Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 95
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intermetallic phase
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Kompozyty
2007 R. 7, nr 2 109-113
PL Opisano sposób formowania i własności spiekanych kompozytów na osnowie miedzi zawierających fazy międzymetaliczne aluminiowo-żelazowe. Wykonano dwa rodzaje kompozytów: zawierające fazę międzymetaliczną AlFe, którą uzyskiwano wcześniej na drodze syntezy i dodawano w postaci proszku oraz zawierające f[...]
EN This article is devoted to formation and examination of the structure and properties of sintered copper matrix composites containing aluminium-ferric intermetallic phases. Two kinds of composites were made: containing AlFe phase, earlier extracted from pure iron and aluminium powders, that were adde[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2005 Z. 82 215-221
PL Przeprowadzono badania własności mechanicznych kompozytu warstwowego miedź-fazy międzymetaliczne miedziowo-tytanowe w zależności od temperatury i kierunku odkształcenia. Stwierdzono, że kompozyt charakteryzuje sie odpornością na działanie podwyższonych temperatur do 600 stopni C. Udarność rośnie ze [...]
EN In the work mechanical properties of the copper-intermetallic compound layered composite depending on temperature and strain direction were performed. The results show that the composite has high thermal resistance uo to 600 stopni C. The impact strength of composites was between 18 Jcm-2 and 27 Jcm[...]
3
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2019 Vol. 64, iss. 4 1223--1229
EN Al2Cu phase has been obtained by melting pure metals in the electric arc furnace. It has been found that the intermetallic phase undergoes selective corrosion in the H3PO4 aqueous solutions. Aluminium is dissolved, the surface becomes porous and enriched with copper.[...]
4
88%
Advances in Science and Technology Research Journal
2017 Vol. 11, no 1 104--110
EN The article examines the impact of changes in homogenization temperature in the hardening process on the microstructure of aluminum alloys. The research samples were cast from AlSi10CuNiMn alloy produced by gravity casting technology in metal mold. Subsequently, the castings were subjected to a heat[...]
5
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2006 z. 215 87-96
PL Ceramika cyrkonowa znajduje zastosowanie w budowie maszyn i urządzeń pracujących w wysokiej temperaturze w otoczeniu powietrza podlegając zmęczeniu cieplnemu. W ustrojach, w których stosuje się elementy ceramiczne priorytetowym zagadnieniem staje się konieczność ich łączenia z elementami bazowymi ze[...]
EN Zirconia ceramics is used in many diverse applications, including devices and construcyions working at high temperature in air and resistant to heat fatigue. To large extent the area of these applications is determined by the possibility of formation of durable and tight joints between zirconia and [...]
6
75%
Archives of Foundry Engineering
EN In secondary aluminium alloys iron is the main detrimental impurity. It forms intermetallic phases which have lamellar shape, high brittleness and weak crystallographic conformity with the matrix. In the work the influence of intermetallic phases on the initiation and propagation of microcracks, mec[...]
7
75%
Archives of Foundry Engineering
EN Using Fe sheets and Cu and Ti foils, Fe-intermetallic phases laminated composites have been fabricated through reactive sintering at 900°C for 15, 30 and 120 minutes in vacuum. After 15 minutes at 900°C all titanium layers were fully consumed but there were thin (about 40 žm) unreacted layers of cop[...]
8
75%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 3 82-85
PL Praca dotyczy badań wpływu wodoru na strukturę uporządkowanej fazy międzymetalicznej FeAl rejestrowanego zmianami natężeń linii dyfrakcyjnych na dyfraktogramach. Materiał badań otrzymano metodą metalurgii próżniowej. Zamieszczono zamierzony skład fazy Fe-50% at. Al oraz skład fazy po analizie chemic[...]
EN This work deals with investigations of hydrogen effect on the structure of the ordered FeAl intermetallic phase that was registered with intensity changes of diffraction lines in the XRD patterns. Material under investigation was obtained using the vacuum metallurgy method. Both the planned and afte[...]
9
75%
Kompozyty
2007 R. 7, nr 3 130-134
PL Metoda wyciskania hydrostatycznego została zastosowana do konsolidacji kompozytów na osnowie fazy międzymetalicznej Ti3Al. Badane proszki Ti3Al i Ti3Al+Al2O3 wyciskano w miedzianych kapsułach przy użyciu wysokiego ciśnienia. Kapsuły wyciskano z początkowej średnicy 10 na 4 mm. Po wyciskaniu strawion[...]
EN A hydrostatic extrusion method was used to compact Ti3Al intermetallic powders. The powders (Ti3Al and Ti3Al+Al2O3 wt. %) were encapsulated in copper blanks and subjected to the hydrostatic extrusion under high pressure. The diameter of copper encapsulates was reduced from 10 to 4 mm. The extruded s[...]
10
75%
Kompozyty
2009 R. 9, nr 4 322-326
PL Pokazano, że istnieje możliwość wykonywania kompozytu warstwowego magnez-eutektyka z blach magnezu i aluminium. Aby uzyskać kompozyt, arkusze magnezu i aluminium układane są naprzemiennie w pakiet i wygrzewane w temperaturze 445°C. Wytrzymywanie pakietu w tej temperaturze przez kilka minut prowadzi [...]
EN It has been shown that there is a possibility to make layered magnesium-eutectic mixture composite from the elemental magnesium and aluminium sheets. To obtain a composite, magnesium and aluminium sheets are formed alternately into a pocket and then heated at temperature of 445°C. Holding for a few [...]
11
75%
Advances in Materials Science
EN In the present work the intermetallic phases in an Al corner of the Al-Fe- (Mn)-Si diagram were analysed in the area of the co-existence of the ternary [alfa]-AlFe (Mn) Si and quaternary [alfa]-Al(FeMn) Si compounds. The microstructure of the alloys, chemical composition of the phase constituents an[...]
12
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Badania wykazały, iż twarde wtrącenia w polskim mosiądzu CuZn39Pb2 tworzy faza mię-dzymetaliczna żelaza z krzemem, manganem i chromem, natomiast w niemieckim mosiądzu CuZn38Pb2 faza międzymetaliczna żelaza z fosforem, chromem i krzemem.
EN The investigations proved that hard inclusions in Polish brass CuZn39Pb2 are formed by an intermetallic phase of iron and silicon, manganese and chromium, whereas in German brass CuZn38P2 they are formed by the intermetallic phase of iron and phosphorus, chromium and silicon.
13
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 42 135--144
PL W pracy badano wpływ homogenizacji i obróbki cieplno-plastycznej na mikrostrukturę i wybrane właściwości stopów na bazie fazy międzymetalicznej Ni3Al, z dodatkami chromu, molibdenu , cyrkonu i boru. Na podstawie badań mikrostruktury stopu w stanie lanym oraz po wyżarzaniu ujednoradniający[...]
14
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 42 145--154
PL W pracy przedstawiono wyniki badań stopu na bazie fazy międzymetalicznej Ni3Al z dodatkiem Zr i B, w stanie lanym oraz po homogenizacji w czasie do 100 godzin w temperaturach 1000ºC i 1200ºC, w środowisku powietrza lub argonu, poddanego następnie obróbce cieplno-plastycznej. Na podstawie [...]
15
75%
Krzepnięcie Metali i Stopów
2000 R. 2, nr 42 233--243
PL W pracy przedstawiono wpływ wiązki lasera CO2 średniej mocy, pracującego w sposób ciągły, na strukturę stopów międzymetalicznych z układu Ni3Al o zróżnicowanym składzie chemicznym. Przedstawiono także zmiany umocnienia materiału w strefie wpływu ciepła i przetopie w stosunku do[...]
16
75%
Archiwum Odlewnictwa
2001 R. 1, nr 2 455--459
PL W pracy przedstawiono technologię otrzymywania spieków metodą prasowania w podwyższonej temperaturze z udziałem fazy ciekłej. Analizowano morfologię tlenków i ich wpływ na końcową strukturę uzyskanych spieków. Przedstawiono wyniki punktowej analizy chemicznej i badania strukturalne uzyskanych faz. W[...]
EN A practice of preparation of intermetallic sinters by pressing of elemental Fe and Al powder mixture at elevated temperature with liquid phase was proposed in this paper. The influence of contents and morphology of oxides on the structure of sinters was analysed. On the base of results of microstruc[...]
17
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Synthesis of the AlFeTiO3 composite powder lead to formation metal matrix composite layer. The formation of an in-situ surface layer was carried out on aluminium alloy substrate using laser cladding technique. Design/methodology/approach: It was assumed in the material and technological con[...]
18
75%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL W pracy przedstawiono badania dotyczące połączeń lutowanych na bazie stopu eutektycznego SnZn. Porównano wpływ dodatków stopowych Ga i Ag w stosunku do referencyjnego stopu Sn8Zn i stopów lutowniczych Sn60Pb40 i Sn3Cu. Zauważono wytworzenie warstwy międzymetalicznej w stopach zawierających cynk, któ[...]
EN Solder joints based on eutectic SnZn alloy were studied. The influence of Ga and Ag was analysed and compared to the basic Sn8Zn alloy as well as to the reference solder alloys Sn60Pb40 and Sn3Cu. The formation of intermetallic layer in zinc-containing alloys made mainly out of Cu5Zn8 type was noted[...]
19
75%
Ochrona przed Korozją
2005 nr 2 33-36
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stopu na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl w środowisku korozyjnym ciekłego HCl i H2SO4. Określono skłonność materiału do aktywacji powierzchni w czasie oddziaływań korozyjnych. Dokonano próbę określenia szybkości procesów korozyjnych oraz o[...]
EN The article presents the results of research conducted to determine the alloy corrosion resistance on FeAl boundary in a corrosive medium of HCl and H2SO4 solutions. The material susceptibility to surface activation in a corrosive medium was determined. A test was conducted to determine the influenc[...]
20
75%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy analizowano zmiany struktury i składu chemicznego w zgrzewanych wybuchowo płytach w dwu układach blach, tj. Al/Cu i Ti/Ni wytworzonych z materiałów o czystości technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem zmian, jakie następują w warstwach położonych w pobliżu strefy połączenia. Przeprowadzono[...]
EN In the presented paper two sets of Al/Cu and Ti/Ni sheets bonded through the explosive welding process was thoroughly analyzed. A particular attention was drawn to describe the changes in microstructure and chemical composition within the volumes close to the bonding interface. Optical microscopy as[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last