Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  internal transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistics and Transport
EN From the early 90s combined transportation (based on standardized transportation and transshipment technologies) hasn't exceeded 3,5%2 of overall weight of loads transferred by railway in Poland. During the same period the share of that type of transport in overall railway transfers in European Unio[...]
2
100%
Logistics and Transport
EN The article presents internal transport system and principles of transport organization, in order to indicate that the effectiveness of material flow management in a warehouse depends on the transport strategy used by a manufacturing plant. In the paper different means of transport enabling movement[...]
3
100%
Management and Production Engineering Review
EN The second most important function of a warehouse, apart from the storing of goods, is internal transport with a focus on time-effectiveness. When there is a time gap between the production and export of products, the goods need to be stored until they are dispatched to the consumers. An important p[...]
4
100%
Logistyka
2009 nr 4 CD-CD
PL Zagadnienia transportu wewnętrznego z uwagi na krytyczność i istotność dla procesu produkcyjnego są tematyką bardzo ciekawą oraz wymagającą racjonalnego podejmowania decyzji. Dlatego też to zagadnienie zostało obrane jako przedmiot badań artykułu. Nieprawidłowości stwierdzone w funkcjonowaniu transp[...]
EN One of the main aims of logistics management in production is to guarantee continuity and rhythmicity of production processes with high quality products. Internal transport is directly related with logistics flows in production processes. Acting up of internal transport could bring about to disturba[...]
5
75%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2007 Nr 1-2 9-15
PL W artykule przedstawiono sposoby pozwalające na właściwą reorganizację transportu wewnętrznego w firmie oraz jego optymalizację.
6
75%
Mechanik
2012 R. 85, nr 7CD 579--586
PL W pracy przedstawiono problematykę zagrożeń wypadkowych wtransporcie wewnętrznym podczas wykonywania czynności związanych: z przyjęciem i wydaniem wyrobów, ze składowaniem wyrobów, a także z manewrowaniem zastosowanymi środkami transportowymi. Zaproponowano działania profilaktyczne w zakresie zapobi[...]
EN This study discusses accident hazards during reception and release of products, storage of products, and also handling of transport means in internal transport. Preventive activities within the range accident hazards prevention in internal transport are proposed. The trans-shipping fronts which are [...]
7
75%
Archives of Transport System Telematics
EN At present a supply chain poses quite a challenge. The paper presents one the methods supporting decision makers in a supply chain, namely a Markov chain of kth row. This theory constitutes an important part of the law of probability and it is also associated with soft calculation methods e.g. fuzzy[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 486--489, CD
PL Rozwój technologii w zakresie magazynowania energii oraz rozwiązań ładowarek wpłynął na powstanie wielu sposobów zasilania wózków automatycznych. W artykule omówiono technologie układów zasilania stosowanych w zrobotyzowanych pojazdach transportowych.
EN The development of technologies in the field of energy storage and loader solutions has influenced the creation of many ways to power the automatic trucks. The article discusses the technologies of power systems used in Automated Guided Vehicle.
9
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2018 nr 2 27--35
PL Artykuł przedstawia przebieg badań i wyniki projektu realizowanego we współpracy z jednym z przedsiębiorstw działających w branży farmaceutycznej w Polsce. Celem projektu jest wyznaczenie optymalnej liczby opakowań wielokrotnego użycia. Badania prowadzone są na terenie dwupiętrowej hali, gdzie produ[...]
EN The article presents the course of research and the results of the project carried out in cooperation with one of the companies operating in the pharmaceutical industry in Poland. The goal of the project is to determine the optimal number of reusable packaging. The research is conducted on the wall [...]
10
75%
Logistyka
PL W opracowaniu poddano ocenie stan istniejący transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym, przeanalizowano koszty funkcjonowania i utrzymania wózków widłowych. Przeprowadzono również analizę zarządzania transportem wewnętrznym jak i efektywność jego wykorzystania. Po etapie diagnostyczny[...]
EN The study concerns the assessment of internal transport in a production company, and the analysis of costs of functioning and managing forklift trucks. The analysis of managing internal transport, as well as the efficiency of its use, was carried out. After the diagnostic stage and having considered[...]
11
75%
Logistyka
2017 nr 2 2--7
PL W artykule przedstawiono procesy przemieszczania zasobów materialnych w procesie wytwarzania stali. Opisano procesy transportowe w przedsiębiorstwie hutniczym. Uwzględniono ich wpływ na łańcuch dostaw. Wzięto pod uwagę przebieg procesu transportu wewnątrzzakładowego. Opracowano uogólniony model ocen[...]
EN This paper presents the process of movement of material resources in the production of steel. Transport processes in the metallurgical enterprise were described. The authors took into account their impact on the supply chain. The process of internal transport was also characterized in the article. A[...]
12
75%
Logistyka
1999 nr 4 34-35
13
75%
Logistyka
1999 nr 4 44-45
14
75%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Większość nowoczesnych przedsiębiorstw wprowadza do zarządzania zasady znane jako chude, wyszczuplone (lean). Jedną z metod proponowanych przez Lean Management jest Kompleksowe Utrzymanie Sprawności Maszyn – TPM (Total Productive Maintenance). Znane są aplikacje tej metody w odniesieniu do systemów [...]
EN Most of modern companies implement a principles known as “lean” to the management. One of the methods proposed by Lean Management is a TPM (Total Productive Maintenance). There are applications of this method in relation to production systems. TPM can also be used to improve the quality of internal [...]
15
75%
Logistyka
PL Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej i otwarcie się nowych rynków zbytu spowodowało zmiany w podejściu rodzimych przedsiębiorców do problemu sterowania produkcją. Duża konkurencja wymusiła zwiększenie inwestycji nie tylko w unowocześnianie parku maszynowego, ale też w zmiany w systemie sterowania [...]
EN Joining the EU by Poland and opening of the new selling markets caused relevant changes in attitude of the native producers towards the question of production control. A serious competition forced the changes not only in the investment increase on the field of the machinery stock modernization. More[...]
16
75%
Logistyka
2014 nr 3 522--532
PL W artykule opisano ogólne założenia gospodarki magazynowo-transportowej. Scharakteryzowano organizację prac magazynowych oraz technologię wspomagające magazynowanie. Dokonano analizy infrastruktury magazynowej oraz transportu wewnętrznego i zewnętrznego. Przedstawiono ogólny podział systemów informa[...]
EN The article describes the general principles of management of warehouse and transport. Characterized the organization of warehousing and storage technology support. An analysis of the storage infrastructure and internal and external transportation. The general breakdown of systems supporting warehou[...]
17
75%
Logistyka
2014 nr 3 533--542
PL W artykule opisano rolę i funkcje transportu, z podziałem na zewnętrzny i wewnętrzny. Dokonano jego charakterystyki i przedstawiono główne założenia. Szerzej opisano transport wewnętrzny, który był obiektem przeprowadzonych badań w obrębie tej tematyki. Zaprezentowano wybrane wyniki badań w małym pr[...]
EN The article describes the role and functions of transport, divided into external and internal. Made its characteristics and presents the main assumptions. Further described internal transport, which was the object of the research within the subject. Presented selected results of a small manufacturin[...]
18
75%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono nowy rodzaj układu zawierający napęd elektryczny, jakim są akumulatory przepływowe zasilające silnik elektryczny. Mogą być zastosowane do transportu wewnętrznego w maga-zynach żywności, transporcie żywności oraz w pojazdach rolniczych. Napędy elektryczne odgrywają tu rolę domin[...]
EN The paper presents a new type of supplying system for electric drives, which are flow batteries power the electric motor. They can be used for internal transport food storage, food transport and agricultural ve-hicles. Electric motors play here a dominant role, for among others, environmental reason[...]
19
75%
Logistyka
2015 nr 4 6138--6145, CD 2
PL W artykule przeprowadzono analizę wybranych parametrów pracy ręcznego środku transportu wewnętrznego mających wpływ na zachowanie wymogów bezpieczeństwa i potrzeby energetyczne. W wielu przedsiębiorstwach część prac transportowych realizowana jest za pomocą wózków transportowych ręcznych. Ponieważ t[...]
EN The article presents an analysis of selected parameters of the internal transport manual vehicle having an impact on behaviour of security requirements and energy needs. In many factories the part of the transport work is carried out by manual vehicle. Since manual handling an increased risk of over[...]
20
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 9 13-14
PL Na podstawie postanowień polskiego prawa i zaleceń dyrektywy UE przygotowano zasady zapobiegania ryzyku zawodowemu przy ręcznych pracach transportowych. Zasady te dotyczą prawidłowych sposobów podnoszenia i przenoszenia, przedstawiają technikę - pokaz prawidłowych metod podnoszenia i przenoszenia or[...]
EN On the basis of Polish law end EU Directive recommendations rules on risk prevention during manual handling tasks have bean prepared. Those rules concern correct ways of lifting end carrying, they show the technique, i.,e., correct methods of manual handling tasks. Their aim is to be applied in prac[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last