Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 47
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interfejs użytkownika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2009 Nr 21 99-108
EN Graphical User Interface (GUI) it is highway splitting computer and software worid with human worid. It is important to swing to compatibility of those worlds. RAD programming tools are supported quick application building with good-looking user in-1 terface. They can support in building different s[...]
2
100%
Mikroelektronika i Informatyka : prace naukowe
2004 Z. nr 4 119-124
3
80%
Acta Mechanica et Automatica
EN In this paper a concept of using an easily accessible (i.e. commercially available for common home user) model of enhanced user interface – Haptic Device – for purpose of steering a mobile platform is presented. The functional requirements for the investigated device are specified based upon literat[...]
4
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2007 nr 9 50-52
5
80%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL W artykule omówione zostały podstawowe zagadnienia dotyczące migracji graficznego interfejsu użytkownika ze środowiska Borland Delphi do środowiska języka Java. Migracja interfejsów graficznych składa się z kilku etapów. Najpierw należy zapoznać się ze sposobem przechowywania migrowanego interfejsu.[...]
EN This article contains essential issues about migration of graphical user interface, from Borland Delphi environment to Java environment. Migration of graphical interfaces consists of few stages. First you have to get to know the way how the user interface is stored. Next you have to analyze objects [...]
6
80%
Studia Informatica
PL Przedstawiona w artykule aplikacja kryptograficzna powstała w ramach prac badawczych dotyczących pełnej integracji oprogramowania ze środowiskiem systemu Windows. Celem integracji jest ułatwienie obsługi oprogramowania, a środkiem do realizacji tego celu - implementacja tzw. zerowego interfejsu uży[...]
EN A cryptographic application presented in the paper has been created as a part of the research on the software fully integrated with Windows environment. The goal of integration is to design opimally easy-to-use user interfaces, and the means to obtain it - implementation to so called zero user inter[...]
7
80%
Informatyka
2000 Nr 7/8 57-60
PL Artykuł prezentuje wyniki pracy dyplomowej oraz oprogramowanie gKheops, będące graficznym interfejsem użytkownika do systemu ekspertowego pracującym w środowisku GNU?Linux i Unix. Program gKheops powstał w ramach pracy dyplomowej napisanej w Katedrze Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie[...]
8
80%
Foundations of Computing and Decision Sciences
EN The paper proposes application of COOAD method of conceptual modeling of user interface in well-known object-oriented methodologies of software development like RUP or USDP. The main phases of user interface construction are presented and located in mentioned processes. The introduced ideas and noti[...]
9
70%
Mechanik
PL W artykule przedstawiono zasady tworzenia interfejsów użytkownika oraz podano przykłady realizacji nowoczesnych rozwiązań GUI w programowaniu aplikacyjnym za pomocą środowiska Embarcadero RAD Studio XE3.
EN This paper presents a set of principles for GUI creating. Also the examples of some modern GUI solutions in application programming using Embarcadero RAD Studio XE3 IDE are given.
10
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł przedstawia opis interfejsu umożliwiającego wprowadzanie nastaw i operowanie funkcjami urządzenia EAZ bezpośrednio z płyty czołowej oraz zdalnie za pośrednictwem nadajnika podczerwieni.
EN The article an interface for setting a protection relay and selection of its functions directly via its front panel or via an infrared remote controller.
11
61%
Problemy Eksploatacji
1999 nr 2 41-50
PL Właściwa eksploatacja turbogeneratorów wymaga szczegółowej wiedzy na temat aktualnego stanu technicznego maszyny, jak również wiarygodnego oszacowania zmian tego stanu w najbliższej przyszłości. Tego typu informacje mogą być uzyskane za pomocą komputerowego systemu nadzoru wyposażonego w oprogramowa[...]
EN The proper maintenance of turbogenerator requires a detailed knowledge of the actual machine mechanical condition as well as reliable forecast of its possible changes in the nearest future. Such an information may be obtained with the use of computer - based monitoring systems, which assist addition[...]
12
61%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule został przedstawiony przegląd metod budowy i testowania wybranych typów interfejsu użytkownika przyrządów pomiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem przyrządów wirtualnych. Na podstawie przeglądu 22 artykułów o przyrządach wirtualnych, zaproponowano sposób rozmieszczenia poszczególnych t[...]
EN In this paper, review of various methods constructing and testing chosen types of user interface was presented. On the basis of review 22 papers about virtual instrumentation, unified manner of placement particular types of elements of user interface was proposed.
13
61%
Informatyka
1999 Nr 7-8 12-18
PL Współczesne narzędzia do tworzenia aplikacji sprzyjają budowaniu oprogramowania bogatego funkcjonalnie zarówno na poziomie organizacji danych, jak i w sferze interfejsu użytkownika. Dziwi nieraz fakt, że oprogramowanie w wersji handlowej okazuje się mimo wszystko niedoskonałe. Nieraz niedoskonałość [...]
14
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
1998 z. 46 81-96
15
61%
Image Processing & Communications
EN This paper describes a face tracking algorithm for the development of human computer interfaces. This tracking algorithm uses a 2-D vectorial model that captures the relative positions of a set of feature points and allows the implementation of a fast multiple match scheme. This process tries to fin[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 3 (75) 69-79
PL Proces manewrowania statkiem na akwenach ograniczonych wymaga od załogi statku wykorzystania usług pilota (ekspert znający parametry hydrometeorologiczne i batymetryczne danego akwenu manewrowego). W celu zapewnienia pilotowi źródła informacji niezależnego od statkowych systemów proponuje się wprowa[...]
EN Using Portable Navigation Systems (PNS) requires specially constructed interface while navigating in confined areas. User interface must be optimal according to its layout and navigational information shown on it. There is also a need to analyze which information on the electronic chart is indispens[...]
17
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 12 997-1000
PL W pracy tej przedstawiono koncepcję budowy interfejsu użytkownika, charakteryzującego się niewielkimi wymaganiami dotyczącymi zasobów sprzętowych jak i obliczeniowych. Interfejs ten może znaleźć zastosowanie w dowolnych systemach mikroprocesorowych, a w szczególności w mikroprocesorowych systemach p[...]
EN The paper presents the conception of a graphic structure of the user interface (GUI), which is characterized by small requirements concerning equipment resources and a touch panel. In the presented solution a module of a display that is integrated with the a touch panel EA eDIP240-7 (Fig. 1) is used[...]
18
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule opisano metodę transferu ładunku. Przedstawiono funkcje interfejsu użytkownika urządzeń EAZ i badania modelu interfejsu.
EN The article describes a method for the charge transfer. The paper presents functionality of the user interface devices EAZ and test of design.
19
61%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
2013 T. 21, nr 4 16--26
PL Interfejs użytkownika to element oprogramowania obsługujący komunikację między nim a odbiorcą. Współczesny człowiek styka się z interfejsami na co dzień: korzystając z bankomatu, smartfona, samochodu, a nawet windy. Najważniejszym celem interfejsu jest ułatwienie komunikowania się z użytkownikiem, [...]
EN A user interface is an software elements providing communication between a software and user. Nowadays people use interface in everyday life: using cash machine, smartphone, car and even elevator. The most important aim of interface is to facilitate communicating with user, there are also another fe[...]
20
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono użycie techniki stereoskopowej do wizualizacji wyników symulacji procesu nagrzewania i odkształcania stali ze strefą półciekłą. Model numeryczny składa się z trzech oddzielnych podsystemów: mechanicznego, termicznego i przewidującego zmiany gęstości opisujących odkształcenie[...]
EN The paper deals with visualization of results for simulation of a deformation process of a sample with a mushy zone. The numerical model consists of three basic subsystems: the mechanical, thermal and density changes parts. These describe both solid and semisolid deformation states. Taking into cons[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last