Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interfacial tension
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2004 Nr 3s 172-173
EN The interfacial tension occurring between two liquids was measured bearing in mind that it affects the capacity of underwater adhesive skimming. It was proposed to modify theoretical equations for steady-state thickness of the underwater film so as to account for real values of the interfacial tensi[...]
2
75%
Composites Theory and Practice
2013 R. 13, nr 2 107--112
PL Znaczącą rolę w procesach metalurgicznych i odlewniczych, w tym także związanych z technologią odlewanych materiałów kompozytowych, odgrywają napięcia międzyfazowe obecne w układach technologicznych. W układach związanych z technologią odlewów kompozytowych (zarówno zbrojonych cząstkami, jak i z nas[...]
EN A significant role in metallurgical and foundry processes, inclusive of the ones related to composite material technology, is played by interfacial tension arising in technological systems. In the systems related to the technology of composite castings (both ones reinforced with particles and with s[...]
3
75%
Przemysł Chemiczny
4
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Recykling odlewów kompozytowych polega na rozdzieleniu składników materiału kompozytowego. Charakter materiału kompozytowego (kompozyt zawiesinowy lub z nasycanym zbrojeniem) decyduje o metodzie recyklingu. Recykling odlewów kompozytowych z nasycanym zbrojeniem sprowadza się do usunięcia roztopionej[...]
EN Recycling of composite castings consists in division of the composite material components. The type of the composite material (a suspended or saturated reinforcement composite) determine the recycling method. Recycling of composite castings with saturated reinforcement consists in removing the melte[...]
5
75%
Applied Mechanics and Engineering
1999 Vol. 4, no 3 589-608
EN The spectrum of a two-dimensional flow, due to the presence of a circular liquid obstacle in a liquid layer, is investigated by using a boundary integral equation method.
6
75%
Prace Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej
PL W pracy przedstawiono koncepcję wyznaczania napięcia międzyfazowego między dwoma płynami oraz kąta zwilżania kulistej cząstki stałej przez pomiar głębokości zanurzenia na powierzchni między fazowej, dla co najmniej dwóch kulistych cząstek tego samego materiału o różnych średnicach. Sformułowano ukła[...]
EN An idea for the determination of the interfacial tension between two fluids and the contact angle for spherical solid particles is presented. It is based on the measurement of the immersion depth at the interface for at least two spherical particles of the same material and of different diameters. T[...]
7
75%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 2 15-25
PL W pracy przedstawiono metody oraz założenia modelu konstrukcyjnego urządzenia do wyznaczania napięcia międzyfazowego i kąta zwilżania. Opisano budowę i funkcjonowanie wykonanego urządzenia, jego parametry techniczne oraz strukturę programu sterowania i obróbki danych.
EN The article presents methods and assumtions of a constructional model of a device for determining interfacial tension and contact angle. It describes the construction and functioning of the manufactured device, its technical parameters and structure of the control programme and data processing.
8
75%
Polish Journal of Chemical Technology
EN It has been frequently assumed that there is a full analogy between aqueous/aqueous and oil/aqueous two phase systems. The results reported in this paper clearly indicate that this analogy is rather limited. As the interfacial tension in aqueous/aqueous systems is two-three orders of magnitude lower[...]
9
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 105-106
PL Praca poświęcona jest mieszaniu na skalę molekularną (mikromieszaniu) płynów w układzie dwufazowym. Przedstawiono w niej wyniki modelowania deformacji kropel fazy rozproszonej w liniowym polu prędkości oraz dyfuzji molekularnej inertnego znacznika na zewnątrz kropel. Symulacje mikromieszania wykonan[...]
EN This work is concerned with mixing on the molecular scale (micromixing) of fluids in a two-phase system. Modeling results dealing with the deformation of dispersed phase drops in a linear flow field and molecular diffusion of inert tracer outside the drops are presented. Micromixing simulations were[...]
10
63%
Problemy Eksploatacji
2000 nr 4 211-225
PL Metoda pomiaru napięcia powierzchniowego dzielą się na metody statyczne oraz metody dynamiczne. Statyczne metody pomiaru napięcia powierzchniowego zwane również metodami równowagowymi to: 1) metoda pierścieniowa (metoda du Nouy'a), 2) metoda płytkowa Wilhemiego, 3) metoda wzniesienia kapilowego, 4) [...]
EN Static or equilibrium measurements are determined for a surface or interface at equilibrium. Dynamic measurements are determined for a surface or interface that is not at equilibrium. In some cases, interface age can be an independent variable. Surface tension measurements. Equilibrium methods: 1. R[...]
11
63%
Problemy Eksploatacji
1999 nr 4 7-20
PL W artykule omówiono (bez szczegółowego opisu matematycznego) zjawiska zachodzące na granicy dwóch faz: ciecz-ciecz oraz ciało stałe-ciecz. Poprawne rozumienie oraz umiejętność wyznaczania takich wielkości, jak napięcie powierzchniowe, napięcie międzyfazowe czy też swobodna energia powierzchniowa moż[...]
EN The article presents (without mathematical details) the phenomena occurring at the phase boundary of liquid-liquid, and solid-liquid. Appropriate understanding and ability to calculate surface tension, interfacial tension and free surface energy can be useful in the course of selection of cooperatin[...]
12
63%
Polimery
2000 T. 45, nr 5 399-404
EN A mechanism in suggested for homopolymerization of styrene, which is based on interfacial tension (σ1,2), ζ-potential, and product particle size distribution measurements. The homopolymerization was carried out in the water phase at 60oC or 80oC under static conditions (no stirring) with no emulsifi[...]
13
63%
Problemy Eksploatacji
2002 nr 2 255-264
PL W artykule przedstawiono wybrane metody obróbki i analizy obrazu zastosowane w programie komputerowym będącym elementem systemu pomiarowego urządzenia do pomiaru kąta zwilżania oraz napięcia powierzchniowego. Zaprezentowano wyniki wpływu doboru parametrów obróbki i analizy obrazów takich jak próg se[...]
EN The paper shows selected methods image processing and image analysis applied in computer program for measuring the contact angle and determining the interfacial tension of liquid. It presents results of influence parametars such as segmentation threshold and smoothing level on reproducibility of res[...]
14
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Opisano wiele modeli wyja śniających powstawanie różnicy potencjałów oraz selektywność czujników potencjometrycznych z membranami polimerowymi. Jednak dokładny mechanizm odpowiedzi elektrod jonoselektywnych nie został do tej pory wyjaśniony. Model zaproponowany w pierwotnej wersji przez Pungora uwzg[...]
EN In literature many models describing the potential difference generation as well as potentiometric sensors selectivity have been reported. However, the exact mechanism of ion-selective electrodes response is not yet known. The model initially proposed by Pungor stresses the role of adsorption proces[...]
15
63%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL Celem pracy było opracowanie zależności opisujących napięcie międzyfazowe pomiędzy ciekłymi fazami: metaliczną Fe-C oraz żużlową SiO2AI2O3-CaO przy użyciu modelu Girifalco-Good oraz innych modeli. Układ należy do najlepiej zbadanych i udokumentowanych w literaturze. Na podstawie doświadczalnych wart[...]
EN The study was aimed at the estimation of interfacial tension for Fe-C (liquid metal)/SiO2-Al2O3-CaO (liquid slag) by using of Girifalco-Good model and other models. The system is one of the better investigated and documented in the literaturę. First, the model parameter (Φ) was found by a fittin[...]
16
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 5 102-103
PL Praca dotyczy modelowania zjawisk adsorpcyjnych oraz transportu masy na granicy międzyfazowej w układzie dwóch niemieszających się cieczy. Zaproponowany model zbudowany został w oparciu o istniejące algorytmy oraz realizacje numeryczne rozwiązywania równań przepływu NavieraStokcsa oraz wykorzystuje [...]
EN Modeling of adsorption and mass transfer phenomena at the interface in a system of two immisciblc liquids is presented in the paper. The proposed model was built based on existing algorithms and numerical implementa tions of Navier-Stokes equations for fluids flow and a popular closure model - volum[...]
17
51%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Celem artykułu było opracowanie modelu dla prognozowania właściwości powierzchniowych roztworów metalurgicznych takich jak stale, żużle oraz układu metal/żużel dla szerokiego zakresu składów chemicznych faz oraz temperatur. Przepro- wadzono następujące kroki: – opracowano bazę danych w układzie pyta[...]
EN The aim of the study was elaboration of a model for prediction of the surface properties of such metallurgical solutions like steels, slags and for steel/slag interfaces for broad range of chemical compositions of the phases and temperatures. There have been carried out the following steps: (i) cons[...]
18
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Przeprowadzono numeryczną symulację ewolucji kształtu kropli ciekłej stali zanurzonej w ciekłym żużlu i spoczywającej na ceramicznej podkładce pod wpływem transportu siarki z żużla do metalu. Wyznaczono również pola stężenia siarki i prędkości. Obliczenia wykonano dla opracowanego zestawu własności [...]
EN Numerical simulation of shape evolution of liquid steel sessile droplet on ceramic substrate immersed in liquid slag under the action of sulfur transfer from slag to metal, was carried out. The concentration field of sulfur as well as the velocity field were determined. The calculations were made fo[...]
19
51%
Polimery
1998 T. 43, nr 5 314-320
PL Wprowadzenie tuszów rozcieńczalnych wodą (zamiast rozpuszczalników organicznych, np. ketonu metylowoetylowego lub toluenu) do drukowania na produktach otrzymy-wanych z plastizoli PVC zostało podyktowane względami ochrony środowiska. Drukowalność jest główną cechą docelową podczas opracowywania tuszu[...]
EN Some recent replacements of solvent-based aqueous inks for the printing of products made from paste PVC are traceable to environmental legislation. Printability is a critical property of printing inks that is highly dependent on the substrate. Acceptable printability is of greatest concern in develo[...]
20
51%
Wiadomości Chemiczne
2014 [Z] 68, 3-4 257--278
EN Interfaces have been recently a subject of profound interest for physicists, chemists and biologists because of the processes taking place in the interfacial region like adsorption, catalysis of chemical reactions etc. Computer simulations treat an interface in a full atomic level and by that they a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last