to increase the efficiency of the transport chain. The article compared two transport models - conventional (using road transport) and intermodal transport (using road and rail transport). The proposed intermodal mod[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 12 91--104
PL Internacjonalizacja i globalizacja działalności gospodarczej wywołuje zapotrzebowanie na usługi podmiotów gospodarczych o dużej skali działania oraz dysponujących dużymi sieciami usługowymi. Globalny obrót towarowy wzrósł w okresie ostatniego 50-lecia ponad 10-krotnie, generując ogromne potrzeby tra[...]
EN Internationalisation and globalisation of economic activities cause of the demand for services of the firms with large scale of production and disposal of large scale of service networks. The customers require the unique services or services fitted to their individual requirements and preferences, w[...]
7
75%
Logistyka
2013 nr 2 59--62
PL Celem artykułu jest przedstawienie zasad organizacji wypoczynku zwierząt w punktach kontroli, podczas transportów' długotrwałych. Artykuł zawiera podstaw'ow'e informacje na temat istniejących punktów' kontroli w Polsce i UE. Omówiono praw- ne i organizacyjne aspekty postępowania ze zwierzętami w pun[...]
EN The purpose of this article w'as to present the role of control post in long - distance animal transportation. The paper contains a basie information about control posts in EU and in Poland and outlines the legal requirements for the control post equipments, and its management.
8
75%
Transport Samochodowy
2006 z. 4 45--57
PL W artykule omówiono cel i potrzebę poprawy struktury parku pojazdów samochodowych pod względem spełniania norm ekologicznych oraz uregulowania prawne dotyczące tych norm. Przedstawiono źródła informacji statystycznych o ciężarowych pojazdach samochodowych w Polsce dotyczące spełniania norm ekologicz[...]
EN In this paper me author discuses the aim and the need to improve the structure of the fleet of motor vehicles as far as ecological norms are concerned. The article also tackles legal regulations connected with the above-mentioned norms. Sources of statistical data on Polish trucks meeting ecological[...]
9
75%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono problematykę planowania tras w transporcie międzynarodowym. Przyjęto, że główną barierą wpływającą na czas obsługi transportowej są granice państwowe. Przedstawiono model strukturalny obsługi transportowej. Przedstawiono główne założenia do budowy modelu matematycznego opisując[...]
EN The paper presents the problem of planning the international transport. It was assumed that the main barrier affecting on duration of transport service are country borders. The structural model of the international transport was presented. The paper presents the main assumptions for the construction[...]
10
75%
Logistyka
2014 nr 2 32--39
PL W artykule podjęto próbę oceny dotychczasowej działalności zagranicznych kolejowych operatorów pasażerskich i ich wpływy na obecny kształt rynku przewozów pasażerskich w Polsce. Podjęto również rozważania dotyczące dalszej możliwej ekspansji operatorów zagranicznych w kontekście przyszłego otwarcia [...]
EN The author of the article attempts to give an overview and evaluate the actual situation of international passenger railways and mark their influence on the public railways in Poland nowadays. Moreover, he considers the possibilities of further extension of international public railway transport suc[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1893--1894
PL W artykule przedstawiono analizę zjawisk i problemów, które pojawiają się w trakcie tworzenia międzynarodowych systemów logistycznych transportu (ITLS). Sformułowano również propozycje strategicznych kierunków efektywnego formowania międzynarodowego rynku transportu i logistyki.
EN The analysis of the characteristics and problems that arise in the course of formation of international transport logistics systems (ITLS) are shown in the article. The proposition of strategic directions of the effective formation of the international transport and logistics market are also present[...]
12
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2002 Nr 1 15--24
PL [...]Przedmiotem artykułu jest próba zwięzłego sformułowania kryteriów, pozwalających na odróżnienie przewozów międzynarodowych od krajowych. Zagadnienie to ma wymiar nie tylko teoretyczny. W praktyce bowiem niejednokrotnie pojawia się problem zakwalifikowania danego rodzaju przewozu jako międzynaro[...]
DE [...] Die Artikel ist eine Probe die unterscheidenden Rechtskriterien zwischen International und Landtransport zu zeigen. Das Problem tretet nicht nur in Theorie aber auch im Praktikum aus. Man kann es sehen vor dem allen im täglichen Arbeit die Versicherungsanstalten. Die Autorin versucht diese Unt[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 689--692
PL Artykuł opisuje obszar rozwiązań, które wspomagają zarządzanie procesem transportowym. Ponadto ukazano rynek transportowy jako mechanizm regulacji działalności sektora transportu. Przedstawiono również istotę kształtowania cen usług oraz kosztów w procesie planowania przewozu. W artykule skupiono si[...]
EN The article presents a range of solutions, which supports management in transportation processes. It depicts the transport market as a regulatory mechanism of operations within the transport sector. It has also been shown to influence the shaping of transport prices and expenses when planning carria[...]
14
75%
Logistyka
2015 nr 3 2246--2251, CD 1
PL Na skutek wprowadzenia w życie nowych przepisów ustawowych o płacy minimalnej w Republice Federalnej Niemiec (Mindeslohngesetz) nastąpiła zmiana warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez polskie przedsiębiorstwa na terenie Niemiec. Nowe przepisy obejmują wszystkich pracowników wszystkich [...]
EN As a result of the enforcement of statutory new regulations about the minimum wage in the Federal Republic of Germany (Mindeslohngesetz) a variation of the terms of the conducting business activities took place by Polish enterprises in Germany. New regulations are embracing all employees of all indu[...]
15
75%
Transport Samochodowy
2015 z. 4 5--14
PL Zmiany liczebności przedsiębiorstw międzynarodowego transportu ciężarowego w Polsce i liczb parku samochodowego w tych przedsiębiorstwach w okresie 2004 - 2014. Liczby licencji i wypisów z licencji firm wykonujących przewozy krajowe w końcu 2014 r. Praca przewozowa parku ciężarowego pow. 3,5 Mg dmc [...]
EN Changes in the numbers of international freight transport enterprises in Poland and the numbers of vehicles fleet in these enterprises in the years 2004 - 2014. The number of licenses and excerpts from the licenses of companies engaged in domestic transport at the end of 2014. The haulage work of th[...]
16
75%
Transport Problems
PL Celem niniejszej pracy jest scharakteryzowanie alternatyw systemów informatycznych używanych do zarządzania, przetwarzania i oceny informacji związanych z pojazdami firmowymi. Zwracamy szczególnie uwagę na rejestrowanie, przekazywanie i przetwarzanie informacji o ruchu pojazdu na drodze w transporci[...]
EN The objective of this contribution is to characterize alternatives of information systems used for managing, processing and evaluation of information related to company vehicles. Especially we focus on logging, transferring and processing of on-road vehicle movement information in inland and interna[...]
17
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1113--1117
PL W artykule zostały omówione problemy związane z opłatami drogowymi związanymi z korzystaniem z infrastruktury drogowej w Polsce w świetle prawa wspólnotowego
EN New regulations enforced by the European Commission much extended the scope of the possibility of the collection of fees, an included not only net stayed TEN-T but also all motorways in Europe, the Directive gave the possibility of burdening heavy duty vehicles with payments to Member States which n[...]
18
75%
Problemy Kolejnictwa
2015 Z. 167 57--69
PL Ograniczeniem sprawnego ruchu kolejowego jest styk linii o różnych szerokościach toru. Przeładunek towarów lub wymiana wózków wagonowych taboru towarowego lub pasażerskiego wydłuża czas pobytu na przejściu granicznym. Sytuację radykalnie poprawiają rozwiązania przesuwnych kół zestawów kołowych. Wśró[...]
EN The juncture of lines with different track gauge constitutes a limit to an efficient railway traffic. Transshipment of goods or exchange of coach bogies of freight or passenger rolling stock extends the length of stay at a border crossing. A situation is radically improved by solutions of variable g[...]
19
75%
Logistyka
2015 nr 5 629--633, CD1
PL W pracy przedstawiono wyniki badań kinetyki pojazdu w transporcie międzynarodowym metodą algorytmu statystycznego WPR (wskaźnika podobieństwa rozkładu) profilu prędkości jazdy. Badaniom poddano profile prędkości jazdy warunków przejściowych (przyspieszania i hamowania) w postaci dystrybuant empirycz[...]
EN The article presents results of kinetic studies on a vehicle in international transport using the statistical algorithm of speed profile distribution probability index. The study involved travel speed profiles under transient conditions (acceleration and braking) in the form of em-pirical distributi[...]
20
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 575--581, CD
PL W artykule omówione zostało zastosowanie teorii masowej obsługi na przykładzie obsługi celnej pojazdów ciężarowych w terminalach usytuowanych we wschodniej granicy państwa. Głównie przedstawiono założenia modelu matematycznego, graf stanów systemu oraz parametry, służące do oceny funkcjonowania syst[...]
EN Paper discussed the application of mass service theory on the example of customs handling of trucks in terminals located in the eastern border of the state. This article mainly shows the assumptions of the mathematical model about the mass-service system, the system state graph and parameters used t[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last