Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura turystyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przestrzeń i Forma
2009 nr 12 457-470
PL Projektowanie infrastruktury turystycznej wiąże się z ingerencją w środowisko naturalne. Podejmując się zadań związanych z rozwojem tej dziedziny gospodarki, należy brać pod uwagę sieć powiązań pomiędzy środowiskiem naturalnym, krajobrazem kulturowy i projektowanym przedsięwzięciem. W artykule autor[...]
EN Tourist infrastructure design involves interference in natural environment. When undertaking tasks connected with development of this economy branch, it is necessary to consider the whole network of connections between natural environment, cultural landscape and envisaged undertaking. In this paper [...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Krajobraz naturalny prowokuje artystów, aby go ożywić architekturą. Architekci pokonują ograniczenia techniczne, fizjograficzne, zwyczajowe mniej lub więcej malowniczo wkomponowując swoje dzieła w bogactwo form przyrody. Wiele korzyści wynika z tej brawury dla regionu, turystów, kosztem jednak utrat[...]
EN The natural landscape provokes artists to revive one. Architects overcome technical, physiographic, and custom limitations and they picturesquely blend their works in with the richness of nature. Many benefits may accrue for the region and tourists from this bravura, but at the expense of losing som[...]
3
75%
Civil and Environmental Engineering Reports
2011 No. 7 147-153
PL Polski odcinek Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 swym zasięgiem obejmuje obszar rozciągający się od zachodniej granicy z Niemcami (ujście Warty), aż do Żuław Wiślanych (wraz z terenami okalającymi polską część Zalewu Wiślanego). Szlak ten prowadzi wzdłuż Warty, Noteci, Kanału Bydgoskiego, Brdy oraz D[...]
EN The Polish segment of the E70 International Waterway comprises an area stretching from the western border of Poland with Germany (the estuary of the Warta River) to Żuławy Wiślane (including the area surrounding the Polish part of the Vistula Lagoon). This waterway leads along the Warta River, the N[...]
4
75%
Ekonomia i Zarządzanie
EN The article deals with modern trends in the development of cities and consequent social changes, including the changes in the leisure sector. It identifies the spatial categories of tourism systems, including those of the metropolitan area of Bialystok. The article discusses, on the basis of the car[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 343-350
PL Artykuł dotyczy tendencji i kierunków rozwoju turystyki żeglarskiej w Polsce i na świecie. W ostatnich latach turystyka żeglarska w Polsce dynamicznie się rozwija. Ze względu jednak na fakt, że wcześniej przez wiele lat traktowana była marginalnie to zmiany obserwowane w Polsce są odmienne od tego c[...]
EN Paper concerns the main trends and directions of sailing tourism development in Poland and chosen parts of the World. Recently sailing tourism in Poland have been developing dynamically. However, due to the fact that for many years it had been treated marginally, the changes that can be observed in [...]
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1821-1829
PL Turystyka wodna jest kluczowym elementem rozwoju miast i regionów nadwodnych. Aktywizuje i stymuluje regiony o silnie rozwiniętej infrastrukturze turystycznej, daje możliwości spędzania i organizacji wolnego czasu. W Polsce szeroki dostęp do morza oraz rozbudowany system rzek, jezior i kanałów stwar[...]
EN Water tourism is a crucial development element of cities and regions situated by the waterside. It motivates and stimulates regions with well-developed tourism infrastructure giving possibilities to spend and organize spare time. Broad access to the sea in Poland as well as expanded system of rivers[...]
7
63%
Ekonomia i Zarządzanie
EN The article concerns tourism infrastructure of the national parks and landscape parks in podlaskie province. Tourism infrastructure includes: material base of tourism (buildings and facilities) and supply of general infrastructure independent of tourism occurrence in a specific area. Tourism infrast[...]
8
63%
Ekologia i Technika
2014 R. 22, nr 6 352--358
PL Artykuł opisuje zależności pomiędzy walorami krajobrazu kulturowego a rozwojem turystyki na przykładzie gminy wiejskiej Ostróda położonej w województwie warmińsko-mazurskim. Badania prowadzono na terenie gminy o powierzchni 401 km2 oraz w jej najbliższym sąsiedztwie w latach 2011-2013. Zakres meryto[...]
EN The article describes relationships between cultural landscape assets and the development of tourism, using the rural commune of Ostróda (in the Province of Warmia and Mazury) as an example. The study spanned the years 2011-2013 and covered an area of 410 km2 lying within the commune and in its imme[...]
9
63%
Polski Przegląd Kartograficzny
2010 T. 42, nr 3 199-210
PL W artykule przedstawiono główne problemy metodyczne dotyczące badania i prezentacji zmian na mapach. Przedmiotem i obszarem badań była infrastruktura turystyczna w rejonie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Zaprezentowano charakterystykę obiektów, wyjaśniono znaczenie doboru materiałów źródłowych i w[...]
EN Cartographic methods of presentation are often used in tourist research not only by geographers but also by many specialists from other fields. They use maps to present results of their research. The article is an example of using cartographic methods of presentation for research and visualization o[...]
10
63%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2017 nr 4 71--80
EN This article concentrates on the influence of logistic tourism infrastructure on the volume of tourism. Accordingly, the goal of the paper is to identify the elements of the logistic tourism infrastructure that significantly impact the number of arrivals at tourist accommodation establishments. The [...]
11
63%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2014 nr 25 47--56
PL Krajobraz kulturowy Beskidu Śląskiego został w znacznym stopniu przekształcony przez infrastrukturę turystyczną. Dalsze planowanie rozwoju zagospodarowania turystycznego powinno opierać się na analizie jej obecnego stanu. W artykule przedstawiono metodę ilościową analizy elementów zagospodarowania t[...]
EN Cultural landscape of Silesian Beskids has been transformed significantly under the influence of the tourist infrastructure. Further tourism development planning should be based on an analysis of the existing infrastructure. The article gives a quantitative method of analysis of the existing tourism[...]
12
63%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2017 nr 37 127--140
PL Problem wyznaczania pól podstawowych w badaniach krajobrazowych jest istotnym zagadnieniem nieraz poruszanym w literaturze naukowej. Sztucznie wydzielane jednostki zapewniają łatwość wyznaczenia, porównywalność poszczególnych pól (pola geometryczne) i dostępność danych (jednostki administracyjne). W[...]
EN The problem of determination of the basic fields during the landscape researches is often an important issue considered in the scientific literature. Artificial fields are easy to define and to compare (geometric fields), for administrative units also the advantage is the availability of data. In sp[...]
13
63%
Architektura Krajobrazu
2005 nr 1-2 72--79
EN The imagination of Warmia as an attractive tourism region was dominated by popularity of Mazury. This is the reason why the tourism movement and tourism potential on the domestic and international market isn't used. Also competitiveness and activity of the investment, especially in rural areas. The [...]
14
51%
Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych
2018 Nr 1-2 30--33
PL Narwiański Park Narodowy to jeden z 23 parków narodowych znajdujących się na obszarze Polski. Mają w nim miejsce wyłącznie szlaki wodne, natomiast szlaki piesze i wodne znajdują się na terenie jego otuliny. Przepływająca przez NPN rzeka Narew jest wyjątkowym ciekiem wodnym, gdyż płynie ona licznymi [...]
EN The Narwianski National Park is one of the 23 national parks of Poland. There are only waterways in the National Park. Walking trails and waterways are located in lagging of this park. The Narew is unique watercourse, because it flows numerous separating and conecting riverbed through Narwianski Nat[...]
15
51%
Contemporary Trends in Geoscience
PL Działania na rzecz rozwoju turystyki w powiecie wodzisławskim są powodem do oceny zagospodarowania turystycznego obszaru. Ocenę wykonano w oparciu o wybrane wskaźniki, charakteryzujące stopień rozwoju infrastruktury turystycznej. Uwzględniono: liczbę miejsc noclegowych/km2, liczbę lokali gastronomic[...]
EN The activities in name of tourist development in Wodzislaw poviat are the reason to evaluate the tourist land development. The evaluation was prepared on the basis of selected indexes characterizing the level of tourist infrastructure development. It considered: the number of lodgings per km2, the n[...]
16
45%
Gospodarka Wodna
2017 Nr 8 253--257
PL W artykule wykorzystano m. in. wyniki badań ankietowych i wywiadów przeprowadzonych wśród mieszkańców i gospodarzy miejscowości nadodrzańskich, a także materiały pokonferencyjne i zebraną podczas Flisu Odrzańskiego dokumentację zdjęciową.
EN The article is based, among others, on the results of the survey and interviews carried out among the inhabitants and authorities of the localities situated on the Oder River, as well as conference materials and photo documentation collected during the "Flis Odrzański” expedition.
17
45%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2013 No 252 143--163
PL Zagospodarowanie turystyczne jest ważnym elementem zagospodarowania przestrzennego, odzwierciedlającym znaczenie funkcji turystycznej na danym obszarze. Można je podzielić na dwie zasadnicze grupy: urządzenia turystyczne sensu stricte (obejmujące obiekty powstające z myślą o turystach, którzy są ich[...]
EN The paper presents possibility of obtaining data on spatial tourist development and tourist traffic in the detailed spatial scale. Then these are the basic indicators specifically related to spatial organization, accommodation, catering, and tourist infrastructure. The analysis has been subjected to[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last