Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instalacja wodna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2008 nr 7/8 60-63
PL Podane poniżej informacje stanowią 2. część referatu dr. inż. Andrzeja Góreckiego przedstawionego na konferencji "Materiały instalacji wodnych – materiały metalowe" podczas Targów INSTALACJE 2008 w Poznaniu (część 1. opublikowano w nr. 6/2008 Instal).
2
100%
Instal
2008 nr 7/8 65-71
PL Do Centrum Informacji o Instalacjach z Miedzi (CIIM) wpłynęło następujące pytanie: Jak obliczyć straty hydraulicz ne w wodnych instalacjach z miedzi zawierających przeszkody lokalne w postaci kolan giętych i trójników, skoro współczynniki dla tych przeszkód zależne są od przepływu i przekroju przew[...]
3
100%
Instal
2008 nr 6 65-66
PL Zachowanie trwałości wyrobów budowlanych jest jednym z podstawowych wymagań zrównoważonego rozwoju budownictwa.
4
80%
Instal
2007 nr 5 18-23
PL Celem artykułu jest wskazanie wpływu jaki mają parametry wody do picia, zastosowanych materiałów konstrukcyjnych i rozwiązań projektowych na bezpieczeństwo, trwałość i eksploatację instalacji ciepłej wody.
EN The aim of presented paper is to show the influence of drinking water parameters, used construction materials and design solutions regarding to safety, durabillity and exploitation of hot tap water system.
5
80%
Instal
2007 nr 10 30-33
PL W artykule omówiono ogólnie specyfikę tworzyw polimerowych stosowanych do produkcji rur. Podkreślono ich odmienność w stosunku do materiałów "tradycyjnych". Tym samym zwrócono uwagę na konieczność nowego podejścia do tych wyrobów, jak też uwzględnienia tego na wszystkich etapach realizacji i eksploa[...]
EN The generał characteristic of polymer plastics used in pipes productian was discussed in the article. Their dissimilarity in comparison with "traditional" materials was underlined. New approach towards these products as well as taking into consideration this fact during all stages of realization and[...]
6
80%
Instal
2006 nr 10 47-49
PL Artykuf przybliża zapisy przepisów budowlanych zobowiązujące wszystkich uczestników procesu budowlanego do przestrzegania zasad właściwego doboru materiałów na instalacje wodne. Za błędy w tym zakresie popełniane przez projektantów, wykonawców czy inspektorów nadzoru inwestorskiego płacą dotychczas [...]
EN The article presents the building regulations obliging all participants of building process to obey the rules of proper material selection for water supply systems. For mistakes made by designers, contractors or supervision inspectors in this range, the buildings' owners or buildings' users pay by f[...]
7
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
8
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Referat wygłoszony na III Forum Ciepłowników Polskich, Międzyzdroje, wrzesień 1999 r.
9
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2002 Nr 6 219-220
EN Rules for keeping warm waters temperature using self-regulating heating band. Rules for protecting cold water installation. Diagram of protecting pipes from freezing. Heating of lineal drainage. Oil tank and installations.
10
80%
Rynek Instalacyjny
2002 Nr 6 48--53
PL W skład każdej instalacji grzewczej wchodzą m. in. przewody, elementy grzewcze i armatura. Poniższy artykuł prezentuje przegląd nowoczesnych materiałów i rozwiązań w tych trzech elementach instalacji grzewczych. Podjęty temat jest bardzo szeroki ze względu na dużą różnorodność sposobów ogrzewania. W[...]
11
80%
Przegląd Spawalnictwa
12
70%
Instal
2011 nr 12 31-34
PL Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, instalacje wodociągowe w budynkach oraz sieci muszą być zabezpieczone przed wtórnym zanieczyszczeniem wody. Realizowane jest to przez montaż urządzeń zabezpieczających, które generują dodatkowe straty ciśnienia. W budownictwie wielorodzinnym obecnie najcz[...]
EN According to current regulations, water supply systems must be prevented from pollution caused by backflow of water. This is achieved by mounting of backflow preventers, which entails an additional loss of pressure. In the multi-family buildings the most commonly used device is backflow preventer Fa[...]
13
70%
Instal
2011 nr 12 29-30
PL Unieważnienie w 2009 r. normy PN-92/B-01706, dotyczącej wymagań w projektowaniu instalacji wodociągowych, bez wskazania normy zastępczej, spowodowało poszukiwania aktualnych zasad obliczeniowych, umożliwiających dla tych instalacji prawidłowy dobór średnic przewodów. W pracy zaproponowano takie zasa[...]
EN Revocation in 2009 of the standard PN-92/B-01706 concerning requirements in the design of water supply, without any indication of surrogate standards, motivated the search for new computing rules enabling the correct selection of pipe diameters for these installations. The new proposed rules concern[...]
14
70%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL W artykule omówiono stosowaną w Polsce metodę obliczania instalacji ciepłej wody z cyrkulacją, podano jej założenia oraz przedstawiono metodę opartą na określeniu przepływów cyrkulacyjnych w instalacji na podsta- wie strat ciepła w przewodach rozbiorczych i pionowych instalacji. Następnie przeprowad[...]
15
70%
Przegląd Spawalnictwa
16
70%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2004 nr 126 85--96
PL W artykule podano przykłady nieprawidłowego doboru pomp do wymagań instalacji wodociągowych oraz ściekowych. Przedstawiono sposoby postępowania zmierzającego do wydatnego zmniejszenia energochłonności i kosztów pompowania, opierającego się zwłaszcza na wyrobach krajowego przemysłu pompowego. Zamiesz[...]
17
61%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Opracowano na podstawie wykładu dr inż. Wiktora Hibnera dla Zrzeszenia Hoteli Polskich, który odbył się w dniu 13.10.1999 r.
18
61%
Materiały Budowlane
2003 nr 11 49-50
19
61%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Omówiono zasady ochrony elektrochemicznej instalacji przemysłowych w ciepłownictwie i energetyce ze szczególnym uwzględnieniem prac zrealizowanych w Elektrowni Opole i Elektrowni Łaziska. Przedstawiono również pozytywne wyniki badań oraz wdrożeń ochrony elektrochemicznej układów zimnej i ciepłej wod[...]
20
61%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 7 276-279
PL W artykule poruszono kwestie ustalania opłat za korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Uwzględniono kilka zasadniczych elementów ustalania taryf w rozbiciu na opłaty za wodę i ścieki pod kątem zasadności ich stosowania. Do opisu tematu wykorzystano ustalenia zawarte w nowych ustawach ekologicznych or[...]
EN The paper takes up the problems of establishing fees for the use of water and water installations. Several basic elements of establishing the tariffs on utilization of water and discharge of waste water from the point of view of justification of their use have been taken into account. In description[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last