Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intelligent packaging
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Acta Poligraphica
2015 Vol. 6 9--18
EN The article presents a discussion about intelligent packaging for monitoring and providing information about the product, its quality and exposures during transportation, storage, retail and usage. Intelligent packaging is defined as any packaging containing internal or external indicator which chan[...]
2
80%
LogForum
2013 Vol. 9, no. 2 103--110
PL Wstęp: Innowacje w opakowaniach żywności i napojów związane są głównie z potrzebami i wymagania konsumentów pod wpływem zmieniających się globalnych trendów, takich jak wzrost długości życia, czy mniejszą liczbą organizacji inwestujących w produkcję i dystrybucję żywności. Przemysł spożywczy zrobił [...]
EN Background: Innovation in food and beverage packaging is mostly driven by consumer needs and demands influenced by changing global trends, such as increased life expectancy, fewer organizations investing in food production and distribution. Food industry has seen great advances in the packaging sect[...]
3
61%
Przemysł Spożywczy
PL Warzywa i owoce w większości przypadków wymagają nieustannej kontroli podczas przechowywania i transportu, gdyż zachodzące w nich procesy życiowe nie zostają przerwane w wyniku zbioru. Procesy oddychania i transpiracji są nieuniknione, ale można je ograniczyć, a tym samym przedłużyć ich trwałość do [...]
EN Fruit and vegetables require continuous control during all logistic processes, as their life processes are continued after harvesting. Respiration and transpiration processes are inevitable but they can be slowed down so that their shell-life can be prolonged. Modern packaging plays an important rol[...]
4
61%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2013 nr 80 35--42
PL W ostatnich latach zauważalny jest rozwój rynku opakowań. Niesie on za sobą możliwość wprowadzania do obrotu opakowań aktywnych i inteligentnych. Celem badania marketingowego była ocena stopnia znajomości tych zagadnień przez respondentów. Starano się dostrzec dostępność opakowań na rynku, możliwość[...]
EN In the last few years we can observe development of packaging. This is opportunity to introduce active and intelligent food contact materials on our market. The main purpose of this marketing study was to answer the question, what do respondents know about this subject. Another purpose was to explor[...]
5
61%
Przemysł Chemiczny
2013 T. 92, nr 10 1918-1922
6
61%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2012 nr 2 89-93
PL Przedmiotem przedstawionej w artykule pracy badawczej była analiza literaturowa nowoczesnych systemów do pakowania mięsa wieprzowego i jego wyrobów, w których wykorzystano opakowania aktywne i inteligentne (indykatorowe). Odpowiedni dobór technologii pakowania oraz materiału opakowaniowego jest bowi[...]
EN The object of this study was the analysis of literature of modern packing systems of pork and its products using active and intelligent packages. Proper selection of packaging technology and packaging material is the major factor influencing the quality and safety of the food product at the same tim[...]
7
61%
LogForum
2014 Vol. 10, no. 4 393--398
PL Wstęp: W ostatnich latach rynek opakowań farmaceutycznych należał do najszybciej rozwijających się obszarów przemysłu opakowaniowego. Jednocześnie wyznaczał producentom opakowań duże wymagania w zakresie jakości i bezpieczeństwa. Metody: Przegląd innowacji w systemach pakowania dla produktów farmace[...]
EN Background: In recent years, pharmaceutical packaging market was one of the fastest growing areas of the packaging industry. At the same time the packaging manufacturers put high demands on quality and safety. Methods: Review of innovations in packaging systems for pharmaceutical products was made [...]
8
61%
LogForum
PL Opakowania umożliwiają efektywny marketing żywności przy zastosowaniu różnych kanałów sprzedaży i dystrybucji. Najważniejszym zadaniem jest optymalizacja ochrony żywności, jej jakości i wyglądu. W przeciągu ostatnich lat, wzrasta popularność opakowań inteligentnych, które zaczynają być stosowane dla[...]
EN Packaging also fosters effective marketing of the food through distribution and sale channels. It is of the utmost importance to optimize the protection of the food, a great quality and appearance - better than typical packaged foods. In recent years, intelligent packaging became very popular. Intel[...]
9
61%
Chłodnictwo : organ Naczelnej Organizacji Technicznej
2018 R. 53, nr 5 21--25
PL Opakowanie stanowi niezbędny czynnik w obrocie towarowym oraz ważny element reklamy. Pełni ono funkcje ochronne, marketingowe, logistyczne, informacyjne, ale też ekologiczne. Wymagania, dotyczące jakości opakowań ciągle ulegają zmianie i są wynikiem rozwoju rynku zbytu, zaostrzenia konkurencji i wzr[...]
EN Packaging is an indispensable factor in the trade of goods and an important element of advertising. It performs protective, marketing, logistic, information, but also ecological functions. The requirements concerning quality of packaging are constantly changing and are the result of the development [...]
10
51%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule omówiono aktywne i inteligentne materiały oraz wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością w świetle wymagań przepisów prawnych Unii Europejskiej - rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 oraz (WE) nr 450/2009. Podkreślono, że aktywne i inteligentne materiały oraz wyroby muszą być produkowane zg[...]
EN In this article the active and intelligent food contact materials and articles are discussed in the aspects of the EU legislation - Regulation (EC) 1935/2004 and Regulation (EC) 450/2009. It is underlined that active and intelligent food packaging, similarly to traditional food packaging, must be ma[...]
11
51%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule omówiono opakowania inteligentne, nazywane niekiedy sprytnymi, służące do monitorowania i dostarczania informacji o produkcie, jego jakości, a także narażeniach występujących podczas transportu, magazynowania, sprzedaży detalicznej oraz podczas użycia. Opakowanie inteligentne zdefiniowano[...]
EN In this paper the intelligent packaging, sometimes called smart packaging, used to provide information about storage, transport, retailing and in consumer's home are described. Intelligent packaging is defined as packaging containing internal or external indicator that can sense environmental change[...]
12
51%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono istotę i zastosowanie opakowań aktywnych i inteligentnych w branży spożywczej. Następnie zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na konsumentach żywności odnoszące się do ich opinii na temat opakowań inteligentnych i ich zastosowania do poprawienia bezpiecze[...]
EN The article presents the essence and the use of active and intelligent packaging in food industry. The last part of the article presents the results of surveys carried out in the consumers of food and referring to their opinion about intelligent packaging and their applications to improve food safet[...]
13
51%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2017 nr 3-4 60--63
PL Opakowania aktywne i inteligentne są nowatorskim przykładem rozwiązań w opakowalnictwie żywności. Technologia opakowań aktywnych została opracowana w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na rynku produktów spożywczych, w którym zastosowanie inteligentnego opakowania pozwala na zachowanie optymalnej[...]
EN Active and intelligent packaging are an example of innovative solutions in packaging food. Active packaging technology has been developed in response to growing demand for food market, where the use of intelligent packaging allows you to maintain optimum quality for a long storage time. The introduc[...]
14
51%
LogForum
PL Głównym zadaniem pakowania żywności jest ochrona produktu w trakcie przechowywania i transportu przed działaniem czynników biologicznych, chemicznych i mechanicznych. W pracy przedstawiono systemy pakowania żywności pochodzenia zwierzęcego. Scharakteryzowano pakowanie próżniowe i w atmosferze modyfi[...]
EN The main task of food packaging is to protect the product during storage and transport against the action of biological, chemical and mechanical factors. The paper presents packaging systems for food of animal origin. Vacuum and modified atmosphere packagings were characterised together with novel t[...]
15
41%
Przemysł Spożywczy
2014 T. 68, nr 7 14--16
PL Najważniejsze tendencje, które będą wyznaczać kierunek działań firm opakowaniowych produkujących dla sektora żywności, będą wiązać się z innowacyjnością w zakresie produkcji zrównoważonej, recyklingu, wykorzystania surowców odnawialnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu wygody klienta i pakowaniu żyw[...]
EN The most important trends to determine the action line of food packaging companies will be associated with innovation in the field of sustainable production, recycling, renewable raw materials, while taking into account the convenience of the customer and packing the processed food in individual or [...]
16
41%
Przemysł Spożywczy
PL W artykule przedstawiono obecnie stosowane metody pakowania oraz najnowsze trendy w opakowalnictwie żywności. Omówiono zasady i korzyści pakowania aseptycznego, pakowania w podwyższonym standardzie higienicznym, próżniowego oraz pakowania w atmosferze modyfikowanej. Ponadto przedstawiono systemy pak[...]
EN The paper focuses on modern packaging methods and new trends in food packaging. The principles and advantages of the following packaging technologies are discussed: aseptic packaging, increased hygiene standard packaging, vacuum packaging and modified atmosphere packaging. The systems of active and [...]
17
36%
Przegląd Papierniczy
2000 R. 56, nr 9 515--519
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last