Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intermitencja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Turbulence : international journal
2002 Vol. 8-9 189-198
2
88%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2001 z. 176 337-344
PL Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie modelu maszyny synchronicznej jako dyssypatywnego układu nieliniowego zdolnego do zachowań chaotycznych. Pokazane są przykłady takich zachowań, uzyskane na drodze symulacji komputerowej. Przedstawione są scenariusze przejścia do chaosu. Wyznaczone zo[...]
EN The purpose of this paper is to show the model of a synchronous machine as the nonlinear dissipative system capable of chaotic behaviour. There are given the examples of such behaviour by numerical simulation. The ways to chaos are presented. The phase diagrams as the bifurcate values of the forced [...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2001 z. 15 149-154
PL W pracy rozważono zagadnienie wewnętrznej intermittencji rozwiniętego przepływu turbulentnego. Zaproponowano prosty, fenomenologiczny model procesu przenoszenia energii w przepływie przez kaskadę wirów, będący połączeniem tzw. β-modelu i logarytmicznie stabilnego modelu intermittencji. Uzyskano bard[...]
EN The problem of internal intermittency in fully developed hydrodynamic turbulence is considered. A relatively simple phenomenological model for the energy-cascading process in the inertial range is proposed. The model is a combination of two models: the β-model and the log-stable distribution intermi[...]
4
75%
Turbulence : international journal
2002 Vol. 8-9 131-147
EN In the paper the experimental results of the two-dimensional intermittency factor measurements are given. The measurements are carried out for the boundary layer of a flat plate with a low turbulence external flow. The two-dimensional character of the intermittency along and across the boundary laye[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 80 121-130
PL W pracy przedstawione zostały wyniki obliczeń współczynnika intermitencji y w oparciu o dane eksperymentalne zarejestrowane w warstwie przyściennej na profilu turbinowym, zaburzonej śladami spływowymi. Rozkłady y zostały uzyskane w oparciu o sygnały prędkościowe przetworzone zgodnie z procedurą zapr[...]
EN The paper presents the results of intermittency factor y calculations based on the experimental data recorded in the boundary layer on the turbine blade, which is disturbed by incoming wakes. The intermittency factor distributions was obtained based on the velocity signals processed according to pro[...]
6
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 3 147--149
PL Przedstawiono wpływ surfaktantu niejonowego Tweenu 80 na rozpad i koalescencję kropel. Zaobserwowano dodatkowe naprężenia rozrywające wynikające z różnicy między międzyfazowym napięciem równowagowym (dla t → ∞) i napięciem dynamicznym (dla t → 0), które zwiększają szybkość rozpadu kropel. Dla c = 0,[...]
EN The influence of surface active agent Tween 80 on drop breakage and coalescence is shown. Additional disruptive stresses connected with the difference between interfacial equilibrium tension (for t → ∞) and dynamic tension (for t → 0 ), and responsible for the increase of drop breakage rate were ob[...]
7
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule porównano cztery modele rozpadu kropel w polu burzliwym. Modele rozpadu zostały włączone do równania bilansu populacji w celu przewidywania zmian rozkładów wielkości kropel w czasie. Obliczone rozkłady zostały porównane z rozkładami zmierzonymi. Pokazano, że modele uwzględniające wpływ sk[...]
EN In the paper four models of drop breakage in turbulent flow were compared. Breakage models were included to the population balance equation to predict transient drop size distributions. Predicted distributions were compared with experimental data. It was shown that models that take into account the [...]
8
63%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
2000 Z. 27 17-24
PL W pracy przedstawiono i przedyskutowano metody powiększenia skali zbiorników z mieszadłem stosowane celem zapewnienia zbliżonych rozkładów wielkości kropel i agregatów cząstek ciała stałego w układach dyspersyjnych ciecz-ciecz i ciecz-ciało stałe. Przedyskutowano metody powiększenia skali wykorzyst[...]
EN A multifractal model of turbulence is used to predict the size of drops and aggregates and to interprete some popular methods for scaling up. New scaling method are considered as well.
9
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
PL Przedstawiono wyniki obliczeń wykonanych z użyciem modelu transportu intermitencji (ITM). Zaproponowany model oparto na dwóch dodatkowych równaniach transportu: intermitencji (gamma) oraz liczby Reynoldsa opartej na mierze liniowej straty pędu (Re theta t). W celu właściwej identyfikacji strefy prze[...]
EN The paper shows the results of calculations obtained with the use of intermittency transport model (ITM). The model is based on two transport equations, one for the intermittency (gamma) and the other for the momentum thickness Reynolds number (Re theta t). To trigger transition onset and length of [...]
10
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2015 Nr 6 304--305
PL Przedstawiono wpływ aktywnego powierzchniowo polimeru PVA o stopniu hydrolizy 88% i masie cząsteczkowej 85000-124000 na rozpad i koalescencję kropel w dyspersji toluen-woda mieszanej mechanicznie. Zwiększenie częstości obrotów mieszadła i stężenia polimeru spowodowało zmniejszenie wielkości kropel o[...]
EN The influence of surface active polymer PVA of the hydrolysis degree equal to 88% and molecular weight 85 000-124 000 on drop breakage and coalescence in agitated toluene − water dispersion was presented. Increased impeller rotational speed and polymer concentration caused the drop size reduction an[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last