Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 66
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inteligentny system transportowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2013 Nr 4 33--36
PL Transport jest jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki, a jego sprawność ma decydujący wpływ na jej rozwój. Infrastruktura transportowa wzmacnia spójność ekonomiczną i przestrzenną regionu oraz przyczynia się do poprawy jego konkurencyjności. Priorytetem samorządów lokalnych, obok modernizacji m[...]
EN This article presents the design of Intelligent Transport Systems in Bydgoszcz, which is co-financed „Operational Programme Infrastructure and Environment”. EU funds cover more than 80% of the investment. Deployment of ITS leads among other things to increase transport efficiency, reduce travel time[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 3 72--79
PL Czynnikami niezbędnymi do realizowania zadań transportowych są środki techniczne, energia i informacja. W kategoriach teorii sterowania zadanie transportowe można określić jako wielokryteriowe zadanie optymalizacyjne, tj. zadanie dotyczące rozstrzygnięcia tego co, gdzie i jak należy przetransportowa[...]
EN All intelligent transport systems are based on the intensive exploitation of information. For this reason, modern information technology holds a very crucial meaning for the effective implementation of transport processes. Aside from this, proper organisation of all the area of intelligent transport[...]
3
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 4 20--27
PL Współczesny trend informatyzacyjny objawił się w dziedzinie transportu w formie oferty wielu różnorodnych aplikacji, określanych zbiorczo mianem usług. Oferta ta jest już bardzo bogata, a jednak nadal rozwija się bardzo dynamicznie. Wynika to z faktu, że z jednej strony rośnie upowszechnienie wykorz[...]
EN A modern IT trend has appeared in the field of transport in a form of the offer of different applications, which are collectively known as services. Despite the fact that the offer is already very abundant, it is still being dynamically developed. This results from the rising popularization of the i[...]
4
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 5 66--72
PL Systemy inteligentnego transportu są obecnie na zaawansowanym poziomie, lecz dalekim jeszcze od wyobrażalnego, dojrzałego stanu ich rozwoju. Stąd w obszarze tym trwają intensywne prace badawcze i rozwojowe zmierzające do doskonalenia systemów już istniejących i konstruowania nowych, inspirowanych ws[...]
EN Intelligent transport systems are now at an advanced level. However, they are still far from the mature state of their development. Hence, intensive research has been carried out, aimed at improving the already existing systems and developing new ones, taking the inspiration from contemporary trends[...]
5
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 10 30--43
PL W artykule omówione zostały podstawy teoretyczne dotyczące inteligentnych systemów transportowych (ITS). Wyjaśniono termin „telematyka transportu” oraz jego odpowiednik – ITS. Przedstawiono rozwój ITS oraz ogólne założenia dotyczące implementacji ITS. Ponadto scharakteryzowano problem dotyczący euro[...]
EN The paper refers to theoretical basis of Intelligent Transport Systems. The definition of transport telematics and its synonymous term – ITS was described. The development of ITS and general procedures of ITS implementation was presented. Furthermore the problem of European Electronic Tolling Servic[...]
6
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 10 50--55
PL Poprawa efektywności szeroko rozumianego transportu – w tym także transportu samochodowego – jest jednym z priorytetów wśród strategicznych działań Komisji Europejskiej. Istotnym środkiem osiągnięcia tego celu jest budowa paneuropejskiego systemu nawigacji satelitarnej Galileo, o większej dokładnośc[...]
EN Better transport efficiency is one of the priorities in strategic actions taken by the European Commission. The essential way to achieve this goal is the construction of Pan-European Galileo navigation system, of better accuracy and infallibility in comparison with the already existing systems GPS a[...]
7
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 6 54--57
PL Rola informacji w transporcie jest kluczowa. W epoce rozwoju technik informacyjnych obserwuje się w dostarczaniu informacji efekty nadmiarowości, ale i zagrożenia informacją błędną, niezrozumiałą lub fałszywą. Biorąc to pod uwagę, naturalne wydaje się poszukiwanie racjonalizacji w wymianie informacj[...]
EN Information plays a crucial role in transport. In the era of IT development, there can be observed, among other things, the overabundance effect, the threat of faulty, misleading or wrong information. Due to the above, it seems natural to rationalize the transporting information exchange. Besides, w[...]
8
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 8-9 30--34
PL Skuteczne zarządzanie i sterowanie ruchem realizowane z wykorzystaniem technologii ITS jest efektywne w przypadkach powiązania ze sobą strategii sterowania wraz z krótkookresowymi prognozami zmian natężenia ruchu oraz warunkami ruchu w sieci. Stosowanie jedynie urządzeń zliczających pojazdy nie jest[...]
EN The effective management and steering of traffic by means of ITS technologies is only then effective when combined with steering strategies and shortperiod forecasts of traffic intensity fluctuations and traffic conditions in network. The use of appliances counting the vehicles exclusively is not en[...]
9
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 8-9 96--100
PL Jednym z tanich i efektywnych sposobów zmniejszania zatłoczenia w ruchu pojazdów jest informowanie kierowców w trakcie jazdy o alternatywnych trasach, którymi mogą dojechać do celu. Jeśli alternatywna trasa zapewnia szybszy dojazd do celu, to kierowca może ją wybrać, nawet gdy jest dłuższa. Dodatkow[...]
EN One of the cheap and effective ways of reducing the congestion is to inform the drivers through VMS about alternative routes which can lead to the destination. If an alternative route ensures the driver that he may reach the destination faster, he will choose it even despite the fact that the route [...]
10
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2007 z. 61 55-72
PL Opracowanie, przedstawiając wybrane zagadnienia dotyczące systemów kierowania i sterowania ruchem kolejowym(ksr), stanowiących element inteligentnych systemów transportowych, porządkuje nazewnictwo, przedstawia niektóre wnioski z analizy systemów ksr, sugeruje istotne elementy uwzględniane podczas i[...]
EN Some problems concerning supervisory and control systems for railway traffic, in Intelligent Transportation Systems (ITS), have been outlined in the paper. Some definitions nomenclature relevant to the systems has been proposed. The authors point the main problems which should be taken into account [...]
11
100%
Archives of Transport System Telematics
EN This paper presents a probabilistic model in managing intelligent internal transport based on decision making risk. The term reliability of an internal transport denotes failure-free operating time of internal transport as compared to the entire time particular transport is supposed to operate corre[...]
12
100%
Archives of Transport System Telematics
EN In the modern economy we may observe a very rapid development of telematics systems. The authors of this paper present a mathematical model facilitating determination of telematics system’s reliability in internal transport on a production line of a selected enterprise. Due to the fact that the tran[...]
13
100%
Archives of Transport System Telematics
EN The paper is a form of mathematical description of the tool - a computer whose primary function is to manage liquidity through follow-up control of the traffic (in less than 1 second) to send signals to the drivers of management traffic light intersections of application is mentioned. The purpose of[...]
14
100%
Archives of Transport System Telematics
EN Mobility supported via transportation processes are the engine to economic growth of any country. Unfortunately, the existing infrastructure cannot keep up with both growth of population and people mobility, especially in the developing countries. One of the main problem in transportation processes [...]
15
100%
Archives of Transport System Telematics
EN Paper presents important issues related to the development of intelligent transportation systems with following ITS components: stakeholders, ITS services, variants of ITS configurations. The use of formulated original models was presented in relation to the case study: ITS concept for the urban agg[...]
16
100%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
2017 nr 9 93--100
PL Artykuł przedstawia model probabilistyczny w zadaniu zarządzania inteligentnym transportem wewnętrznym bazującym na ryzyku związanym z podejmowaniem decyzji. Poprzez termin niezawodności systemu transportu wewnętrznego rozumie się czas bezawaryjnego działania transportu wewnętrznego w stosunku do ca[...]
EN This paper presents a probabilistic model in managing intelligent internal transport based on decision making risk. The term reliability of an internal transport denotes failure-free operating time of internal transport as compared to the entire time particular transport is supposed to operate corre[...]
17
75%
Transport Miejski i Regionalny
2008 nr 11 8-12
PL Charakterystyka inteligentnych systemów transportowych (ITS). Rola systemów monitoringu wizyjnego w ITS. Integracja systemów w kierunku nowych usług dla użytkowników dróg.
EN The characteristics of the intelligent transportation systems (ITS). The role of the video monitoring systems in ITS. The integration of the systems towards new services for road participants.
18
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 19-26
PL Potrzeba modernizacji transportu staje się coraz bardziej pilną. Niestety niesatysfakcjonujące zaangażowanie krajowej i lokalnej administracji w tym procesie i brak finansowego wsparcia są silną przeszkodą. Pomimo to następuje wdrożenie rozwiązań z zakresu telematyki w transporcie. Może to być postr[...]
EN The need to modernize all the transport by its ordered informatization becomes more and more urgent. Unfortunately not satisfactory country and local administrations engagement in this process and lack of financial support caused by needs to finance goals acknowledged as more important, makes strong[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 309-318
PL Ten referat powiązany ze stosowaniem Inteligentnego Systemu Transportowego na Słowacji oparty jest na unowocześnionej aplikacji IST - System Informacji i Sterowania Autostrady w Bratysławie. Referat dotyczy określonych kroków na polu zastosowania inteligentnych systemów transportowych (ITS) na Słowa[...]
EN The paper is dealing with the situation of Intelligent Transportation Systems in Slovakia spotted on the new up-graded ITS application of Motorway Information and Control System in Bratislava. The paper is dealing with the specific steps on the field of ITS deployment in Slovakia. The goals of ITS S[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2002 z. 45 27-32
PL W artykule przedstawia się proces upowszechniania usług telematycznych w transporcie drogowym. Proces ten jest pełen niepewności. Myślenie w kategoriach scenariuszy jest bardzo pomocne w objaśnieniu możliwych warunków, w jakich się będzie on odbywał. Przedstawiono metodologię tworzenia alternatywnyc[...]
EN The article deals with the process of ITS services deployment in the road transport. The process is fuli of uncertainties. Scenario thinking is most helpful in clarifying the possible environment, in which the process has to be developed. The methodology of creating alternative scenarios and strateg[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last