Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  injury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2012 Vol. 18, No. 4 587--590
EN Occupational injuries requiring admission to a trauma unit were examined to outline the events surrounding the injury and to examine the costs. Sixty-nine patients were admitted over a 12-month period, representing 4.30% of all work-related injuries attending the emergency department and 4.25% of al[...]
2
100%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The influence of air pressure impact on rat spinal cord injuries is presented. In order to verify the non-laminectomy model of spinal cord injury, a professional device was designed. The device is based on pneumatic solution and gives the opportunity to carry out repeatable, unlimited, controlled ex[...]
3
75%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The purpose of this study was to evaluate cervical spine function, based on our own functional method of roentgenometric analysis in patients who suffered from cervical spine sprain injury. Study involved 72 patients who suffered from cervical spine whiplash injury. Conventional plain radiographs in[...]
4
75%
Wiadomości Górnicze
2015 R. 66, nr 7-8 395--404
PL W artykule przedstawiono analizę ryzyka wypadków przy pracy na przykładzie porównania branży górnictwa i Polski, która opiera się na danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) pt. „Wypadki przy pracy". Głównym celem badań była analiza przyczyn wypadków przy pracy, rozumianych według definicji GUS-u[...]
EN The article presents an analysis of the risk of accidents at work on the example of comparison of mining industry and Poland, which is based on data from the Central Statistical Office (GUS), titled ,,Accidents at Work". The main objective of the research was to analyze the causes of accidents at wo[...]
5
75%
Zieleń Miejska
2013 Nr 4 48--49
PL Drzewa oraz krzewy są obiektami bardzo cennymi z przyrodniczego punktu widzenia. Odgrywają one również ważną rolę w zapewnianiu odpowiedniego komfortu życia członkom każdej społeczności.
6
75%
Tribologia
2004 nr 2 53-80
PL Tematem niniejszej pracy są parametry smarowania lepkosprężystą cieczą synowialną stawu biodrowego człowieka w czasie kilku lub kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu mikrosekund po doznanym urazie. W niniejszej pracy rozpatruje się urazy wywołujące zmniejszenie lub zwiększenie wysokości i zmiany kszta[...]
EN This paper presents analytical and numerical solutions of velocity components for synovial fluid flow and pressure and capacities in spherical hip joint gap for hydrodynamic unsteady viscoelastic lubrication in a few or several dozen microseconds after impulse. These parameters of lubrication have v[...]
7
63%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 11, nr 42 179-190
PL W artykule poprzez analizę literatury omówiono główne problemy związane z kryterium urazu głowy. Przeprowadzono testy balistyczne ostrzelania hełmu kompozytowego, rejestrując wybrane wartości. Dokonując oceny wyników eksperymentalnych i danych zawartych w normach oraz literatury, sformułowano wniosk[...]
EN The paper presents main issues regarding a head injury criterion, based on an analysis of available publications. After conducting ballistic tests, i.e. firing at composite helmet, the specific data was registered. An examination of test results, as well as data from both regulations and literature,[...]
8
63%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2009 z. 225 3-144
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, polegające na zmniejszaniu rozmiaru obrażeń odnoszonych w wypadkach drogowych. Omówiono pojęcia ryzyka i zagrożeń uczestników ruchu drogowego. Przedstawiono biomechanikę zderzeń oraz bazy danych o wypadkach drogowy[...]
EN The paper discusses problems concerning traffic safety improvement relating to injury severity reduction of road accidents. Risk and hazard concepts for road users are introduced, followed by a description of biomechanics of injury and road traffic accident databases. Injury Reducing Vehicle Element[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2006 z. 30 33-36
PL W pracy przedstawiono wspólne badania prowadzone przez inżynierów oraz lekarzy z wykorzystaniem urządzenia do wywoływania kontrolowanych, powtarzalnych urazów rdzenia kręgowego u szczurów. Zaprojektowane urządzenie ma na celu wspomaganie badań w aspekcie regeneracji uszkodzonego w sposób mechanic[...]
EN Design process of system to controlled rats spinal cord injuries maker and experimental researches carried out by engineers and doctors in order to improve knowledge about rat's spinal cord regeneration are presented in this paper.
10
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 233--238
PL Urazy i odczucia dyskomfortu bólowego podczas użytkowania protez zębowych mogą powstawać w wyniku przekroczenia tolerancji tkanki zarówno na ciśnienie jak i ścinanie, których maksymalne wartości na drodze badań MES zlokalizowano we wzajemnie odległych obszarach. Wprowadzenie silikonowego podścieleni[...]
EN Injuries and discomfort of pain sensations during wearing of dentures might result from exceeding tissue tolerances both as far as pressure and shear are concerned. Their maximum values determined by means of FEM analysis were located in opposite areas. Introducing silicone denture relining results [...]
11
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2016 Vol. 22, No. 3 301--304
EN Activation of back musculature during work tasks leads to fatigue and potential injury. This is especially prevalent in dentists who perform much of their work from a seated position. We examined the use of an ergonomic dental stool with mid-sternum chest support for reducing lower back muscle activ[...]
12
63%
Transport Problems
EN Percentage of young drivers who were involved in traffic accident with fatalities and injuries is very high. In nearly each fourth accident with fatalities was participated one driver younger than 25 years. Young drivers take part in 26% of all accident with serious consequences (died and serious in[...]
13
63%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2014 nr 7-8 24--26
PL Praca w laboratorium medycznym związana jest z ryzykiem zranienia ostrym narzędziem pracownika. Celem artykułu jest przedstawienie nowych krajowych regulacji prawnych związanych z ochroną pracowników przed zranieniami ostrymi narzędziami w podmiotach leczniczych.
EN Working in a medical laboratory is associated with risk of injury to a worker with a sharp instrument. The purpose of this article is to present new legal regulations related to the protection of workers from sharps injuries in medical entities.
14
63%
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics
2014 Vol. 20, No. 3 491--502
EN The goal of this study was to quantify the effect of experience and handrail presence on trunk muscle activities, rotational spinal stiffness and postural stability of construction workers. We evaluated spinal stability, and objective and subjective postural stability in 4 expert and 4 novice constr[...]
15
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2011 z. 5 13--18
PL Artykuł obejmuje zagadnienia dotyczące biomechaniki zderzenia pojazdu z pieszym oraz urazów powypadkowych w odniesieniu do ekspertyzy wypadku drogowego. Celem pracy jest wskazanie związku urazowości pieszego z przebiegiem zdarzenia drogowego. Wykazanie zależności pomiędzy rodzajem urazu a czynnikami[...]
EN The purpose of the study is relation between pedestrian traumas and car accident proceedings. Showing the correlations between type of injury and accident factors allows to fix significant expertise parameters. An article describes biomechanics of car-pedestrian accident issues and traumas after a c[...]
16
63%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2011 z. 5 137--142
PL W niniejszym referacie podjęto próbę analizy wpływu długości strzemion w jeździe konnej na obciążenia powstające w kończynie dolnej. Wraz ze zmianą długości strzemion zmienia się kąt zgięcia nogi w stawie kolanowym oraz skokowym.
EN In this publication we would like to analyse how length of the stirrups effects on loads in the lower limb. The longer stirrups are the bigger knee and ankle angles are. In horse riding there are some kinds of rider‟s positions, which are connected with discipline. Dressage rider„s seat is different[...]
17
63%
Logistyka
2014 nr 6 9807--9815
PL W artykule omówiono kwestię wpływu niezapięcia pasów bezpieczeństwa na obrażenia pasażerów pojazdu uczestniczącego w zderzeniu bocznym. Z praktyki opiniowania wypadków drogowych przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji wynika, że częstym problemem jest ustalenie procentowego przyczynienia się poszkodo[...]
EN The article discusses the impact of not wearing a seatbelt safety injury to the vehicle involved in the collision side. The practice of issuing opinions of road accidents by Automotive Industry Institutes hows that a common problem is to determine the percentage of contributing to their injury victi[...]
18
63%
Logistyka
2014 nr 6 14469--14478, CD 6
PL Stopa to ważny element ciała, który utrzymuje masę całego ciała, jest swoistym mechanizmem napędowym i amortyzacyjnym. Na obciążenie obwodowych części kończyn dolnych szczególnie narażeni są sportowcy. Na skutek wysiłku podczas treningów i przeciążeń rejestrowanych w czasie gry w piłkę nożną zachodz[...]
EN The foot is an important part of the body, which keeps the weight of the entire body and is a kind of locomotor and amortizating mechanism. The athletes’ peripheral parts of lower limbs are often exposed. As a result of the high intensity training and overloads during the football game some changes [...]
19
51%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2013 Nr 2 101--118
PL Jeżeli u poszkodowanego istnieje podejrzenie obrażenia głowy i/lub kręgosłupa przy podejściu do poszkodowanego należy zachować zasady stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa. W związku z tym w przypadku poszkodowanych wymienionych powyżej oraz w każdej sytuacji, kiedy nie możemy z całą pewnością wy[...]
EN If there’s a suspicion that a casualty suffers from a head and/or spine injury, while approaching the casualty one should follow the rules for stabilization of the cervical vertebrae. Therefore, in the fore mentioned situations and also every time one can’t exclude a suspected spinal injury, the cas[...]
20
51%
Archives of Environmental Protection
PL W pracy przedstawiono rezultaty badań wpływu ozonu troposferycznego na widoczną reakcję roślin, jak również na inne parametry, tj. poziom biomasy, stężenie chlorofilu, stabilność błon cytoplazmatycznych i zawartość kwasu salicylowego. W badaniach zastosowano rośliny bioindykacyjne, tj. wrażliwe i od[...]
EN In this paper, we present results indicating ozone effect on visible plants response as well as on other parameters, such as dry weight, chlorophyll concentration, cell membrane stability and salicylic acid content in bioindicator plants. Ozone-resistant and -sensitive clones of white clover (Trifol[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last