Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  injection system
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN This paper devoted to pollution of the atmosphere due marine diesel engines in operation. In the paper presented are results of the investigations carried out in the Gdynia Maritime Academy laboratory with the use of a ship diesel engine, one-cylinder, two-stroke, crosshead of longitudinal scavengin[...]
2
100%
Archives of Mechanical Technology and Automation
EN The suitability of the coherence function for marine engine injection pump diagnostics is described. The function was used for the examination of recorded acoustic emission clastic wave signals. Characteristic frequencies from a specific fault symptom were identified. It was proved that, with known [...]
3
100%
Advances in Science and Technology Research Journal
2017 Vol. 11, no 2 103--117
EN The carried out modelling of SI engine injection system characteristics in various steady-state conditions has been presented in the article. Also, the two ways of determining injection time have been shown: by means of a virtual model made with the use of software worked out by National Instruments[...]
4
86%
Journal of Polish CIMAC
EN The authors indicate design changes in injection systems that result in increased tribological loads of atomizers. It is observed that mechanisms of tribological wear of atomizers should be examined in detail. The following four tribological nodes were identified in an atomizer: guide-cylindrical pa[...]
5
86%
Diagnostyka
PL W referacie przedstawiono metodę określenia błędów systematycznych i niepewności przypadkowych toru pomiarowego diagnostyki kontrolnej na przykładzie wtryskiwacza silnika okrętowego. Uwzględniono w niej wpływ niedokładności pomiaru i regulacji parametrów funkcjonowania systemu wtryskowego na końcowy[...]
EN In the paper introduced methods to qualify of systematic errors and accidental uncertainties of measurement line of the control diagnostic on example injector of marine diesel engines. There have been accounted effect inaccuracy measurement and regulation parameters of order of the injection systems[...]
6
86%
Diagnostyka
2000 Vol. 23 57-60
PL Diagnostyka znalazła zastosowanie w następujących fazach istnienia obiektu: wartościowania, konstruowania, wytwarzania i eksploatacji. W wymienionych fazach zastosowanie diagnostyki wynika z występowania rozrzutu technologicznego wytwarzanych elementów silników okrętowych i intensywnego ich zużycie [...]
7
86%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2000 Z. 278 3-213
PL Praca dotyczy badań przebiegów ciśnień i ruchów iglicy rozpylacza w układach wtryskowych silników o zapłonie samoczynnym. Celem jej było rozpoznanie parametrów tych przebiegów oraz powiązanie ich z niektórymi procesami i zjawiskami zachodzącymi w układach wtryskowych i w silniku. Przedstawiono w nie[...]
EN The present study concerns the investigations of time histories of pressure and movements of the nozzle needle in fuel injection systems of compression-ignition engines. The study has been aimed at examining the parameters of these time histories and relating them to some processes and phenomena tha[...]
8
86%
Pomiary Automatyka Kontrola
2014 R. 60, nr 11 1044--1048
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących elektronicznego układu wtryskowego paliwa silników spalinowych, które mogą mieć zastosowanie w zagadnieniach diagnostycznych. Opisano budowę i zasadę działania typowego układu wtryskowego oraz poddano analizie jego część elektroniczną. Przedstawiono [...]
EN The paper presents the electronic fuel injection system research results, which can be used in diagnostic issues. Have been described the construction and operation of a typical fuel injection system and analyzed its electronic part. It has also been proposed method for the detection of the injector[...]
9
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1166-1170
PL W artykule opisano wyniki badań wykonanych dla oceny wpływu dodatków paliwowych do oleju napędowego na działanie elektromagnetycznych wtryskiwaczach paliwa. Dodatki tego typu stosowane są w celu ograniczenia powstawania osadów oraz usuwania już powstałych z precyzyjnie pasowanych elementów aparatury[...]
EN The article describes the results of the research carried out in order to evaluate the influence of detergent additives to diesel engines fuel on the operation of diesel engines injection systems. This type of additives is applied in order to restrict the formation of deposits and to remove those al[...]
10
86%
Logistyka
2014 nr 3 6132--6139
The article presents the results of simulation studies of the hydrogen supply to four-cylinder piston engine. Design of injection system in terms of dynamic and static hydrogen flow with particular emphasis on the pressure regulator and injectors was verified. The stability phenomena of the fuel flo[...]
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych układu zasilania wodorem czterocylindrowego tłokowego silnika spalinowego. Zweryfikowano założenia konstrukcyjne układu wtrysku w warunkach dynamicznego i statycznego przepływu wodoru ze szczególnym uwzględnieniem reduktora ciśnienia oraz 6139 wtr[...]
11
86%
Logistyka
2014 nr 6 8112--8119
PL Powszechnie wiadomo, że diagnozowanie pojazdów metodami inwazyjnymi wymaga dużego nakładu czasu co w dobie gospodarki rynkowej bezpośrednio przekłada się na efektywność pracy przedsiębiorstw. Każda nowa metoda diagnozowania pozwalająca na wcześniejsze zwolnienie stanowiska serwisowego i dająca możli[...]
EN It is generally known that cars’ diagnostics with the use of invasive methods is extremely time consuming which directly influences efficiency of corporations. Any new method which is more efficient, less time consuming, allowing mechanics to diagnose a greater number of cars is really valued elemen[...]
12
86%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2005 nr 54 81--91
PL Tematem publikacji jest próba określenia przydatności wykresu indykatorowego do oceny stanu technicznego aparatury wtryskowej silnika okrętowego. Zaproponowano algorytm detekcji i lokalizacji wybranych uszkodzeń aparatury wtryskowej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Weryfikację doświadc[...]
EN The paper presents the new possibilities offered by neural networks when applied to the diesel engine fuel injection system diagnostics. The experience data has been collected during the test at the Sulzer 3A1 25/30 engine, which has been installed in the Gdynia Maritime Academy. The proposed of the[...]
13
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zamieszczono informację o rozwiązaniach konstrukcyjnych układów wtryskowych typu Common Rail oraz badaniach eksperymentalnych dotyczących ich oceny pracy i stanu technicznego w silnikach o ZS zasilanych ON i biopaliwem po przebiegu eksploatacyjnym 3000 mth.
EN The work gives an information about the types of designs of Common Rail injection systems. It also contains the data on experimental research covering the evaluation of their operation and technical condition in diesel engines fueled with diesel oil and biofuel after exploitation run of 3000 mth.
14
86%
Napędy i Sterowanie
2001 R. 3, nr 5 23--24
PL Z wymaganiami ekologicznymi związana jest potrzeba stosowania silników o coraz mniejszej emisji szkodliwych składników spalin oraz o najmniejszym jednostkowym zużyciu paliwa. W konsekwencji może to przyczynić się do globalnego zmniejszenia tych składników emitowanych do atmosfery, a także dwutlenku [...]
15
86%
Napędy i Sterowanie
2001 R. 3, nr 6 54--56
PL Z wymaganiami ekologicznymi związana jest potrzeba stosowania silników o coraz mniejszej emisji szkodliwych składników spalin oraz o najmniejszym jednostkowym zużyciu paliwa. W konsekwencji może to przyczynić się do globalnego zmniejszenia tych składników emitowanych do atmosfery, a także dwutlenku [...]
16
86%
Transport Samochodowy
2017 z. 4 77--90
PL W artykule opisano wpływ dodatku do paliwa służącego do regeneracji układu wtryskowego na parametry pracy w tym temperatury czynnika roboczego i składniki toksyczne spalin w silniku o zapłonie samoczynnym. Opisywany dodatek do paliwa został użyty zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić optyma[...]
EN The article shows the effect of the addition to the fuel used for the regeneration of the injection system on the operating parameters including the working medium temperature and of toxic components of the exhaust gas in the compression ignition engine. This fuel additive has been used according to[...]
17
72%
Rynek Energii
2012 Nr 4 104--108
PL Artykuł przedstawia koncepcje diagnozowania silników wolnoobrotowych MAN ME-C, które mają zostać przekształcone w silniki zasilane paliwem gazowym MAN ME-GI. Obiektem przeprowadzonych badań przedstawionych w artykule są wolnoobrotowe silniki MAN B&W ME-C zainstalowane na statku LNG Q-FLex Al Oraiq j[...]
EN The article presents a conception of the diagnosis MAN ME-C slow speed marine diesel engines, which will be converted into a natural gas fuel powered engines such as MAN ME-GI diesel engines. Research such as MAN B&W ME-C will focus on slow speed Diesel Engines on board LNG Q-FLex Al Oraiq Japanese [...]
18
72%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
2010 Nr 4 100-108
PL W artykule przedstawiono wyniki stanowiskowych badań zużycia tribologicznego sekcji tłoczących rzędowych pomp wtryskowych. Przeanalizowano charakter uszkodzeń zużyciowych tłoczka sekcji przy zasilaniu pompy wtryskowej standardowym olejem napędowym oraz biopaliwem na bazie estrów oleju lnianki. Badan[...]
EN The paper presents the results of test-stand experiments of the pumping sections of the in-line injection pumps. The analysis included damage of the piston occurring when the pump was supplied with regular diesel fuel and methyl esters of linseed dodder. The research was conducted with MOTORPAL inje[...]
19
72%
Problemy Eksploatacji
2007 nr 3 25-31
PL W niniejszym artykule przedstawiono możliwości zastosowania sygnałów emisji akustycznej do diagnozowania stanu technicznego okrętowych silników spalinowych, ze szczególnym uwzględnieniem układów wtryskowych w zakresie oceny powtarzalności ciśnienia wtrysku paliwa. Omówione zostały zjawiska i scharak[...]
EN This article presents the possibilities of AE signal application in the diagnosis of the technical condition of marine diesel engines, while taking into consideration injection systems in the range of the evaluation of the repeatability of fuel injection pressure. It describes the phenomenon and cha[...]
20
72%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań określające pasma częstotliwości sygnału emisji akustycznej (EA) związane ze zjawiskami zachodzącymi w układzie wtryskowym silnika wysokoprężnego. Na podstawie analizy czasowo-częstotliwościowej określono gęstość widmową wyznaczoną dla zjawiska lub zachodzących[...]
EN The presented research results specify the frequencies of an acoustic emission (AE) signal connected with phenomena occurring in the injection system of a diesel engine. From the time-frequency analysis the spectrum density was determined for a phenomenon or changes caused by the wear or damage of a[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last