Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 137
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura transportowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Szczególna rola państwa w kształtowaniu infrastruktury transportowej. Cele i zasady opracowania długofalowego planu, obejmującego zbiór przedsięwzięć rozwojowych i modernizacyjnych, których realizacja jest niezbędna do wypełnienia zobowiązań nałożonych przez ustawy oraz umowy międzynarodowe, a jedno[...]
2
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Celem artykułu jest omówienie możliwości jakie stwarza partnerstwo publiczno-prywatne i nadzieje w nim pokładane, głównie w aspekcie efektów finansowych i poprawy jakości usług, skłaniają do wnikliwszej analizy idei PPP oraz uwarunkowań jej realizacji w warunkach polskich.
3
63%
Przegląd Komunikacyjny
PL Zjawiska charakteryzujące rozwój infrastruktury transportowej Polski w okresie 45-lecia powojennego. Negatywne skutki jej niedorozwoju oraz próby stworzenia programowych koncepcji modernizacji i rozbudowy. Bariery finansowe. Elementy, które powinien uwzględniać realistyczny, długofalowy system finan[...]
4
63%
Przegląd Komunikacyjny
PL Istniejące w Polsce regulacje prawne hamujące modernizację infrastruktury transportowej mimo dostępnych środków finansowych i technicznych. Ograniczenia wynikające z prawa: ochrony środowiska, zamówień publicznych, inwestycyjnego. Działania legislacyjne mające na celu uproszczenie realizacji inwesty[...]
EN The Polish legal regulations being in force slow down the modernization of the transport infrastructure despite the available financial and technical measures. The limitations resulting from the law in such domains as: environment protection, public orders and the investment. Legislative acts having[...]
5
63%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono stan wybranych elementów infrastruktury transportowej w Polsce z uwzględnieniem analizy porównawczej w przekroju województw. Wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych GUS. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 1999-2009. Szczególnie dużo uwagi poświęcono charakterystyce infras[...]
EN The article presents the state of selected elements of transport infrastructure in Poland. In the paper a comparatiye analy-sis of regions was performed. There was used Local Data Bank prepared by CSO. The analysis covers the years 1999-2009. The particular attention was paid to the characteristics [...]
6
51%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 17 39--49
PL [...] Celem artykułu jest próba ukazania transportowych i pozatransportowych efektów rozwoju infrastruktury transportu w regionie. Do szczegółowej analizy posłużył przykład mostu Oresund, który niedawno obchodził dziesięciolecie swojego istnienia i stał się ważnym czynnikiem rozwoju regionalnego w S[...]
EN Infrastructure is a necessary condition but not only for the regulation of competitive advantage. Therefore, development of infrastructure should be correlated with other measures, so that brought on the basis of synergy principle the greatest effects. This concerns in particular: integrated plannin[...]
7
51%
Badania Operacyjne i Decyzje
2006 nr 3-4 99-112
PL Przedstawiono zróżnicowanie poziomu i kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w nowych krajach członkowskich UE oraz w państwach aspirujących do tej organizacji. Rozważa się również tempo i kierunki transformacji badanego zjawiska. Zastosowanie metody statystycznej ma na celu doko[...]
EN The paper presents the diversity of the transport infrastructure development in new EU members and countries aspiring to that organisation. Directions and the tempo of this phenomenon transformation are considered, as well. A statistical analysis is employed to characterise multivariate[...]
8
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2007 z. 1/64 101-110
PL W referacie przedstawione zostały wybrane problemy transportu kombinowanego ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby wyznaczenia progu rentowności przewozów towarowych transportem kombinowanym. Wyznaczenie tego progu umożliwi uzyskanie odpowiedzi na pytanie, od jakiego momentu sprzedaż usług zacznie p[...]
EN Some problems of intermodal transport , such as technical, economical as well ecological are presented. It was suggested the mathematical model to find (calculate) a profitability limen of combined transport in comparison with road transport will be useful.
9
51%
Problemy Ekonomiki Transportu
2004 nr 1 41-56
EN The aim of the article is to present practical experiences of reforming system of charges for infrastructure use on the base of theoretical assumptions concerning theoretical rules of developing the most efficient solutions. Pricing policy of the European countries in the range of transport infrastr[...]
10
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Przekształcenie strukturalne i własnościowe zachodzące w gospodarce polskiej i transporcie w latach dziewięćdziesiątych z całą ostrością uwypukliły pytanie: jaka powinna być rola i udział państwa w sektorze transportu zarówno w sferze regulacyjnej, jak i też w wymiarze realnym - jako właściciela maj[...]
11
51%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 10 106--107
PL Stworzenie ekologicznie zrównoważonego systemu transportowego jest częścią ogólnych wysiłków zmierzających do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju regionów. Jednym z podstawowych warunków takiego rozwoju jest zachowanie różnorodności gatunków oraz struktur zapewniających funkcjonalne środowiska dla ty[...]
EN Creation of ecologically-balanced transporting system contributes to general effort aiming at achieving the sustainable development of regions. One of the basic conditions of such development is preservation of different species and structures ensuring that the said species have suitable environment[...]
12
51%
Przegląd Komunalny
2007 nr 2 79-79
PL Przyjęty pod koniec listopada ub.r. Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko" będzie realizowany w ramach sześciu sektorów. Pierwszy z nich - ochronę środowiska - omówiono w poprzednim wydaniu "Przeglądu Komunalnego". W niniejszym numerze zostanie zaprezentowany kolejny sektor - transport.
13
51%
Przegląd Komunalny
2006 nr 6 52-53
PL Europa regionów staje się rzeczywistością w naszej części kontynentu. Pomimo politycznych, administracyjnych i finansowych problemów naszego kraju dokonuje się skok jakościowy, który bardziej doceniają odwiedzający Polskę turyści niż my sami. Jednym z kluczowych elementów "nowego krajobrazu regional[...]
14
51%
Problemy Kolejnictwa
2006 Z. 141 86-96
PL Omówiono niektóre zagadnienia wiążące się z udziałem sektora prywatnego w finansowaniu infrastruktury kolejowej. Przedstawiono partnerstwo publiczno-prywatne PPP jako formułę współpracy sektora publicznego i prywatnego oraz różne rodzaje ryzyka, towarzyszące przedsięwzięciom związanym z infrastruktu[...]
EN Selected issues concerning private sector participation in financing of railway infrastructure are discussed. Public-private partnership (PPP) as a formula for co-operation between public and private sector, as well as different risk factors involved with infrastructure projects are presented. On th[...]
15
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL We współczesnych gospodarkach koszt transportu to około 10% produktu krajowego brutto. Zapotrzebowanie na transport wykazuje ciągle tendencję wzrostową, co jest związane ze wzrostem mobilności współczesnych społeczeństw i wzrastającym zapotrzebowaniem na transport towarów w warunkach globalizacji go[...]
16
51%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
PL Artykuł jest jednym z serii publikacji analizujących Narodowy Planu Rozwoju. Zwrócono w nim szczególną uwagę na rolę, którą twórcy planu rozwoju przypisali infrastrukturze w ogóle, a infrastrukturze transportowej w szczególności. Pozytywnie oceniono uznanie infrastruktury za jeden z dominujących czy[...]
EN The article is one from the series of publications which analyses the National Development Plan. It concentrates on the role which the authors of the National Development Plan paid to the infrastructure especially transport infrastructure problems. In the article, the recognition of infrastructure d[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2015 Nr 31 49--61
PL Wiele zachodzących zjawisk, ich rozwój czy kierunki zmian, uzależnionych jest od przestrzennych interakcji pomiędzy sąsiadującymi regionami. Model przestrzennej analizy shift-share (SSSA) został wprowadzony do badań przez S. Nazarę i G.J.D. Hewingsa. Przedstawia on przestrzennie zmodyfikowane stopy [...]
EN This paper will present the spatial shift-share method as an alternative to classical shift-share analysis, in which it is not taken into account the geographical location of the regions concerned. Many of the economic phenomena, their growth or trends, are dependent on the spatial interactions betw[...]
18
51%
Przegląd Komunikacyjny
2015 Nr 11 17--25
PL Transport należy do najważniejszych czynników determinujących rozwój społeczno-gospodarczy danego obszaru. Stąd tak istotne jest wyznaczenie kierunków działań oraz ich realizacja w zakresie tworzenia nowoczesnego, efektywnego i bezpiecznego systemu komunikacyjnego, łączącego różne gałęzie transporto[...]
EN Transport is one of the core factors determining social-economic development of specific area. Therefore it is so important to determine the lines of actions and their implementation within the scope of creation of modern, effective and safe communication system connecting various transport modes. T[...]
19
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W artykule Infrastruktura transportu w koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju [1] przedstawiono plany i programy rozwoju infrastruktury transportowej wynikające z dokumentu rządowego Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 [2]. W prezentowanej koncepcji pominięto istotny elemen[...]
20
51%
Archives of Transport
PL Przedstawiono metodę wyznaczania kongestii ruchu dla realizowanych zadań przewozowych przy ustalonej infrastrukturze transportowej multimodalnego korytarza. Wyznaczanie kongestii ruchu realizowane było w dwóch etapach. W pierwszym etapie formułuje się oraz rozwiązuje zadania optymalizacyjne rozłożen[...]
EN The paper presents methodology of determining traffic congestion for transport tasks performed in the context of a defined transport corridor infrastructure. The suggested methodology of determining congestion facilitates the identification of overloaded elements of the infrastructure of a multimoda[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last