Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  intelligent network
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2011 nr 5 47--50
EN The introduction of smart metering represents another major change in the energy sector in Europe. With the requirements of Art. 13 of the so-called Energy Services Directive (2006/32/ED, ESD) and the adoption of the Directive on the internal electricity market (2009/72/EC), it became clear that the[...]
2
100%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2010 nr 1 20-24
3
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Zwrócono uwagę na konieczność przekształcania tradycyjnej sieci energetycznej w sieć inteligentną, wyposażonąw urządzenia umożliwiające oszczędzanie i lepsze wykorzystanie energii dostarczanej do odbiorców.
EN Focuses readers' attention on necessity of converting of conventional power network to intelligent network fitted with eąuipment that enable saving and better utilization of power supplied to consumers.
4
100%
Elektro Info
2012 nr 7-8 40-46
PL Artykuł przedstawia system zarządzania napięciem i mocą bierną w inteligentnej sieci rozdzielczej (Smart Grid). Opisano metodę koordynacji zaawansowanego algorytmu regulacji transformatora WN/SN z innymi elementami regulacyjnymi, takimi jak baterie kondensatorów i transformatory liniowe SN/SN. Jako [...]
EN The Volt/Var Management System (VVMS) for Smart Grid is proposed in the paper. There is the description of advanced control algorithm of HV/MV transformer coordinated with other power systems elements such as capacitor banks and line MV/MV transformers. As an additional feature of the system the Con[...]
5
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
1998 nr 2 103-108
PL Przedstawiono opis dostępnych usług inteligentnych (IN) w systemie radiokomunikacji ruchomej (GSM) skupiając się głównie na usłudze przedpłaty PPS. W celu przypomnienia podano również krótki opis struktury sieci IN.
EN Contains general description of IN services in GSM network. Because of its importance and great atraction the Prepaid Service was depicted in more detail. To remind the structure of Intelligent Network was also depicted.
6
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 26 7--19
PL Tablice o zmiennej treści są innowacyjnym elementem infrastruktury drogowej. Mają one za zadanie ostrzegać podróżujących o zdarzeniach drogowych, takich jak: korki, wypadki, roboty drogowe oraz informować o dopuszczalnej prędkości w określonych warunkach. W obszarach miejskich są również używane do [...]
EN Part of the intelligent transport systems in the road transport are the variable message boards. They allow a dynamic information transmission to the road users regarding the traffic, weather and road load. The article presents organizational and economic aspects of designing and installing such sys[...]
7
100%
Technical Transactions
2017 Vol. 2(114) 129--138
PL W artykule przedstawiono projekt zdecentralizowanej inteligentnej sieci pięciu przepompowni mokrych położonych w obszarze wiejskim. Sieć umożliwia automatyczną reakcję w warunkach przypływu przekraczających wartość przy jętego natężenia przepływu ścieków, a jej pojemność magazynowa pozwala zapobiec [...]
EN This paper presents a design for a decentralised intelligent network of five wet pit pumping stations in a rural area. This enables the network to automatically respond to inflow conditions divergent to the base flow and use the storage capacity of the system to prevent sewer overflows. First result[...]
8
84%
Rynek Energii
2012 Nr 1 17--20
PL Wprowadzenie na szeroką skalę inteligentnych sieci elektroenergetycznych wymaga szeregu działań przygotowawczych zarówno w dziedzinie ustawodawstwa, jak i techniki. Artykuł przedstawia zagadnienia optymalizacji pracy sieci dystrybucyjnych z generacją rozproszoną, przy zastosowaniu podejścia systemow[...]
EN The implementation of intelligent networks in a large scale requires new approach both legal regulation and smart control. The paper presents optimisation of distribution generation with the application of the system approach. The basic requirements for the selection of optimisation algorithms are d[...]
9
84%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2000 nr 2 179-182
PL Przedstawiono opis potencjalnych korzyści związanych z użytkowaniem systemu sieci inteligentnej rozwiązania Siemensa, ogólny zarys jego działania oraz pewne trendy dalszego rozwoju.
EN Contains the description of potential benefits of intelligent network system of Siemens, general concept of its operation and some trends of future orientation.
10
84%
Acta Energetica
2016 nr 2 156--161
PL Nowe technologie z obszaru Smart Grid umożliwiają zwiększenie obserwowalności sieci i wykorzystanie danych do wdrożenia nowych narzędzi analitycznych. Integrując dostępne dane, możliwa jest zmiana sposobu zarządzania pracą sieci i podniesienie jej efektywności. W artykule przedstawiono wyniki z prze[...]
EN New Smart Grid technologies allow increasing grid observability and using data for the implementation of new analytical tools. By integrating the available data, the grid management paradigm can be changed, and grid effectiveness increased. The paper presents the results of a 2014 research work into[...]
11
84%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
PL Przedstawiono przewidywane kierunki rozwoju sieci inteligentnych. Omówiono klasyczną koncepcję IN i jej kolejne generacje: IN CS-1, CS-2 i CS-3, a także koncepcję CAMEL zastosowania IN w sieciach GSM. Opisano możliwości współpracy sieci IN z Internetem i sieciami IP - koncepcje PINT i SPIRITS - wyko[...]
EN The paper discusses expected directions of the evolution of the Intelligent Network. Classic IN architecture and its successors - CS-2, CS-3 and CAMEL are described. Capabilities of interworking with Internet and IP networks, PINT and SPIRITS approach, based on SIP protocol are examined. Examples of[...]
12
84%
Elektro Info
2017 nr 9 112--115
PL Rozwój inteligentnych sieci powoduje stały wzrost zainteresowania kwestiami jakości energii po jej obu stronach, tzn. jej dostawców i konsumentów. Jest to spowodowane rzeczywistymi potrzebami rozwoju nowej technologii, ale też systemem organizacji i działania rynku energii, które w większym stopniu [...]
EN The development of smart grids results in a continuous increase in interest of power quality issues on both sides – of its suppliers and consumers.This is due to the real needs of the new technology development, but also because of the organization and operation of the energy market, which more ofen[...]
13
84%
Elektro Info
2017 nr 7-8 53--54
PL W artykule omówione zostały wybrane elementy inteligentnych sieci elektroenergetycznych: rozdzielnice średniego napięcia oraz reklozery. Zwrócono uwagę na poprawne nazewnictwo oraz elementy zapewniające bezpieczeństwo w czasie eksploatacji sieci inteligentnych, w szczególności rozdzielnic i reklozer[...]
EN The article discusses the selected elements of intelligent power grids: medium voltage switchgear and reclosers. Attention has been paid to the correct naming and safety features for the operation of intelligent networks, in particular medium voltage switchgears and reclosers.
14
84%
Logistyka
2011 nr 4 48--49
15
67%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
1998 nr 4 249-260
PL Przedstawiono podstawowe koncepcje w telekomunikacji związane z zastosowaniem zaawansowanego oprogramowania. Położono nacisk na problematykę sieci inteligentnych oraz systemów zarządzania. Wskazano na wzrastającą modularyzację systemów informatycznych
EN The paper presents basic concepts in telecommunications tied with implementation of advanced software. Emphasis was put on problems of intelligent network and management systems. The increasing modularity of software systems was pointed out.
16
59%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
1998 nr 4 272-285
PL Przedstawiono kompleksowe rozwiązania firmy Siemens budowy sieci telekomunikacyjnej określone jako Rozwiązanie O-N-E. Obejmuje ono wszystkie elementy sieci t.j. centrale telefoniczne, urządzenia teletransmisyjne, urządzenia sieci dostępowej, sieci szerokopasmowe oraz propozycje dla dostawców usług s[...]
EN In the article is presented the whole Siemens strategy called Solution O-N-E which allows to build telecommunication network. This solution covers all network elements like: exchanges, transmission equipment, access network equipment and complete proposals for Internet providers. There are also pres[...]
17
59%
Materiały Budowlane
2019 nr 1 4--6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last