Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 73
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inland waterway transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistics and Transport
EN The importance of inland waterway transport for transport in the EU countries is highlighted. In Western Europe inland waterway transport is perceived as an environment-friendly system offering considerable potential. The carriage of aggregates and construction materials has a large share in the tra[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 259-268
PL Polski sektor transportu śródlądowego wodnego przeszedł znaczne przeobrażenia w ciągu ostatnich kilku lat. Proces konsolidacji sektora zapoczątkowany w latach 2003-2004 przez Odratrans S.A. (obecnie OT Logistics S.A.), doprowadził do powstania na polskim rynku przedsiębiorstwa o pozycji dominującej.[...]
EN Paper discusses the impact of mergers and acquisitions (M&A) conducted by ODRATRANS S.A. (the company has changed its name to OT LOGISTICS S.A.) on the Polish inland waterways transport sector. Assessment was made concerning concurrence factors, business models evolution, internationalization and gl[...]
3
100%
Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics
EN The Danube River Basin is shared by 19 countries, which makes it the world’s most international river basin. More than 81 million people of different cultures and languages live in the Danube Basin and they all are interconnected through the widely ramified water system of the Danube. The cultural v[...]
4
88%
Gospodarka Wodna
2010 Nr 1 27-32
PL Historia przygotowań do budowy połączenia Odra-Dunaj jest bardzo bogata. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym Europy połączeniu takiemu stawiane były różne wymagania. Jednak obecnie, kiedy w polityce transportowej Unii Europejskiej wzrasta znaczenie transportu śródlądowego, Polska stoi trochę obok tego nu[...]
EN The history of preparations to construction of the Oder-Danube connection is very long. At different stages of the European civilisation development there were different expectations concerning such connection. Now, however, when the role of the inland transport in the EU transport policy increases,[...]
5
88%
Logistyka
PL Zapewnienie mocnej pozycji ŻŚ w systemie transportowym wymaga ponoszenia nakładów inwestycyjnych zapewniających zarówno rozwój infrastruktury liniowej i punktowej ŻŚ jak i tzw. suprastruktury (floty ŻŚ). Obecna sytuacja finansowa państw, nawet silnych gospodarek UE, nie wskazuje na możliwość podejmo[...]
EN Ensuring a strong position of the inland navigation in the transport system requires the increase of capital investments in order to ensure both, the expansion of the linear and spot infrastructure as well as the development of so-called suprastructure (the fleet of inland navigation). The current f[...]
6
88%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN The article discusses the problem of computer aided decision making processes in inland waterway transport. Inland waterway transport is of minor importance in the Polish transport system. One of the reason for this is the difficulty in making decisions about transportation. This is due to the high [...]
7
88%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2014 nr 37 (109) 95--100
EN The European Commission adopted a comprehensive strategy for a competitive transport system that will increase mobility, remove major barriers in key areas and fuel growth and employment. At the same time, the proposals will dramatically reduce Europe's dependence on imported oil and cut carbon emis[...]
8
75%
Logistyka
PL Artykuł przedstawia rolę transportu wodnego śródlądowego w obsłudze przewozu ładunków polskiego handlu zagranicznego w pierwszych latach XXI wieku. W artykule zidentyfikowano uwarunkowania obecnej pozycji tej gałęzi transportu w przewozach transportowych ładunków polskiego handlu zagranicznego. Głów[...]
EN This article presents the role of inland freight water transport in Poland in the twenty-first century, identifying the current status of various modes of transport in the export of Polish foreign trade. The article focuses on an analysis of the size, structure and direction of Polish foreign trade [...]
9
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 1 51--63
PL Transport wodny jako najtańszy, najbezpieczniejszy i najmniej uciążliwy dla środowiska naturalnego. Rewitalizacja istniejącej i nowobudowanej infrastruktury przeładunkowo-logistycznej śródlądowych portów handlowych dzięki przywróceniu regularnej żeglugi towarowej. Transport wodny jako najbardziej ek[...]
EN Water transport as cheapest, safest and least troublesome for the natural environment. Revitalization existing and new building of handling-logistic infrastructure of inland ports thanks to restoring the regular inland transport. The water transport as the most ecological type of transport. Characte[...]
10
75%
Logistyka
PL Działalność transportowa stanowi podstawę dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania każdego działu gospodarki narodowej. Transport stanowi jeden z podstawowych elementów w działalności logistycznej, jest podstawą funkcjonowania krajowych i międzynarodowych łańcuchów dostaw. Najczęściej wykorzystywa[...]
EN Inland waterway transport plays an important role for the transport of goods in Europe. More than 37 000 kilometers of waterways connect hundreds of cities and industrial regions. Some 20 out of 27 Member States have inland waterways, 12 of which have an interconnected waterway networks. The potenti[...]
11
75%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL Omówiono znaczenie transportu śródlądowego w transporcie kontenerów w państwach Europy zachodniej. Udział tego transportu jest znaczący szczególnie w korytarzu transportowym Renu. Jest to wynikiem znaczącego udziału transportu kontenerowego w całości pracy transportowej. Na tym tle transport kontene[...]
EN The importance of inland waterway transport in the transport of containers in the countries of Western Europe was discussed. The contribution of this transport is significant especially in the Rhine corridor. This is due to a significant share of container transport in the whole transport operation.[...]
12
75%
Logistyka
PL Funkcjonujący w Polsce od 2003 roku Fundusz Żeglugi Śródlądowej jest narzędziem systemu promocji rozwoju floty transportu wodnego śródlądowego. W artykule przedstawiono istotę tego systemu, jego cele i środki realizacyjne oraz dokonano oceny efektów siedmioletniego okresu funkcjonowania Funduszu. Ws[...]
EN Inland Navigation Fund has been operating in Poland since 2003 as the tool for the promotion of development of inland waterway transport fleet. The article covers the essence, goals and implementing measures of the Inland Navigation Fund; it also evaluates the effects of a seven-year period of Fund [...]
13
75%
Logistyka
PL Sieć śródlądowych dróg wodnych jest jednym z najważniejszych elementów multimodalnego sytemu transportowego. Żegluga śródlądowa, najstarsza spośród wszystkich rodzajów transportu, w dużej mierze zależy od warunków środowiskowych takich jak głębokość i szerokość drogi wodnej, strumieni i ich prędkośc[...]
EN Inland waterway network is one of the most important parts of the multimodal transportation system. Inland shipping, the oldest of all transport modes, largely depends on environmental conditions such as the depth and width of the waterway, streams and their velocity, variation of water levels, radi[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Przewozy ładunków transportem śródlądowym w niektórych krajach europejskich stanowią znaczny udział w transporcie ładunków ogółem. Do krajów o znaczącym wolumenie przewozów i pracy przewozowej należą między innymi Holandia, Belgia, Niemcy oraz Francja. W krajach tych masa przewożonych ładunków oraz [...]
EN Inland waterway goods transport has got, in some European countries, quite an important share in the total goods transport. The Netherlands, Belgium, Germany and France are regarded as the main important countries, taking into consideration both the volume of the cargo transported and tonne-km perfo[...]
15
75%
Logistyka
2013 nr 5 17--20
16
75%
Logistyka
2013 nr 1 10--14
PL Zmiany struktury asortymentowej popytu na przewozy, a także potrzeba zwiększenia efektywności transportu wodnego śródlądowego powodują, że wzrastają wymagania techniczno - eksploatacyjne stawiane żegludze śródlądowej. Zmiany te znajdują w konsekwencji odzwierciedlenie w technologiach przewozu ładunk[...]
EN Changes in product structure of demand for transport and the need to increase the efficiency of inland waterway transport cause the increasing technical and operating requirements for inland waterway vessels. These changes are conseąuently reflected in the technologies of freight, which in inland wa[...]
17
75%
Logistyka
2014 nr 2 381--388
PL Celem artykułu jest wykazanie, że idea zrównoważonego rozwoju transportu traktowana jest w polskiej polityce transportowej dość wybiórczo. Czasami jest eksponowany aspekt ekonomiczny, czasami ekologiczny (bądź tylko jakaś jego wybrany element), rzadko społeczny, a trudno znaleźć przykład równego tra[...]
EN The purpose of this article is to demonstrate that the idea of sustainable transport is treated in the Polish transport policy rather selectively. Sometimes there is exposed the economic aspect, sometimes ecological (or only some of its selected aspects), rarely social, and it is difficult to find a[...]
18
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2015 z. 108 73-82
PL Żegluga śródlądowa określana jest jako najbardziej ekologiczna gałąź transportu. Już od czasów starożytnych wykorzystywano statki rzeczne do przewozów ładunków. Artykuł zawiera analizę stanu polskiej floty śródlądowej na przykładzie wybranej do badania grupy armatorów śródlądowych w województwie Zac[...]
EN Inland shipping is named as the most environment-friendly type of transport. From immemorial times inland ships like barges were used to haulage of goods. The article includes analysis of the Polish IWT on the example of chosen for the survey research group of ship owners in West Pomeranian region. [...]
19
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2017 nr 49 (121) 93--99
EN The most important aspect of the transport of goods by water, including inland waterways, is navigational safety. Formal Safety Assessments (FSAs) are widely-adopted methods of risk analysis used to assess safety. By defining potential risks and describing event scenarios, FSAs allow the estimation [...]
20
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2015 Nr 29 395--403
PL Żegluga śródlądowa może stanowić alternatywę dla transportu samochodowego w obsłudze potrzeb transportowych miast. Przemawia za tym w szczególności lokalizacja miast nad rzekami, ale także narastające problemy z zatłoczeniem w miastach, niskie bezpieczeństwo transportu samochodowego oraz zamykanie c[...]
EN Inland waterway transport can provide an alternative to road transport in the european cities. Waterways tend to run through the town centers predisposes them for transport. This transport mode can play an important role during rush hour traffic. Justified by the following arguments: – the location [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last