Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 580
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  innowacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Innowacyjność stanowi jeden z najważniejszych atrybutów gospodarczych portów morskich. Dodatkowo oddziałuje na inne atrybuty, np. Konkurencyjność. Celem artykułu jest przedstawienie zarówno dotychczasowego dorobku teoretycznego z zakresu innowacji, ich roli w funkcjonowaniu współczesnych portów mors[...]
EN Innovation is one of the most important features of the economic activities of modern sea ports. This concept has great influence on other facets of economic activity, for example competitiveness. The purpose of this article is to present what has been achieved up to now in the theoretical study of [...]
2
100%
Problemy Jakości
EN In this publication the author discusses the results of surveys on commonness appearance of the negative influence of new or significantly improved services, processes or organizational methods, introduced since January 2008 in the public administration organisations functioning in the Member States[...]
3
100%
Problemy Jakości
4
100%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2009 nr (6) 29--34
5
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 9 38-40
6
80%
Ekonomia i Środowisko
2013 nr 3 138--148
PL Celem opracowania jest rozpoznanie stanu i poziomu ekoinnowacji w Polsce oraz porównanie otrzymanych wyników z krajami Unii Europejskiej. Pozwoli to na wskazanie ograniczeń i możliwości wsparcia rozwoju ekoinnowacji w Polsce. Opracowanie składa się z trzech części. Pierwsza część przedstawia istotę [...]
EN The article is an attempt to identify the present situation and level of eco-innovations in Poland and comparing that with the situation in the other EU member countries. This would demonstrate both the constraints against and the opportunities for supporting the development of eco-innovation in Pol[...]
7
80%
Logistyka
PL Elastyczne godziny pracy, a także elastyczne formy zatrudnienia nabierają we współczesnej gospodarce coraz większego znaczenia. Bardziej elastyczne formy organizacji przedsiębiorstw wykazują wyraźną tendencję do wprowadzania rozwiązań doraźnych. Ciągły rozwój elastycznych form zatrudnienia w Polsce [...]
EN Flexible working hours and flexible forms of employment come into prominence in contemporary economy. More flexible form of work in companies show tendency to introduce casual solution. Permanent progress of flexible forms of employment in Poland is unquestionable because progress of global economy [...]
8
80%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono wpływ wielkości zasobów naturalnych surowca na proces poszukiwań nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Na przykładzie procesu wytapiania redukcyjnego i węgla kamiennego jako podstawowego czynnika redukcyjnego przedstawiono etapy rozwoju innowacyjnych technologii produkcji że[...]
EN In this paper the influence of the size of the natural resources of raw material for the process of research of modern technology was presented. On the example of smelting reduction process and coal as the primary reducing agent presented stages in the development of innovative technology, productio[...]
9
80%
Logistyka
PL Kreowanie i wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie logistycznym stanowi o jego rozwoju, który przejawia się poprawą efektywności funkcjonowania, wzrostem wartości i osiągnięciem lepszej pozycji wśród konkurencji. Szczególnie istotna dla innowacji w przedsiębiorstwie jest kreatywność i umiejętności [...]
EN Creation and implementing innovations in a logistic company provides its development which is shown by improving the functioning effectiveness, growth of the value and reaching better position among competitors. The important for innovations in a company is creativity and knowledge of the human reso[...]
10
80%
Problemy Jakości
EN Prizes are currently perceived as a alternative, Iow-cost solution for stimulating innovative solutions I many areas of technology and social life. They are also gaining attention of business entrepreneurs who perceive them as a potential innovation in business models that can only be compared in im[...]
11
80%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Informacja patentowa w znacznym stopniu ułatwia i usprawnia efektywne zarządzanie procesem innowacyjnym. W praktyce informacja ta nie jest szeroko stosowana przy planowaniu i realizacji procesów innowacyjnych, co jest skutkiem przede wszystkim braku wiedzy na temat roli i możliwości wykorzystania in[...]
EN Patent information raises the standard of efficiency in the management of innovation processes. In practice however, this type of information is not broadly used during planning and realization phases of innovation processes. The causes of the situation might be the lack of sufficient knowledge on t[...]
12
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące istoty współczesnych innowacji w kontekście wskazówek dla sektora TSL (transport-spedycja-logistyka). Wskazano, że innowacje są narzędziem wprowadzania zmian, generowania nowej wartości i zysków. Przeprowadzone rozważania umożliwiają sformuło[...]
EN The article presents the major issues concerning the nature of contemporary innovation in the context of suggestions for a sector of transport, forwarding and logistics services. It is pointed out that innovation is a tool to make changes, generate a new value and profits. Conducted deliberations al[...]
13
80%
Problemy Jakości
EN In this publication the author discusses chosen aspects of innovation policy in public administration organisations functioning in the Member States of the European Union. In the first ordes this policy is directed on creation innovation by organisation of itself, then on cooperation with public sec[...]
14
80%
Problemy Jakości
EN In this publication the author discusses the results of questionnaire surveys on importance of managers' ideas in the public administration organizations functioning in the Member States of the European Union for the development of innovations in these organizations. The results of these studies ind[...]
15
80%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 2 567-570
PL W globalizacji przedsiębiorstw powstaje pytanie na ile innowacje produktowe są inspiratorem strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Przedsiębiorstwo w swoim rozwoju jest inspirowane przez nowe produkty, względnie ich modernizację, która dzięki sieci powiązań Internetowych może dotrzeć do najmniejsz[...]
EN In the globalization of firms comes into being the question on how much product inno-1 vations are an inspirer of the strategy of the business management. The firm in its ownj development is inspired by new products, relatively their modernization which thanks o the network of internet-connections c[...]
16
80%
Infrastruktura Transportu
2009 nr 4 29-31
PL 1-2 czerwca 2009 r. na Wydziale Ekonomicznym Katedry Transportu i Logistyki Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyła się XVII Międzynarodowa Konferencja INTRALOG 2009, dotycząca współczesnych problemów rozwoju transportu. Artykuł jest przeglądem najważniejszych tez wystąpień wygłoszonych podczas ko[...]
EN On the 1st and 2nd June 2009 at the Economy Department of the Gdańsk University the 17. edition of the INTRALOG International Conference took place, which dealt with the current problems of transport development. The article is the summary of the event presenting the main points of all lecturers gi[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 42 135-144
PL Kreowanie procesu innowacyjnego wymaga skupienia uwagi na rozwoju trzech głównych elementów: innowacji, procesu i zarządzania. Przedsiębiorstwa potrafią napędzać wewnątrz organizacji rozwój i innowacje poprzez rozwój sieci współpracy. Zrozumienie struktury procesu w obszarze iimowacji jest głównym e[...]
EN Creating an innovative process requires focused attention on the development of three main elements: innovation, process and management. Enteprises can drive irmovation and growth by development of network more effectively inside organization. Understanding of process' structure in innovation area i[...]
18
80%
Problemy Jakości
EN One of the main targets of every organization is to achieve profit. This is only possible to achieve, when the organ-ization continuously adapts to the changing market conditions, by distinguishing itself among the competitors, as well as of-fering new products and services that would better comply [...]
19
80%
Logistyka
PL Kwestia implementacji innowacji do życia codziennego, gotowość do przyjmowania nowych rozwiązań i nabywanie umiejętności związanych z eksploatacją nowych produktów - wszystkie te sytuacje są powiązane z cechami osoby, kulturą organizacji oraz kulturą lokalną i powinny być rozważane jako odrębna kate[...]
EN The question of the implementation of technological innovations in everyday life readiness to recognize new solutions, the acquiring of abilities to exploit technological products, are all qualities connected with personal, organizational and local culture and should be analyzed as separate sub-cate[...]
20
80%
Problemy Jakości
EN In this publication the author discusses the selected questions of innovation activity, with particular accent on demand side of the innovations depended - among other things - on citizens' inclination to purchasing innovative products or services. As show results of the surveyes which arę presented[...]
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last