Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  injection mold
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 117-120
PL W pracy dokonano symulacji procesu wtryskiwania tworzywa sztucznego, z zastosowaniem technik CAD/CAE wykorzystujących narzędzia numeryczne działające z zastosowaniem metody elementów skończonych MES. Obiektem badań jest pokrywa bezpieczników pojazdów samochodowych. Wyniki badań symulacyjnych zilustr[...]
EN The paper presents simulation of the injection molding, with use of the techniques of CAD/CAE, tools using finite element method FEM. The object of the research is fuse cover vehicles. Simulation results are shown graphically.
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 10 121-125
PL W artykule zaprezentowano możliwości i korzyści płynące z wykorzystania systemu CAD Solid Edge, zintegrowanego z programem Autodesk Mold Flow, do projektowania parametrycznego form wtryskowych. Jako przykład został wybrany proces projektowy formy wtryskowej do formowania pokrywy bezpieczników pojazd[...]
EN The paper presents the opportunities and benefits of using Solid Edge CAD system, integrated with Autodesk Mold Flow, for parametric design of injection molds. As an example was chosen the mold design process for forming automotive fuse cover made of plastic.
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono metodykę tworzenia formy wtryskowej, przeznaczonej do formowania górnej osłony silnika samochodu osobowego, na podstawie analizy formowania tworzywa. Model wypraski wykonano zgodnie z przyjętymi założeniami konstrukcyjnymi w środowisku modelowania przestrzennego CAD.
EN This article presents a methodology to create the mold tool, intended to form the upper motor cover, manufactured on the basis of the plastics processing. The three-dimensional model cover, was performed according to construction plan in spatial CAD environment.
4
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule zaprezentowanosymulację komputerową wtryskiwania tworzywa sztucznego w procesie formowania górnej osłony silnika samochodu osobowego. Analizę numeryczną przeprowadzono dla dwóch wariantów konstrukcyjnych wypraski. Do modelowania i badań symulacyjnych wtrysku metodą elementów skończonych M[...]
EN This article presents a computer simulation of plastic injection molding in the upper motor cover car. Numerical analysis was performed for two variants of the structural part. Modeling and simulation studies of injection FEM finite element method was applied modern techniques of CAD/CAE. Sample res[...]
5
100%
Eksploatacja i Niezawodność
PL Układ chłodzenia formy wtryskowej odgrywa niebagatelną rolę w procesie wtryskiwania tworzyw sztucznych. Odpowiada on za sprawny odbiór ciepła z formy wtryskowej dostarczonego przez uplastycznione tworzywo, które w fazie wtrysku jest wprowadzone do formy. Oprócz szybkiego odbioru ciepła istotne jest,[...]
EN The cooling system of an injection mold serves a substantial role in the process of plastic injection. It is responsible for efficient dissipation of heat from the injection mold, generated by the plasticized material which during the injection phase is introduced into the mold. Apart from rapid hea[...]
6
100%
Mechanik
2017 R. 90, nr 12 1190--1192
PL Przedstawiono wpływ montażu na deformację wypraski produkowanej metodą wtryskiwania. Wypraski ulegają deformacji ze względu na nierównomierny skurcz tworzywa. Zjawisko to jest analizowane za pomocą programów do komputerowej symulacji wtrysku. Obliczenia nie uwzględniają zazwyczaj rzeczywistego wykor[...]
EN The paper deals with the influence of part assembly on deformation of plastic part produced with injection molding technology. Parts tend to deform because of non-uniform shrinkage, which can be predicted with CAE injection molding software. Calculations usually do not consider the application of th[...]
7
100%
Przegląd Spawalnictwa
2016 R. 88, nr 8 53--55
PL Omówiono regenerację form wtryskowych przy zastosowaniu procesów spawalniczych. Przedstawiono kryteria wyboru procesu. Zaprezentowano zastosowanie procesu TIG. Omówiono stosowane techniki naprawy form wtryskowych. Przedstawiono błędy mogące wystąpić podczas ich naprawy i regeneracji przy zastosowani[...]
EN Regeneration of injection molds by using welding processes is discussed in the above article. Criteria for the selection of the process are presented. The use of the TIG process is provided. Techniques used to repair injection molds are shown. Problems which may occur during their reparation and reg[...]
8
80%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono rezultaty badań właściwości mechanicznych materiałów biodegradowalnych uzyskanych ze skrobi termoplastycznej z wykorzystaniem techniki ekstruzji i wtrysku wysokociśnieniowego. Badano wpływ dodatku włókien lnianych i celulozowych na właściwości mechaniczne produktu uzyskanego z [...]
EN The paper presents the results of studies on the mechanical properties of biodegradable thermoplastic starch obtained by the extrusion and injection moulding methods. Especially the influence of flax and cellulose fibre percentage with 20% of glycerol (plasticizer) and on the mechanical properties o[...]
9
80%
Polimery
1999 T. 44, nr 3 198-207
PL Wyniki badań próbek tworzywa w dużym stopniu zależą od metody oraz warunków ich uzyskiwania, jak również od kształtu i wymiarów próbek. Czynniki te mogą powodować, że próbki badawcze, wykonane z tworzywa o takim samym składzie chemicznym, mogą mieć różne właściwości. Przedstawiono różne metody wykon[...]
EN Random-sampled test specimens of bulk polymers shaped by various techniques to achieve the desired geometrical shape and size prior to the test, may yield property data differing from those observed for the finished product, despite the fact that both have identical chemical compositions. Methods re[...]
10
80%
Polimery
PL Artykuł ma charakter przekrojowy, omówiono w nim zastosowanie wzajemnie skorelowanych narzędzi CAx [wieloaspektowy termin opisujący zastosowanie ogółu technik inżynierskich i narzędzi komputerowego wspomagania: projektowania (CAD), analiz (CAE), wytwarzania (CAE), itp.]. Zasadniczą część procesu kon[...]
EN In this review paper, the application of correlated CAx tools - a multi-aspect terminology used to describe the application of general engineering techniques as well as the computer aid tools for design (CAD), analysis (CAE), production (CAE) etc. has been presented. The fundamental part of the cons[...]
11
80%
Polimery
PL W artykule o charakterze literaturowego przeglądu monograficznego przedstawiono wtryskiwanie precyzyjne jako proces realizowany w układzie roboczym obejmującym następujące elementy: człowieka-wykonawcę, formę wtryskową, wtryskarkę, metodę wtryskiwania, warunki (parametry) wtryskiwania oraz rodzaj wt[...]
EN In the literature review the precise injection molding is presented (Fig. 6) as a process realized in a working system consisting of the following elements: man-operator, injection mold (Fig. 1-3), injection molding machine, injection method, injection parameters (Table 1) and the type of polymer. T[...]
12
80%
Świat Obrabiarek i Narzędzi
PL Targi Moulding Expo to nowe wydarzenie (premiera w 2015 r.) organizowane przy współpracy związków branżowych MFB, VDWF, VDW, VDMA i Targów Stuttgarckich w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na nową imprezę wystawienniczą dla branży formierskiej, na której będą prezentowane produkty i roz[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last