Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  instalacja przemysłowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Niniejszy komunikat przedstawia charakterystykę instalacji zmniejszającej emisję tlenków azotu metodą KNT.
EN A new system KNT for abatement of nitric oxides emission installed in Nitrogen Plants "ANWIL" SA is characterized.
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Niniejszy komunikat przedstawia charakterystykę proekologicznej instalacji oczyszczania pary alkalicznej uruchomionej w 1996 roku w ANWIL S.A. Włocławek. Przedstawiono podstawowe parametry i efekty pracy węzła oczyszczania.
EN A new pro-ecological system for basic vapour cleaning in the Amonium Nitrate Plants 'ANWIL' S.A. is characterized. This plant was installed in 1996. Basic parameters and effects have been presented.
3
80%
Napędy i Sterowanie
2009 R. 11, nr 3 178-181
PL Artykuł opisuje zagrożenia związane z eksploatacją instalacji elektrycznej w warunkach przemysłowych oraz sposoby redukcji zagrożeń przez zastosowanie właściwych kabli zasilających i sterowniczych oraz systemów ochrony kabli.
4
80%
Napędy i Sterowanie
PL Awaria urządzenia w systemie automatyki to problem, który może zapowiadać paraliż, wyłączenia sieci, a w rezultacie zatrzymanie produkcji. Ażeby scenariusz z koszmarnego snu inżyniera utrzymania ruchu nie musiał się spełniać, niezbędne jest przestrzeganie reguł bezpieczeństwa przemysłowego. Ta złożo[...]
5
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2008 nr 8 76-81
PL W artykule przedstawiono wyniki cechowania dwóch rodzajów urządzeń do badania nieszczelności instalacji wentylacyjnych jednego profesjalnego urządzenia Veab i drugiego zbudowanego z wykorzystaniem ssawy. Dodatkowo zaprezentowano wyniki badania nieszczelności instalacji przemysłowej metodą napełniani[...]
6
80%
Instal
2006 nr 10 42-46
PL Podano zasady projektowania instalacji sprężonego powietrza wykonanych z rur stalowych zwykłych i ocynkowanych. Wyznaczano wzory do obliczeń średnic i spadków ciśnienia w rurach. Opracowano nomogram dla powietrza o parametrach normalnych Pn i Tn, umożliwiających określania spadków ciśnienia w instal[...]
EN Paper provides principles for designing compressed air installations made of both regular and galvanized iron tubes. Equations are provided for calculating the pipe diameter and pressure drop. New chart has been developed for compressed air at normal conditions enabling determination of pressure dro[...]
7
80%
Materiały Budowlane
2004 nr 11 56-57
8
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2014 nr 3 54
PL Dostawy schładzaczy cieczy do instalacji przemysłowych wymagają szczególnej odpowiedzialności za jakość urządzeń i pewność ich działania. Aby to zapewnić niezbędne jest uruchomienie i testy rozruchowe każdego urządzenia przed wysyłką do klienta. Temu celowi służy nasze stanowisko testowe.
9
80%
Rynek Instalacyjny
2001 Nr 11 50--51
PL Satelitarny system nawigacyjny znany jako GPS został zaprojektowany jako precyzyjny system określania położenia o zasięgu globalnym. Systemy GPS są obecnie dość powszechnie wykorzystywane w geodezji i wojskowości. Jednakże wykorzystanie GPS w przemyśle jest niewielkie, a całkowity koszt systemu stos[...]
10
70%
Instal
2010 nr 7/8 38-45
PL Kompozyty polimerowe stanowią sprawdzone rozwiązanie materiałowe stosowane w budowie chemoodpornych zbiorników magazynowych itp. konstrukcji narażonych na długotrwałe działanie żrących chemikaliów. Kompozyty polimerowe ulegają degradacji powodującej stopniowe pogorszenie wytrzymałości i innych właśc[...]
EN The polymer composites are verified material solution, applied in building chemical resistant storage tanks as well as constructions endangered to long-lasting functioning of caustic chemicals. Polymer composites undergo degradation causing gradual worsening of strength and other qualities. The devi[...]
11
70%
Instal
2007 nr 4 32-39
PL W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze problemy konstrukcyjne i eksploatacyjne występujące w instalacjach rurowych z tworzyw sztucznych. Zwracono szczególną uwagę na wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych oraz parametrów materiałowych mających istotne znaczenie dla trwałości instalac[...]
EN The most important construction and exploitation problems occurring in plastics pipe installations were presented in the article. Special attention was paid to the influence of internal and external factors and material parameters on the stability of the installations. Some relationships were presen[...]
12
61%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono specyfikę sprawdzania właściwości użytkowych wyrobów do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Opisano wymagania norm związane z określaniem proponowanej krzywej współczynnika przewodzenia ciepła i procedurę jej weryfikacji, a także budowę i sposó[...]
EN The article presents the specificity of evaluating the performance of products intended for thermal insulation of fixtures and fittings, as well as installations for industrial plants. It describes the requirements of standards, related to the determination of proposed thermal conductivity coefficie[...]
13
61%
Napędy i Sterowanie
PL W ostatnich latach można zauważyć coraz większy udział rozwiązań komunikacyjnych w instalacjach przemysłowych nn. Producenci rozdzielnic elektrycznych oraz integratorzy systemów automatyki muszą coraz częściej ze sobą współpracować i wymieniać informacje, zarówno na etapie projektowania, jak i wykon[...]
14
61%
Instal
2006 nr 10 23-25
PL W artykule opisano zamkniety, cisnieniowy system powrotu skroplin w procesach technologicznych i przemysłowych. W oparciu o wyniki uzyskane przy modernizacji procesu wytwarzania tektury dokonano porównania systemu otwartego i zamkniętego.
EN In the article a closed (under pressure) condensate return system in industrial processes have been described.On the basis the results draught from modernization of card board machine, open and closed systems were compared.
15
61%
Instal
2006 nr 10 27-30
PL Dla wybranego zakładu przemysłowego przedstawiono propozycje zastąpienia obecnego układu technologicznego opartego na pracy kotłów parowych i wodnych zasilanych ciekłym gazem oraz wspieranym energią elektryczną zakupywaną z krajowego systemu elektroenergetycznego, przez wprowadzenie skojarzonej gosp[...]
EN In the paper for chosen industrial works the proposal of replacing the present technological system on union of heat-electric management is described. The first system is based on operation of two steam and water boilers supplied by liquid gas and supported by electric energy buying from national po[...]
16
61%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono wyniki cechowania przyrządu do badania nieszczelności instalacji wentylacyjnych na laboratoryjnym stanowisku z kryzą oraz wyniki badania nieszczelności instalacji przemysłowej metodą napełniania zbiornika i pomiaru czasu opróżniania na skutek nieszczelności.
EN The results of calibration of an instrument, provided for leakage measurements of ventilation systems, are presented. The procedure was carried out at a laboratory stand with a diaphragm. The measurement results of the leakage of an industrial system were obtained by using the container filling meth[...]
17
61%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Omówiono najważniejsze tworzywa termoplastyczne oraz metody ich spajania stosowane przy wykonywaniu instalacji przemysłowych i systemów rorociągowych. Podano podstawowe informacje dotyczące systemu jakości przy wykonywaniu instalacji i systemów rorociągowych.
EN It has been presented the most popular thermoplastics and methods of joining them in manufacture and industrial installation and pipeline systems. It has been also given the most important information on quality system applicable to plastic pipeline systems.
18
61%
Gospodarka Paliwami i Energią
2003 nr 4 7-12
19
61%
Przemysł Chemiczny
2009 T. 88, nr 12 1352-1358
20
61%
Dozór Techniczny
2017 z. 3 20--26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last