Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inspekcja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Techniki bezwykopowej rehabilitacji przewodów pozwalają w większości przypadków na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji infrastruktury podziemnej miast, zwłaszcza we wczesnym stadium rozwoju uszkodzenia. Kluczem do racjonalnego doboru tych technik jest dostęp do wiarygodnych informacji dotyczących[...]
EN Maintaining underground structures is important to guarantee the cost effective transport of the wastewater. Precise assessment of the pipeline must be carried out to find the best strategy for the rehabilitation or replacement. In order to select the correct rehabilitation technology there must be [...]
2
88%
Materiały Budowlane
2009 nr 12 21-23
3
88%
Przegląd Budowlany
4
88%
Materiały Budowlane
2006 nr 1 20-22
5
75%
Instal
2013 nr 11 45--49
PL W artykule zaprezentowano doświadczenia zebrane podczas realizacji zadania 4 projektu strategicznego „Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków”. Celem zadania był rozwój szybkiej diagnostyki cieplnej budynków. W ramach projektu opracowano metodykę sporządzania chara[...]
EN This article presents the lessons learned the during the implementation of four strategic project task “Integrated system for reducing operating energy consumption of buildings.” The aim of the task was the development of thermal diagnostics of buildings. The project developed a methodology for the [...]
6
75%
Diagnostyka
2002 Vol. 27 82-88
PL W artykule przedstawiono ogólne założenia metody RBI ustalania częstotliwości i zakresu przeprowadzania inspekcji urządzeń eksploatowanych w przemyśle naftowym. Literatura podaje, ze około 80% ryzyka związanego z uszkodzeniami tych urządzeń związane jest z około 20% ich liczby, ważne jest zatem usta[...]
EN The paper presents general methodology of Risk Based Inspection. The method concerns the estimation of frequency and scope of inspection of static equipment, which operates in oil & gas industry. About 80% of risk of equipment's failure is associated with only 20% of equipment quantity so it becomes[...]
7
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 9 366-369
PL Artykuł przedstawia zagadnienia związane z metodami termowizyjnymi, umożliwiającymi przeprowadzanie analizy różnych procesów i obiektów. Skupia się na stosunkowo nowym zastosowaniu obrazowania w podczerwieni, które umożliwia obserwację wycieków gazów węglowodorowych. W pierwszej części artykułu zapr[...]
EN The article presents issues related to methods of thermal imaging, allowing the examination of the different processes and objects. It focuses on a relatively new application of the infrared imaging, which allows the observation of leakage of hydrocarbon gases. In the first part of the article are p[...]
8
75%
Wodociągi - Kanalizacja
2005 nr 3 16-18
9
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 7 37-41
10
75%
Drogownictwo
2015 nr 9 306--310
PL Główną przyczyną znacznego skrócenia okresu użytkowania nawierzchni jest przekraczanie dopuszczalnych nacisków osi przez pojazdy ciężarowe, dlatego też Inspekcja Transportu Drogowego i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podejmują działania, w tym ważenie preselekcyjne, które w znacznym st[...]
EN The main reason for the significant shortening of the useful life of the pavement is exceeded exceeding axle load limits of heavy goods vehicles, and therefore Road Transport Inspection and General Directorate of Roads and Motorways undertake activities, including pre-selection weighing, that will s[...]
11
75%
Materiały Budowlane
2006 nr 1 16-18
12
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 875--887
PL W artykule scharakteryzowano badania nieniszczących luf za pomocą laserowego systemu do ich inspekcji. Badania te należą do grupy badań nieniszczących pozwalających na szybkie, dokładne oraz jednoznaczne określenie stanu technicznego wewnętrznych przestrzeni badanych luf, miedzy innymi do określania[...]
EN This article presents the essence non-destructive barrel testing using a laser system for their inspection. These studies belong to the group of non-destructive tests, allowing to quickly, accurately and unequivocally determine the technical condition of the internal space of the barrels examined, a[...]
13
75%
Mosty
2019 nr 5 64--68
PL Konstrukcje oporowe zlokalizowane wzdłuż dróg powinny być regularnie kontrolowane i oceniane ze względu na trwałość i bezpieczeństwo. Zebrane podczas tych kontroli informacje powinny być archiwizowane w celu dalszego wykorzystania i przetwarzania. Takie podejście do zarządzania konstrukcjami oporowy[...]
EN Retaining structures along roads should be regularly inspected and assessed for their durability and safety. The information collected during inspections should be archived for further use and processing. Such an approach to retaining structure management is used in Poland and the USA. The method of[...]
14
75%
Budownictwo i Prawo
2008 R. 11, nr 2 28--32
15
63%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 3 131-137
PL Niniejszy artykuł prezentuje wyniki prac dotyczących grupy wielozadaniowych robotów mobilnych wykorzystujących zaawansowane technologie. W artykule zaprezentowane zostały rozwiązania konstrukcyjne wspólnej platformy nośnej robota transportowego i robota eksploracyjnego oraz małego robota monitorują[...]
EN The paper presents results of the research concerning a group of mobile robots using advanced technologies. There were presented design solutions of a carrier platform being a base for both the transport and exploring robots, as well as design of a small monitoring robot. Moreover, actuators of the[...]
16
63%
Problemy Eksploatacji
2008 nr 3 31-38
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki prac dotyczących autonomicznego robota mobilnego do inspekcji różnorodnych obiektów technicznych. Opracowany prototypowy robot inspekcyjny pozwala zastąpić tradycyjne systemy monitorująco-kontrolujące oraz ludzkie grupy patrolowe kontrolujące obiekty techni[...]
EN This paper describes the development of an autonomous mobile robot for inspecting various technical objects. The inspection robot allows the substitution of traditional human patrol groups during the inspection of technical objects. With the prototype robot it, is possible to register video images a[...]
17
63%
Problemy Eksploatacji
2008 nr 3 19-29
PL W niniejszym artykule przedstawiono opracowane koncepcje oraz implementację grupy autonomicznych robotów zdolnych do inspekcji dużych obszarów obiektów technicznych. Dzięki wykorzystaniu grupy robotów możliwa jest rejestracja obrazów wideo oraz akwizycja danych dotyczących wybranych wielkości fizycz[...]
EN The paper deals with concepts and an implementation of a multi-robot group that is capable of inspecting large areas of technical objects. With the group of autonomous robots it is possible to register video images and the values of characteristic quantities (temperature, concentration of any gas et[...]
18
63%
Rynek Energii
2012 Nr 6 52--57
PL W artykule przedstawiono ogólnie sposób pomiarowego wyznaczenia sprawności sezonowej kotła. Metoda pomiarowego wyznaczenia sprawności sezonowej kotła podana jest w PN-EN ISO 13790:2009. W niniejszym artykule pokazano rozszerzenie sposobu zawartego w normie, w postaci trzech innych (od podanych w nor[...]
EN The paper briefly presents a method of measurement based determination of seasonal boiler efficiency. The method is described in PN-EN ISO 1379:2009. In this elaboration there is proposed the extension of the procedure described in the standard in the form of tree different (from given in the standa[...]
19
63%
Instal
2013 nr 10 34--38
PL Współcześnie większość budynków użyteczności publicznej wyposażona jest w instalację wentylacji mechanicznej, która pochłania dużą część energii zużywanej przez budynek. Jednym z podstawowych procesów uzdatniania powietrza w tych instalacjach jest jego ogrzewanie. Nie można mówić o prawidłowo funkcj[...]
EN Today, most of the public utility buildings equipped with mechanical ventilation, which absorbs many of energy. Heating the air is one of the basic air conditioning processes. There can be no properly functioning ventilation unit without a functioning heater. The aim to use high-performance devices [...]
20
63%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 3 123-129
PL Niniejszy artykuł prezentuje wyniki prac dotyczących grupy wielozadaniowych robotów mobilnych wykorzystujących zaawansowane technologie. Opracowane roboty pozwalają wspomagać człowieka w realizacji zadań w środowisku mogącym stwarzać zagrożenie. Grupa składa się ze zdalnie sterowanych robotów: robot[...]
EN The paper presents results of the research concerning a group of multitasking mobile robots that use advanced technologies. The developed robots allow aiding humans in accomplishing tasks in an environment that may be dangerous. The group consists of remote controlled robots: a transporting robot, a[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last