Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  innowacje produktowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Spożywczy
PL Celem niniejszego opracowania było dokonanie przeglądu głównych rodzajów innowacji produktowych i opakowaniowych. Za produkt innowacyjny przyjęto nowy produkt, który w sposób istotny różni się od innych nową techniką produkcji lub nowym sposobem pozycjonowania. W artykule przedstawiono przykłady pro[...]
EN The main purpose of this study was checking main kinds of products and packaging innovation. The innovative product was described as a new product which in the essential way differs from other, the new technique of the production or the new way of positioning. Into article examples of innovative pro[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 129 487--496
PL Zasadniczy celem niniejszego artykułu jest ukazanie oceny i opinii przedsta-wicieli firm transportowych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na temat znaczenia i wykorzystania innowacji produktowych w ich działalności. W opracowaniu wykorzystano wyniki badania zrealizowanego prze[...]
EN The main purpose of this article is to present the assessment and opinions of representatives of transport companies operating in the Kuyavian-Pomeranian Voivodship about the importance and use of product innovations in their activities. The study is based on the results of the study carried out by [...]
3
100%
Logistyka
2015 nr 2 1581--1587, CD2
PL Działania w obrębie innowacji produktowych dokonywane przez producentów żywności często nie są podyktowane wyłącznie względami technologicznymi czy ekonomicznymi. Zmiany społeczne oraz idące za nimi zmiany w postrzeganiu konsumenta jako odbiorcy informacji o żywności, to podstawowe czynniki zmian le[...]
EN Activities undertaken by food producers within the product innovations are often dictated not only by technological or economic aspects. Social changes and changes in the perception of consumers as recipients of food information are key factors of legislative changes in the sphere of communication w[...]
4
100%
Logistyka
2015 nr 2 1039--1045, CD2
PL W pracy przedstawiano przydatność wykorzystania wyników badań konsumenckich w opracowaniu propozycji innowacyjnych rozwiązań na przykładzie zrealizowanych przez autorkę staży naukowych w przedsiębiorstwach z branż piekarniczej oraz gastronomicznej. Celem projektów stażowych było przygotowanie propoz[...]
EN The usefulness of consumer research based on innovative solutions' suggestions on the example of training projects realized by the author in the bakery and gastronomic industries was presented in this article. The aim of the training projects was to prepare the suggestions of innovative solutions, a[...]
5
100%
Logistyka
2015 nr 2 953--960, CD2
PL Artykuł stanowi głos w dyskusji nad postawami konsumentów wobec innowacji produktowych. Analizując wyniki badań na próbie 410 konsumentów aktywnych na rynku dóbr i usług konsumpcyjnych stwierdzono w większości pozytywne postawy respondentów wobec tego zjawiska. Blisko 2/3 badanych przyznaje, że lubi[...]
EN The article is a voice in discussion about consumers’ attitudes towards product innovations. The analysis of research results conducted on 410 consumers says, that most of respondents have positive attitude to this phenomenon. Nearly 2/3 of respondents admit, that they like innovative products and a[...]
6
100%
Logistyka
2015 nr 2 1618--1625, CD2
PL W przypadku produktów zaawansowanych technicznie dominującym źródłem najbardziej innowacyjnej wiedzy jest najczęściej sam producent oraz strategiczni dostawcy komponentów. Kooperacja producenta z kluczowymi dostawcami, a także innymi podmiotami (w tym konsumentami) w procesie kształtowania innowacji[...]
EN So far the predominant source of the most innovative knowledge in the case of high-tech products is mostly the same manufacturer and its strategic suppliers of components (who independently design or codesign with manufacturer pioneering technical solutions that determine a innovation level of the f[...]
7
75%
Przemysł Spożywczy
PL Artykuł prezentuje główne kierunki innowacyjnych działań na rynku dodatków smakowych w Polsce. Przedstawiono atrakcyjność sektora i analizę innowacji jako źródła korzyści wypływających z konkurencyjności. Jest wiele powodów, dla których warto podjąć ten temat, a szczególnie zwiększająca się rola dod[...]
EN The paper presents main tendencies in innovation activity on the flavor supplements market in Poland. Attractiveness of sector and analysis of innovations as a source of competitive advantage are presented. There are a lot of reasons to undertake this subject because of the increasing role of flavor[...]
8
75%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 3 163--167
PL W artykule dokonano przeglądu literatury pod kątem definiowania innowacji ekologicznych. Następnie przedstawiono istotę innowacji w ujęciu szerokim i wąskim, cechy innowacji ekologicznych oraz obowiązujący ich podział na: produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. Opisano wybrane przedsięw[...]
EN The article reviews the literature for defining of an ecological innovation. Then the essence of innovation in terms of broad and narrow perspective was presented and their currently effective division into: a product, process, organizational and marketing ones. Selected projects of mining companies[...]
9
75%
Przemysł Spożywczy
PL Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań spełniających zmieniające się oczekiwania konsumentów żywności jest nieodzownym warunkiem sukcesu rynkowego przedsiębiorstw spożywczych. Pomocna może być zatem znajomość trendów w żywnościowych innowacjach produktowych, występujących współcześnie w różnych region[...]
EN Searching for innovative solutions meeting changing expectations of food consumers is an indispensable condition of food companies’ market success. Knowledge of the food product innovation trends occurring in various world regions and countries, which are characterized in this article in a comparati[...]
10
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 127 17--32
PL Kluczowym celem opracowania jest wskazanie konieczności opracowania i wdrożenia w działalności przedsiębiorstwa koncepcji CSR opartej na rozwiązaniach systemowych zapewniających wielopoziomową integracje trwałego i zrównoważonego rozwoju z wielowymiarową odpowiedzialnością przedsiębiorstwa. Na przyk[...]
EN The key objective of the study is to indicate the need to develop and implement a CSR concept in the company's operation based on system solutions that ensure multilevel integration of sustainable and sustainable development with multidimensional and multi-level corporate responsibility. On the exam[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2007 Nr 47 135-145
PL Wychodząc z założenia, że innowacyjność i procesy innowacyjne mają znaczenie priorytetowe dla każdego przedsiębiorstwa (niezależnie od jego wielkości i rodzaju realizowanych procesów), w artykule wskazano i poddano analizie główne czynniki innowacyjności w procesie przygotowania produkcji ze szczegó[...]
EN Making the assumption that innovation is of prime importance to each enterprises (regardless of their size and type of processes) the article presents an analysis and main innovative factors of the production process, particularly product design and manufacturing into enterprises.
12
63%
Przemysł Spożywczy
PL Przedstawiono dane o innowacjach produktowych w polskim oraz w brytyjskim i amerykańskim przemyśle spożywczym. Omówiono też czynniki warunkujące wprowadzenie nowych produktów żywnościowych na rynek.
EN Product innovation data from Polish, British and American food industries are presented. Factors affecting introduction of new food product to market are also discussed.
13
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 121 421--432
PL Branża TSL odgrywa znaczącą rolę w łańcuchach dostaw oraz gospodarce kraju. Sytuacja ta pociąga za sobą konieczność bycia konkurencyjnym, a z tym związane jest dążenie do rozwoju innowacji. Mają się one przyczyniać do uzyskiwania korzyści, które pozwolą na budowę wysokiej pozycji rynkowej. Na proces[...]
EN The TSL industry plays a significant role in the supply chains and the economy of the country. This situation entails the need to be competitive, and this is why we strive to develop innovation. They are to contribute to obtaining benefits that will allow to build a high market position. The process[...]
14
63%
Ekonomia Menedżerska
2007 nr 2 45-55
PL Innowacyjność polskiego sektora MSP nabrała szczególnego znaczenia po przystąpienia Polski do UE. Polscy przedsiębiorcy podejmują działania innowacyjne głównie z myślą o utrzymaniu swojej pozycji konkurencyjnej na wspólnym rynku unijnym. Innowacyjność można rozpatrywać w różnych aspektach, jednak za[...]
EN Innovation became especially important for Polish SME sector after Poland's accession to the EU. Polish entrepreneurs make innovation decisions thinking mainly about how to keep their competitive position in the common EU market. Innovation can be viewed from many aspects, however the research prese[...]
15
63%
Polish Journal of Management Studies
2019 Vol. 20, No. 1 372--381
PL Celem tego artykułu jest pokazanie, w jaki sposób „przywództwo transformacyjne (TL)” wpływa na „infrastrukturę zarządzania wiedzą (KMI)” oraz „innowacje produktowe i innowacje procesowe” oddzielnie. Ponadto zasmakowano mediacyjnej roli KMI i „postrzeganego wsparcia organizacji (POS)” jako moderatora[...]
EN The purpose of this paper is to inspect how “transformational leadership (TL)” impacts the “knowledge management infrastructure (KMI)” and “product innovation and process innovation” separately. Furthermore, the mediating role of KMI and “perceived organization support (POS)” as moderator has also b[...]
16
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2015 z. 2 (11) 110--124
PL W artykule autorzy podejmują próbę odniesienia się do wybranych problemów, związanych z ideą „Technology Assessment”. W kolejnych częściach artykułu przestawiono aktualny stan badań w zakresie wybranych problemów, objętych projektem realizowanym w Instytucie Inżynierii Produkcji w ramach badań statu[...]
EN In this paper the authors refer attempts to selected problems connected with the idea of Technology Assessment. In successive parts of the paper the current state of research is briefly introduced by the project implemented in the Institute of Production Engineering within the statutory research. In[...]
17
51%
Przemysł Spożywczy
PL Na rynku produktów żywnościowych w Polsce znaczącą pozycję zajmują innowacje produktowe dostosowane do potrzeb konsumentów w zakresie konsystencji, tekstury, dodatków smakowych, zawartości tłuszczu oraz innych parametrów. Celem opracowania było przedstawienie opinii konsumentów dotyczących innowacji[...]
EN On the Polish food market, the special meaning is given to product innovations adjusted to consumer needs in the field of consistency, taste, fat content and other variables. The aim of this study was to present the consumers' opinions about innovative products based on own market research. Presente[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 75 157--166
PL Publikacja koncentruje się na prezentacji analiz w zakresie relacji pomiędzy wybranymi narzędziami lean management a innowacyjnością. Przedstawiono w niej siedem najistotniejszych narzędzi innowacyjności i dokonano analizy wpływu ich zastosowania na poszczególne rodzaje innowacji.
EN The publication focuses on the presentation of analysis about lean selected lean management tools and innovations. We selected seven main tools of lean management and compare it’s effects from various innovations point of view.
19
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 127 325--339
PL Celem niniejszych rozważań jest zbadanie zależność miedzy elementami mikrootoczenia a aktywnością innowacyjną polskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Mikrootoczenie opisano za pomocą pięciu sił konkurencyjnych M.E. Portera. Aktywność innowacyjną utożsamiono z wprowadzeniem innowacji produk[...]
EN The aim of these considerations is to examine the relationship between the elements of micro environment and the innovation activities of Polish small and mediumsized enterprises (SMEs). Micro environment is described by the Porter’s Five Forces Framework. Innovation activity was identified as the i[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last