Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inland water transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Tendencje zmian w transporcie wodnym śródlądowym w krajach Europy Zachodniej. Stan obecny, podstawowe problemy i cele rozwojowe polskiej żeglugi śródlądowej w odniesieniu do infrastruktury dróg wodnych i floty. Kierunki niezbędnych zmian. Propozycje dotyczące programu inwestycyjnego do 2013 r. i 202[...]
EN The tendencies of changes in inland water transport in countries of Western Europe. The present state, basic problems and aims of development of inland Polish navigation in reference to infrastructure of water routes and fleet. Directions of indispensable changes. Proposals apply to 2013 r. and 2020[...]
2
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The concept for modular rack stores with one-sided access, which allow therealisation of the „fi-fo" principle of package flow in partly or fully automated storage systems is presented. In accordance with the modular assumption, the storage system consists of repeatitive segments possessing independ[...]
3
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN Emission regulations for diesel engines used in inland water transport are, among other rules, important factors to create right logistic systems. Here problems of design and maintenance ore of great importance. By fulfilling the project, funded by the European Community within the 5th. Framework Pr[...]
4
80%
Przegląd Komunikacyjny
2010 Nr 7-8 16-19
PL Podstawowym ograniczeniem rozwoju transportu wodnego śródlądowego jest zaniedbanie infrastruktury dróg wodnych. Polskie drogi wodne nie spełniają w znacznej części wymagań stawianych drogom o znaczeniu międzynarodowym. W Polsce pierwsze doświadczenia wynikające z uruchomienia rzecznych połączeń komu[...]
EN The main limitation of the development of inland water transport is the neglect of the infrastructure of the waterways. Polish waterways do not meet the requirements of a substantial part of roads of international importance. In Poland, the first experience resulting from the establishment of river [...]
5
70%
Polish Maritime Research
2007 S 1 21-29
EN The present report was prepared within the framework of research activities carried out in the Maritime Institute in Gdansk, when taking part in the international research project EUREKA E! 3065 INCOWATRANS, the goal of which was working out preliminary designs of new-generation ships for inland and[...]
6
70%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The effectiveness of inland water-borne transportation on the Oder Waterway is determined by the stretch of freely running Oder River, especially the stretch between Brzeg Dolny and the mouth of the Nysa Łużycka River. Sections of the lowest binding transit depth appear along this stretch. The depth[...]
7
70%
Polish Maritime Research
2019 nr 2 134--141
EN The article presents the development of author’s concept of a diesel/hydraulic propulsion system for inland watercraft. Due to specific nature of vessel navigation on rivers, classical propulsion systems with shaft lines can be effectively replaced by systems with hydraulic power transmission. A sol[...]
8
61%
Gospodarka Wodna
2015 Nr 12 367--370
PL Rozwój żeglugi śródlądowej determinowany jest przez określone polityki zarówno na szczeblu Unii Europejskiej, poszczególnych krajów członkowskich, regionów, jak i samego sektora żeglugowego. Planowanie strategiczne w gospodarce wodnej jest podstawą projektowania działań ukierunkowanych na gospodarcz[...]
EN The development of inland navigation is conditioned upon concrete policies at the EU, Member States, as well as the navigation sector level. strategic planning in water management constitutes the basis for preparation of activities aimed at economic exploitation of the Polish rivers, including the d[...]
9
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1807--1815
PL Opracowanie przedstawia wynik badania statystycznego dotyczącego ewolucji sektora transportu wodnego w Polsce. Analiza dotyczy zarówno sektora transportu morskiego i przybrzeżnego jak i wodnego śródlądowego (pasażerskiego oraz towarowego) w okresie 2012 – 2014. W wyniku badania dokonano analizy sekt[...]
EN The paper presents the result of the authors personal research on the evolution of the water transport sector in Poland. Taken into account are the different subsectors: maritime and coastal transport as well as inland waterways transport (both passenger as well as freight). The analysis concerns th[...]
10
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2016 nr 3 20--25
PL Rozbudowując drogi wodne środlądowe oraz poszerzając zakres usług żeglugi w ramach systemu just in time nie tylko o kruszywa, ale także o inne materiały Polska zyskać może na wielu płaszczyznach. Warto więc zastanowić się, czy samochody ciężarowe nie mogłyby zostać w niektorych przypadkach zastąpion[...]
11
61%
Komunikacja Publiczna
2017 nr 2 36--43
PL W artykule przedstawiono wstępną analizę możliwości rozwoju transportu wodnego na Kanale Gliwickim, z uwzględnieniem zarówno aspektów ekonomicznych, społecznych, jak i środowiskowych. Celem artykułu nie jest jednak jednoznaczne wskazanie optymalnego wariantu inwestycji, a raczej przedstawienie metod[...]
EN The paper presents a preliminary analysis of the possibilities of development of water transport on the Gliwice Canal, taking into account both economic, social and environmental aspects. The aim of the article is not clearly indicate the optimal variant of investments but rather the presentation of[...]
12
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 516--521, CD
PL Celem niniejszego artykułu było przeprowadzenie analizy stanu żeglugi śródlądowej w Polsce, z uwzględnieniem roli portu w Szczecinie, w kontekście rozwoju tej gałęzi transportu do 2020 roku. W pierwszej części artykułu zaprezentowana została analiza przewozów ładunków realizowanych transportem śródl[...]
EN The article discusses the current use of inland waterway potential in Poland and also analyzes the opportunities for the development of this transport sector. The purpose of this article was to analyze the state of inland waterways in Poland, including the role of the port in Szczecin, in the contex[...]
13
61%
Archives of Transport
EN Among different transportation modes, inland water transport is recognized as a low-cost, environmentally friendly way of transporting. The use of this mode in Poland encounters many challenges. Thus, the investigation of development possibilities by analysing the revitalization profitability and na[...]
14
61%
Logistyka
PL Obok korzyści i kosztów o charakterze mierzalnym rewitalizacja infrastruktury transportu wodnego śródlądowego może przyczynić się do powstania korzyści i kosztów społeczno – ekonomicznych o charakterze niemierzalnym. W artykule scharakteryzowano przykłady takich korzyści i kosztów niemierzalnych zwi[...]
EN In addition to the benefits and measurable costs, revitalization of inland water transport infrastructure can also contribute to immeasurable costs of socio-economic nature. This paper describes examples of such benefits and immeasurable costs associated with upgrading the infrastructure of inland w[...]
15
61%
Logistyka
2012 nr 1 9--14
PL Po latach zaniedbań infrastruktury transportowej w Polsce, w tym śródlądowych dróg wodnych, dzięki polityce transportowej UE powstała szansa na przywrócenie drogom wodnych ich parametrów, a żegludze śródlądowej pozycji, która umożliwiłaby łagodzenie dotychczasowych negatywnych skutków rozwoju transp[...]
16
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Celem niniejszej pracy było zaadaptowanie systemów komputerowych do oceny zanieczyszczeń środowiska wywołanych emisją toksycznych związków przez napęd pchaczy śródlądowych, eksploatowanych na rzece Odra. W czasie realizacji zadań zidentyfikowano typowe stany eksploatacji pociągów rzecznych oraz zmie[...]
EN Emissions from diesel engines are significant contributors to the total pollution. Some of them come from the power plants used in inland water vessels. Emissions are an important factor to be considered when creating an environmentally safe logistics system. As part of a project funded by the Europ[...]
17
51%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 4 49--61
EN Among different transportation modes, inland water transport is recognized as a low-cost, environmentally friendly way of transporting. The use of this mode in Myanmar encounters many challenges and the chance of promoting this mode of transport comparing to other transport mode like road transport [...]
RU Низкая стоимость и экологичность выделяет внутренний водный транспорт среди других видов и способов транспортировки. Использование этого вида транспорта в Мьянме сталкивается с большим количеством трудностей, и возможности его развития по сравнению с другими видами транспорта, такими как дорожный, д[...]
18
51%
Przegląd Komunikacyjny
19
51%
TransNav : International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation
2018 Vol. 12, no. 2 261--269
EN The paper presents issues related to the possibility of using an electric propulsion system for inland craft, in this particular case self-propelled barges. Perspectives for development of inland water transport in Poland are presented. Historical engineering designs used in water transport at the t[...]
20
51%
Logistyka
2014 nr 3 6448--6457
PL Sektor transportu śródlądowego jest silnie uzależniony od koniunktury gospodarczej. Porty, jako miejsca tworzenia wartości dodanej w tym sektorze, muszą odpowiednio reagować na ewolucję cykli koniunkturalnych, z uwagi na masowy charakter dóbr i towarów transportowanych w obszarze śródlądzia. Szczegó[...]
EN The inland waterways transport sector is heavily dependent upon favourable economic conditions of the general economy. Inland ports, as major generators of added-value in the sector, must effectively respond to new economic surroundings. It is important to take consideration the bulk character of fo[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last