Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 241
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastruktura drogowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono wybrane wskaźniki opisujące zmiany stanu ilościowego infrastruktury drogowej w Polsce Wschodniej w latach 2004-2009 w relacji do zmian w kraju ogółem oraz w ujęciu wojewódzkim (inaczej: regionalnym). Uzyskane wyniki wskazują na duże zróżnicowanie pomiędzy województwami Polsk[...]
EN The paper presents selected indices describing quantitative changes in road infrastructure in Eastern Poland between 2004 and 2009, in relation to changes in the same fields in the country total and in individual voivodships (NTS 2). Obtained results prove that voivodships of Eastern Poland signific[...]
2
63%
Logistyka
PL Położenie województwa zachodniopomorskiego nad Bałtykiem przy zachodniej granicy kraju, w znacznym oddaleniu od centrum kraju, determinuje podstawowe funkcje jego rozwoju jak gospodarka morska i turystyka. Stan techniczny dróg w regionie jest niezadowalający, poza pasem przygranicznym zły. Odnosi si[...]
EN Zachodniopomorskie location on the Baltic coast at the western border, a significant distance from the center of the country determines the basic features of its development as maritime affairs and tourism. Technical condition of roads in the region is not satisfactory, outside the strip border bad.[...]
3
63%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono zmiany wybranych wskaźników opisujących stan ilościowy infrastruktury drogowej w Polsce w latach 2004-2009. Analizie poddano zmiany wskaźnika gęstości dróg o nawierzchni twardej ogółem, wskaźnika gęstości dróg o nawierzchni twardej ulepszonej, udziału dróg o nawierzchni twar[...]
EN The paper presents changes in road infrastructure in Poland between 2004 and 2009, based on results of analysis of selected indices. These are changes in: density of hard surface roads, density of fast roads and motorways (km/100km2), structure of fast roads and motorways divided into urban and non-[...]
4
63%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono stan obecny oraz założenia rozwoju infrastruktury drogowej Polski Wschodniej, jako elementu składowego sieci drogowej kraju i Unii Europejskiej. Głębokie zapóźnienia w rozwoju infrastruktury tego regionu przejawiają się w braku autostrad, nielicznych, relatywnie krótkich odc[...]
5
63%
Logistyka
2007 nr 5 CD-CD
PL Działania podejmowane w ramach logistyki w obszarach miejskich powinny zaspokajać rosnące zapotrzebowanie na transport. Wiedza teoretyczna z zakresu logistyki miejskiej poddawana jest dziś weryfikującym jej skuteczność doświadczeniom. Poniższy artykuł opisuje problemy systemów logistyki miejskiej w [...]
EN City logistics initiatives attempt to minimize the total cost of freight movement within urban areas. Knowledge in this area is currently experiencing a number of challenging problems. This paper describes the development and application of polish city logistics schemes in Poland that have been used[...]
6
51%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 10 46--51
PL Diagnostyka stanu nawierzchni to dynamicznie rozwijającą się dyscyplina techniczna. Jej celem jest regularne pozyskiwanie danych o stanie eksploatacyjnym nawierzchni i udostępnianie ich dla celów sprawnego zarządzania infrastrukturą drogową. Nowoczesna diagnostyka stanu jest jednym z motorów postępu[...]
EN Diagnostics of pavement state is a dynamically developing technical discipline. Its aim is to regularly acquire data on the operational state of pavement and to share them in order to efficiently manage road infrastructure. Modern state diagnostics is one of the drivers of technical progress in gene[...]
7
51%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 11 48--52
PL W artykule przytoczono najczęstsze przyczyny degradacji nawierzchni drogowej oraz omówiono metody identyfikacji i oceny cech powierzchniowych. Wskazano także cele diagnostyki, zwracając szczególną uwagę na stosowanie materiału zdjęciowego dającego szerokie spektrum zastosowań.
EN The article presents the most common causes of road pavement degradation and discusses the methods of surface features identification and assessment. Moreover, the diagnostic objectives have been pointed out, particularly stressing the use of pictures, which allow for a wide spectrum of applications[...]
8
51%
Inżynieria Ruchu Drogowego
2013 Nr 4 18--22
PL Jakość infrastruktury drogowej oraz transportu publicznego jest jednym z głównych wyznaczników komfortu życia w miastach. Komfort ten również należy postrzegać przez pryzmat bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury drogowej, funkcjonujących w przestrzeni publicznej. Zgodnie z regulacjami Unii Euro[...]
EN The quality of road infrastructure and of public transport is one of the main indicators of the comfort of living in cities. It should be also perceived in view of the safety of road infrastructure users functioning in a public space. According to EU regulations, an important role in this area shoul[...]
9
51%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 7 12--13
PL Budowa dróg ekspresowych S17 do Warszawy i S19 do Rzeszowa oraz S12 do wschodniej granicy to bez wątpienia najważniejsze wyzwania w zakresie infrastruktury drogowej dla regionu lubelskiego. Inwestycje te mają poprawić dostępność transportową województwa poprzez połączenie z rozwiniętą gospodarczo st[...]
EN The construction of the S17 expressway to Warsaw, S19 to Rzeszów and S12 to Poland's east border are undoubtedly the most significant challenges in the field of road infrastructure in the Lublin region. The aim of these investments is to increase the transportation access of the Lublin voivodeship b[...]
10
51%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 8-9 20--21
PL Górny Śląsk ma dwukrotnie gęstszą sieć dróg niż wynosi średnia dla Polski. To tu przecinają się najważniejsze korytarze transportowe (III i IV, czyli autostrada A1 z autostradą A4), a miasta otoczone są ekspresowymi i krajowymi odcinkami dróg o bardzo dużym natężeniu ruchu. To właśnie na Górnym Śląs[...]
EN The density of the road network in Upper Silesia is twice bigger than the Poland’s average. It is here that the main transportation corridors (III and IV, i.e. A1 and A4 motorways) intersect, and expressway and national sections of heavy traffic roads run around the cities. And it is also here that [...]
11
51%
Magazyn Autostrady
2013 Nr 8-9 28--31
PL Sprawna infrastruktura drogowa jest wyznacznikiem postępu i rozwoju cywilizacyjnego. Mobilność osób i towarów to wciąż jedno z głównych wyzwań, przed jakimi staje każde nowoczesne państwo. To, w jakim stopniu potrzeby te są zaspokajane, a wyzwania pokonywane, jest jednym z głównych kryteriów oceny s[...]
EN Efficient road infrastructure is a measure of progress and civilisation development. The mobility of people and goods is still one of the key challenges faced by every modern state. The extent to which these needs and challenges are met is one of the main criteria of assessing economic systems and a[...]
12
51%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 7 48-50
PL Analizując rynek kruszyw, należy stwierdzić, że zapotrzebowanie krajowe, wynoszące obecnie 170-200 mln ton rocznie, może być w całości zaspokajane ze źródeł krajowych przez dziesiątki lat. Możliwości wydobycia kruszyw w Polsce wynoszą ponad 300 mln ton rocznie (przykładowo w roku 2009 wydobycie wyni[...]
EN Analysing the aggregate market it should be noted that domestic demand, which at present amounts to 170-200 million tons per year, can be fully satisfied by domestic sources for decades to come. In Poland, it is possible to mine more than 300 million tons per year (for example, in the year 2009 it a[...]
13
51%
Magazyn Autostrady
2011 Nr 8-9 18-21
PL Zarządzanie strategiczne to zarówno nauka, jak i sztuka. Jeśli przyjrzymy się procesom zarządzania strategicznego, wszystko zaczyna się od wizji i od misji organizacji. Wizja mówi, czym chcemy być za kilka lat, misja - co jest naszą działalnością podstawową.
EN Strategic management is both science and art. If you look at the processes of strategic management, everything starts with vision and the mission of the organization. The vision states what we want to be in a few years, the mission - which is our core business.
14
51%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 5 132-136
PL Artykuł zawiera analizę przepisów dotyczących wprowadzania nowych materiałów i technologii przy realizacji infrastruktury drogowej. Regulacje prawne obecnie funkcjonujące w kraju opierają się na normach zharmonizowanych, których wykaz opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Krajowe reg[...]
EN The article analizes of the rules on the introduction of new materials and technologies in the realization of road infrastructure. Currently binding regulations are based on harmonized standards, which have been published in the Official Journal of the European Union. The national legislation of the[...]
15
51%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 5 72-76
PL Rozwój infrastruktury drogowej jest widoczny dla wszystkich użytkowników dróg. Chociaż opinie kierowców na ten temat mogą być różne (objazdy, zwężenia, ograniczenia prędkości itp.), to kierunek tych zmian wygląda optymistycznie. Również wzrost zamożności Polaków przekłada się na zwiększenie liczby s[...]
EN Development of road infrastructure is visible to all road users. Although the drivers' opinion on that matter may be ambivalent (detours, narrowings, speed limits, etc.), the direction of these changes seems to be optimistic. Additionaly, the increasing wealth of the Polish has its direct impact in [...]
16
51%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 3 38--42
PL Firma Complex-Projekt z Katowic od lat zajmuje się projektowaniem autostrad i dróg ekspresowych na terenie Polski. W artykule przedstawiono zagadnienie zbiorników retencyjnych, spoglądając na nie jako na integralną część infrastruktury drogowej.
17
51%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 3 52--54
PL Rozwój infrastruktury drogowej związany jest nierozerwalnie ze zwiększaniem powierzchni zurbanizowanych silnie przekształconych. Budowa i późniejsza eksploatacja dróg implikuje zmiany stosunków wodnych i oddziałuje na środowisko. Zjawisko zwiększonych spływów powierzchniowych pojawia się szczególnie[...]
18
51%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 4 49--52
PL W poprzednich artykułach z cyklu poświęconego nowoczesnym technikom zarządzania infrastrukturą drogową zostały omówione metody pomiarów oraz oceny uszkodzeń powierzchniowych, równości podłużnej i poprzecznej oraz współczynnika tarcia i makrotekstury. Niniejszy artykuł skupia się na nośności nawierzc[...]
19
51%
Izolacje
PL Większość zmian w prawie dotyczącym drogownictwa ma na celu usprawnienie procesu inwestycyjnego i uczynienie go spójnym i przejrzystym dla każdej ze stron. Ponadto na zakres zmian prawnych istotny wpływ mają odpowiednie uregulowania unijne, które są następnie implementowane do polskiego porządku pra[...]
20
51%
Przegląd Komunalny
2002 nr 9 19-20
PL Wbrew obiegowym i często negatywnym opiniom stan zamożności polskiego społeczeństwa uległ w ciągu ostatnich kilkunastu lat poprawie, czego jednym z widocznych skutków był i jest gwałtowny rozwój motoryzacji - zarówno ilościowy, jak i znaczony liczbą przejechanych kilometrów przez pojazdy ciężarowe i[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last