Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 93
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura komunikacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 6 70--72
PL Niniejszy artykuł stanowi pierwszą z trzech części artykułów poświęconych rozwojowi infrastruktury komunikacyjnej w województwie świętokrzyskim. Autor przedstawia tezę, wg której głównym źródłem rozwoju Kielecczyzny są bogate zasoby surowców mineralnych i wód podziemnych.
EN This article initiates further two parts of the publications concerned with the infrastructure development in the Świętokrzyski voivodeship. According to the author, the main reason for the Kielce region development is rich mineral and water resources.
2
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 7 83--87
PL Opublikowany artykuł jest już drugą częścią z cyklu poświęconego rozwojowi infrastruktury komunikacyjnej w rejonie świętokrzyskim. W niniejszej części autor przedstawia rys historyczny przemysłu wydobywczego na terenie Kielecczyzny, który został dodatkowo wzbogacony szkicami wielkich pieców.
EN This article constitutes the second part of the series devoted to infrastructure development in the Świętokrzyskie region. The author focuses on the history of extractive industry in Kielce voivodeship. The article is enriched with drafts of huge furnaces.
3
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 8-9 90--95
PL Polski rynek usług budowlanych, zwłaszcza w sektorze infrastruktury komunikacyjnej, jest aktualnie jednym z najatrakcyjniejszych rynków w Europie. Program rozwoju polskiej infrastruktury w latach 2007-2013 spowodował znaczny wzrost tej atrakcyjności. Atrakcyjność tego rynku wzrosła również w związku[...]
EN The Polish construction market, especially in the field of communicational infrastructure, is currently being one of the most attractive markets in Europe. The Polish infrastructure development program for the years 2007-2013 caused the substantial growth in its attractiveness, which was additionall[...]
4
100%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 4 70-72
PL W związku z rozwojem infrastruktury komunikacyjnej w Polsce inżynierowie coraz częściej stają przed problemem budowania dróg w niekorzystnych warunkach gruntowych. Potrzeba spełnienia wymogów projektowych w przypadku złożonej i skomplikowanej budowy geologicznej może przyczyniać się do sięgania po o[...]
EN Due to a rapid development of transport infrastructure in Poland, engineers often face the problem of building roads in difficult ground conditions. The need to meet the design requirements for complex and complicated geological structure can contribute to reaching for the appropriate, economical an[...]
5
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 2 14
PL 26 stycznia 2011 r. w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja Infrastruktura Polska 2011, zorganizowana przez Executive Club i Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Patronat honorowy objęło Ministerstwo Infrastruktury, partnerem merytorycznym był Polski Kongres Drogowy.
6
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 11 56--58
PL Artykuł w ogólnym zarysie poświęcony jest rozwojowi infrastruktury świętokrzyskiej. W poniższym tekście autor prezentuje rozwój Centralnego Okręgu Przemysłowego.
EN The article describes the infrastructure development process in the Świętokrzyskie region. The author presents the development of the Central Industrial District.
7
100%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 4 44--46
PL W artykule omówiono zagadnienie nowoczesnych i tanich rozwiązań w zakresie utrzymania, modernizacji i budowy infrastruktury komunikacyjnej w kontekście wzrostu wymagań co do jakości nawierzchni drogowych przy niedoborze środków na realizację inwestycji na drogach samorządowych.
8
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2011 Nr 5 22
PL Instytut Inwestycyjno-Przetargowy Pressinfo.pl oraz Grupa Marketingowa TAI przygotowały zestawienie podsumowujące rozstrzygnięte postępowania przetargowe w branży drogowo-mostowej w pierwszym półroczu 2011 r.
9
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 6 38
PL W czerwcu 2011 r. firma Haba-Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o. podpisała z firmą Skanska SA umowę na dostawę prefabrykatów betonowych na inwestycję Budowa drogi startowej, drogi kołowania, oświetlenia nawigacyjnego, kanalizacji kablowej i fundamentów, sieci teletechnicznych wraz z odwodnieniem naw[...]
10
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 5 42
PL 11 sierpnia 2012 r. na trasę tramwajową łączącą os. Lecha i Franowo w Poznaniu ruszyły pierwsze tramwaje. Inwestycję zrealizowało konsorcjum, w skład którego weszły firmy: Bilfinger Berger Budownictwo SA, ZUE SA z Krakowa oraz Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA z Lubina.
11
100%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 6 14
PL 3 października 2012 r. w Warszawie branża drogowa miała okazję do spotkania i przedyskutowania problemów trapiących firmy infrastrukturalne działające w tym obszarze gospodarki. Kongres Drogowy 2012, zorganizowany przez wydawcę portalu RynekInfrastruktury.pl, Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Polsk[...]
12
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2014 nr 5 547--550
PL Analiza pierwotnej wersji projektu kładki. Właściwości dynamiczne kładki. Propozycja zmian konstrukcyjnych i analiza drgań kładki.
EN The analysis of the initial version of the footbridge design. The dynamic characteristics of the footbridge. Details of the construction changes and vibration analysis of the footbridge.
13
88%
Spektrum
2009 nr 11-12 VII-VII
14
88%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 5 78--82
PL Ciągły rozwój infrastruktury komunikacyjnej, jaki obserwujemy od wielu lat, związany jest z rosnącym zapotrzebowaniem na zapewnienie szybkiego i bezkolizyjnego przemieszczania się ludzi oraz transportu towarów w obrębie aglomeracji miejskich i poza nimi. Jednym z kluczowych obiektów komunikacyjnych,[...]
15
88%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 2 18-20
PL Pomysł połączenia całego świata jednolitą i współpracującą ze sobą siecią komunikacyjną od zawsze był marzeniem człowieka. Od zawsze też istniały techniczne przeszkody w jego realizacji. Dziś, dzięki rozwojowi inżynierii budowlanej, bariery te upadły, a jedyne, z czym musimy się zmagać, to bariery l[...]
16
88%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2012 Nr 2 38-41
PL W ciągu ostatnich dwóch lat paleta systemów oraz dostawców konstrukcji z gruntu zbrojonego uległa znacznemu powiększeniu. Technologia Freyssisol, wprowadzona i rozpropagowana na polskim rynku blisko 12 lat temu przez Freyssinet Polska Sp. z o.o., znajduje dziś wielu zwolenników i naśladowców.
17
88%
Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
2013 Nr 1 27-29
PL Targi Infrastruktura po raz kolejny dowiodły, że są miejscem spotkania najważniejszych osób, często podejmujących kluczowe decyzje dotyczące rozwoju tego sektora gospodarki. Biznes i wiedza, gorące dyskusje podczas debat, szeroka oferta prawie stu wystawców, a przede wszystkim wyjątkowo ambitny prog[...]
18
88%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2010 nr 3 16--17
19
88%
Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego
2012 nr 18 92--102
PL Celem artykułu jest przedstawienie wpływu rozwijającej się infrastruktury i elementów kształtujących charakter zainwestowania infrastrukturalnego na przekształcenia krajobrazu regionu Gór Świętokrzyskich. Zmiany w krajobrazie są uwarunkowane czynnikami przyrodniczymi i pozaprzyrodniczym. W grupie el[...]
EN The article aims at indicating the influence of developing infrastructure and all elements developing the nature of infrastructural investing on changes in the landscape of the Świętokrzyskie Mountains region. The changes in the landscape are determined by natural and non-natural factors. Demographi[...]
20
75%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2015 nr 3 36-43
PL Znaczący w ostatnich latach rozwój technologii wzmacniania podłoża powoduje, że budowanie nasypów komunikacyjnych staje się możliwe niemal w każdych warunkach. Decyzja o tym, czy należy podjąć budowę na „trudnych” i niestabilnych gruntach, zależy od inwestora i jego budżetu.
EN The significant development of ground reinforcement technology in recent years makes the construction of communication embankments possible in almost all conditions. The decision whether to build on ‘difficult’ or unstable surfaces depends on the investor and their budget. More and more often, the i[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last