Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 72
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  injector
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nukleonika
EN The ECR laboratory of the Cyclotron Centrum of Slovak Republic (CC SR) in Bratislava, Slovakia, consists of the DECRIS 14-2m ion source and two low energy channels. It is a complete injector, consisting of an ECR ion source, focusing and steering elements, an analyzing magnet, a vacuum system, and a[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
3
80%
Journal of Polish CIMAC
EN The injection system of a marine diesel engine is one of the most important functional systems, but it also belongs to the most failure prone. This article presents chosen damage of main elements of the injection equipment. The causes of their failures and characteristic effects connected with their[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2004 Z. 80 335-341
PL W artykule przedstawiono prototypową konstrukcję wtryskiwacza aeracyjnego, stanowiska do jego badań oraz przykładową makrostrukturę rozpylanego paliwa.
EN In this paper was presented a prototype design of aeral injector, test stand for investigation and sample macrostructure of atomized fuel.
5
80%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2002 Nr 10 361-365
EN Injector's construction scheme. Benefits and drawbacks of injector aeration. Research post and research results. Defining the value of stream capacity of the inducted air and oxygen contents increase in the researched water with variable values of water flow and pressure losses in the injector.
6
70%
Nukleonika
EN Since 1999, a new injector for the k132 cyclotron at ISL-Berlin has been operated successfully. The new machine consists of an ECR-source on a high voltage platform and an RFQ accelerator of novel 2-stage-design. Beams are injected radially into the cyclotron at an energy level of 90 to 360 keV per [...]
7
70%
Journal of KONES
2018 Vol. 25, No. 2 416--426
EN In the last few decades exhaust emissions of road vehicles have decreased dramatically, owing to the more and more stringent emission standards issued by the legislative bodies of different countries, combined with the necessity of cleaner, better performing vehicles from society side. The introduct[...]
8
61%
Diagnostyka
2009 nr 4(52) 51-54
PL Referat zawiera wyniki badań wstępnych zastosowania detektora przebiegu ciśnienia w przewodzie wtryskowym do diagnozowania aparatury wtryskowej silników okrętowych w czasie eksploatacji bez jej demontażu. Badania zostały przeprowadzone dla okrętowego silnika pomocniczego, oraz wykorzystaniem próbnik[...]
EN The paper includes results of the preliminary research of the application of the pressure process detector for diagnosing injection apparatus in marine diesel engines in the injection channel during exploitation without its dismantling. The research was conducted on the marine auxiliary engine and o[...]
9
61%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 1 (73) 31-39
PL Dokonano próby zastosowania sygnałów emisji akustycznej do diagnozowania stanów niesprawności oraz wykrycia źródeł sygnału zachodzących w układzie wtryskowym silników okrętowych. Sygnały emisji akustycznej są zależne od stanu technicznego elementów układu wtryskowego.
EN The paper presents the results of acoustic emission signals application for diagnosing defects detecting signal sources in the fuel injection system of marine diesel engines. Changes of acoustic emission signals are sensitive to the working of the injection pump and the condition of injectors. The e[...]
10
61%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 978--981
PL W artykule przedstawiono optymalizację metody pozwalającej na testowanie wtryskiwaczy common rail. Standardowe testy wtryskiwacza obejmują kilka punktów pracy. Pomiary te są czasami niewystarczające, ponieważ wtryskiwacze szczególnie po naprawie w pewnych obszarach pracy mogą pracować w nieprawidłow[...]
EN This paper presents a method to optimize the testing common rail injectors. Standard tests injector includes several operating points. These measurements are sometimes insufficient, since the injectors particularly after repair work in certain areas can be operated in an incorrect manner. The precis[...]
11
61%
Transport Samochodowy
2003 z. 2 95--105
PL Omówiono nową konstrukcję wtryskiwacza do silnika wysokoprężnego, charakteryzującego się tym, że iglica wykonuje ruch obrotowo-zwrotny. W czasie wtrysku paliwa następuje zmiana przekrojów otworków wylotowych. Zaprezentowane wyniki badań wskazują, że struga paliwa wytwarzana przez wtryskiwacz z obrot[...]
EN A new construction of a multi-hole injector for diesel engine was presented. The needle of this injector is performing a rotary-swinging movement. During the fuel injection the needle changes the area of atomizing orifices. The results of the investigations show that the spray of fuel formed using a[...]
12
61%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2008 nr 14 (86) 19--24
EN The paper presents catalytic and thermal preliminary fuel treatment in the injector body of diesel engine, mathematical model of turbulizing process and results of laboratory research acoustic characteristics fuel injectors.
13
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1225-1227
PL W artykule omówiono metodykę pomiaru napięcia i prądu zasilającego wtryskiwacz benzyny w systemie wtrysku bezpośredniego GDI. Przedstawiono także przykładowe wyniki pomiarów wykonanych przy różnych czasach wysterowania wtryskiwacza. Duże wartości chwilowe napięcia i prądu zasilającego tego typu wtry[...]
EN The article discusses the methodology of voltage measurement and current powering gasoline injector in direct injection system GDI. There are also shown exemplary results of measurements that were made with different driving times of injection. Large momentary values of voltage and current powering [...]
14
61%
Logistyka
2015 nr 4 5777--5787, CD 2
PL W pracy przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczące oceny skuteczności działania dodatków detergentowo - dyspergujących w bazowym oleju napędowym z udziałem 7 %(V/V) FAME jako paliwie do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Istotną pozycją pracy są testy silnikowe wykonane według proc[...]
EN The paper presents the results of laboratory tests for the assessment of the effectiveness of detergent - dispersants additives in the base diesel oil with the addition of 7% (V / V) of FAME as fuel for diesel engines. A major item of presented work are motor tests performed according to the procedu[...]
15
61%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 4 279--284
PL W artykule zamieszczono informacje dotyczące oceny parametrów użytkowych wtryskiwaczy piezoelektrycznych na podstawie badań wizualizacyjnych związanych z kształtowaniem i oceną wtrysku oraz z rozpyleniem paliwa. Stosując optyczne metody analizy, określono wskaźniki geometryczne powstającej strugi wt[...]
EN The article contains information on the evaluation of operating parameters of piezoelectric injectors, on the basis of fuel atomization process visualization. The issues related to the evolution and evaluation of fuel injection and atomization were discussed. Implementing optical methods of analysis[...]
16
61%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 5/109 109--116
PL W artykule przedstawiono wynik próby, zdefiniowania współczynnika przepływu przez dyszę wtryskiwacza gazowego, stosowanego do zasilania dwupaliwowych silników, olejem napędowym i paliwem LPG (mieszaniną propanu i butanu). Współczynnik reprezentuje aktualną powierzchnię przekroju dyszy wtryskiwacza, [...]
EN The article presents the results of the attempted definition of the flow factor in the nozzle of the gas injector used to supply the dual-fuel engines with the diesel and LPG fuel (a mixture of propane and butane). The factor represents the current cross-sectional surface area of the injector nozzle[...]
17
61%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 4 443--450
EN One of the most important requirements in the design of diesel combustion systems is to reduce emissions of harmful chemical compounds contained in exhaust gases. Solution to this problem is sought by the use of advanced engine injection systems and accurate control of mixture formation inside a cyl[...]
18
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 210-212
PL W artykule przedstawiono sposoby naprawy współczesnych wtryskiwaczy paliwowych silników o zapłonie samoczynnym. Przedstawiono wszystkie rodzaje wtryskiwaczy paliwowych silników wysokoprężnych, oraz ich klasyfikację na naprawialne i nienaprawialne i procedury ich regeneracji oraz testowania.
EN Paper describes the methods of repair the contemporary diesel engine injectors. Article puts forward all kinds of Diesel engine injectors, classify on repair and not to repair and discusses the procedures of repairing and testing.
19
61%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 3/107 79--89
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wtryskiwacza gazowego, stosowanego do zasilania dwupaliwowych silników o zapłonie samoczynnym, dodatkiem LPG. Badania wykonano, stosując zmienną różnicę ciśnienia, przed i za wtryskiwaczem. Celem badań było określenie rzeczywistej charakterystyki wtryskiwacza, n[...]
EN The article presents results of the tests of the gas injector used to supply the dual-fuel engines with compression-ignition with the LPG addition. The test was performed with a variable pressure difference, upstream and downstream of the injector. The purpose of this research was to determine the a[...]
20
61%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 4/108 119--127
PL W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu badawczego pozwalającego na analizę pracy wtryskiwacza gazowego, stosowanego do zasilania dwupaliwowych silników o zapłonie samoczynnym, dodatkiem LPG. Badania wykonano, stosując stałą różnicę ciśnienia, między ciśnieniem wtrysku gazu i ciśnieniem w zbior[...]
EN The article presents results of a science experiment which enabled analysing the operation of the gas injector used to supply dual-fuel compression-ignition engines with the addition of LPG. The tests were performed by applying the constant difference of pressure between the gas injection pressure a[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last