Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 92
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inspection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Advanced Technologies in Mechanics
EN The 2015 version of PowerINSPECT, the world’s leading hardware-independent metrology software, includes automatic collision avoidance, faster import of large CAD files, quicker preparation of longer inspection reports, and improved display of results from point-cloud data, plus many other customer-r[...]
2
100%
Journal of Machine Engineering
EN Authors of this research present a new method for image acquisition using special illumination for milled surfaces. The presented method uses special light and camera setup to reveal chatter marks on processed surfaces. After the acquisition the images are digitally processed using a method based on[...]
3
75%
Problemy Ekologii
2009 R. 13, nr 4 173-176
PL Pojęcie "raportowanie ekologiczne", czy też "raportowanie środowiskowe" nie występuje w polskich przepisach prawnych. W artykule przybliżono pojęcie raportowania ekologicznego oraz omówiono trzy jego formy występujące w procesie ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ) i w procedurze inwestycyjnej: ra[...]
EN Notion "ecological reporting", or "environmental reporting" isn't appearing in Polish legal articles. In the article omprehending ecological reporting was moved closer as well as they discussed three his forms appearing in the process of environmental impact assessments and in the investment procedu[...]
4
75%
Diagnostyka
2002 Vol. 27 82-88
PL W artykule przedstawiono ogólne założenia metody RBI ustalania częstotliwości i zakresu przeprowadzania inspekcji urządzeń eksploatowanych w przemyśle naftowym. Literatura podaje, ze około 80% ryzyka związanego z uszkodzeniami tych urządzeń związane jest z około 20% ich liczby, ważne jest zatem usta[...]
EN The paper presents general methodology of Risk Based Inspection. The method concerns the estimation of frequency and scope of inspection of static equipment, which operates in oil & gas industry. About 80% of risk of equipment's failure is associated with only 20% of equipment quantity so it becomes[...]
5
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 9 366-369
PL Artykuł przedstawia zagadnienia związane z metodami termowizyjnymi, umożliwiającymi przeprowadzanie analizy różnych procesów i obiektów. Skupia się na stosunkowo nowym zastosowaniu obrazowania w podczerwieni, które umożliwia obserwację wycieków gazów węglowodorowych. W pierwszej części artykułu zapr[...]
EN The article presents issues related to methods of thermal imaging, allowing the examination of the different processes and objects. It focuses on a relatively new application of the infrared imaging, which allows the observation of leakage of hydrocarbon gases. In the first part of the article are p[...]
6
75%
Zeszyty Naukowe AON
2002 nr 2(47) 320-341
EN The article presents the problem of inspection in higher military education in the time of structural transformations. The author includes certain terms and notions concerning inspection and evaluation in order to present in the further part of the article the purpose, aim, forms and methods of insp[...]
7
75%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL System Pionowej Kontroli Wyrobisk (VOIS), opracowany w Western Australian School of Mines, umożliwia badanie oraz mierzenie wyrobisk udostępniających do głębokości 1000 metrów. Unikatowy system żyroskopowy stabilizuje gondole badawczą znacznie poprawiając jakość zgromadzonych danych. System został z[...]
EN The Vertical Opening Inspection System (VOIS), developed at the Western Australian School of Mines, provides inspection and surveying capabilities of vertical openings up to 1000 metres deep. The unique gyro system stabilises the inspection pod and significantly improves the quality of collected dat[...]
8
75%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2007 nr 2-3 55-58
9
75%
Drogownictwo
2010 nr 4 147-152
PL Inspekcja drogowa prowadzona pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest narzędziem pozwalającym na identyfikowanie mankamentów sieci drogowej. W artykule przedstawiono ogólne założenia wykonywania inspekcji i jej cele oraz wskazano inspekcję jako element oceny zagrożenia na drogach. Na podstawie [...]
EN Inspecting roads for their road safety features is a tool that can help identify the weaknesses of a road network. This paper gives an outline of the objectives and how the inspection should be carried out. Inspection is also considered as an element of risk assessment on roads. Problems of road net[...]
10
75%
Wiadomości Górnicze
2015 R. 66, nr 9 453--461
PL W artykule opisano wybrane metody cyfrowej obróbki obrazu otrzymanego z badań oceny stanu technicznego obudów szybowych wykorzystującego metodę filmowania. Omówione zostały wybrane metody do detekcji punktów charakterystycznych, ponadto przeprowadzono ocenę możliwości zastosowania opisywanych metod,[...]
EN The article describes some methods of digital processing of an image obtained from investigations on assessment of the technical condition of the shaft's lining using the method of filming. Selected methods for the detection of characteristic points were discussed and also the assessment of the appl[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2016 Nr 60 (4) 5--25
PL Prowadzenie oględzin popożarowych wymaga interdyscyplinarnej wiedzy z chemii, fizyki, elektrotechniki, teorii pożarów, w tym również kryminalistyki. Istotnym zagadnieniem jest zabezpieczania śladów i wytypowanie technik analizy w celu ustalenia przyczyn powstania zdarzenia. Szczególne istotne jest z[...]
EN Conducting post -fire inspection requires interdisciplinary knowledge of chemistry, physics, electrical engineering, theory of fires, including the forensics. The security of traces and selecting analysis techniques to determine the causes of the incident are the issues of the particular importance,[...]
12
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Wobec często spotykanych przypadków dopuszczania zbyt dużych niepewności pomiarów w procesach orzekania o zgodności cech badanych obiektów ze specyfikacjami, w materiale przedstawiono istotę wpływu niepewności na wiarygodności decyzji podejmowanych na podstawie wyników pomiarów. Wyniki takie są użyt[...]
EN Due to the often occurring cases of admittance of too big measurement uncertainties in decision making process of conformance of properties of investigated objects with specifications, in the paper the substance and the importance of the influence of the uncertainty on the reliability of the decisio[...]
13
75%
Journal of Machine Engineering
EN Measuring and inspection works in production process using laser scanners attached to the robot manipulators are more and more used in different ways and purposes. The aim of this article is to study and analyze the usage of 3D measuring devices attached to the robot manipulator according to determi[...]
14
75%
Drogownictwo
2015 nr 9 306--310
PL Główną przyczyną znacznego skrócenia okresu użytkowania nawierzchni jest przekraczanie dopuszczalnych nacisków osi przez pojazdy ciężarowe, dlatego też Inspekcja Transportu Drogowego i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podejmują działania, w tym ważenie preselekcyjne, które w znacznym st[...]
EN The main reason for the significant shortening of the useful life of the pavement is exceeded exceeding axle load limits of heavy goods vehicles, and therefore Road Transport Inspection and General Directorate of Roads and Motorways undertake activities, including pre-selection weighing, that will s[...]
15
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2017 nr 12 875--887
PL W artykule scharakteryzowano badania nieniszczących luf za pomocą laserowego systemu do ich inspekcji. Badania te należą do grupy badań nieniszczących pozwalających na szybkie, dokładne oraz jednoznaczne określenie stanu technicznego wewnętrznych przestrzeni badanych luf, miedzy innymi do określania[...]
EN This article presents the essence non-destructive barrel testing using a laser system for their inspection. These studies belong to the group of non-destructive tests, allowing to quickly, accurately and unequivocally determine the technical condition of the internal space of the barrels examined, a[...]
16
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2017 Vol. 19, no. 3 403--412
PL W artykule autorzy skupili się na opracowaniu matematycznego modelu utrzymania obiektów technicznych podlegających kosztownym uszkodzeniom z uwzględnieniem koncepcji opóźnień czasowych. Uszkodzenie w danym przypadku oznacza awarię lub zdarzenie katastrofalne, po którym obiekt jest niezdatny do użytk[...]
EN n the presented paper, authors focus on the development of mathematical delay-time model for single-unit technical systems (technical objects) liable to costly failure. Failure is taken here to mean a breakdown or catastrophic event, after which the system is unusable until replacement. Implemented [...]
17
75%
Mosty
2011 nr 1 38--39
PL 19 października 2009 roku dopuszczono do ruchu nowy most podwieszony nad rzeką Suir w Irlandii. Most ten jest częścią obwodnicy miasta Waterford w południowej Irlandii. Generalnym wykonawcą mostu było konsorcjum o nazwie Waterford JV, stworzone przez partnerów DRAGADOS & BAM. Projekt wykonawczy most[...]
18
63%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 3 131-137
PL Niniejszy artykuł prezentuje wyniki prac dotyczących grupy wielozadaniowych robotów mobilnych wykorzystujących zaawansowane technologie. W artykule zaprezentowane zostały rozwiązania konstrukcyjne wspólnej platformy nośnej robota transportowego i robota eksploracyjnego oraz małego robota monitorują[...]
EN The paper presents results of the research concerning a group of mobile robots using advanced technologies. There were presented design solutions of a carrier platform being a base for both the transport and exploring robots, as well as design of a small monitoring robot. Moreover, actuators of the[...]
19
63%
Eksploatacja i Niezawodność
PL Niniejsza praca dotyczy modelu niezawodności uwzględniającego zagadnienia degradacji, kontroli stanu oraz priorytetowości zadań. Elementy mogą ulegać całkowitemu uszkodzeniu bezpośrednio z trybu normalnego. Istnieje jeden konserwator, który odwiedza system, gdy tylko zachodzi taka potrzeba. W przypa[...]
EN The present paper deals with a reliability model incorporating the idea of degradation, inspection and priority. The units may fail completely directly from normal mode. There is a single server who visits the system immediately when required. The original unit undergoes for repair upon failure whil[...]
20
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2010 nr 2 73-78
PL W przypadku określonych czasowo prac serwisowych (Time Based Maintenance), w trakcie planowych prac eksploatacyjnych przeprowadzano zazwyczaj trzy czynności obsługowe, tj. przegląd według listy kontrolnej, naprawę wykrytych lub zgłoszonych defektów oraz inne działania obsługowe. Inne działania obsłu[...]
EN For any time based maintenance, three maintenance activities were normally carried out at a planned maintenance epoch, that is, inspection by a check list, repair to defects identified or reported and other maintenance actions. Here the other maintenance actions are referred to activities such as ch[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last