Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  international markets
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polityka Energetyczna
2011 T. 14, z. 2 231-248
PL W artykule przedstawiono zmiany cen węgla energetycznego na międzynarodowych rynkach spot w okresie od czerwca 2010 r. do czerwca 2011 r. Opisano ważniejsze zdarzenia o skutkach gospodarczych, które zaszły w tym czasie na świecie. Na tym tle omówiono wybrane prognozy odnoszące się do przyszłej pozyc[...]
EN Paper presents the changes of steam coal prices in the international spot markets in the period between June 2010 and June 2011. Most important events of economic consequences, which occurred in the world in this time have been described. On this background, selected forecasts have been discussed: l[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 9 563-568
3
100%
Przegląd Górniczy
2014 T. 70, nr 5 17--25
PL W roku 2013 ceny węgla energetycznego w handlu międzynarodowym utrzymywały się na niskim poziomie, głównie z powodu nadpodaży tego surowca. Globalna nadpodaż będzie się prawdopodobnie utrzymywać jeszcze w 2014, a nawet w 2015 roku - pomimo prognozowanego wzrostu zużycia węgla na świecie. Można się w[...]
EN In 2013 the prices of energy coal in the international trade were at a Iow level mainly due to its oversupply. Despite the anticipated growth in the global use of coal, the oversupply will probably be present in 2014 and 2015. It is then possible that the prices will still be Iow in the following ye[...]
4
100%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 10 624-626
5
84%
Polityka Energetyczna
2013 T. 16, z. 4 107--123
PL Na świecie produkcja węgla systematycznie rośnie. W 2012 roku dynamika rozwoju światowej produkcji węgla była wyższa od wzrostu zapotrzebowania, skutkiem czego powiększyła się nadpodaż węgla na rynkach. Za kluczowe zagadnienie dla perspektyw rozwoju światowego handlu węglem energetycznym od wielu ju[...]
EN World coal production is steadily growing. In 2012, the dynamics of the development of world coal production were outpacing the increase in demand, resulting in increased oversupply of coal in the markets. For many years, the key issue for the prospect of development in the global coal trade has bee[...]
6
84%
Polityka Energetyczna
2004 T. 7, spec. 435-449
PL W artykule przedstawiono podstawowe informacje o górnictwie węgla kamiennego w Rosji, podano także dane o zasobach węgla, produkcji i eksporcie. W wyniku restrukturyzacji przemysłu węglowego, prowadzonej przy finansowym wsparciu Banku Światowego, zlikwidowano nierentowne kopalnie, a pozostałe sprywa[...]
EN Paper presents basic information on hard coal mining in Russia, with the data on coal reserves, production and export. As a result of coal mining restructuring, unprofitable mines were closed and the rest were privatised, with financial support of World Bank. Russian government policy is aimed at de[...]
7
84%
Polityka Energetyczna
2004 T. 7, spec. 421-433
PL Produkcja węgla kamiennego w świecie w 2002 roku wyniosła 3 837 mln ton i była wyższa niż w roku poprzednim o około 36 mln ton (0,9%). Dwa podstawowe rynki zbytu węgla kamiennego to region Azji i Pacyfiku oraz Europa. Import węgla na rynki Azji i Pacyfiku wyniósł w 2002 roku 394 mln ton i wzrósł w s[...]
EN The production of hard coal in the world in 2002 amounted to 3 837 million tons, 36 million tons or 0.9% more than in the preceding year. The two prime main coal markets are the Asia-Pacific region and Europe. The imports of coal by the Asia-Pacific markets amounted to as much as 394 million tons in[...]
8
84%
Polityka Energetyczna
PL Artykuł ma na celu pokazanie najnowszych tendencji kształtowania się cen węgla kamiennego energetycznego występujących na rynkach międzynarodowych oraz przedstawienie na ich tle cen węgla na rynku krajowym. Główny okres analizy to lata 1998 - 2002, a tam gdzie było to możliwe - także dane obejmujące[...]
EN The objective of the paper is to show the most recent tendencies of steam coal prices on international markets and - against this background - to present the coal prices on domestic market. Generally, period of analysis is 1998-2002, however, where it is possible, data related to 2003 are also prese[...]
9
84%
Polityka Energetyczna
PL Na świecie od kilkunastu lat rośnie produkcja węgla energetycznego, a przez kilka lat przyrost produkcji był większy od przyrostu zapotrzebowania. To przyczyniło się do nadpodaży węgla na rynkach i stalo się głównym powodem spadku cen tego surowca. Ta tendencja spadkowa cen trwa już czwarty rok z rz[...]
EN For more than ten years, steam coal production in the world has been increasing, and for several years the increase in production was greater than the increase in demand. This contributed to the oversupply of coal in the markets and has become the main reason for the decline in coal prices. This dow[...]
10
84%
Polityka Energetyczna
2005 T. 8, spec. 319-330
PL Ceny węgla na rynkach międzynarodowych podlegają znacznym zmianom wynikającym zarówno z praw rynkowych (równowaga podaży i popytu), jak i z konkurencyjności innych nośników energii pierwotnej oraz wpływu różnorakich czynników pozarynkowych. Obecnie na rynku występuje tendencja spadkowa cen. Dotyczy [...]
EN Coal prices on international markets changes considerably due to market rules (supply - demand equilibrium) and also as a result of competition with other primary energy sources as well as many other non market originated factors. Currently the decreasing price tendency can be observed. This is vali[...]
11
67%
Polityka Energetyczna
PL W artykule podano informacje o bieżącej sytuacji na międzynarodowych rynkach węgla koksowego. Przedstawiono kształtowanie się cen węgli w kontraktach między głównymi eksporterami a ich najważniejszymi odbiorcami. Na tle sytuacji w handlu międzynarodowym, pokazano zmiany cen węgli koksowych na rynku [...]
EN Paper provides an information about current situation on international coking coal markets. Coal prices in contracts between main exporters and most important buyers are presented. On the background of international coal trade, the changes in coking coal prices on domestic market in the years 1998-2[...]
12
67%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W programach restrukturyzacji górnictwa stosunkowo niewiele miejsca poświęca się problemom jakości węgla kamiennego i ich wpływowi na możliwości zbytu węgla. W pracy omówiono jakość krajowego węgla od zasobów do produktów handlowych. Produkty te porównano z węglami oferowanymi na rynkach światowych.[...]
EN In the restructuring programmes for mining industry not much attention has been paid to the problems of hard coal quality and its impact on abilities to sale the coal. Domestic coal quality has been reviewed in the study from coal resources, through run of mine to saleable products. These products h[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last