Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  insulators
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Zaprojektowano wykonanie przewodzących i pólprzewodzących powłok lakierowych zmieniających rozkład pola elektrycznego na izolatorach stacyjnych przepustowych napowietrzno-wnętrzowych SPN. Przeprowadzono badania próbnej partii tych izolatorów z naniesionymi strefami lakierowymi w porównaniu do izolat[...]
EN The varnish layers improving the electric field distribution on SPN bushings were designed. The electrical tests on experimental lot of SPN bushing insulators were performed. Concluding, application of the conductive and semi-conductive varnishes significantly restrict the intensity of the high volt[...]
2
100%
Materials Science Poland
EN In view of possible practical applications of transparent crystals for mechanical stress sensors, theoretical investigation of piezo(elasto)optic effect in crystals might be useful for searching for proper materials, possessing large coefficients of elasto-optic effect, and for determination of unia[...]
3
86%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Artykuł prezentuje wyniki badań przeprowadzonych na różnych typach izolatorów sieci trolejowej zainstalowanych w pozycji poziomej i pionowej, czystych i pokrytych ścierniwem żużla pomiedziowego oraz czyściwem piaskowym. Wnioski wynikające z badań umożliwiły określenie poziomu narażeń środowiskowych [...]
EN The paper presents results of a research conducted on various types of insulators from trolley power network mounted horizontally and vertically, clean and contamined with shredded copper abradant and sand abstergent. The conclusions drawn from the research allowed to determine the level of environm[...]
4
86%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 7 138-141
PL W referacie przedstawiono analizę zawodności izolatorów średniego napięcia, wykonaną na podstawie danych uzyskanych z energetyki zawodowej. Przedstawiono statystyki awaryjności izolatorów z 10 lat pracy sieci, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i czasowym. Dokonano analizy czasu trwania odnowy, czasu [...]
EN The paper shows an analysis of mortality of medium voltage insulators, carried out on the basis of data obtained from professional power engineering. It presents insulator mortality statistics in the period of 10 years of operation of a network, both in terms of quantities and time. It provides an a[...]
5
86%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Otrzymano nowy polimerobeton do zastosowań napowietrznych. Lepiszczem w tym materiale jest niskolepka żywica metakrylanowa. Materiał ten charakteryzuje się wysoką odpornością na luk elektryczny i prądy pełzające. Wytrzymałość mechaniczna wyrobów wykonanych z tego polimerobetonu jest wystarczająca. W[...]
EN A novel polymer-concrete material for outdoor applications was developed. As a bonding agent a low-viscous metaacrylate resin was applied. A newly developed material is characterized of good resistance to electric arc and tracking currents. The devices made out of polymer-concrete material are chara[...]
6
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1b 222-226
PL W artykule zaprezentowane zostały wyniki analizy awaryjności izolatorów eksploatowanych w sieciach średniego napięcia z uwzględnieniem miejsca ich eksploatacji. Rozważono izolatory zainstalowane w liniach napowietrznych oraz w stacjach napowietrznych i wnętrzowych. Analiza powyższa oparta została na[...]
EN The article presented the results of analysis of the failure of insulators used in medium voltage network., including locations of operation. Considered insulators installed in overhead transmission lines and overhead pole and compartmentalized stations. The analysis above was based on data obtained[...]
7
72%
Energetyka
2011 nr 7 399-407
PL W artykule przedstawiona została analiza parametrów i właściwości niezawodnościowych szyn zbiorczych, izolatorów oraz głowic kablowych eksploatowanych w stacjach elektroenergetycznych SN. Wyznaczone zostały wartości średnie czasów trwania awarii, czasów wyłączeń awaryjnych, czasów przerw w zasilaniu[...]
EN The paper presents an analysis of reliability parameters and characteristics of buses, insulators, and cable heads used in MV substations. It specifies average values of recovery periods, emergency stop periods, power supply down time as well as the value of electric power not supplied to clients du[...]
8
72%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 10 1120--1123
PL W artykule opisano możliwości wybranych programów komputerowych, w kontekście ich zastosowania w obliczeniach izolatorów (rozkłady potencjału i natężenia pola), zwłaszcza izolatorów zanieczyszczonych. Tematyka badań i analizy pracy izolatorów w zanieczyszczonych warunkach nie jest tematyką nową, ale[...]
EN The paper presents abilities of selected computer programs in the context of applying them to calculations of insulators (distribution of the potential and the field intensity), especially of polluted insulators. The subject matter of examination and work analysis of insulators under polluted condit[...]
9
72%
Elektro Info
2005 nr 12 58-59
10
72%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z konstrukcją linii napowietrznych wysokich napięć. Zaprezentowano nowoczesne kompaktowe linie napowietrzne jako alternatywę dla tradycyjnych napowietrznych linii energetycznych, umożliwiającą znaczące zwiększenie przepustowości linii napowietrznych. Zag[...]
EN This paper presents an overview of design aspects of high voltage overhead lines. Modern compact solutions are presented as alternative for standard overhead line designs, allowing significant increase of transmitted power through overhead lines corridors. The aspects of overhead lines are presented[...]
11
72%
Elastomery
2015 T. 19, nr 2 18--23
PL Na podstawie kauczuku EPDM przygotowano mieszanki o zmiennej zawartości sadzy półaktywnej oraz zmiękczaczy: oleju parafinowego i chloroparafiny. Zbadano właściwości mechaniczne uzyskanych wulkanizatów: twardość, wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie przy zerwaniu. Układy o najkorzystniejszych wła[...]
EN Rubber compounds based on EPDM rubber with different content of carbon black and plasticizers: paraffin oil and chloroparaffin were obtained. Mechanical properties (hardness, tensile strength and elongation at break) of obtained vulcanizates were studied. The most promising systems were exposed to a[...]
12
58%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 10 1116--1119
PL Komputerowe wspomaganie obliczeń polega na zastosowaniu oprogramowania do symulacji modeli określonych obiektów i urządzeń, i późniejszej analizy ich zachowania w zadanych warunkach, odpowiadających warunkom pracy rzeczywistego urządzenia w konkretnym środowisku. Obliczenia te przeprowadza się nie t[...]
EN Computer assisted calculations consists in applying software for the simulation of models of certain devices and later analysing their behavior under given conditions corresponding to real working conditions in a specific environment. These calculations are carried out not only to assess the functio[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last