Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interferometria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2011 R. 57, nr 11 1359-1362
PL Przedstawiono pomiar przemieszczeń i sił wewnętrznych w płytach kołowych metodą interferometrii holograficznej. Przedmiotem badań była płyta kołowa utwierdzona na obwodzie. W pomiarach zastosowano jedną z metod holografii optycznej zwaną metodą podwójnej ekspozycji. W wyniku interferencji fali przed[...]
EN The estimation of displacements and internal forces in circular plates with use of holographic interferometry is presented. An object of investigations was a circular plate restrained in the circuit. The double exposure method of optic holography was used for measurements. As a result of interferenc[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Elektryka
1999 Z.15 233-243
PL Omówiono zasadę działania spektrometru fourierowskiego. Przedstawiono wybra-ne konstrukcje i możliwości ich zastosowania do pracy w zakresie widzialnym.
EN There are principles of Fourier spectroscopy described. Some structures and possibilities of application in visible region are presented
3
75%
Prace Naukowe Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Regularna sieć wirów optycznych może powstać w wyniku interferencji trzech fal płaskich. Sieć taka charakteryzuje się unikatowymi własnościami i jest bardzo wrażliwa na zaburzenia wprowadzone do jednej z interferujących fal. Własności sieci wirów optycznych wykorzystano w interferometrze, którego dz[...]
EN Regular net of optical vortices can be generated by three plane waves interference. Such a net has a number of unique properties and its geometry is very sensitive to phase and amplitude disturbances introduced to any of the three interfering waves. The Optical Vortex Interferometer (OVI) is a new i[...]
4
75%
Archives of Thermodynamics
EN In the current paper, the local temperature around a single axial symmetric vapor bubble is measured using the phase shift interferometry. For this purpose the four frames technique, Itoh algorithm for phase unwrapping and Abe inversion for computing the local temperature from the mean one were used[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2002 Nr 54 159-164
EN For observatory of vibrations of aluminum rectangular plate was used two different methods: mathematical and experimental. Experimental part was done by holograhpy speckle interferometry (HSI). This method - HSI - is very suitable for non-destructive observatory several types of materials - in our e[...]
6
75%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2015 Vol. 63, nr 2 349--352
EN The paper presents the principle of the operation of a spectropolarimetric interferometer. In a planar waveguide orthogonal modes of the TE and TM types can be excited for the entire visible light. During the propagation the difference of the phases between the modes was determined, which is the fun[...]
7
75%
Chemical and Process Engineering
2015 Vol. 36, nr 3 331--344
EN This contribution deals with the heat transfer parameters and pressure losses in heat exchange sets with six geometrical arrangements at low Re values (Re from 476 to 2926). Geometrical arrangements were characterised by the h/H ratio ranging from 0.2 to 1.0. The experiments used the holographic int[...]
8
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 12 1109--1111
PL Przedstawiono ocenę jakości utwierdzenia beki wspornikowej metodą interferometrii holograficznej. Przedmiotem badań była belka o przekroju kwadratowym. W pomiarach zastosowano jedną z metod holografii optycznej zwaną metodą podwójnej ekspozycji. W wyniku interferencji fali przedmiotowej i fali odnie[...]
EN The estimation of the semi-beam restraint quality with use of holographic interferometry is presented. An object of investigations was a beam of square section. The double exposure method of optic holography was used for measurements. As a result of interference of the reference and main waves on li[...]
9
75%
Przegląd Geologiczny
EN The Inowrocław salt dome can be considered one of the model structures in the Polish Lowlands. Salt structures formed as the result of halotectonic and halokinetic action. The Permian salt was squeezed upwards from deep geological levels due to the overburden load, using fractured zon es and faults.[...]
10
75%
Image Processing & Communications
EN Interferometry techniques and subsequent fringe analysis have been used extensively in the fields of strain analysis, heat distribution, air flow and shape recognition, however little work has been applied to it's application in the field of analysing vertical forces, i.e. the weight and shape of an[...]
11
75%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono koncepcję optycznej metody do badania małych amplitud drgań mechanicznych, o zmiennych częstotliwościach. W układzie wykorzystano metodę interferometrii laserowej ze zmodyfikowanym interferometrem Michelsona oraz detektorem kierunku. Stanowisko pomiarowe może być wykorzystane do badań [...]
EN The aim of this paper is presentation an idea of construction of set-up to detection and registration of mechanical nonperiodical vibrations with small amplitudes. The construction is based upon the laser interferometry method (modified Michelson's type interferometer). The proposed setup can be use[...]
12
63%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2013 nr 6 162--168
PL Przedstawiono historię rozwoju i największe osiągnięcia badań radioastronomicznych. Dużą uwagę poświęcono rozwojowi radioastronomii w Polsce. Wiodącą rolę odgrywają tu dwa ośrodki - Obserwatorium Astronomiczne UJ i Centrum Astronomii UMK CA UMK ma jedyny w Polsce w pełni sprawny 32 m średnicy radiot[...]
EN In this paper a development and the greatest achievements of Radio Astronomy are given. On the ground of overall world activity in this field, the Polish contribution is reviewed. Current involvement of Polish Institutes into international research in Radio Astronomy is presented here mostly from th[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 5 165-168
PL Artykuł zawiera omówienie obecnego stanu badań nad interferometrią na wirach optycznych. Przedstawione są wyniki dotyczące rozwoju samych interferometrów oraz metod obróbki danych pomiarowych. Przedyskutowane są również niektóre potencjalne zastosowania interferometrii na wirach optycznych.
EN The paper gives a short overview of the current research work on the optical vortex interferometry. The progress in the development of optical vortex interferometers and methods for interferograms analysis are presented. The possible applications of the optical vortex interferometry are discussed in[...]
14
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL W artykule zawarto zwięzły opis celu misji SRTM (Shuttle Radar Topology Mission) oraz zasady działania urządzeń wykorzystanych w trakcie misji. Wynikiem obserwacji jest globalny model ukształtowania powierzchni Ziemi z dużą rozdzielczością. Dodatkowo dane upublicznione zostały w sieci internet i moż[...]
EN In this article was presented a short overview of Shuttle Radar Topology Mission (SRTM) and an overview of devices used in this mission. A high resolution global terrain model was an effect of this observation. SRTM data are published in the internet and everyone can use this data. Abilities of usin[...]
15
63%
Metrology and Measurement Systems
PL Współrzędnościowe Maszyny Pomiarowe (WMP) są obecnie szeroko stosowane w przemyśle, metrologii i inżynierii produkcyjnej. Błędy WMP mają wpływ na dokładność realizowanych pomiarów. Jednym z ważniejszych błędów WMP są błędy rotacyjne charakteryzujące kątowe przemieszczenia ruchomego ramienia maszyny [...]
EN Coordinate Measuring Machines (CMM) are now widely used in industry, metrology and production engineering. The errors of CMM affect its accuracy. One of the most serious errors of the CMM is its rotation errors. This error is produced during the movement of the CMM subassemblies, and is generated fr[...]
16
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W referacie wykazano możliwość wykorzystania wirów optycznych do klasyfikacji powierzchni chropowatych o dużych nierównościach na powierzchnie przypadkowe oraz fraktalne. Uzyskiwane i analizowane są mapy zer amplitudowych pola na tle parametrów powierzchni chropowatych oraz umiejscowienia strefy obs[...]
EN We show the applicability of the singular optical approach for classification of rough surfaces with large-scale inhomogeneities into random and fractal ones. The maps of amplitude zeroes of a field vs. the parameters of the rough surfaces and the position of the observation zone are obtained and an[...]
17
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 4 247-250
PL W pracy ukazano warunki pracy i sposoby zużycia nitinolowych narzędzi endodontycznych oraz możliwości poprawy ich trwałości / jakości. Badania obejmowały SEM i interferometrię narzędzi uszkodzonych w procesie powiększania kanału zębnego, oraz narzędzi po magnetoelektropolerowaniu (MEP). Zużycie narz[...]
EN The aim of this study was to reveal the effects of operation of endodontic rotary files during a normal use and the possibilities for their endurance recovery. The effect of magnetoelectropolishing on the basic surface, and mechanical properties of Nitinol endodontic rotary files has been also studi[...]
18
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Opisano aparaturę służącą do badania chropowatości powierzchni działającą na następujących zasadach: rozpraszania światła (skaterometrii metodą TIS), interferometrii światła białego oraz mikroskopii sił atomowych. Głównym celem prac było porównanie wyników pomiarów parametru chropowatości Sq powierz[...]
EN Instruments destined for testing smooth surface parameters, based on the following principles: scatterometry (TIS), white light interferometry and atomic force microscopy have been described in the paper. The main purpose of the investigations was comparing measurement results obtained using a novel[...]
19
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2006 z. 213 3-78
PL Rosnące wymagania dotyczące niezawodności oraz bezpieczeństwa eksploatacji różnego rodzaju obiektów technicznych wymuszają rozwój metod i urządzeń służących do pomiarów przemieszczeń i odkształceń elementów konstrukcji zarówno na etapie ich projektowania, wytwarzania, jak i użytkowania. Wychodząc na[...]
EN Optical methods of strain measurement constitute a generic technology which supports life cycle performance, safety and reliability assessments, and the design optimization of objects varying in scale from micro-machines to civil engineering structures. One of the most useful optical methods for in-[...]
20
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono demonstrator bistatycznego radaru szumowego z interferometrycznym pomiarem kierunku. Zaprezentowano koncepcję systemu z odseparowaną częścią nadawczą i odbiorczą, w którym odbiornik wykorzystuje lokalnie generowany sygnał referencji. Obie części zostały zsynchronizowane czas[...]
EN In the article bistatic noise radar is considered. Proposed demonstrator consists of physically separated transmitter and receiver. Reference signal is generated locally in the receiver. Synchronization in time and frequency is provided by GPS satellite navigation. Differences of starting times are [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last