Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intelligent transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2010 nr 1 55-61
EN Global positioning systems makes possible to build a new telematic systems, enabling various applications and services in many branches of economy. A special area of such applications are various transport and transport related tasks. Among them, of a high importance are applications applied to mobi[...]
2
88%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 51 505-513
PL Celem referatu jest przedstawienie aktualnego stanu architektury ITS, która jest opracowywana w ramach krajowego projektu TEAM. Prace są całkowicie sponsorowane przez Ministerstwo Transportu Republiki Czech a uzyskane wyniki mogłyby zostać zastosowane w wielu krajach CEEC.
EN The goal of the paper is to present the current state of the ITS architecture which is developed in framework of the national TEAM project. The work is fully supported by the Ministry of transport of the Czech Republic and the achieved results could be applicable in a lot of CEEC countries.
3
75%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2008 nr 3-4 23-32
PL Rozpatrzono główne obszary zastosowań nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych w transporcie. Omówiono niezbędne dla tych zastosowań wyposażenie techniczne infrastruktury drogowej. Wskazano trendy rozwojowe, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji krajowej architektury inteligentnego transportu.
EN The main application areas of modern IT solutions in transport networks are presented, together with equipment necessary to complement road infrastructure. Also the development trends in transport-related IT are indicated, with special respect to the concept of national intelligent transport archite[...]
4
75%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2001 nr 3-4 99-110
PL W ostatnich latach w wielu krajach na świecie są podejmowane intensywne prace w zakresie rozwijania systemów inteligentnego transportu, tj. projektowania oraz budowy nowoczesnych informatycznych i telekomunikacyjnych rozwiązań w dziedzinie transportu. Powoduje to konieczność prowadzenia prac normali[...]
EN During past years intensified growth of interest on the information technology and telecommunications applications in transport is observed. It causes a need for standardization works respecting technical solutions applied in this area. In the paper premises of such a works are presented, standardiz[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 19-26
PL Potrzeba modernizacji transportu staje się coraz bardziej pilną. Niestety niesatysfakcjonujące zaangażowanie krajowej i lokalnej administracji w tym procesie i brak finansowego wsparcia są silną przeszkodą. Pomimo to następuje wdrożenie rozwiązań z zakresu telematyki w transporcie. Może to być postr[...]
EN The need to modernize all the transport by its ordered informatization becomes more and more urgent. Unfortunately not satisfactory country and local administrations engagement in this process and lack of financial support caused by needs to finance goals acknowledged as more important, makes strong[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 309-318
PL Ten referat powiązany ze stosowaniem Inteligentnego Systemu Transportowego na Słowacji oparty jest na unowocześnionej aplikacji IST - System Informacji i Sterowania Autostrady w Bratysławie. Referat dotyczy określonych kroków na polu zastosowania inteligentnych systemów transportowych (ITS) na Słowa[...]
EN The paper is dealing with the situation of Intelligent Transportation Systems in Slovakia spotted on the new up-graded ITS application of Motorway Information and Control System in Bratislava. The paper is dealing with the specific steps on the field of ITS deployment in Slovakia. The goals of ITS S[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 27-32
PL W artykule przedstawia się proces upowszechniania usług telematycznych w transporcie drogowym. Proces ten jest pełen niepewności. Myślenie w kategoriach scenariuszy jest bardzo pomocne w objaśnieniu możliwych warunków, w jakich się będzie on odbywał. Przedstawiono metodologię tworzenia alternatywnyc[...]
EN The article deals with the process of ITS services deployment in the road transport. The process is fuli of uncertainties. Scenario thinking is most helpful in clarifying the possible environment, in which the process has to be developed. The methodology of creating alternative scenarios and strateg[...]
8
75%
Archives of Transport System Telematics
EN Cameras and radio communications aerials placement on the few tens of meters high tower enables broad observation and analysis of the situation in a significant surrounding, enabling even installation of the mobile communications systems for own observation systems needs as well as for other goals. [...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 23 245--259
PL W artykule zostały przedstawione teoretyczne i praktyczne uwarunkowania kształtowania inteligentnych systemów transportowych (IST). Przedstawiono w nim kierunki budowy i optymalizacji elementów składowych tego systemu w transporcie kolejowym i drogowym w powiązaniu z infrastrukturą transportu. W opr[...]
EN In this article authors were presented the theoretical and practical aspects of innovating services and shown determinants of efficient management problems of TSL sector bodies. The potential scope of ITS implementation include: Optimal Use of Road, Traffic and Travel Data, Continuity of Traffic and[...]
10
63%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2004 nr 1-2 19-30
PL Zwrócono uwagę na znaczenie wymiany informacji w systemie nowoczesnego inteligentnego transportu lądowego. Określono źródła informacji i ich charakterystyki. Opisano przepływy, przetwarzanie, gromadzenie i udostępnianie informacji na potrzeby aplikacji stosowanych w tych systemach.
EN In this paper, attention is paid to the importance of the exchange of information in a modern system of intelligent land transport. Information sources and their characteristics are defined. Information flows, processing, gathering and making information available for the purpose of applications emp[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 191-202
PL Optymalna zmiana rozkładu jazdy w momencie zaistnienia opóźnienia pociągu jest ważna dla poprawy punktualności i jakości usług publicznych systemów transportowych. Ponieważ niemożliwym jest rozwiązanie problemu zmiany rozkładu jazdy w sposób manualny, istnieje potrzeba wprowadzenia metod komputerowy[...]
EN Optimal rescheduling in cases of delay is important for improving punctuality and service quality in public transportation systems. Sińce it is impossible to solve the rescheduling task manually, computer aided systems are necessary for this purpose. In the past 10 years the Ravensburg-Weingarten Un[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 47 309-319
PL Zastosowanie Inteligentnych Systemów Transportu jest jednym ze sposobów udoskonalenia układów transportowych. Systemy te dostarczają szeroki wachlarz narzędzi począwszy od zaawansowanych systemów sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej do systemów ostrzegania o możliwości wystąpienia wypa[...]
EN Intelligent Transportation Systems provide many tools such as advanced management traffic systems or emergency systems to improve transportation systems. Towns of Tri-City Aglomeration started to work out conceptions of traffic management systems according to agreement established in Sopot in 2002. [...]
13
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 319-326
PL Transport powinien zapewniać zrównoważony ruch ludności i przewóz dóbr, wzmacniając dynamiczny rozwój gospodarki narodowej. Najbardziej złożonym problemem jest precyzyjne określenie transportu towarów i odpowiednie wybranie zarówno środków transportu jak i zaawansowanych technologii. W trakcie oprac[...]
EN Application of advanced technologies and implementation of information systems should be one of the most important guarantees influencing optimal freight transport. For the acceleration of the interoperability of freight transport much attention should be paid to the enhancement of the ITS, to the d[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 39-45
PL Celem referatu jest przedstawienie nowych badań w temacie zwanym telematyką, który może być zastosowany przez szerokie spektrum użytkowników z różnych dziedzin od indywidualnej komunikacji multimedialnej do użytkowania inteligentnego i zarządzania sieciami na szeroką skalę (np. transport, telekomuni[...]
EN The goal of this paper is to present new research subject called telematics, which can be found in wide spectrum user areas, from an individual multimedia communication to intelligent use and management of large-scale networks (e.g. transport, telecommunications, and civil service). Advanced telemat[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 203-213
PL W referacie przedstawiono koncepcję i wstępną realizację inteligentnego systemu komunikacji i kooperacji statków. Stanowi on element inteligentnego morskiego systemu transportowego. Scharakteryzowano technologię inteligentnych agentów, wykorzystaną w budowie tego systemu. Omówiono wybrane elementy i[...]
EN The paper presents a concept and preliminary implementation of an intelligent system of communication and co-operation of vessels. The system makes up a component of an intelligent marine transport system. The technology of intelligent agents, used in the construction of the system, has been charact[...]
16
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 968--972, CD
PL Artykuł przedstawia model probabilistyczny w zadaniu zarządzania inteligentnym transportem wewnętrznym bazującym na ryzyku związanym z podejmowaniem decyzji. Poprzez termin niezawodności systemu transportu wewnętrznego rozumie się czas bezawaryjnego działania transportu wewnętrznego w stosunku do ca[...]
EN This article presents a proposal proprietary approach to the task of optimizing transport processes. In modern logistics, there is a very high complexity of the transport processes. The development of technology has made the systems are becoming more complex. This generates high costs and quite ofte[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 53-63
PL Systemy cyfrowej radiofonii będą stanowić istotny element systemów informacji transportowej i drogowej. Komisja Europejska uznała użyteczność cyfrowej radiofonii DAB oraz interaktywnej jego wersji MEMO jako perspektywicznego nośnika komunikatów TTI, w szczególności tzw. kanału TMC i aprobowała progr[...]
EN The digital radio broadcasting systems will play the fundamental role in the Transport and Travel Information (TTI) systems. European Commission have recognised the use of the Digital Audio Broadcasting (DAB) system and its interactive counterpart MEMO as a carrier for TTI and especially the Traffic[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 73-79
PL Nowoczesne technologie inteligentnych systemów transportowych (ITS) służą nawigacji i nadzorowi pojazdów. Informacja o miejscu jest ważna dla samego kierowcy, który chce wiedzieć gdzie jest i czy stosuje się do wyznaczonej wcześniej trasy oraz czy jedzie we właściwym kierunku, a z drugiej strony cho[...]
EN Modern technology of ITS is navigation and surveillance of vehicles. Information and surveillance of vehicles. Information about position is important for driver himself, who wants to know where he is and if he follows his particular route and if he follows his particular route and if he has right d[...]
19
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 964--967, CD
PL W artykule zostaną przestawione technologie stosowane w informatyce jako jeden z najważniejszych instrumentów wpływających również na zarządzanie transportem w przedsiębiorstwie. Dodatkowo zastosowanie narzędzi telematycznych umożliwi optymalizację łańcucha dostaw wewnątrz przedsiębiorstwa. Opracowa[...]
EN The purpose of the research is to provide telematics system architecture. The technologies used in computer science are one of the most important instruments also affecting transport management in an enterprise. They may assist the utility of the system, its accessibility, the level of integration a[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last