Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 119
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  injection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2002 T. 23, z. 3 309-324
PL Przedstawiono model reaktora rewersyjnego z wtryskiem międzystopniowym. Stwierdzono, że w przypadku ograniczenia maksymalnej temperatury katalizatora zastosowanie wtrysku umożliwia bezpieczną pracę aparatu. Optymalne umiejscowienie wtrysku zależy od wartości temperatury ograniczającej.
EN A model of a reverse flow reactor with an injection of cold feed was investigated. It was found that when the maximum temperature was restricted, an application of cold gas injection gives way to a safe operation. The exact place of this injection depends on the value of the temperature limit.
2
100%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2015 nr 128 5--18
EN Dual fuel combustion has been recently of high interest, mainly in terms of utilization of fuels different than diesel fuel in compression ignition engines. Depending on the properties of a fuel which is additional to diesel fuel, and the type of the additional fuel supply method the combustion proc[...]
3
100%
Journal of KONES
EN The paper presents the results of the research on the influence of diesel fuel, rape oil methyl esters and rape oil on the evolution of the jet, velocity of the jet front and the atomization/spraying apex angle versus the crank angle of the engine. Measuring was performed using a single-cylinder Die[...]
4
100%
Izolacje
2003 R. 8, nr 6 68--71
PL Jednym ze sposobów naprawy lub uszczelniania uszkodzonych elementów żelbetowych jest wypełnianie rys i pęknięć w betonie przez wprowadzenie iniektów. Metoda iniektowania polega na wtłaczaniu pod ciśnieniem do uszczelnianego betonu środka iniekcyjnego przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń [1].
5
100%
Archiwum Motoryzacji
2004 Vol. 7, nr 3 255-262
EN The paper concerns a new idea of fuel injector for Diesel engines on base of invention applied by M. Zabłocki and J. Szymański. Some results of preliminary operating parameters research are presented in the paper. This investigation was conducted on the research Diesel engine equipped with varied cr[...]
6
100%
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy
2014 Vol. 6 8--55
EN Analysts are increasingly being required to evaluate the uncertainty associated with methods. Estimating the uncertainty of an analytical result is an essential part of quantitative analysis. This paper discusses the sources of uncertainty of chlorpyrifos determination by gas chromatography equipped[...]
7
100%
Journal of Mechanical and Transport Engineering
PL W artykule przedstawiono analizę wyników badań silnika o zapłonie samoczynnym dla dwóch stopni sprężania. W badaniach uwzględniono parametry cylindra. Przedstawiono wartości ciśnienia maksymalnego, średniego ciśnienia indykowanego IMEP, temperatury w komorze spalania, wywiązywania ciepła oraz zużyci[...]
EN The reduction of the compression ratio in Diesel engines is a common practice in the contemporary development of these engines. The result is the thermodynamic parameters change at the beginning of combustion and consequential on all combustion process. The article presents discussion on research re[...]
8
100%
Nukleonika
EN High intensity H- beams are injected into the K130 cyclotron [1] for isotope production and for proton induced fission studies. Earlier, when protons were accelerated as positive ions, the beam intensity was limited by beam losses in the extraction system from the cyclotron. Stripping extraction of [...]
9
88%
Journal of KONES
EN Results of modelling of thermal cycle of turbocharged compression ignition IC engine are presented. The object of investigation was a 6CT107 turbocharged auto-ignition internal combustion engine powered by diesel oil, installed on an ANDORIA-MOT 100 kVA/ 80 kW power generating set in a portable vers[...]
10
75%
Budownictwo i Architektura
PL W artykule przedstawiono nowe rozwiązanie zagadnienia przepływu cementowych mieszanek iniekcyjnych, ujmujące ich dyspersyjny charakter oraz zwięźle opisano sposób uzyskania równań i występujące w nich parametry. Zaprezentowano wyniki analizy obliczeniowej, potwierdzające ogólną poprawność uzyskanych[...]
EN The new flow equation of cement dispersion included factor of the friction between cement grains is presented in the paper. The analysis of the calculation's results confirms the property of new equation. In the main part of the paper the results of experimental research were presented. The first pa[...]
11
75%
Budownictwo i Architektura
2008 vol. 2, nr 1 141-153
PL Dyspersyjny charakter cementowych mieszanek iniekcyjnych sprawia wiele trudności w praktycznych realizacjach procesu iniekcji ciśnieniowej, jak również w próbach teoretycznego ujęcia tego zagadnienia. Istniejące modele reologiczne zaczynów cementowych traktują je jako układy ciągłe. W artykule podję[...]
EN Dispersial nature of cement grout makes many difficulties in practical applications of the injection process. It is also difficult to describe by theoretical equations. The rheological models treat cement paste as continuous material. In this paper the new flow equation was derived, which contains t[...]
12
75%
Opto - Electronics Review
EN The purpose of this paper is to provide general information about basic physical processes involved in organic electroluminescence and to present the main parameters and advantages of organic light emitting devices (OLEDs).
13
75%
Mechanik
2009 R. 82, nr 11 945-945
14
75%
Zieleń Miejska
2007 Nr 2 16-16
PL Walka ze szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem za pomocą iniekcji toczy się już od czterech lat. Mimo wykazanej skuteczności dalsze stosowanie tej metody nie jest przesądzone i zależy od najbliższych decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
15
75%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono budowę oraz wyniki badań dla układu łączącego wtryskiwacz gazowy z przewodem kolektora dolotowego. Badania zostały przeprowadzone z zastosowaniem programu symulacyjnego Dymola. Badano zależność pomiędzy wybranym parametrem konstrukcyjnym przewodu wtryskowego a przepływem gaz[...]
EN The paper presents the design and test results for the system combining gas injector with the inlet manifold pipe. Tests were carried out with the use of Dymola simulation program. The test investigated the dependency between a selected design parameter of inlet pipe and the gas flow into inlet mani[...]
16
75%
Kompozyty
2007 R. 7, nr 4 185-189
PL Przedstawiono wpływ parametrów materiałowych na wytrzymałość na zginanie próbek wykonanych z kompozytów przeznaczonych do wytwarzania dielektromagnesów. Próbki wykonano metodą wtryskiwania. Wtryskiwane kompozyty zawierały dwa rodzaje proszku magnetycznie twardego. W badaniach stosowano proszki firmy[...]
EN Injection molding is one of the production methods of dielectromagnets. This technology was applied in presented researches. Special molded samples were prepared for analysis of flexural strength. They were made of composites base on the thermoplastic polymer with hardmagnetics powders. The flaky po[...]
17
75%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono zagadnienia modelowania fizycznego wdmuchiwania do wody cząstek o różnej gęstości przy różnych położeniach lancy i zmiennych parametrach strumienia dwufa-zowego. Omówiono stanowisko badawcze i sposób realizacji eksperymentów. Otrzymane wyniki badań zaprezentowano na fotograf[...]
EN The work presents issues concerning physical modeling of particles injection having different densities, at various position of the lance as well as variable parameters of the two-phase stream into water. There were discussed the experimental stand and the way of experiments realization. The results[...]
18
75%
Mechanik
2015 R. 88, nr 4 271--276
PL Opisano zagadnienia związane z technologią wtryskiwania biopolimerów. Przedstawiono sytuację rynkową oraz ogólną charakterystykę materiałową biopolimerów przeznaczonych do wtryskiwania. Omówiono kwestie technologiczne związane z wtryskiwaniem biopolimerów, np.: uwarunkowania technologiczne procesu w[...]
EN Outlined are issues related to biopolymer injection technology. Presented is biopolymer market situation and general material characteristics desired for production of biopolymer parts. Discussed are technical issues associated with the injection of biopolymers such as the injection process conditio[...]
19
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2014 Z. 18 214--220
PL Artykuł dotyczy problemów związanych z dokładnością wymiarową i skurczem mikroelementów otrzymywanych przez formowanie wtryskowe proszków. Przedstawiony został wpływ ziarnistości i napełnienia na otrzymane wymiary i skurcz spieczonych mikropróbek i mikrowyrobów.
EN This article presents the problems the accuracy of the dimensions and the shrinkage microelements obtained by powder injection moulding. Iron powders for the manufacture of microelements were used. The influence of powder granularity and powder volume fraction in the mass on the accuracy of the dime[...]
20
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 13 29--35
PL Artykuł dotyczy problemów jakości powierzchni mikroelementów otrzymywanych przez formowanie wtryskowe proszków. Do wytwarzania mikroelementów zastosowano proszki żelaza i stali kwasoodpornej. Przedstawiono wpływy ziarnistości proszków i napełnienia masy proszkiem na chropowatość powierzchni oraz wpł[...]
EN This article presents the problems of surface microelements obtained by powder injection moulding. Iron powders and stainless steel powders for the manufacture of microelements were used. The influence of powder granularity and powder volume fraction in the mass on surface roughness and sintering sh[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last