Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 318
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrastructure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN In paper was showed structure of "Homar" rocket system, its technical equipment and need of logistic support. In that support it is taken into account need of maintenance of systems on specified level of reliability. Together with logistic support it was stressed need of economic support within life[...]
2
100%
Przegląd Geodezyjny
PL Głównym celem budowy infrastruktury danych przestrzennych jest ułatwienie dostępu do danych przestrzennych poprzez implementację podstawowych usług sieciowych: wyszukiwania, podglądu i pobierania danych. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej wymaga realizacji dodatkowych usług, a w tym usłu[...]
EN The main objective of building a spatial data infrastructure is to facilitate access to spatial data through the implementation of basic network services: searching, preview and accessing data. Building the infrastructure for spatial information requires the implementation of additional services inc[...]
3
100%
Przegląd Geodezyjny
PL Głównym celem budowy infrastruktury danych przestrzennych jest ułatwienie dostępu do danych przestrzennych poprzez implementację podstawowych usług sieciowych - wyszukiwania, podglądu i pobierania danych. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej wymaga realizacji dodatkowych usług, a w tym usł[...]
EN The main objective of building a spatial data infrastructure is to facilitate access to spatial data through the implementation of basic network services: searching, preview and accessing data. Building the infrastructure for spatial information requires the implementation of additional services inc[...]
4
100%
Przegląd Geodezyjny
PL W Republice Federalnej Niemiec wspólne zadanie "Poprawa struktury agrarnej i ochrona wybrzeża" (w skrócie GAK) pełni rolę ważnego elementu w procesie zachowania i kształtowania obszarów wiejskich. Porządek gruntowy, odnowa wsi i budowa dróg przyczyniają się w znacznym stopniu do rozbudowy infrastruk[...]
EN In Germany, the public duty of the "Improvement of the Agrarian Structure and of the Coastal Protection" provides an important instrument to preserve and shape rural regions. Land regulations, village renewal, and road construction contribute decisively to the extension of the rural infrastructure a[...]
5
100%
Przegląd Geodezyjny
PL Przedmiotem artykułu są wybrane aspekty rozwoju przestrzennego wiejskich jednostek osadniczych jako przyczyny obecnych problemów rozwoju infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich w Polsce. Opracowanie stanowi syntezę prac studialnych, przeprowadzonych w sołectwie Ujazd, położonym w podkrakow[...]
EN The subjects of presented article are selected aspects related to spatial development of rural settlement unit as causes of current problems with development of technical infrastructure in rural areas in Poland. This study represents synthesis of research stages carried out in Ujazd village council [...]
6
100%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 3 149--153
EN The Polish market for rail freight services belongs to a group of markets with a relatively high level of liberalization. Strong competition on the Polish freight market, forcing the search for new sources of strategic advantage, is leading to processes of consolidation, merging and acquisition. The[...]
7
100%
Logistics and Transport
EN Transportation and delivery play a vital role in the economy, an efficient transportation system has a determining role in it. Its importance is far more significant than what the transportation sectors proportionally represent. The ratio of transportation and warehousing, which belongs to the natio[...]
8
100%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule przedstawiono skuteczność wykorzystania funduszy unijnych, m.in. pozyskanych na realizację .Programu łagodzenia w Regionie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego., programowanie i przebieg współpracy Gminy Bytom z Zakładem Ochrony Wód Głównego Instytut[...]
EN The article presents the effectiveness of utilisation of EU funds attracted among others, for implementation of. The program of mitigation in Upper Silesia Region of employment restructuring effects in hard coal industry", programming and the course of co-operation of Bytom community with the Depart[...]
9
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr IV/4 1911--1922
EN The paper presents an analysis of a chain index of water supply and wastewater infrastructure development dynamics in Poland in the years 2003-2013. The work aimed at determining the development index rate (relative growth) of water supply and sewage systems in Poland divided into 3 basic territoria[...]
10
100%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr IV/4 1923--1936
EN In this paper was analyzed selected components of technical infrastructure functioning in rural areas of the Malopolska, Świętokrzyskie and Podkarpackie Voivodships. The level of equipping rural areas with specified infrastructure elements was evaluated in the form of density and availability of inf[...]
11
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2014 R. 15, nr 6 203-206
PL W artykule przedstawiono przykłady zastosowania nowoczesnych technologii komputerowych w rozwoju infrastruktury transportu samochodowego .Spełniają one funkcje monitorujące i kontrolujące bezpieczeństwo i płynność ruchu, zapewniają możliwość zdalnego kierowania pojazdami i bieżącej informacji o prze[...]
EN In this paper we present examples of employment of modern computer technologies in article in development of infrastructure of road transport. They grant functions monitoring and collect controlling safety and liquidity of traffic, they assure capability of remote drive vehicles and current informat[...]
12
100%
International Journal of Electronics and Telecommunications
EN High Altitude Platform (HAP) concept and idea is presented in the article. Characteristics, advantages and disadvantages of HAPs are described. There is also the comparison available between HAPs and existing telecommunication infrastructure (terrestrial and satellite). Selected examples of the poss[...]
13
100%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2017 Nr 23 325--331
EN Paper presents an alternative solution to the classic issue - a flexible hurried steel structure as the superstructure of pedestrian underpass at Kapitulna street in Włocławek which provides crossing under the tracks of the electrified railway line Number 18 Kutno-Piła. Underpass was built in 2012 b[...]
14
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Znaczenie dobrze rozwiniętej i należycie utrzymywanej infrastruktury dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Nakłady na infrastrukturę drogową i kolejową przewidziane w projekcie Narodowego Planu Rozwoju (NPR) na lata 2007-2013 z uwzględnieniem środków unijnych i prywatnych. Trudności z wykorzyst[...]
EN The meaning of well developed and properly affirm infrastructure for social and economical country development. The outlays on road and railway infrastructure predicted for the project of National Development Plan for years 2007-2013 including union and private resources. The difficulty with using o[...]
15
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Metodyczne problemy analiz efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym wskazujące na trudności w identyfikacji i wartościowaniu poszczególnych strumieni pieniężnych. Teoria i praktyka sporządzania rachunku efektywności inwestycji w ramach studium wykonalności. Polskie uwarunk[...]
EN The methodical problems of the analysis of the infrastructural investments effectiveness in the rail transport, indicating the difficulties both in the identification as well as in the valuation of the particular flows of money. Theory and practice of making the investments effectiveness calculation[...]
16
100%
Journal of Polish Safety and Reliability Association
2015 Vol. 6, No. 3 141--150
EN Infrastructural systems -such as railways- can be characterized as multi-actor socio-technical systems that are able to adapt during their life cycle, both to external disturbances as well as changes in the system itself. The design phase should mark the starting point for a resilient system to prev[...]
17
100%
Security and Defence Quarterly
EN Security and infrastructure are two closely related terms, which is why they are so often referred to at the same time. In today’s world, infrastructure is essential to ensure broadly understood security, and a lack of security will not fulfi l its basic role. Today, identifi ed threats and challeng[...]
18
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
2020 R. 88, nr 2 16--21
PL W artykule przedstawiono obowiązujące regulacje prawne dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego przez operatorów infrastruktury krytycznej (usługi kluczowej) w postaci Dyrektywy NIS 2016/1148/UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów inform[...]
EN The paper presents the applicable legal regulations regarding the provision of cyber security by critical infrastructure operators (key services) in the form of the NIS Directive 2016/1148/EU on measures for a high common level of security of network and information systems on the territory of the U[...]
19
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2002 z. 48 93-118
PL W artykule zamieszczono poszerzoną treść wykładu inauguracyjnego wygłoszonego przez autora podczas inauguracji roku akademickiego 2000/2001 na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Scharakteryzowano w nim znaczenie technicznej infrastruktury dla kolejowego i miejskiego transportu szynowego [...]
EN This paper presents the extendend content of the lecture delivered by author during the inauguration of academic year 2000/2001 at the Faculty of Transport of Warsaw University of Technology. The great importance of the technical infrastructure of railway and urban transport is stressed and the anti[...]
20
88%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule rozważa się często pomijaną wagę akceptacji społecznej budynków i przestrzeni publicznej dla architektury zrównoważonej. Obiekty związane z nowoczesną infrastrukturą to nieodłączny składnik miasta, wspomagający oszczędne gospodarowanie zasobami, odpadami i przestrzenią publiczną. Ich wymu[...]
EN This paper discusses the often neglected issue of social acceptance of buildings and public space for sustainable architecture. Buildings encompassing advanced infrastructure are necessary in each efficient city. They enable sustainable management of resources, waste, and municipal terrain. Their ob[...]
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last