Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura elektroenergetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rynek Energii
2012 Nr 1 67--73
PL W artykule przedstawiono ocenę infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Przeanalizowano trzy obszary infrastruktury: wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii elektrycznej. W odniesieniu do każdego obszaru infrastruktury określono stan obecny i wyma[...]
EN In this paper assessment of electric power infrastructure in aspect of electric energy security is shown. This paper examines three kinds of infrastructure: generation, transmission and distribution. The present state and required state in the future for each kind of infrastructure are described. Mo[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2019 R. 95, nr 9 44--40
PL W artykule przedstawiono analizę i ocenę krajowej infrastruktury elektroenergetycznej w obszarze wytwarzania w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Przedstawiono charakterystykę sektora wytwórczego, określono sytuację obecną i przyszłą w zakresie funkcjonowania w ramach Krajowego Sys[...]
EN In this paper, analysis and assessment of electric power infrastructure in area of generation in aspect of electric energy security is shown. This paper shows profile of generation sector and determines present and future situation in a range of its operation in frames of National Electric Power Sys[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2019 nr 109 45--64
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty krajowego technicznego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Przeprowadzono analizę i ocenę infrastruktury elektroenergetycznej w obszarze wytwarzania, przesyłu i dystrybucji w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Przedst[...]
EN In this paper, selected aspects of the national technical level of electric energy supply security is shown. Ananalysis and assessment of the electric power infrastructure in area of generation, transmission and distribution in aspects of electric energy security [...]
4
100%
Elektroenergetyka : współczesność i rozwój
2017 Nr 1(16) 56--63
PL Plany inwestycyjne Operatora Sieci Przesyłowej na najbliższe lata przewidują liczne przebudowy, rozbudowy napowietrznych linii elektroenergetycznych dostosowujące je do zwiększonej przepustowości termicznej i aktualnych przepisów prawa. Zakres modernizacji na niektórych liniach obejmuje pojedyncze s[...]
EN Investment plans of the Transmission Network Operator for the next years provide for numerous reconstructions and expansions of overhead power lines, with a view to adjusting them to increased thermal capacity and applicable legal regulations. The scope of modernisations on certain lines covers sing[...]
5
75%
Napędy i Sterowanie
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w kontekście przyłączenia odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono charakterystykę krajowych uregulowań prawnych dotyczących sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej i omówiono proces planowania jej[...]
EN In this paper, selected aspects of expansion of power network infrastructure in context of the connection of renewable energy sources are shown. Characteristic of national legal regulations related to power network infrastructure and process of its planning are discussed. Moreover, procedure of the [...]
6
75%
Energetyka
2014 nr 9 560--563
7
75%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 3 217--230
PL W artykule dokonano identyfikacji ograniczeń sieciowych infrastruktury elektroenergetycznej. Przeanalizowano różnorodne ograniczenia wynikające z warunków obciążeniowych elementów sieci elektroenergetycznej, ze stabilności napięciowej, z warunków zwarciowych, z warunków równowagi dynamicznej i staty[...]
EN This paper identifies the network constraints affecting Poland’s electric power infrastructure. Diverse constraints are analysed which result from the load conditions of electrical power network elements, voltage stability, short-circuit conditions, dynamic and static balance conditions, the range o[...]
8
63%
Rynek Energii
2015 Nr 1 12--19
PL W artykule przedstawiono problematykę modernizacji sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie planowania jej rozwoju. Przeanalizowano rozwiązania umożliwiające zwiększenie przepustowości termicznej linii napowietrznych. Obejmują one: zastosowanie przewodów wysokotemperaturowych o małyc[...]
EN In this paper, a problem of modernization of electric power network infrastructure in aspect of development planning are shown. This paper examines solutions made increase the thermal capacity of overhead power lines possible. They include: utilization of high-temperature low sag conductors, utiliz[...]
9
63%
Energetyka
2014 nr 7 381--385
PL Przedstawiono analizę i ocenę obowiązujących regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa ekologicznego w kontekście rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa ekologicznego zawarte są na poziomie unijnym w różnorodnych: dyrektywach, politykach, strate[...]
EN Presented is the analysis and evaluation of law regulations being in force and concerning environmental safety in the context of electric power infrastructure development. Law regulations referring to environmental safety are contained on The European Union level in various directives, policies, str[...]
10
63%
Prace Naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Niniejsza monografia dotyczy modelowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie istniejących i przyszłych uwarunkowań technicznych, ekonomicznych, prawnoadministracyjnych i społecznych. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę: bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i [...]
EN This monograph'deals with the modelling of electric power network infrastructure development with regard to the existing and future technological, economic, legaladministrative and- social determinants. Electric energy supply security and environmental security issues are given a special focus. A co[...]
11
63%
Elektro Info
2017 nr 9 24--30
PL W artykule skoncentrowano się na charakterystyce polskich sieci elektroenergetycznych w okresie pierwszych 15 lat XXI wieku. Przedstawiono zmiany następujących wielkości w kolejnych pięcioleciach badanego okresu: • struktury odbiorców, którym sektor przesyłowy i dystrybucyjny dostarcza energię elek[...]
EN The paper characterizes Polish power network in 15 years of XXI century. Presented are changes of such parameters in sequent 5-year periods as: • structure of consumers to whom the electrical energy is delivered by transmission and distribution companies on various voltage levels, • infrastructure o[...]
12
63%
Energetyka
2014 nr 9 507--512
PL Przedstawiono analizę krajowych dokumentów strategicznych w kontekście rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej. Regulacje strategiczne w obszarze rozwoju zawarte są w różnych strategiach, politykach i planach działania. Mają charakter wielopłaszczyznowy i dotyczą m.in. przedsiębiorstw energetycz[...]
EN Shown is an analysis of national strategic documents in the context of electric power infrastructure development. Strategic law regulations in the area of development are contained in different strategies, policies and action plans. They are of a multi-layered character and concern, among other thin[...]
13
63%
Utrzymanie Ruchu
2018 Nr 3 24--30
PL Zapewnienie ciągłości produkcji przemysłowej w decydującym stopniu zależy od stanu technicznego i sprawności systemów elektroenergetycznych. Za ciągłość dostaw energii elektrycznej z jednej strony odpowiedzialny jest zewnętrzny dostawca energii i jego służby serwisowe, a z drugiej strony w przedsięb[...]
14
63%
Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
2014 No 254 129--149
PL Rozwój energetyki stanowi jeden z kluczowych wyznaczników zaawansowania cywilizacyjnego społeczeństw. Potrzeby w tym zakresie są od wielu dziesięcioleci definiowane również w Polsce, jednak od kilkunastu lat dyskurs w tym zakresie przybrał zdecydowanie na sile. Wynika to z wielu czynników, zarówno z[...]
EN A lot of documents and scientific papers express necessity of electric power infrastructure acceleration development in Poland. This development depend on many strategic- -planning and formal-law factors with internal (national) and external (international) character. They include economical, social[...]
15
63%
Polityka Energetyczna
2014 T. 17, z. 2 123--136
PL W artykule przeanalizowano proces planowania rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie społecznym. Przedstawiono charakterystykę tego procesu. Przedstawiono proces realizacji inwestycji sieciowych w obszarze formalno-prawnym. Omówiono krajowe uregulowania prawne, które wprowad[...]
EN This paper profiles the process of power network infrastructure expansion planning and associated social considerations. It examines the formal and legal areas involved in the process of making network investments, and assesses the national legal regulations concerning the social aspects of such inv[...]
16
63%
Polityka Energetyczna
2013 T. 16, z. 3 59--71
PL W artykule przeanalizowano proces planowania rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie ochrony środowiska. Przedstawiono charakterystykę tego procesu. Omówiono krajowe uregulowania prawne dotyczące ochrony środowiska, które określają aspekty środowiskowe przygotowania i realizacji inwes[...]
EN This paper profiles and analyzes the process of power infrastructure expansion planning from the perspective of environmental protection. It describes national legal regulations concerning environmental protection which define the environmental aspects of the preparation and construction of power in[...]
17
63%
Polityka Energetyczna
PL W nawiązaniu do historycznych idei zapewnienia krajom Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali taniej energii, przedstawiono negatywne skutki, jakie dla gospodarstw domowych niesie obecna polityka UE walki z „globalnym ociepleniem”. Omówiono definicje ubóstwa dochodowego, bazującą na wzglednym progu wyn[...]
EN Within the historical context of attempting to provide cheap energy to countries of the European Coal and Steel Community, this article presents the negative effects for households of the current EU policy to combat “global warming”. The definition of income poverty is outlined based on a relative t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last