Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 329
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono stan infrastruktury technicznej w gminie wiejskiej Działdowo na tle pozostałych gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Szczególną uwagę zwrócono na znaczenie infrastruktury w rozwoju lokalnym.
EN The article presents condition of technical infrastructure in rural community Działdowo compared to other municipalities of the Warmia and Mazury Province. Particular attention was paid to the role of infrastructure in local development.
2
100%
Logistyka
2008 nr 3 35-38
PL Artykuł składa się z czterech części. Część pierwsza prezentuje charakterystykę gospodarczą południowo - zachodniego regionu Anglii. Część druga poświęcona jest infrastrukturze transportowej. W części trzeciej scharakteryzowano Centrum Logistyczne Cabot park, a w kolejnej jego związki i wzajemne zal[...]
EN This article is consisting of four parts. The economical characteristic of England's south - west region is presented in its first part. Second part is intended for a transport infrastructure. The Cabot Park Logistic Center is distinguished in third its part. The relations and common dependences of [...]
3
100%
Logistyka
2006 nr 6 48-52
PL Infrastruktura, od zawsze towarzysząca realizowanym procesom magazynowym, ma strukturę składającą się z szeregu elementów wzajemnie powiązanych i ściśle ze sobą współpracujących. Wzajemne powiązanie funkcjonalne elementów infrastruktury oraz odpowiednie ich zastosowanie ma wpływ na warunki przechowy[...]
4
100%
Logistyka
2007 nr 4 45-48
5
100%
Logistyka
2007 nr 2 46-51
6
100%
Logistyka
2007 nr 1 37-41
PL Na zagwarantowanie prawidłowych warunków dla przechowywanych towarów istotny wpływ ma wybór odpowiedniej technologii, z którą wprost związana jest infrastruktura procesów magazynowania. Jednym z jej elementów są urządzenia magazynowe, które podobnie jak budowle magazynowe odgrywają ważną rolę w prze[...]
7
80%
Logistyka
2010 nr 3 CD-CD
PL W artykule dokonano przeglądu literatury za względu na czynniki, które decydują o rozwoju oraz maja wpływ na charakter i przebieg procesów rozwojowych. Przedstawiono podejścia badawcze prezentowane w literaturze przez różnych autorów i zgłaszane w różnym czasie. Szczególną uwagę skoncentrowano na cz[...]
EN The article refers to the analysis of development factors. The author pointed out various factors which spark the process of development or cause its changes. Different research approaches appeared in literature were presented. The infrastructure as a factor was described in details. Besides functio[...]
8
80%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 5 40-46
PL Niniejszy artykuł został opracowany na podstawie pracy dyplomowej wykonanej w Instytucie Matematyki na Uniwersytecie Wiedeńskim pod kierunkiem prof. dr. Hermana Schichla. Temat ten został podjęty w wyniku zaobserwowania przez autora licznych błędnych decyzji w projektach infrastruktury, prowadzących[...]
EN The article is a continuation (eighth part) of the topic of new calculation methods for the optimisation of road projects. It is based on a dissertation at the Institute of Mathematics at The University of Vienna, under the supervision of prof. dr Herman Schichl. The subject raised by the author is [...]
9
80%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 6 37-39
PL System gruntu zbrojonego zapoczątkowany w latach 60. XX wieku w USA i Wielkiej Brytanii doskonale sprawdza się również przy budowie polskiej infrastruktury. Początkowo system mechanicznej stabilizacji gruntu (MSE Walls - Mechanically Stabilized Earth Wall System) wykorzystywał jako zbrojenie gruntu [...]
EN Reinforced soil system, which was started in the U.S. and the UK in the '60s of the twentieth century, it also excels in the construction of Polish infrastructure. Initially, mechanical soil stabilization system (MSE Walls - Mechanically Stabilized Earth Wall System), used as a reinforcement of the [...]
10
80%
Przegląd Geodezyjny
PL W pracy przeanalizowano koszty realizacji ustaleń planu miejscowego, sporządzanego dla obszaru wsi Siedliska w zakresie urządzeń infrastrukturowych. W miejscowości tej przeprowadzono w latach 1992-2006 postępowanie urządzenioworolne, a następnie przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego. Wieś S[...]
EN The study presents the costs of realization of the local plan prepared for the village of Siedliska. Management and land surveying was conducted on location in the years 1992-2006. The village of Siedliska is the first village in Poland in which reorganization of agricultural production space was pe[...]
11
80%
Przegląd Geodezyjny
PL Głównym celem budowy infrastruktury danych przestrzennych jest ułatwienie dostępu do danych przestrzennych poprzez implementację podstawowych usług sieciowych: wyszukiwania, podglądu i pobierania danych. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej wymaga realizacji dodatkowych usług, a w tym usłu[...]
EN The main objective of building a spatial data infrastructure is to facilitate access to spatial data through the implementation of basic network services: searching, preview and accessing data. Building the infrastructure for spatial information requires the implementation of additional services inc[...]
12
80%
Przegląd Geodezyjny
PL Głównym celem budowy infrastruktury danych przestrzennych jest ułatwienie dostępu do danych przestrzennych poprzez implementację podstawowych usług sieciowych - wyszukiwania, podglądu i pobierania danych. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej wymaga realizacji dodatkowych usług, a w tym usł[...]
EN The main objective of building a spatial data infrastructure is to facilitate access to spatial data through the implementation of basic network services: searching, preview and accessing data. Building the infrastructure for spatial information requires the implementation of additional services inc[...]
13
80%
Przegląd Papierniczy
PL Wielu planowanych przedsięwzięć infrastrukturalnych nie można zrealizować ze względu na trudności ze zgromadzeniem odpowiednich funduszy. W związku z tym celowe wydaje się angażowanie w tego typu przedsięwzięcia inwestorów prywatnych, którzy: • są zainteresowani realizacją określonych inwestycji na [...]
14
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 5 68-71
PL Rozwój powoduje zmiany w miejskiej przestrzeni. Infrastruktura mieszkaniowa, przemysłowa i komunalna zastępuje dotychczasową wolną przestrzeń i zieleń. Praktycznie każda inwestycja odbywa się kosztem zieleni i otwartej przestrzeni. Procesowi temu towarzyszy coraz większe zainteresowanie mieszkańców,[...]
15
80%
Przegląd Komunalny
1998 nr 9 23-23
PL Zima ze swymi specyficznymi warunkami wymaga maksymalnego wysiłku wszystkich służb i instytucji, których praca ma wpływ na normalne funkcjonowanie transportu, a co za tym idzie życia gospodarczego. Dla zarządzających drogami zimowe utrzymanie jest wielkim przedsięwzięciem organizacyjnym, angażując[...]
16
80%
Przegląd Komunalny
2010 nr 9 44-45
PL Gospodarka wodno-ściekowa należy do istotnych zadań samorządu gminnego. Urządzenia do czyszczenia ścieków, będące we władaniu gmin, stanowią poważny składnik ich majątku, a koszty ich eksploatacji obciążają mieszkańców. W związku z ogromnymi nakładami finansowymi, ponoszonymi w ostatnim dziesięciole[...]
17
80%
Logistyka
2008 nr 3 32-34
18
80%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL W artykule zostały ukazane podstawowe informacje o infrastrukturze transportu. Przedstawiono determinanty polskiej polityki transportowej w zakresie infrastruktury oraz dokonano oceny rozwoju sieci dróg publicznych.
EN This paper shows basic information's about transport infrastructure. There were presented factors, which have significant influence on polish transport policy and infrastructure. Also has been made evaluation of the public road net development.
19
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 5 22-22
PL Początek roku przyniósł wielu gminom rozczarowanie, wynikające ze zmiany listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko". Oczywiście, jest wiele przyczyn takiego stanu rzeczy, ale o jednym rzeczywistym powodzie odrzucenia wniosków bądź ich cofnięcia po weryfika[...]
20
80%
Przegląd Komunalny
2008 nr 5 62-63
PL Gdyby zgodnie z zasadą "płaci ten, kto korzysta" ustalić taryfę za wodę w jednym z małych miast w obrębie jednej z aglomeracji, zaopatrywanym w wodę przez duże międzygminne przedsiębiorstwo, to ceny wody w tym mieście byłyby co najmniej trzy razy większe niż w pobliskiej miejskiej metropolii.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last