Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 115
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura transportu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 37 35-40
PL W artykule przedstawiono podstawowe przesłanki procesów integracyjnych. Wskazano na wzajemne powiązania pomiędzy integracją, globalizacją a regionalizacją. Scharakteryzowano czynniki wpływające na powstawanie regionów centralnych i peryferyjnych. Omówiono także znaczenie infrastruktury transportu w [...]
EN In the article was shown the fundamental premises of integration's processes. There was indicated mutually connections between the integration, the globalisation and the regionalization. There was characterizing factors which have an influence on the creation of central and periphery regions. Also t[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
1999 z. 37 9-20
PL Prognozowano przewozy ładunków i ruchliwość komunikacyjną ludności do 2020 r. Z prognoz tych wynika znaczący wzrost udziału w tych przewozach transportu samochodowego. Zaproponowano, w nawiązaniu do dyrektywy unijnej, konceocję transeuropejskich sieci transportu. Stwierdzono potrzebę wzmocnienia koo[...]
EN A forecast of freight traffic flows and transport mobility of inhabitants has been made for the period until 2020. The forecast shows that a share of road transport in modal split will keep growing. In referece to the Union Directive, a concept of trans-European transport network has been proposed. [...]
3
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Stymulujące oddziaływanie infrastruktury transportowej na rozwój społeczno-gospodarczy i procesy integracyjne. Tendencje budowy stałych połączeń infrastruktury transportowej, w tym mostów i tuneli stwarzających stałe połączenia lądów oddzielonych od siebie akwenami lub umożliwiających skrócenie doty[...]
EN The stimulating reaction of transport infrastructure towards the social and economical growth and the processes of integration. The trends of building of constant transport infrastructure connections including the bridges and tunnels creating constant point-to-point communication among the lands sep[...]
4
80%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule omówiono podstawowe problemy polskiego transportu samochodowego w zakresie przewozu ładunków. Wskazano na dominujący udział tego środka transportu w przewozach krajowych, przy jednoczesnym zaniedbaniu infrastruktury i niskiej sprawności techniczno-eksploatacyjnej taboru samochodowego. Por[...]
5
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2012 z. 86 5-22
PL W artykule przedstawiono problematykę zrównoważonego systemu transportu a następnie w tym aspekcie dokonano charakterystyki infrastruktury transportu z uwzględnieniem jej wpływu na realizację procesów przewozowych. Dokonano również charakterystyki wybranych wskaźników monitorujących wykorzystanie ró[...]
EN Paper presents the issue of balanced transport system also in this context the characteristics of the transport infrastructure including its impact on the realization of transport processes were made. The characteristics of the selected indicators that monitor the use of different modes have also be[...]
6
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2009 Z. 23 5-23
PL Pod presją silnie narastających potrzeb transportowych, partnerstwo publiczno-prywatne stało się w wielu krajach dość powszechną formą finansowania i realizacji inwestycji w obszarze infrastruk-tury transportu. Obecnie już ponad 70 krajów świata stosuje na mniejszą lub większa skalę programy PPP. Pr[...]
EN Under the pressure of still growing transport needs, Public-Private Partnership (PPP) has got in many countries wide-spread formula of transport infrastructure funding. Currently, more than 70 countries all over the world have applied PPP programmes in many areas of transport industry. They are bein[...]
7
80%
Problemy Ekonomiki Transportu
2001 nr 1 7-23
8
80%
Problemy Ekonomiki Transportu
2004 nr 2 35-46
EN The development of international economic cooperation, which is connected with the globalization of the marketplace, leads to bigger exposure to competition from enterprises operating in the same market sector. This paper aims to analyze key factors in gaining competitive advantage. It particularly [...]
9
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Infrastruktura transportu, będąca elementem infrastruktury gospodarczej, stanowi istotny czynnik rozwoju gospodarczego państw i regionów. Jednocześnie poziom rozwoju gospodarczego ma istotny wpływ na realizowane programy rozwoju infrastruktury transportowej. Dlatego w polityce transportowej Unii Eur[...]
10
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2008 Z. 21 35-53
PL Efektywne finansowanie publicznej infrastruktury transportu musi spełniać współcześnie szereg ostrych ekonomiczno-finansowych oraz społecznych kryteriów. Nie mogą im sprostać wszystkie kraje, głównie te z wysokim deficytem sektora finansów publicznych i brakiem koniecznych środków na finansowanie ro[...]
EN Public transport infrastructure funding needs to meet nowadays many tough economic, financial and social criteria. It is not an easy task for governments being under huge time pressure, usually heavily indebted and suffering from the lack of necessary funds to fulfil all of them. Normally accessible[...]
11
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 439-446
PL W artykule przedstawiono niektóre aspekty związane z transportem. Scharakteryzowano jego podstawowe rodzaje, zwrócono uwagę na infrastrukturę transportową, niektóre operacje i procesy transportowe, oraz aspekty logistyczne z tym związane. Przedstawiono wybrane przykłady modelowania procesów transpor[...]
EN The article presents some aspects connected with transport. The authors have presented its basic types, taking into consideration the transport infrastructure, some transport operations and process and the logistic aspects connected with these issues. Chosen examples of transport processes modeling [...]
12
80%
Problemy Kolejnictwa
2018 Z. 179 37--48
PL W artykule podjęto próbę uporządkowania pojęć, klasyfikacji, metod pomiaru oraz wskazania czynników kształtujących dostępność transportową. W literaturze przedmiotu dotychczas nie wypracowano jednolitej, jasnej, niebudzącej wątpliwości definicji dostępności transportowej. Ze względu na konieczność z[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego
2011 Nr 2 13--21
PL Artykuł przedstawia najważniejsze cechy transportu multimodalnego. Ten system transportu jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku usług przewozowych. Warunkiem rozwoju transportu multimodalnego jest jednakowa infrastruktura i jej modernizacja techniczna. Transport multimodalny jest konkurencyjnym [...]
14
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Propozycja zamiany efektów zewnętrznych na strumienie pieniężne za pomocą cen, instrumentów finansowych i fiskalnych. Formy i zakres internalizacji kosztów zewnętrznych. Zmienne niezależne kształtujące poziom kosztów i korzyści zewnętrznych w transporcie. Celowość badań efektów zewnętrznych infrastr[...]
15
80%
Przegląd Komunikacyjny
16
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Bariery realizacji inwestycji transportowych w Polsce wynikające m.in. z braku tzw. innowacyjnych metod finansowania inwestycji infrastrukturalnych, w tym skutecznych instrumentów i mechanizmów oraz form zachęt dla kapitału prywatnego. Ekonomiczne i prawne przesłanki rozwoju PPP w krajach europejski[...]
EN The barriers of realization of transport investments in Poland, resulting among others from absence of so called innovative methods of infrastructure investments financing, within it the efficient both the instruments and mechanisms as well as the forms of incentives towards the private capital. The[...]
17
80%
Logistyka
2015 nr 3 5477--5484
PL Artykuł podejmuje problem skutecznego zarządzania niektórymi rodzajami ryzyka towarzyszącymi funkcjonowaniu inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem metod opartych na HAZOP (ang. Hazard and Operability Analysis). Większość aktualnie używanych metod identyfikacji i oceny ryzyka koncentruje się[...]
EN The article deals with the problem of developing efficient risk framework for management of transport infrastructure using HAZOP as risk management tool. Although there is certain number of risk techniques developed for pre-investment and investment phases while dealing with infrastructure projects,[...]
18
80%
Logistyka
2016 nr 4 20--23
PL Od kilku lat na łamach prasy toczy się dyskusja na temat wysokości pobierania opłat za dostęp do infrastruktury transportowej. Jednoczenie mówi się o konieczności zrównoważenia rozwoju poszczególnych gałęzi transportu i konieczności rewitalizacji transportu wodnego śródlądowego i kolejowego. Dokładn[...]
19
80%
Logistyka
2008 nr 2 CD-CD
PL Globalizacja wywarła olbrzymi wpływ na wiele dziedzin naszego życia w tym szczególnie na obszary związane z gospodarką światową. Skutkiem tej nowej gospodarczej rzeczywistości stało się przenoszenie produkcji do innych państw. Wpłynęło to na wzrost popytu na usługi transportowo-logistyczne, rozwój i[...]
EN Globalization had a tremendous influence on bright spectrum on human life, especially on areas connected with global economy. Transferring a production to other countries become a result of this new economy reality. It also had an influence on an increase in transport-logistics demand and on develop[...]
20
70%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 5 152--160
PL Mieszcząca się w III transeuropejskim korytarzu transportowym autostrada A1 w rejonie południowym kraju stanowi bez wątpienia jeden z najtrudniejszych w projektowaniu, realizacji oraz eksploatacji odcinków krajowej infrastruktury transportu. Trudności te wynikają w głównej mierze z jej lokalizacji n[...]
EN The A1 motorway, which is located in the 3rd transeuropean tunnel in the south of Poland, is undoubtedly one of the most complicated sections from the point of view of designing, realization and exploitation. The said difficulties result mainly from its localization on the heavily degenerated mining[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last