Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  integration processes
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Od początku powstania w 1991 r. niepodległego państwa białoruskiego silne wśród społeczeństwa były tendencje zachowania bliskiego związku gospodarczego i militarnego z Rosją I choć lata 1991-1994 były próbą budowy własnych struktur państwowych i wypracowania niezależnej pozycji Republiki Białoruś na[...]
EN Since inception in 1991, the independent Belarusian state was a strong tendency among the public behavior of a close economic and military connection with Russia and even years from 1991 to 1994 were an attempt to build its own state structures and to develop an independent position of the Republic [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 83 215--224
PL Artykuł zawiera analizę aktualnych trendów na międzynarodowym rynku cukru. Charakteryzuje stan obecny branży buraka cukrowego na Ukrainie i perspektywy jej dalszego rozwoju w kontekście procesów światowej integracji. Zidentyfikowane zostały przyczyny niskiej konkurencyjności przemysłu na rynkach zag[...]
EN The article contains an analysis of current trends in the international sugar market. It is characterized by the current state of the sugar beet industry in Ukraine and prospects of its further development in the context of global integration processes. They identified the reasons for the low compet[...]
3
84%
Selected Engineering Problems
2012 nr 3 119--122
EN In the paper production planning and simulation systems integration has been presented. The integration process is executed using the method of data-driven modelling. The process of automatic generation of simulation models is realized in two stages – data mapping to indirect data model and data tra[...]
4
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2013 z. 65 345--360
PL Pogranicze może być rozumiane i określane jako synteza między tym, co strukturalne a tym, co funkcjonalne. Współczesna socjologia stała się istotnym elementem szerszego rozumienia świata kultury i życia społecznego. Pogranicze polsko–czeskie jest systemem charakterystycznych społecznych rzeczywistoś[...]
EN Borderland is a counterpoint to the set of external and internal forces of human life, which integrate or disintegrate life. For over a thousand years are intertwined fates Czechs and Poles. Too different traditions of these two peoples, other customs aspirations and objectives of these integration [...]
5
67%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 3 398-418
PL W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące stereotypów i uprzedzeń wobec innych narodowości w oparciu o wiedzę zawartą w literaturze przedmiotu oraz badania własne prowadzone w wielonarodowych jednostkach wojskowych. Autor skupił uwagę na dwóch obszarach badań stereotypów i uprzedzeń. Pierwszy o[...]
EN The article presents the issues of stereotypes and prejudices against other nationalities on the basis of knowledge contained in the literature and own research conducted in multinational military units. The author focuses attention on two research areas of stereotypes and prejudices. The first one [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last