Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 99
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inteligentne systemy transportowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Podstawowe treści inicjatywy eEurope 2002, którymi objęto też kraje akcesyjne w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym Polskę. Powody tworzenia społeczeństwa informacyjnego oraz wprowadzania innowacji telematycznych. Operacyjny plan działania. Inteligentne systemy transportowe. Polska a inicjatywa eEuro[...]
2
100%
Logistyka
2011 nr 6 51-52
3
80%
Archives of Transport System Telematics
EN This paper presents selected problems of Intelligent Transport Systems (ITS) interoperability. Their nature is related to the determination of interoperability, communication aspects in functional areas – ITS subsystems and to European and national interoperability frameworks..
4
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki eksperymentów związanych z wykorzystaniem techniki superrozdzielczości w celu poprawy jakości obrazu służącego do rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych pojazdów w ruchu. Zaproponowano system akwizycji oparty na dwóch kamerach obróconych względem siebie, dzięki [...]
EN In the paper some experimental results are presented, which are related to the use of the superresolution technology for the quality improvement of the image used for further register plates' numbers recognition of the moving vehicles. Proposed video acquisition system is based on two-cameras rotate[...]
5
80%
Logistyka
PL W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania nowoczesnych porównawczych miar jakości obrazów cyfrowych do automatycznej oceny efektów działania algorytmów superrozdzielczości w aspekcie rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów. Pomimo konieczności znajomości oryginalnego obrazu o wysokiej[...]
EN The article examines the possibility of using modern full-reference digital image quality assessment methods to evaluate automatically the effects of super-resolution algorithms in the aspect of vehicle's register plate recognition. Despite having knowledge of the original high-resolution image, the[...]
6
80%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano wpływ kąta obrotu kamery rejestrującej sekwencję obrazów na czytelność obrazów tablic rejestracyjnych uzyskiwanych za pomocą algorytmu super-rozdzielczości. Uzyskiwany obraz jest poddawany kolejnym fazom procesu rozpoznawania, których wynik jest w dużej mierze zależny od ja[...]
EN The article examines the impact of camera's rotation acquiring the image sequence on the legibility of vehicle's license registration plate images obtained usinf the super-resolution algorithm. Obtained image is used in some further steps of the recognition process but the final result is strongly d[...]
7
80%
Magazyn Autostrady
2004 Nr 6 40--42
PL Zastosowanie teorii automatów komórkowych w systemach symulacji ruchu drogowego zaproponowano w pracach Nagela i Schreckenberga [8]. Jest to model zastępujący miary natężenia ruchu drogowego miarami zajętości odcinków drogi. Artykuł przedstawia opis prac Zakładu Informatyki Transportu, Wydziału Tran[...]
8
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono możliwości zastosowania algorytmów superrozdzielczości do poprawy rozdzielczości obrazu pojazdów w ruchu znajdujących się w znacznej odległości od kamery, a zarazem przy kamerze umiejscowionej na niewielkiej wysokości nad drogą. Zaproponowane rozwiązanie bazuje na estymacji [...]
EN The article presents the usage possibilities for the superresolution algorithms for the resolution increase of the image with vehicles in motion located in a considerable distance from the camera while the camera is situated low over the road. The proposed solution is based on the background estimat[...]
9
80%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Celem referatu jest przedstawienie wpływu inteligentnych systemów transportowych na rozwój transportu. W pierwszej części opracowania zostanie krótko wyjaśnione pojęcie "Inteligentne Systemy Transportowe" oraz przedstawione zostaną rodzaje tych systemów i zakres ich zastosowania. Następnie omówione [...]
EN The main objective of this paper is presentation of benefits from implementation of Intelligent Transport Systems (ITS). In the first part the idea of "intelligent transport systems" will be explained briefly. Specific solutions and their influence on improvement in transport's efficiency will be di[...]
10
80%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Sieci VANET, to jedna z najnowszych technologii, która może być wykorzystana w budowaniu inteligentnego transportu. W artykule przedstawiono różne obszary zastosowania sieci VANET oraz poruszono problem bezpieczeństwa tych sieci.
EN Vehicular Ad Hoc Networks (VANET) is one of the latest technologies that may be used in creating the intelligent transport. Various possibilities of applying VANET and the net safety are presented in the article.
11
70%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2005 z. 57 53-58
PL Artykuł zawiera możliwości wykorzystania telematyki transportowej lub inteligentnych systemów transportowych decydujących o jakości ruchu drogowego. W tekście omówiono główne cele telematyki transportowej włącznie z usługami dla transportu użytkowego. W artykule przedstawiono tworzenie architektury [...]
EN The article deals with the transport telematic using, respectively intelligent transport systems as the possible instrument for the transport quality solution on the transport nets. In the text the main aims of the transport telematic and services are said which can be provided to the transport user[...]
12
70%
Transport Problems
PL Technologie biometryczne korzystaja ze specyficznych cech charakterystycznych, uywanych do rozpoznawania elementów wskazujacych na specyficzne zachowanie kierowców. Te szczególne parametry sa dobierane odpowiednio do potrzeb z uwagi na łatwosc ich pomiaru, własciwosci, mierzalnosc, moliwosc akceptac[...]
EN Biometric technologies rely on specific biometric characteristics that are used for recognition. The particular characteristic for a given situation can be described through a serious of descriptive parameters including ease of collecting, permanence, measurably, acceptability, deceptiveness, univer[...]
13
70%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 991--996, CD
PL W artykule przedstawiona została koncepcja budowy badawczo-dydaktycznego poligonu Inteligentnych Systemów Transportowych. Poligon zostanie wybudowany w 2016 roku na ternie kampusu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Będzie składać się z dwóch zasadniczych części: infrastruktury drog[...]
EN The article presents a concept of building a research & didactic training ground of Intelligent Transport Systems. The training ground will be built in 2016 on the area of campus of University of Bielsko-Biala. It will consist of two main parts: road infrastructure built along the roads inside the c[...]
14
70%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2018 nr 4 21-23
PL Obecnie systemy transportowe nie spełniają nie tylko oczekiwań, ale i potrzeb ich użytkowników. Z tego względu poszukiwane są innowacyjne metody zarządzania ruchem drogowym i poprawiające jego bezpieczeństwo. Wśród nich coraz większe zainteresowanie zdobywają inteligentne systemy transportowe (ITS) [...]
EN Contemporary transport systems do not meet either the expectations or the needs of their users. Hence the search for new, innovative traffic management methods, which would improve traffic safety. This article discusses the definition and impact on the safety of drivers, including professional ones,[...]
15
70%
Logistyka
PL W artykule przeanalizowano wpływ otoczenia tablicy rejestracyjnej pojazdu na dokładność pasowania obrazów niskiej rozdzielczości w algorytmach superrozdzielczości. Dzięki ich wykorzystaniu możliwe jest prawidłowe rozpoznawanie numerów rejestracyjnych pojazdów w ruchu, nawet przy ich nieczytelności n[...]
EN The article examines the impact of vehicle's license registration plate's environment on the low-resolution images' fitting accuracy in the super-resolution algorithms. Through their use it is possible to correctly identify the registration numbers of vehicles in motion, even when they are obscure i[...]
16
70%
Logistyka
PL Artykuł dotyczy jednego z istotnych zagadnień związanych z wykorzystaniem technik śledzenia pojazdów w Inteligentnych Systemach Transportowych, jakim jest kwestia przygotowania danych wejściowych dla algorytmu śledzenia. Ze względu na fakt, iż typowe algorytmy śledzenia nie są zdolne do prawidłowego[...]
EN The paper is related to an important issue related to the application of vehicles tracking technology for the Intelligent Transportation System, which is the preprocessing of the input data for the tracking algorithm. Since typical tracking algorithms are unable to detect the motion trajectories pro[...]
17
70%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2006 Z. 84 13-26
PL W ostatnich latach obserwujemy wyraźny wzrost promocji nowych systemów informacyjnych, komunikacyjnych i wspomagania kierowców montowanych w pojazdach samochodowych i środowisku drogowym. Zakłada się, że ich upowszechnienie w istotny sposób ograniczy liczbę błędów popełnianych przez kierowców w ruch[...]
EN Recent years have seen increased efforts to promote new motor vehicle and roadside systems for informing and communicating with motorists and helping them. The assumption is that once they become widely available, motorists will make fewer errors thus contributing to the EU's target of halving road [...]
18
70%
Logistyka
PL Dla sprawnego funkcjonowania inteligentnych systemów transportowych kluczowa jest integracja poszczególnych podsystemów zarówno w ujęciu funkcjonalnym, jak również w kontekście obszaru oddziaływania (lokalnym, regionalnym, czy krajowym). Integracja ta powinna być oparta na hierarchii zależności: sys[...]
EN The functional and territorial (local, regional and national) integration is the most important thing for efficiency of intelligent transport systems. This integration should be realized due to present hierarchical structure: local subsystems are integrated by regional ones and national system joins[...]
19
70%
Telekomunikacja i Techniki Informacyjne
2012 nr 1-2 40-45
PL W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia interoperacyjności inteligentnych systemów transportowych (IST). W większości dotyczą one określenia interoperacyjności, aspektów komunikacyjnych w obszarach funkcjonalnych - podsystemach IST oraz europejskich i krajowych ram interoperacyjności.
EN The paper presents some issues of the interoperability of Intelligent Transport Systems (ITS). It focuses on a definition of interoperability, communication aspects of ITS subsystems and on the European and national interoperability frameworks.
20
70%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Celem niniejszej publikacji jest zaprezentowanie znaczenia i funkcji nowoczesnych centrów zarządzania ruchem drogowym. Autor przedstawił wybrane zagadnienia przepływu informacji, rolę centrów w zakresie zarządzania ruchem drogowym oraz ich udziału w zarządzaniu kryzysowym. Rozważania bazują na danyc[...]
EN The aim of this paper is to present a role and functions of the modern traffic management centre. Author presented some problems of the information flow, a position of such centre in both traffic management and emergency management. This paper is based on cases of the U.S. solutions (Seattle, Denver[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last