Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  infrasound
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Acoustics
EN This paper presents the results of low-frequency noise (LFN) annoyance tests in laboratory conditions on a model workstation conceptual mental work. Group of volunteers: 60 persons (30 women and 30 men) participated in the experiment consisting in completing psychological tests in three different ac[...]
2
100%
Journal of KONES
PL W referacie przedstawione zostały problemy, dotyczące infradźwięków i hałasu infradźwiękowego oraz ich wpływu na zachowania kierowców pojazdów mechanicznych oraz operatorów maszyn. Fale infradźwiękowe działają na cały organizm ludzki. Wywołują one drgania rezonansowe klatki piersiowej, przepony brzu[...]
EN The article refers to some problems of infrasound and infrasound noise and their influence on the behaviour of drivers of mechanical vehicles and machine operators. Infrasound waves act on the entire human organism. They induce resonance vibrations of the chest, abdominal membrane and digestive orga[...]
3
100%
Molecular and Quantum Acoustics
2008 Vol. 29 53-63
EN The purpose of the present study is to compare the acoustic pressure distributions inside a cabin obtained by numerical techniques supported by FEM approach (ANSYS v.9.0) with measurement data of a real object collected in laboratory conditions.
4
100%
Logistyka
PL W referacie przedstawione zostały wyniki badań infradźwięków i hałasu infradźwiękowego. Pomiary wykonano w miejscu pracy kierowcy, zapisując przez 30 sekund poziom ciśnienia akustycznego. Stwierdzono wysokie wartości poziomów hałasu infradźwiękowego w pojazdach kategorii M3, utrzymujące się na stały[...]
EN The article refers to some problems of infrasound and infrasound noise researches. The high infrasound noise levels were in M3 category vehicles, at about 110÷115 dB level, according to correction curve G with relatively low level of interior noise of about 66÷74 dB according to correction curve A, [...]
5
100%
Archives of Acoustics
2016 Vol. 41, No. 4 659--668
EN Infrasounds are very common in the natural environment. There are various opinions about their harmfulness or lack of harmfulness. One of the reasons of increasing interest in this issue is that there are more and more wind farms appearing close to building estates which are undoubtedly a source of [...]
6
88%
International Journal of Electronics and Telecommunications
2018 Vol. 64, No. 2 189--196
EN A significant threat to critical infrastructure of computer systems has a destructive impact caused by infrasound waves. It is shown that the known infrasound generations are based on using the following devices: a Helmholtz Resonator, Generation by using a Pulsating Sphere such as Monopolies, Rotor[...]
7
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 9 773-778
PL W ramach artykułu przedstawiono wyniki analizy porównawczej poziomu ciśnienia akustycznego hałasu infradźwiękowego generowanego przez dwie turbiny wiatrowe dużych mocy tj. fabrycznie nowej REPOWER typ MM92 o mocy elektrycznej 2 MW i eksploatowanej od pięciu lat Vensys typ 62 o mocy elektrycznej 1,2[...]
EN The subject area of this paper is infrasound signals generated by work of modern wind turbines. Measurements of infrasound noise were taken in accordance with the PN-EN 61400-11:2002 [7] and PN-EN 61400-11:2004/A1 [8] standards. A comparative analysis of the measurement results of the infrasound noi[...]
8
75%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2006 nr 6 11-15
PL Hałas niskoczęstotliwościowy (w tym infradźwiękowy) jest jednym ze szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy i życia człowieka. Dominującym efektem wpływu infradźwięków i dźwięków o niskiej częstotliwości na organizm podczas ekspozycji zawodowej jest ich działanie uciążliwe, występujące j[...]
EN Low-frequency noise (including infrasound noise) is one of the most harmful and annoying factors in the working and living environments. Annoyance, present even when the audibility threshold is only slightly exceeded, is the dominating effect of low-frequency and infrasound noise during occupational[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
2013 z. 69 83--84
EN Paper presents an overview of main problems of infrasound noise emission of urban small wind turbines.
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 139--142
PL W artykule przedstawiono analizę hałasu niskoczęstotliwościowego w wybranych modelach samochodów osobowych. Badania prowadzono w dwóch wariantach: przejazd z zamkniętymi wszystkimi oknami oraz przejazd z uchylonym szyberdachem. Pojazdy poruszały się po autostradzie z dużymi prędkościami. Autorzy nie[...]
EN The article presents an analysis of low frequency noise in selected models of passenger cars. The study has been performed in two variants: travel with all windows closed and travel with the sliding roof half-open. The vehicles moved along the motorway with high speeds. The authors do not evaluate t[...]
11
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 136--138
PL Na przykładzie przeprowadzonych analiz tercjowych widma hałasu w wybranych typach pojazdów wskazano na wysokie poziomy infradźwięków w pojazdach napędzanych silnikami spalinowymi. Do badań wytypowano trzy środki komunikacji podmiejskiej: autobusy, małe busy i samochody osobowe. Wyniki analiz tercjow[...]
EN On the example of third octave analyses of the noise spectrum in selected types of vehicles, high levels of infrasound noise have been shown in vehicles powered by combustion engines. The studies selected three means of suburban communication: coaches, small busses and passenger cars. The results of[...]
12
75%
Vibrations in Physical Systems
2014 Vol. 26 327--334
EN The paper presents noise evaluation for a 2 MW wind turbine. The obtained results have been analyzed with regard to infrasound and low frequency noise generated during work of the wind turbine. The evaluation was based on standards and decrees binding in Poland. The paper presents also current liter[...]
13
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Hałas infradźwiękowy jest czynnikiem fizycznym powszechnie występującym w środowisku pracy kierowców, w szczególności kierowców autobusów miejskich. Badania prowadzone przez różne ośrodki wykazują, że hałas infradźwiękowy w tych pojazdach często przekracza wartości stanowiące kryterium uciążliwości [...]
14
75%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 7 725--727
PL W artykule omówiono pomiary własne hałasu infradźwiękowego wytwarzanego i emitowanych do środowiska podczas pracy turbin wiatrowych. Badania prowadzono na dwóch podobnych obiektach A i B, składających się z trzech turbin wiatrowych. Obiekt A składał się z nowoczesnych turbin produkowanych w technolo[...]
EN In this paper we discuss own measurements of the infrasound noise made and emitted into the environment during wind turbine operation. The research has been performed on two similar farms „A” and „B”, consisting of 3 wind turbines. „A” turbines are modern turbines produced at the end of the last c[...]
15
75%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL W pracy przedstawiono rozważania nad możliwością zastosowania infradźwięków, w celu poprawy jakości snu. Przesłanką do sformułowania i podjęcia wstępnych hipotez są wyniki uzyskane z badań nad wpływem fal akustycznych niskich częstotliwości na zmiany w morfologii sygnału EEG.
EN In this paper, the possibility of application of infrasounds in sleep disorders, is discussed. The reason to perform such study is based on the results of examinations on the influence of low frequency acoustic waves on alterations of EEG signals morphology.
16
63%
Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy
2009 Nr 2 (60) 17--26
PL W artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego nowej jednostki chorobowej – choroby wibroakustycznej. Choroba wibroakustyczna to ogólnoustrojowa choroba wywołana nadmierną ekspozycją na infradźwięki i hałas niskoczęstotliwościowy (0 ÷ 500 Hz). Wiąże się ona z nieprawidłowym rozrostem subst[...]
EN A review of literature data concerning the vibroacoustic disease (VAD) is presented. VAD is a whole-body pathology that develops in individuals excessively exposed to infrasound and low-frequency noise (0 500 Hz). It is associated with an abnormal growth of extra-cellular ma-tricses (collagen and el[...]
17
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2014 T. 45, nr 4 123--126
PL W ostatnim dziesięcioleciu można zauważyć znaczący wzrost liczby instalowanych turbin wiatrowych, charakteryzujących się znaczną mocą, jak również gabarytami. Istnieje wiele niedomówień związanych z negatywnym oddziaływaniem na środowisko tego rodzaju obiektów. Autorzy artykułu skoncentrowali się na[...]
EN In the past decade there have been noticeable increase in the number of wind turbines are installed, which are characterized by a significant power as well as dimensions. There are many misunderstandings related to the environmental impact of this type of objects. The authors focused on discussing i[...]
18
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2016 Tom 18, cz. 1 626--641
PL Poprawne stosowanie metod pomiarów i dokonywanie ocen odziaływania hałasu na organizm ludzki zarówno w środowisku pracy jak i w środowisku naturalnym wymaga korelacji z rzeczywistym sposobem odbioru hałasu przez ludzi, a co za tym idzie z bezpiecznymi dla zdrowia ludzi poziomami dopuszczalnymi hałas[...]
EN This article is the next voice in the discussion leading to international harmonization of methods of analyses and noise assessment in the wide range of frequencies, from 1 to 20 000 Hz. Introducing different methods and assessments of influence of low frequency noise on environment in many countrie[...]
19
63%
Rocznik Ochrona Środowiska
2017 Tom 19 682--693
PL W artykule autorzy podjęli próbę oceny oddziaływania hałasu niskoczęstotliwościowego w typowym domu jednorodzinnym. Zwrócono uwagę na ekspozycję na hałas niskoczęstotliwościowy odbywającą się poza miejscami zdefiniowanymi jako potencjalne zagrożenie takim hałasem. Przedstawiono własne wyniki pomiaró[...]
EN The authors of the article made an attempt to assess the impact of low frequency noise in a typical detached house. Much attention was paid to low frequency noise exposure in places other than the ones defined as potentially of great risk. There were presented own results of measurements which have [...]
20
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2018 Nr 59 79--82
PL W ramach artykułu przedstawiono wyniki analizy porównawczej poziomu ciśnienia akustycznego hałasu infradźwiękowego generowanego przez dwa transformatory elektroenergetyczne średniego napięcia o znamionowych mocach pozornych 250 kVA oraz 1250 kVA. Porównanie, zawarte w części wynikowej, oparto na ana[...]
EN The subject area of this article applies to study of infrasound signals generated by transformers. The tests were carried out on medium voltage transformers which reduce the voltage from 15 kV to 0.4 kV, using oil and dry insulation with nominal apparent power in the range from 250 kVA to 1250 kVA. [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last