Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inrush current
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 54 133-140
EN The paper provides an overview of the causes of disturbances occurring in the operation of line-interactive uninterruptible power supplies (UPS). The focus of the paper is on the inrush current of a UPS unit and the delayed reaction of the main relay. A modification of the UPS unit has been proposed[...]
2
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2014 Vol. 12 324--333
EN The practice of operating AC electrical arc fumace power supply systems has shown that energizing unloaded fumace transformer can cause long lasting transients in filter circuits of static VAR compensators used in the supply systems. Examination of the supply system configuration impact on switching[...]
3
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2007 R. 53, nr 4 139-141
PL Włączenie zasilania nieobciążonego transformatora może spowodować pobór prądu osiągającego znaczną wartość szczytową, przekraczającą wielokrotnie wartość znamionową. W artykule przedstawiono opis analityczny tego zjawiska. Analizę przeprowadzono w oparciu o zlinearyzowaną charakterystykę magnesowani[...]
EN Energization of a transformer with no load is always accompanied by an inrush current. Peak of the current may be several times higher then its rated value. An analytical approach to the phenomenon is presented in the article. The analysis was carried out basing on piecewise linear flux-current cha[...]
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 9 245-248
PL W artykule dokonano analizy parametrów prądu włączania transformatora nadprzewodnikowego o mocy 10 kVA. Uzyskane z eksperymentu dane porównano z parametrami prądu włączania transformatora z uzwojeniami miedzianymi tej samej mocy. Odmienna geometria transformatora nadprzewodnikowego oraz właściwości [...]
EN This article analyzes the inrush current parameters of the 10 kVA superconducting transformer. Obtained from the experimental data were compared with the parameters of the inrush current of 10 kVA transformer with copper windings. Different superconducting transformer geometry and the properties of [...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2015 z. 126 71--78
PL W pracy dokonano analizy ilości ciepła, jaka wydziela się przy przepływie prądu włączania przez uzwojenie pierwotne transformatora nadprzewodnikowego. Wyprowadzono wzór na prąd włączania w stanie rezystywnym uzwojenia oraz na podstawie prawa Joule'a wyznaczono charakterystyki zmienność ilości ciepła[...]
EN The paper presents an analysis of the heat which is separated when inrush current flows through the primary winding of the superconducting transformer. Derived formula for the inrush current in the windings resistive state and on the basis of law Joule determined the characteristics of the variabili[...]
6
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2015 Nr 1 (105) 89--93
PL W artykule rozważono możliwość zastosowania baterii superkondensatorów w obwodzie pośredniczącym falownika napędu drzwi kabinowych. Jej zadaniem jest dostarczenie niezbędnej energii koniecznej do uwolnienia pasażerów w stanie awarii zasilania, jak również zmniejszenie szczytowego poboru prądu. W opr[...]
EN The article presents the application possibility of using supercapacitors in the DC link of the inverter controlling car doors in lift drive. Its use is both to provide the energy required to release the passengers in the state of power failure, as well as to reduce the peak power consumption. Limit[...]
7
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 2 177--180
PL W artykule przedstawiono analizę matematyczną pierwszego impulsu prądu włączania transformatora z uzwojeniami wykonanymi z materiału nadprzewodnikowego. Wyprowadzono wzory umożliwiające wyliczenie czasu trwania impulsu. Podano również zależności umożliwiające określenie czasu przez jaki uzwojenie pi[...]
EN This paper presents mathematical analysis of the first inrush current pulse for transformers with windings made of superconducting materials. Formulas are derived hereby, allowing for calculation of pulse duration. Moreover, dependences are shown which allow for specifying the time when transformer’[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 999--1002
PL W artykule omówione zostało zagadnienie wpływu wartości prądu pobieranego z akumulatora samochodowego na jego sprawność elektryczną. Sformułowane zostało pojęcie sprawności elektrycznej rozruchowej.
EN Paper discussed the problem of influence value load current on the starting efficiency of the car batteries. Author defines concept of starting efficiency of car batteries.
9
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 12 242--245
PL Prąd włączania transformatora HTS może powodować termiczne uszkodzenie jego uzwojeń wykonanych z taśm HTS 2G. Parametrem wpływającym na wartość i czas trwania prądu włączania są impedancja uzwojeń transformatora i impedancja sieci zasilającej. W przypadku transformatorów HTS rezystancja sieci zasila[...]
EN The HTS transformer inrush current may lead to thermal damage its windings made of HTS 2G tapes. The parameters affecting the value and duration of the inrush current are: the impedance of the transformer windings and the impedance of the power supply line. In the case of HTS transformers, the resis[...]
10
75%
Napędy i Sterowanie
2018 R. 20, nr 12 100--105
PL W artykule przedstawiono różne sposoby ograniczania prądów rozruchowych w silnikach indukcyjnych klatkowych. Wszystkie sposoby omówione zostały na przykładzie silników produkowanych przez DFME DAMEL SA. Przedstawiono i porównano kilka podstawowych i powszechnie stosowanych sposobów rozruchu silników[...]
EN Article presents various methods of limiting of start-up currents in induction squirrel-cage motors. All methods were discussed on the example of motors produced by DFME DAMEL SA. Several basic and commonly used methods of start-up of squirrel-cage motors along with their advantages and disadvantage[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2013 z. 125 111--118
PL Włączeniu transformatora nadprzewodnikowego do sieci energetycznej może towarzyszyć prąd jednokierunkowy o dużej amplitudzie. Wartości maksymalne następujących krótko po sobie impulsów prądu mogą przekraczać wielokrotnie prąd krytyczny nadprzewodnika, z którego wykonano uzwojenia transformatora. W s[...]
EN Switching the superconducting transformer to the power grid may be accompanied by a unidirectional current of large amplitude. The maximum values occurring shortly after the current pulse can exceed several times the critical current superconductors, of which the transformer windings. As a result of[...]
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 11 208-211
PL W artykule przedstawiono model i wyniki obliczeń prądu i strumienia magnetycznego w układzie zawierającym transformator trójfazowy i wyłącznik. Opracowano obwodowy model łącznika z łukiem elektrycznym. Model łuku zbudowano w oparciu o jego statyczną charakterystykę prądowo-napięciową z uwzględnienie[...]
EN : The paper presents a model and computation results of current and magnetic flux for a system containing a three-phase transformer and a circuit breaker. In order to consider arc s influence on simulated phenomena, a circuital model of breaker with arc was created. Arc s model was built basing on i[...]
13
63%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN This paper presents typical results for the non-linear low frequency transients following the energization of power transformers. The three operating conditions of no-load, full-load and internal faults are considered. A direct analytical procedure is applied for solving the corresponding set of dif[...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 4 36--39
PL W pewnych okolicznościach, włączeniu nieobciążonego transformatora nadprzewodnikowego do sieci towarzyszyć może prąd włączania o dużej wartości. Na skutek nasycenia rdzenia, pole magnetyczne w kolumnie wielokrotnie przekracza wartość obliczeniową. W efekcie może mieć miejsce przekroczenie krytycznyc[...]
EN In some cases after the superconducting transformer is switched into the energetic network, core saturation occurs. Magnetic field is many times greater than the calculated field. The outer magnetic field causes increase in losses in superconducting transformer’s windings. The effect is getting the [...]
15
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 4 64--69
PL Wielokrotne komutacje technologiczne transformatorów piecowych mogą stać się przyczyną uszkodzenia transformatora systemowego i innych urządzeń sieci zasilającej. Na przykładzie modelu jednostki piecowej z układem SVC zrealizowanego w pakiecie Matlab/Simulink, zbadano procesy przejściowe w obwodach [...]
EN The practice of operating AC electrical arc furnace power supply systems has shown that frequent energizing unloaded furnace transformer can cause damage of the system transformer and other system equipment. To examination of the transients under furnace transformer energizing a model of an arc furn[...]
16
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 12 225--228
PL W pracy dokonano analizy zjawisk prądu włączania transformatorów z uzwojeniami wykonanymi z nadprzewodników wysokotemperaturowych. Przeanalizowano zjawisko tłumienia prądu włączania transformatora nadprzewodnikowego. Rezultaty analizy teoretycznej odniesiono do wyników otrzymanych z pomiarów jednofa[...]
EN In present study we analyze the inrush current in transformers with windings made of high-temperature superconducting materials. We analyze the phenomenon of damping the inrush current in superconducting transformers. Theoretical analysis results are compared with results of measurements of one-phas[...]
17
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 2 12--15
PL Włączeniu transformatora nadprzewodnikowego do sieci energetycznej może towarzyszyć prąd jednokierunkowy o dużej amplitudzie. Wartości maksymalne następujących krótko po sobie impulsów prądu mogą przekraczać wielokrotnie prąd krytyczny nadprzewodnika, z którego wykonano uzwojenia transformatora. W s[...]
EN With switching on a superconducting transformer to the energetic network, a unidirectional current of high amplitude may appear. Maximal values of the current impulses following shortly one after the other may be several times higher than the critical current values for the superconductor used for m[...]
18
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 3 77--80
PL W pracy dokonano analizy ilości ciepła jaka wydziela się przy przepływie prądu włączania przez uzwojenie pierwotne transformatora nadprzewodnikowego. Wyprowadzono wzór na prąd włączania w stanie rezystywnym uzwojenia oraz na podstawie prawa Joule'a wyprowadzono wzór na ilość ciepła wydzielanego w uz[...]
EN The text presents an analysis of the amounts of heat generated by the inrush current flowing through the primary winding of a superconducting transformer. A formula to describe the inrush current for the winding in the resistive state is derived. Then, a formula to describe the amount of heat genera[...]
19
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 5b 194-201
PL Przedstawiono polową-obwodową metodę obliczania przebiegów czasowych w dwuuzwojeniowym transformatorze jednofazowym. Przeanalizowano pole magnetyczne od prądów wzbudzenia oraz określono jego parametry całkowe. Uwzględniając parametry schematu zastępczego oraz magnetyczny strumień remanentu w rdzeniu[...]
EN A field-circuit method for simulation of transients in a single-phase, two-winding transformer has been given. The magnetic field excited by the winding currents has been analyzed, and integral parameters have been determined. Including the equivalent circuit parameters and the magnetic residual flu[...]
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 1 53--56
PL W pracy dokonano analizy prądu włączania transformatorów nadprzewodnikowych. Wartość i czas zaniku prądu włączania zależą od wymiarów promieniowych i osiowych uzwojenia górnego napięcia. W przypadku transformatorów nadprzewodnikowych parametry te istotnie zależą też od stanu w jakim znajduje się nad[...]
EN In this work we have analysed the inrush current of superconducting transformers. The value and time of decay of the inrush current depend on the radial and axial dimensions of the high voltage winding. In the case of superconducting transformers, these parameters also depend on the state of the sup[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last