Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  injectors
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
PL Opisano konstrukcje dozowników do próbek, zawierających anality o małej lotności. Dozowniki te, z ruchomymi igłami, pojemnikami i innymi elementami mogą być wykorzystane w chromatografii gazowej.
EN The constructions of injectors for samples containing low volatile analytes were described. Those injectors with mobile needles, containers and other elements can be used in gas chromatography.
2
100%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 4 209--216
EN A wide use of common-rail injection systems in vehicles made it necessary to develop effective methods of diagnosing and repair of their subassemblies. The paper presents problems connected with diagnosing of malfunctions and regeneration of common-rail system injectors with the use of testing table[...]
3
75%
Diagnostyka
2005 Vol. 33 229-234
PL Praca stanowi próbę zastosowania sygnałów prędkości drgań do diagnostyki wtryskiwaczy silników okrętowych w fazie eksploatacji. Najpierw przeprowadzono badania wstępne z wykorzystaniem eksperymentu czynnego na stanowisku systemu wtryskowego poza silnikiem. Zbadano wpływ nastawy paliwowej na parametr[...]
EN The work is determining of application of he signals of velocity vibration to diagnostic of marine diesel engine injectors in operating phase. In the first place have been make preliminary investigations with utilisations of active experiment on the state of injection system out engine. There have b[...]
4
75%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2010 nr 10 434-438
PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące modelowania numerycznego strumienic stosowanych w urządzeniach chłodniczych. Publikacja stanowi kontynuację wcześniejszego cyklu artykułów opublikowanych w „TCHK” (nr 9, 10 i 12/2008), w których przedstawiono metody obliczania strumienic za pomo[...]
EN The paper deals with chosen problems of numerical modeling of injectors used in refrigerating plants. This is the continuation of previous papers published in JCHK'(nr 9. l0,and 12/2008). In this paper the use of CFD techniques for isobutane injector modeling is presented.
5
75%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W artykule przedstawiono metodykę diagnozowania wtryskiwaczy silników okrętowych na etapie wytwarzania i obsługiwania z zastosowaniem analizy widmowej parametrów procesów roboczych i towarzyszących. Potrzeba diagnozowania wtryskiwaczy w tej fazie istnienia wynika z dużej intensywności uszkodzeń wtry[...]
EN The paper presents the methodical of diagnostics of marine diesel engines injectors on the produce and service stage with utilisation amplitude spectrum of parameters of working and concomitant processes. The need of diagnosis of injectors in this phase resulted from many failures of injectors in in[...]
6
75%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W artykule przedstawiono metodykę planowania wstępnych badań diagnostycznych na przykładzie podzespołu silnika okrętowego. W toku wstępnych badań eksperymentalnych i obserwacji eksploatacyjnych został dokonany wybór obiektu badań, zasadnej fazy istnienia obiektu do prowadzenia badań, lokalizacji czu[...]
EN The paper presents the methodise planing of preliminary diagnostic investigation a subassemblies of marine diesel engines as an example. In the course of preliminary diagnostic investigations and operating observations have been executed of investigation object, important phase existence of object t[...]
7
75%
Eksploatacja i Niezawodność
2003 nr 4 47-55
PL W artykule przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych niezawodności podzespołów okrętowych silników wysokoprężnych produkowanych przez H. Cegielski Poznań S. A. na licencji szwajcarskiej firmy Suizer. typu 6AL20/24. Przedstawiono także badania kontrolne dla tego najbardziej zawodnego podzespołu tyc[...]
EN In article one introduced results of operational researches of reliability of sub-assembles of the marine diesel engines type 6AL20/ 24. One introduced also control research for these most deceptive of sub-assembles, these of engines, in aim of check of coefficients of reliability with settled for t[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 71 327-334
PL Przedstawiono metodę wstępnych badań diagnostycznych wtryskiwaczy silników okrętowych w fazie eksploatacji. Wykorzystano sygnały ciśnienia w przewodzie wtryskowym w dziedzinie częstotliwości i badano ich współzmienniczość ze wskaźnikiem obciążenia. Wyniki badań odniesiono do innych parametrów diagno[...]
EN The paper presents methods of preliminary diagnostic investigation of marine diesel injectors in the operating phase. Pressure signals in the injection pipe have been utilized in the spectrum domain and their interdependence has been investigated with a load indicator. The results have been referred[...]
9
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2000 T. 5, nr 3 135--146
PL W publikacji opisano dwa modele dozowników z ruchomą igłą i z ruchomą kolumną wstępną, które umożliwiają dozowanie próbek do kolumn kapilarnych i pakowanych. Zastosowany w dozowniku z ruchomą igłą podwójny układ komór grzejnych oraz układ do wstępnego odparowywania rozpuszczalnika z próbki naniesion[...]
EN Two models of injectors with moving needle and 'with moving precolumn, which make possible the dosage of samples to the capillary and to the packed columns are presented. The double system of heated chambers and system for the initial vaporizing a solvent of the sample brought on the moving needle p[...]
10
75%
Aparatura Badawcza i Dydaktyczna
2001 T. 6, nr 1 26--32
PL Zaprojektowano i skonstruowano sterownik do dozowników chromatograficznych. Pracę sterownika programuj e się za pomocą komputera klasy PC z kartami sterującymi i oprogramowaniem. Sterownik składa się z czterech niezależnych kanałów. Każdy kanał może sterować pracą jednego siłownika pneumatycznego po[...]
EN The project and the construction of driver for gas chromatography injectors were made. The work of driver is programmed using PC equipped with controlling cards and software. The driver consists of four independent channels. Every channel can control the work of pneumatic servomotor across switching[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Badania procesów szybkozmiennych w stosunku do procesów o właściwościach dynamicznych charakterystycznych dla typowych warunków użytkowania urządzeń sprawiają liczne problemy metodologiczne. Typowym obiektem, w którego opisie występują takie problemy, jest silnik spalinowy. W pracy przedstawiono pod[...]
EN Investigations of fast-changing process in relation to the processes characterized by dynamic properties, characteristic of typical equipment exploitation conditions, cause a lot of methodological problems. The internal combustion engine is a typical object whose description is accompanied by such p[...]
12
63%
Eksploatacja i Niezawodność
PL Celem zaproponowanych i przeprowadzonych przez autorów badań była ocena wpływu zastosowania nośnika katalitycznego w postaci platyny we wtryskiwaczu paliwowym silnika z zapłonem samoczynnym z bezpośrednim wtryskiem paliwa na emisję substancji toksycznych w gazach wylotowych do atmosfery oraz jednost[...]
EN The aim of the study proposed and carried out by the authors was to assess the impact of using platinum as a catalyst carrier in the fuel injector diesel engine with the direct fuel injection for emissions of toxic substances in the exhaust gases into the atmosphere and specific fuel consumption. Ex[...]
13
63%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono opracowany model wtryskiwacza okrętowego silnika spalinowego, jako zbioru bloków funkcjonalnych oznaczonych za pomocą prostokątów, z których każdy zawiera określoną liczbę wejść i wyjść. Określone wielkości wyjściowe jednego bloku są wielkościami wejściowymi innego bloku. Op[...]
EN The paper presents elaborated model of marine diesel engine injector as series of functional blocks notation by means rectangles. The each block is contains determinate number of entrances and exits. The some exits values of one block are entrances values of other blocks. The elaborated model takes [...]
14
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 1 (73) 423-432
PL Podano wyniki badań eksploatacyjnych podzespołów okrętowych silników typu 6AL20/24 produkowanych na licencji szwajcarskiej firmy Sulzer. Przedstawiono podstawowe rodzaje uszkodzeń i zużycia wtryskiwaczy oraz podano przykładowe ich skutki dla stanu technicznego silnika.
EN The paper the contains results of operational investigations of marine diesel engine sub-assemblies (engine type 6AL20/24), manufactured under Sulzer licence. Presented are fundamental kinds of failures and wear of injectors as well as examples of their effects for the technical state of engines.
15
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2014 Vol. 16, no. 2 270--275
PL W artykule przedstawiono problematykę weryfikacji i naprawy wtryskiwaczy elektromagnetycznych Common Rail firmy Denso. Ze względu na świadomą politykę producenta, który nie oferuje części zamiennych i specjalistycznego oprzyrządowania, ich obsługa sprowadza się najczęściej do czyszczenia zewnętrzneg[...]
EN This paper presents the problems of Denso Common Rail solenoid injector verification and repair. Due to conscious policy of the manufacturer who does not offer spare parts or special tooling, their servicing comes down most frequently to external cleaning, internal rinsing by the thermo-chemical met[...]
16
63%
Diagnostyka
2008 nr 4(48) 83-88
PL W pracy opisano wybrane przypadki uszkodzeń nowej generacji silników o zapłonie samoczynnym (ZS). Zaprezentowano skutki uszkodzeń oraz omówiono przyczyny ich powstawania. Przedstawiono również zapobiegawczą innowacyjną technikę diagnozowania stanu układu wtryskowego silników z systemem Common Rail ([...]
EN The article describes the innovative conceptions of diagnoses of injectors in diesel engines with Common Rail system. What is more, the new features of acoustic emission of injectors are described. The correct as well as incorrect oscillograph course of acoustic emission are shown. Some chosen data [...]
17
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 240-244
PL W artykule przedstawiono standardowe uszkodzenia wtryskiwaczy, które wykorzystywane są w układach typu Common Rail firmy Bosch. Wyszczególniono przyczyny ich występowania, dokonując oceny usterek i stopnia zużycia poszczególnych elementów w aspekcie możliwości ich naprawy oraz przeprowadzenia testów[...]
EN The article describes typical damages of Bosch Common Rail injectors. It has been detailed the reasons of theirs getting up. It has been accomplished the assessment of defects and extent of uses the injectors elements in aspect of possibilities to repairing and testing theirs on special testers. The[...]
18
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 245-248
PL W artykule omówiono usterki i niedomagania wtryskiwaczy elektromagnetycznych układów typu Common Rail firmy Delphi. Pomimo stosunkowo prostej budowy i dużej floty pojazdów w których są one wykorzystywane, ich regeneracja napotyka na wiele trudności. Niewątpliwy wpływ na taki stan rzeczy ma ograniczo[...]
EN The article describes typical defects of Common Rail electromagnetic Delphi Diesel injectors. In spite of very easy construction and a huge usage theirs regeneration is not very easy because of limited possibilities of buying components. This is a such company policy. The verification methods has be[...]
19
63%
Silniki Spalinowe
PL W pracy pokazano wpływ czasu eksploatacji na stan techniczny i jakość pracy instalacji LPG, zwracając szczególną uwagę na wtryskiwacze. Dokonano analizy zużycia poszczególnych elementów wtryskiwacza, a w szczególności elementów wykonanych z tworzyw sztucznych. Do badań wykorzystano wtryskiwacze fabr[...]
EN In paper there was shown an influence of operating period on technical condition and quality of work of LPG installation, especially injectors. Analysis of injector parts consumption has been made, with special notice to elements made of plastic. Brand new injectors and few after mileage of about 10[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last