Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura portowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 5 634-644
PL Modernizacje konstrukcji hydrotechnicznych wykonane w ostatnich latach w Porcie Gdynia.
EN Modernizations of port constructions in last years in Gdynia Port.
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2013 z. 100 109--120
PL W świecie turystyka morska kojarzona jest głównie z rejsami na statkach wycieczkowych. Liderem na rynku są Stany Zjednoczone, gdzie przemysł ten generuje rocznie ponad 40 mld dolarów tworząc 400 tys. miejsc pracy [4]. Podczas, gdy w krajach Unii Europejskiej zaledwie 3% całkowitej liczby przewożonyc[...]
EN In the world, maritime tourism is mainly associated with cruises on cruise ships. The United States of America are the market leader, where the cruise line industry generates more than $40 billion per year and creates 350,000 jobs. While in the European Union countries, tourists on cruise ships repr[...]
3
100%
Logistyka
PL W referacie zaprezentowano stan obecny oraz kierunki dalszej ewolucji systemu finansowania inwestycji infrastrukturalnych w największych portach morskich w Polsce. Ukazano w nim aktualne tendencje w przedmiocie badań, jakie występują w Europie Zachodniej. Przedstawiono również aktualnie funkcjonując[...]
EN This paper presents the current state, and possible future direction, of the system for financing infrastructure investment in the largest Polish seaports. It also shows current trends in research in Western Europe, the Polish system for the financing of port infrastructure, including the role of no[...]
4
100%
Logistyka
PL Celem badań była analiza stopnia wykorzystania omawianego akwenu w realizacji zadań turystyki wodnej i ocena ograniczeń tego procesu. W referacie przedstawiono identyfikację form turystyki wodnej oraz ocenę portów, przystani i pomostów zatoki, które mogą stanowić bazę dla działalności żeglarskiej. W[...]
EN Gulf of Gdansk - a water body Polish internal waters, which besides the Vistula Lagoon and Szczecin Lagoon is one of better place for practicing water sports and the realisation of various forms of waterbased tourism. The aim of this study was to analyze the level of exploitation of this basin in th[...]
5
88%
Przegląd Komunikacyjny
PL Istota portu morskiego jako systemu gospodarczego. Polityka portowa państwa i jej rola w dobie transformacji portów. Infrastruktura portowa i źródła jej finansowania. Przeładunki portu Szczecin-Świnoujście oraz jego obsługa transportowa. Szanse rozwoju tego portu wobec agresywnej polityki krajów zac[...]
6
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2011 z. 80 5-20
PL W artykule omówiono działania zarządów portów z Regionu Morza Bałtyckiego na rzecz ich dostosowania do wymagań rynku globalnego i lokalnego. Podano przykłady działań zarządów portów ze Szwecji, Dani, Litwy, Rosji i Polski w zakresie rozwoju infrastruktury i powiązań z morsko-lądowymi łańcuchami tran[...]
EN The article discusses the actions which Baltic Sea Region ports’ authorities take in order to adapt to the global and local market requirements. There are examples of port management development activity in Swedish, Danish, Lithuanian, Russian and Polish ports in the area of infrastructure and links[...]
7
75%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 4 543-552
PL Inwentaryzacja istniejącej i planowanej infrastruktury portowej z uwzględnieniem programu Pętla Żuławska. Analiza i prognoza intensyfikacji ruchu żeglugowego i jachtowego w obszarze Natura 2000. Określenie założeń do szacowania skutków ekologicznych intensyfikacji ruchu żeglugowego i jachtowego z uw[...]
EN Existing and planned port infrastructure including Żuławy Loop program. Analysis and prediction of an increase of navigation and yachting in the Nature 2000 area. Determination of assumptions for assessment of ecological impact due to the increase of navigation and yachting including the constructio[...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 8 127--137
PL Od kilku lat Europa jest najszybciej rosnącym rynkiem żeglugi pasażerskiej na świecie, a prognozy na 2007 rok przewidują, że porty europejskie przyjmą rekordową liczbę statków pasażerskich i obsłużą więcej pasażerów niż kiedykolwiek. Porty w zachodniej Europie od kilku lat obsługują rosnącą liczbę s[...]
EN This paper presents relation between increasing importance of passenger shipping in the Baltic and investments into the seaport infrastructure which serves both vessels and passenger. The case studies of five German ports show the process of establishing new passenger terminals as well as modernisat[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2010 nr 20 (92) 102-106
PL Intensywny wzrost ruchu kontenerowców narzucił konieczność odpowiedniego przygotowania infrastruktury portowej. W ciągu ostatniej dekady wiele spośród terminali portowych na Bałtyku Wschodnim rozpoczęło współpracę ze statkami kontenerowymi, poszukując równocześnie innych dużych jednostek tego typu z[...]
EN Container traffic grew very fast and many ports have prepared infrastructure and superstructure for the container vessels. During the last decade, many of Eastern Baltic ports container terminals started working with container vessels and in the same time looked for the bigger container vessels with[...]
10
75%
Problemy Transportu i Logistyki
2017 nr 2 (38) 47--61
PL Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie o dopuszczalny zakres zaangażowania środków publicznych w rozwój małych portów morskich, która została dokonana na przykładzie portu w Darłowie. W artykule wykorzystano wtórne oraz pierwotne źródła informacji. W tym celu zapoznano się z literaturą prze[...]
EN The aim of the article is to answer the question about the acceptable scope of involvement public funds in the development of small seaports, which was made for example the Darłowo port. Both primary and secondary sources were used. The article is based on the analysis of subject literature and nume[...]
11
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 9 132--141
PL W niniejszym artykule autor przedstawia charakterystykę i opis wybranych przypadków odnalezionych i sklasyfikowanych niewybuchów broni podwodnej w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz metody ich likwidacji przez wydzielone do tego typu zadań siły Marynarki Wojennej RP.
EN In this article the author presents the characterization and description of selected cases discovered and classified unexploded weapons underwater in the Gulf of Gdansk and the methods of their liquidation through dedicated to this type of task forces of the Polish Navy.
12
75%
Logistyka
2014 nr 6 5681-5687
PL Dzięki stabilnej sytuacji gospodarczej Polski oraz poczynionym inwestycjom w infrastrukturę portową, nastąpił wzrost znaczenia polskich portów, a co za tym idzie rozwój rynku spedycyjnego w Polsce. Aby sprostać coraz większym wyzwaniom jakie kreują się przed spedytorami, armatorami i terminalami nal[...]
EN With a stable Polish economic situation and investments made in port infrastructure, there has been growing importance of Polish ports and forwarding market development in Poland. To satisfy growing challenges they create in front of shippers, ship owners and terminal must invest in new technologies[...]
13
75%
Logistyka
PL W pracy przeprowadzono statystyczną analizę porównawczą obrotów portowo-towarowych w polskich portach morskich w latach 2007/2008. We wstępie zostały podane podstawowe informacje o polskim transporcie morskim w badanym czasookresie. W kolejnych punktach rozpatrzono: ruch statków w poszczególnych por[...]
EN The study conducted a comparative statistical analysis of port and cargo turnover in Polish seaports in 2007/2008. In the introduction, are given basic information about the Polish maritime transport during the selected period of time. The following points were considered: the movement of ships in d[...]
14
75%
Logistyka
PL Bezpieczeństwo jednostek morskich w porcie oraz infrastruktury portowej jest ważnym elementem poziomu bezpieczeństwa w prowadzeniu handlu drogą morską. Zniszczenie - uszkodzenie statku lub urządzeń portowych może prowadzić do dużych strat finansowych i materialnych. Każdy port powinien posiadać syst[...]
EN Safety naval units in port and port infrastructure is an important element the level of safety in the conduct of trade by sea. Destruction - damage to the ship or the port facilities can lead to large financial losses and property. Each port should have systems to monitor the area around it, so that[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 8 229--237
PL Liczba dokonywanych przewozów ładunków ponadgabarytowych i ciężkich w Polsce jest dość duża tylko w transporcie drogowym. W przypadku transportu morskiego sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jednym z czynników blokujących zaistnienie tego segmentu rynku transportowego w Polsce jest brak odpowiedniej [...]
EN Oversized and heavy cargoes constitute a very peculiar group of goods transported by sea. They require from the port the appropriate infrastructure and qualifi ed employees. Adaptation of port for handling of such cargoes requires from the particular country considerable expenditures, not every stat[...]
16
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2014 nr 3 34-37
PL Budowa coraz większych statków, a także potrzeba przystosowania infrastruktury portowej do oczekiwań szeroko rozumianego rynku żeglugowego oraz wymogów unijnych sprawiły, że Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podjął decyzję o przebudowie Nabrzeża Szwedzkiego.
17
63%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2014 nr 4 52-55
PL Głównym celem społeczno-gospodarczym modernizacji toru Świnoujście–Szczecin jest wzmocnienie konkurencyjności regionu zachodniopomorskiego oraz sprzyjanie jego rozwojowi gospodarczemu w perspektywie wieloletniej poprzez efektywne powiązania transportowe z resztą Europy i świata za pośrednictwem nowo[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni
2017 nr 98 185--192
PL W artykule rozpoznano bezprzewodowe technologie dostępowe, które mogą być wykorzystane do zdalnego zarządzania elektrozaworami. Na bazie dedykowanych modułów transmisji radiowej RF i WiFi opracowano układy, umożliwiające zdalne sterowanie zaworami, które są załączane przez elektromagnes w urządzenia[...]
EN The article diagnosed wireless access technologies that can be used for remote switching solenoid. On the basis of dedicated transmission modules RF and standard of WiFi the system of manage the valves was developed. The valves are part of a pneumatic devices located in the port area. The proposed s[...]
19
63%
Problemy Transportu i Logistyki
2016 nr 2 (34) 177--184
PL Celem artykułu jest wskazanie istotnej roli rozbudowy infrastruktury portów morskich jako warunku determinującego rozwój przewozów intermodalnych w ramach korytarzy sieci bazowej TEN-T. Na przykładzie portu morskiego w Gdańsku dokonano oceny zdolności przeładunkowej, która jest ważnym czynnikiem prz[...]
EN The purpose of this article is to identify the importance of the development of seaports infrastructure. This is a precondition for determination of future development of intermodal transport within core TEN-T corridors. Based on the example of the seaport Gdańsk, the article presents assumptions to[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2014 Nr 28 161--176
PL [...]Celem artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w celu rozwoju infrastruktury portowej oraz infrastruktury dostępu do portów od strony morza i lądu na przykładzie zespołu portowego Szczecin-Świnoujście.[...]
EN The biggest Polish sea ports are one of the most important components of the transport infrastructure of the country. The functioning, and in particular, striving to increase the competitiveness of Polish ports in the European and global transport system requires making capital-intensive investment [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last