Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intercultural communication
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
ECONTECHMOD : An International Quarterly Journal on Economics of Technology and Modelling Processes
EN The paper deals with the problems of managing intercultural communication in implementing temporary complex projects. The essence and tasks of communication in difficult temporary project teams are explained. The author describes the main peculiarities of intercultural communication in Ukraine and C[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2003 Z. 8 49-57
PL We współczesnym świecie rośnie konieczność komunikowania się jednostek, grup i narodów. Warunkiem skutecznej komunikacji między ludźmi pochodzącymi z innych kultur jest sprawność w zakresie komunikacji międzyludzkiej w obrębie własnej kultury. Obejmuje ona m.in.: znajomość komunikacji niewerbalnej,[...]
EN At the present world, grows the necessity of communication between people, groups and nations. The condition of effective communication between people from other culture is proficiency in personal communication in our own culture. Communication proficiency, it means: skills in non-verbal communicati[...]
3
88%
Computational Methods in Science and Technology
EN The holistic approach to interpersonal communication in dialogue, involving the analysis of multiple sensory modalities and channels, poses a serious challenge not only in terms of research techniques and methods but also from the viewpoint of data infrastructure. In the Borderland project, the proc[...]
4
75%
Research in Logistics & Production
EN The extent to which relationships in organizations are co-operative depends on the level of internal integration between functional and departmental groups. These relationships become even more critical in international businesses as well as in geographically dislocated subsidiaries. Cultural charac[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Obecnie, w dobie permanentnych zmian społecznych i nowych wyzwań z obszaru bezpieczeństwa globalnego, teoretycy wojskowi zadają sobie pytania dotyczące kształtu szkolnictwa wojskowego. Zachodząca na ogromną skalę ewolucja technologiczna we współczesnym świecie, a tym samych zmiany w pojmowaniu zagro[...]
EN The present article concerns problems of the education of logistic officers in context of the social changes and challenges of XXI century such as of terrorism. Author described basic notions as well as introduced contemporary military logistic and her development in context of conflicts. He concent[...]
6
63%
Ekonomia i Zarządzanie
EN The article presents the cultural clash between Belarusian and Chinese citizens. The author analyses the adaptation problems of social groups being under pressure from a foreign culture. The article includes a detailed analysis of intercultural communication in work environment.
7
63%
Polish Journal of Management Studies
PL Artykuł skupia się na umiejętnościach prezentacyjnych przyszłych menedżerów w kontekście ich kompetencji komunikacyjnych. Umiejętności komunikacyjne mogą dać osobom poszukującym pracy znaczną przewagę na rynku pracy. Niniejsze badanie wnosi znaczący teoretyczny i empiryczny wkład w proces rozwijania[...]
EN The paper focuses on presentation skills of future managers in the context of their communication competences. Communication skills can give a job-seeker a significant advantage on the labour market. The research makes significant theoretical and empirical contributions to the process of developing [...]
8
51%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 3 398-418
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące stereotypów i uprzedzeń wobec innych narodowości w oparciu o wiedzę zawartą w literaturze przedmiotu oraz badania własne prowadzone w wielonarodowych jednostkach wojskowych. Autor skupił uwagę na dwóch obszarach badań stereotypów i uprzedzeń. Pierwszy o[...]
EN The article presents the issues of stereotypes and prejudices against other nationalities on the basis of knowledge contained in the literature and own research conducted in multinational military units. The author focuses attention on two research areas of stereotypes and prejudices. The first one [...]
9
51%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2012 Nr 1 41-52
PL Głównym celem artykułu jest opis podstawowych kwestii dotyczących komunikacji międzykulturowej, szczególnie w kontekście utrzymania i budowania ładu społecznego na świecie. W artykule autor zwraca uwagę na wpływ braku dialogu pomiędzy narodami na konflikt kultur. jednym z kierunków rozważań był wpły[...]
EN The main goal of the article is to describe rudimentary issues concerning cross cultural communication, particularly in the context of keeping and building social order in the world. In the article the author focuses on the influence of the lack of dialogues between nationalities on the conflict of [...]
10
51%
Zeszyty Naukowe AON
2014 nr 1(94) 90-135
EN The author analyses intercultural communication in business, taking the Arab world as an example. She first embarks on the socio-historical and anthropological aspects and then moves onto socio-economic and customary issues. The author proves that knowledge about business etiquette in the Arab world[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 126 143--150
PL Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia przepływów migracyjnych dla zarządzania zespołami w organizacji. Migracje wpływają na gospodarkę, relacje ekonomiczne i rynek pracy. Współczesne korporacje dają zatrudnienie pracownikom z różnych kręgów kulturowych i etnicznych, wiąże się to z wieloma wyz[...]
EN The main purpose of the article is to present the importance of migration flows for the team’s management in the organization. Migrations affect the economy, economic relations and the labor market. Modern corporations give employment to workers from different cultural and ethnic backgrounds, and th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last