Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interfejs mózg-komputer
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł omawia możliwość realizacji funkcjonalnego interfejsu mózgkomputer z wykorzystaniem urządzenia Emotiv Epoc. Interfejsy mózg-komputer są systemami wykorzystującymi pomiary aktywności neuronalnej użytkownika do generacji sygnałów sterujących dla maszyn. Technologia ta ma zastosowanie przede ws[...]
EN The article aims to examine the feasibility of using Emotiv Epoc to implement a functional brain-computer interface. Brain-computer interfaces constitute a class of systems capable of converting user’s brain activity measurements into control signals for machines. This technology is predominantly us[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2012 z. 67 89-92
PL Artykuł przedstawia problematykę modelowania populacyjnego w celu odzwierciedlenia frakcji komórek piramidalnych i interneuronów w pamięci komputera. Na bazie aktywności powyższych frakcji, poddawany procesowi akwizycji jest sygnał elektroencefalograficzny. Proces modelowania złożonych struktur mózg[...]
3
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 82 261--266
PL Elektryczna aktywność mózgu to między innymi potencjały wywołane, które są mierzalne na powierzchni głowy w wyniku zarejestrowania przez człowieka zewnętrznego bodźca (np. obrazu, dźwięku). Są one wykorzystywane zwykle w diagnostyce medycznej, ale trwają także intensywne prace nad wykorzystaniem ich[...]
EN One type of brain's electrical activity are evoked potentials. They appear on the scalp as a result of a registration of an external stimulus (e.g. an appearance or a change of a sound, a flashing light or an image). Generally they are used in medical diagnosis, but they are also used in brain compu[...]
4
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2013 No. 75 223--229
PL Interfejs mózg-komputer to system pozwalający na bezpośrednią komunikację pomiędzy mózgiem a urządzeniem zewnętrznym. Każda aktywność mózgu przejawia się w postaci pojawiającego się w nim potencjału elektrycznego. Jego pomiar możliwy jest za pomocą elektroencefalografu wyposażonego w elektrody zamon[...]
EN The brain-computer interface makes possible to do the direct connection between brain and an external device. Every brain activity causes a rise in electrical potential. Measurement of that potential is possible by electrodes mounted on the surface of the skull. This method is the most popular and i[...]
5
75%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Przedstawiony algorytm kompresji danych dla interfejsu mózg-komputer (BMI) pozwala na kodowanie sygnałów neuronowych z przepływnością ok. 0.25 bita na próbkę, przy zniekształceniach mniejszych jak 3% rms. Dzięki redukcji transmitowanych danych kompletny, wielokanałowy system BMI wraz z układem telem[...]
EN Presented data compression algorithm dedicated to Brain-Machine Interface (BMI) system enables encoding of neural signals at data rate of 0.25 bits per sample with distortions below 3% rms. Reduction of transmitted data enables implantation of complete, multichannel BMI system along with telemetry u[...]
6
75%
Studia Informatica
PL Artykuł poświęcony jest dostosowaniu parametrów oraz analizie wydajności interfejsu mózg-komputer opartego na paradygmacie P300. Opisano konstrukcję interfejsu oraz proces doboru jego parametrów, a także cały proces analizy. Interfejs BCI z różnymi zestawami parametrów został uruchomiony i przetesto[...]
EN The paper is dedicated to parameter adjustment and performance analysis of the brain-computer interface based on P300 paradigm. The aim of the paper is to present the construction of the brain-computer interface and the study of optimal parameter selection as well as the data analysis process. The B[...]
7
75%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2015 Vol. 24 215--222
EN The article presents the results of research in controlling the mobile application with the EEG signals and eye blinking. Authors proposed a prototype solution of a brain-computer interface that can be used by people with total motor impairment to control chosen mobile application on their mobile ph[...]
8
75%
Przemysł Chemiczny
9
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2018 Vol. 38, no. 1 106--114
EN Brain–computer interfaces based on steady-state visual evoked potentials have recently gained increasing attention due to high performance and minimal user training. Stimulus frequencies in the range of 4–60 Hz have been used in these systems. However, eye fatigue when looking at low-frequency flick[...]
10
75%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 79 25--30
PL Głównym celem artykułu jest porównanie skuteczności klasyfikacji cech dwóch algorytmów klasyfikujących wykorzystywanych w interfejsach mózg-komputer: SVM (ang. Support Vector Machine, Maszyna Wektorów Nośnych) oraz LDA (ang. Linear Discriminant Analysis, Liniowa Analiza Dyskryminacyjna). W artykule [...]
EN The main aim of this article is to compare the effectiveness of the classification of the two classifiers used in brain-computer interfaces: SVM (Support Vector Machine) and LDA (Linear Discriminant Analysis). The article presents an interface in which the subject is presented the two stimuli flashi[...]
11
75%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2019 Vol. 39, no. 3 914--922
EN The steady-state visually evoked potential (SSVEP) based brain-computer interfaces (BCIs) generally deploy flickering stimuli with different frequencies in order to generate different commands. This paper presents a setup that can be used to generate multiple commands from a single flickering stimul[...]
12
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 4 352-354
PL W artykule przedstawiono system BCI umożliwiający sterowanie awatarem w wirtualnym świecie gry Second Life z wykorzystaniem potencjału mózgowego P300. Do budowy systemu autorzy wykorzystali ogólnodostępne oprogramowanie BCI2000 oraz własne oprogramowanie umożliwiające sterowanie zewnętrzną aplikacją[...]
EN In the paper there is presented a BCI system which enables control of avatar movement in the virtual world of the Second Life game. The system consists of two PCs connected via LAN. On the first computer the BCI200 system was launched with a modified Dochin board (Fig. 5). The interface enables choo[...]
13
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zadaniem interfejsu mózg-komputer (Brain-Computer Interface: BCI) jest umożliwienie osobom sparaliżowanym komunikacji z otoczeniem. W tym zakresie, systemy BCI umożliwiają przetworzenie "myśli" na proces sterowania urządzeniami zewnętrznymi takimi jak protezy czy wózki inwalidzkie. Opisane w artykul[...]
EN The main purpose of a brain-computer interface (BCI) is to allow paralyzed people to communicate with the environment. Currently, the proposed BCI systems of this type are able to process "thoughts" in order to control external devices such as prostheses or wheelchairs. The article presents results [...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 9a 187-189
PL Głównym zadaniem systemu BCI jest odczytanie sygnałów generowanych przez neurony mózgowe. Do efektywnego działania interfejsu mózg-komputer potrzebna jest skuteczna metoda selekcji cech sygnału EEG. W artykule autorzy zaproponowali użycie współczynnika tstatystyk do uszeregowania i redukcji cech na [...]
EN The main task of BCI is to translate the signals generated by neurons in the brain. For the effective operation of the brain-computer interface, an efficient method of feature selection of EEG signal is needed. In this article authors propose the use of t-statistics to feature selection for BCI syst[...]
15
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Celem opracowania jest zwięzłe opisanie zasad działania interfejsu mózg–komputer i przedstawienie jego możliwych zastosowań technicznych. Jest to współcześnie intensywnie rozwijany system mechatroniczny mierzący aktywność mózgu i generujący na jej podstawie sygnały sterujące dla urządzeń i maszyn. W[...]
EN The aim of this paper is to briefly describe principles of brain–computer interface and presentation of its possible technical applications. At this point in time is in mechatronics an intensively developing system, that measures brain activity and on this basis generates control signals for devices[...]
16
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2015 R. 19, nr 3 15--24
PL W artykule przedstawiono nowoczesną metodę komunikacji między człowiekiem a maszyną, w której wykorzystane są potencjały mózgowe – interfejs mózg–komputer. Opisano rozwój i właściwości metod komunikowania ludzkiego mózgu z urządzeniami i maszynami. Zaprezentowano projekt interfejsu, jakiego użyto do[...]
EN The paper presents modern method of communication between human and a machine, using brain potentials – brain–computer interface. A development and properties of methods of human brain announcing with devices and machines were described. The project of interface used to control mobile robot was deve[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 2 98-102
PL Klasyczny algorytm genetyczny był z powodzeniem stosowany w wielu problemach optymalizacyjnych, jednakże jego użyteczność jest ograniczona w problemach selekcji cech, zwłaszcza jeżeli wymagana jest wysoka stopa redukcji cech. Algorytm, w jego klasycznej wersji, zwraca zbiory cech zawierające około 5[...]
EN The classic genetic algorithm has been successfully applied to many optimization problems. However, its usefulness is limited when it comes to feature selection, particularly if a high reduction rate is expected. The algorithm, in its classic version, returns feature sets containing approximately 50[...]
18
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Interfejsy mózg-komputer (Brain-Computer Interface) wykorzystują właściwości fal elektromagnetycznych mózgu rejestrowane za pomocą technik elektroencefalograficznych (EEG). Fale te są rejestrowane za pomocą elektrod na powierzchni głowy. Położenie źródeł sygnałów oraz ich natężenie znajdowane jest p[...]
EN Brain-Computer Interfaces use the features of the electromagnetic brain waves registered with the use of electroencephalographic techniques (EEG). Signals are recorded from the surface of the scalp by means of electrodes. Source locations of signals and their strength are obtained when finding the s[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
2016 Nr 10 225-235
PL Odpowiedź mózgu na bodziec powtarzany ze stałą częstotliwością (np. migające światło diody LED) nazywana jest potencjałem stanu ustalonego (SSVEP ang. Steady State Visually Evoked Potential). W konsekwencji takiej stymulacji w sygnale EEG (Elektroencefalogram) rejestrowanym znad kory wzrokowej nastę[...]
EN The response of the brain to a stimulus repeated with a constant frequency (eg. flashing LED), is called a Steady State Visually Evoked Potential (SSVEP). As a consequence of the stimulation, the EEG signal (electroencephalogram) recorded from the visual cortex shows a significant power increase in [...]
20
63%
Biocybernetics and Biomedical Engineering
2016 Vol. 36, no. 1 276--284
EN Wirelessly networked systems of sensors could enable revolutionary applications at the intersection of biomedical science, networking and control systems. It has a strong potential to take ahead the applications of wireless sensor networks. In this paper, a wireless brain computer interface (BCI) fr[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last